Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt III K 105/21


WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Data: 25 października 2021 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku, III Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Sławomir Cilulko

Ławnicy: Katarzyna Soroka

Celina Sanik

Protokolant: Marta Szypulewska

przy udziale prokuratora Marty Dobrowolskiej-Filipkowskiej z Prokuratury Rejonowej w Sokółce

po rozpoznaniu 16 września i 20 października 2021 r. w Białymstoku

sprawy przeciwko:

1) C. D. (1) (D.)

synowi T. i T., rodowe nazwisko matki D.

urodzonemu (...) w S.

i

2) A. K. (1) (K.)

synowi F. i Z., rodowe nazwisko matki B.

urodzonemu (...) w S.

oskarżonym o to, że:

I. w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 18 listopada 2020 r. w S. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu wbrew przepisom ustawy uprawiał 276 krzewów konopi innych niż włókniste umieszczonych w donicach, a uprawa ta mogła dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste oraz w tym samym miejscu i czasie wbrew przepisom ustawy wytworzył środek odurzający w postaci marihuany w ten sposób, że uprawiane w tym celu ziele konopi innych niż włókniste zebrał i zasuszył, przy czym przedmiotem tego czynu była znaczna ilość środka odurzającego w postaci 298,60 gram netto suszu ziela konopi innych niż włókniste,

tj. o przestępstwo z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12§1 k.k.

a ponadto C. D. (1) oskarżonemu o to, że:

II. w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 18 listopada 2020 r. w S. przy ul. (...), działając w celu przywłaszczenia, poprzez nielegalne pominięcie układu pomiarowego, po uprzednim zerwaniu plomby na zabezpieczeniu przedlicznikowym oraz zdjęciu obudowy zabezpieczenia, a następnie podpięcie do styków zabezpieczenia przedlicznikowego (...) od strony odejściowej dodatkowego przewodu (...) 3x6 mm ( 2) (2 żyły fazowe i przewód neutralny), łączącego rozdzielnicę zalicznikową z zabudowanymi dwoma zabezpieczeniami (...), z której wyprowadzono dwa przewody odejściowe (...) 3x2,5 mm ( 2), dokonał kradzieży energii elektrycznej o nieustalonej wartości, nie mniej niż cena 1 kWh tj. 0,64 zł, czym działał na szkodę PGE Dystrybucja SA z siedzibą w L.,

tj. czynu z art. 278§5 k.k. w zw. z art. 275§1 k.k.

- o r z e k a -

A. Oskarżonych C. D. (1) i A. K. (1) - w ramach czynu zarzucanego im w punkcie I. - uznaje za winnych tego, że:

w okresie od nieustalonego dnia w drugim półroczu 2020 r. do 18 listopada 2020 r. w pomieszczeniach budynku usytuowanego na posesji przy ul. (...) w S., działając wspólnie i w porozumieniu, z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiali rośliny konopi innych niż włókniste - przy czym uprawy, zarówno jednostkowo, jak i łącznie, mogły dostarczyć znacznej ilości ziela tej rośliny - w tym:

- w okresie letnio-jesiennym 2020 r. zasadzili nabyte nasiona ww. konopi w donicach, a po ich wykiełkowaniu pielęgnowali 133 krzaki tych rośliny, które do 18.11.2020 r. osiągnęły fazę wzrostu w przedziale od 90 do 130 cm,

- w okresie jesiennym 2020 r. zasadzili kolejną partię nabytych nasion ww. konopi w donicach, a po ich wykiełkowaniu pielęgnowali 143 krzaki tych roślin, które do 18.11.2020 r. osiągnęły fazę wzrostu w przedziale od 20 do 25 cm,

tj. czynu z art. 63 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2016.224 j.t.; dalej jako u.p.n.) w zw. z art. 12§1 k.k. ,

i za czyn ten na podstawie art. 63 ust. 3 u.p.n. w zw. z art. 12§1 k.k. skazuje ich, zaś na podstawie art. 63 ust. 3 u.p.n. w zw. z art. 57b k.k. i art. 33§2 k.k. wymierza im kary:

- C. D. (1) 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 150 (stu pięćdziesięciu) złotych,

- A. K. (1) 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 80 (osiemdziesięciu) złotych.

1. Na podstawie art. 70 ust. 1 u.p.n. orzeka przepadek:

a. 276 roślin konopi innych niż włókniste oraz suszu roślinnego koloru zielonego, ujętych w wykazie dowodów rzeczowych nr III/639/21/N pod poz. 1-3 (k.861), przechowywanych w magazynie KWP w B. (k.862),

b. butów, ubrań i rękawic, ujętych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/202/20/P pod poz. 5-7, 42 (k.930-932), przechowywanych w magazynie KPP w S.,

c. donic, siatek, wkładów w torbach foliowych i w kartonach, worków wraz z zawartością, kii, drutu, wiadra, grzejników z wtyczkami, beczek, wiatraków, osuszacza, zestawu wentylacyjnego, lamp z wtyczkami, rozdzielaczy, przetworników z wtyczkami, urządzenia z napisem (...), włączników czasowych, urządzenia o nazwie (...), urządzenia marki (...), przedłużaczy, baniaków plastikowych, opryskiwacza ręcznego, metalowego młynka, plastikowych dzbanków, nożyc do roślin, noża, strzykawek, dozowników, żyłki, opakowań po nasionach oraz plastikowych pudełek wraz z zawartością i małego młynka, ujętych w wykazie dowodów rzeczowych nr IV/98/21/P (k.933-934), przechowywanych w magazynie KPP w S..

