Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 678/21

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant st. sekr. sąd. A. Pabiś

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie - K. Jarząbkowskiej

po rozpoznaniu dnia 3 grudnia 2021 r. na rozprawie

sprawy A. J. , ur. (...) w P., syna H. i W. z domu Ś.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 540/20 (obejmującym wyroki Sądu Rejonowego w Bełchatowie o sygnaturze akt II K 176/18 i II K 788/19) – na karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym skazany od dnia 30 grudnia 2020 roku odbywa łączną karę pozbawienia wolności wynikającą z wyroku opisanego w punkcie I;

II. Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 22 lutego 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 40/21 za czyn z art. 178b kk – popełniony w dniu 10 listopada 2019 r. –- na podstawie art. 178b kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzekając jednocześnie w stosunku do skazanego na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 i 4 kk w zw. z art. 4 § 1 kk i art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) wymierza skazanemu A. J. z wyroków opisanych w punktach I, II :

a/ łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 9 (dziewięciu) miesięcy, na poczet której w oparciu o art. 577 kpk w zw. z art. 63 § 1 kk zalicza skazanemu:

- okres od dnia 30 grudnia 2020 roku, od której to daty odbywa on karę pozbawienia wolności wynikającą z wyroku opisanego w punkcie I;

2. stwierdza, iż w pozostałych częściach wyroki opisane w punktach I, II podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. M. w B. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) złotych tytułem nie opłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu z urzędu;

4. zwalnia skazanego od kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego, którymi obciąża Skarb Państwa.