B. Oskarżonego C. D. (1) - w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie II. - uznaje za winnego tego, że:

w okresie od nieustalonej daty w drugiej połowie 2020 r. w jednym z pomieszczeń budynku usytuowanego na posesji przy ul. (...) w S., działając w celu przywłaszczenia, po uprzednim usunięciu plomby na zabezpieczeniu przedlicznikowym (...) oraz zdjęciu obudowy zabezpieczenia, do styków ww. zabezpieczenia podpiął od strony odejściowej dodatkowy przewód (...) 3x6 mm ( 2) (dwie żyły fazowe + przewód neutralny), łączący rozdzielnicę zalicznikową z zabudowanymi dwoma zabezpieczeniami (...), z której wyprowadzono dwa przewody odejściowe (...) 3x2,5 mm ( 2), prowadzące do pomieszczenia, w którym zakończone były gniazdami typu angielskiego, służącymi do zasilania znajdujących się tam urządzeń elektrycznych, w konsekwencji czego, poprzez nielegalne pominięcie układu pomiarowo-rozliczeniowego, dokonał kradzieży energii elektrycznej o nieustalonej wartości, wyliczonej ryczałtowo przez pokrzywdzoną PGE Dystrybucję SA z siedzibą w L. na 7032,38 zł,

tj. czynu z art. 278§5 k.k. w zw. z art. 278§1 k.k. i za to na podstawie art. 278§5 k.k. w zw. z art. 278§1 k.k. skazuje go, zaś na podstawie art. 278§1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

C. Na podstawie art. 85§1 k.k., art. 86§1 k.k. wymierza oskarżonemu C. D. (1) karę łączną 2 (dwóch) lat i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

D. Na podstawie art. 63§1 i §5 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec:

1. oskarżonego C. D. (1) zalicza okres tymczasowego aresztowania od 18.11.2020 r. (godzina 8:55) do 25.10.2021 r.,

2. oskarżonego A. K. (1) zalicza okres tymczasowego aresztowania od 18.11.2020 r. (godzina 8:55) do 25.10.2021 r.

E. 1. Zasądza od oskarżonego C. D. (1) na rzecz Skarbu Państwa 9400 (dziewięć tysięcy czterysta) złotych tytułem opłaty oraz 10 587,23 (dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem 23/100) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych związanych z jego sprawą.

2. Zwalnia oskarżonego A. K. (1) od ponoszenia kosztów sądowych związanych z jego sprawą, zaś wydatkami w tej części obciąża Skarb Państwa.

……………………………………….. …………………………… …..………………………………

ławnik Katarzyna Soroka sędzia Sławomir Cilulko ławnik Celina Sanik

UZASADNIENIE

Wg wzoru z Formularza UK 1, sygnatura akt III K 105/21

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

1.1.1. Oskarżeni C. D. (1) i A. K. (1), czyn przypisany w punkcie A .

C. D. (1) i A. K. (1) to znajomi, którzy m.in. w 2020 r. prowadzili wspólnie zakład szklarski. Działalność ta została zarejestrowana 27.08.2018 r. pod firmą (...), a jej siedziba mieściła się na posesji numer (...) przy ul. (...) w S.. Jest to nieruchomość należąca do Gminy S., której wieczystym użytkownikiem jest pierwszy z ww. mężczyzn. Dwa z usytuowanych na niej budynków wynajmował on na potrzeby działalności gospodarczej od A. K. (1) i jego teścia, zaś trzeci nabył od właściciela terenu. A. K. (1) w lutym 2020 r. zawiesił prowadzoną od maja 2015 r. własną działalność gospodarczą, został formalnie zatrudniony w firmie swojego kolegi, a uzyskiwanymi w ramach jej funkcjonowania zyskami dzielili się w zależności od obrotów i utargów.

W 2020 r. C. D. (1) i A. K. (1) postanowili zająć się uprawą konopi innych niż włókniste. Po wyhodowaniu kolejnych partii tych roślin i zbiorach, pozyskane z nich środki odurzające zamierzali sprzedawać z zyskiem. Realizując ten bezprawny plan nabyli nasiona ww. konopi oraz inne niezbędne przedmioty i narzędzia służące do założenia i funkcjonowania ich upraw. Zamawiali je głównie korzystając z ofert zamieszczonych w sieci internetowej, zaś otrzymywane paczki kierowane były m.in. na inne adresy niż ten, gdzie znajdował się zakład szklarski.

Mężczyźni weszli w posiadanie m.in.:

- ziemi, nawozów, donic, kii do stabilizacji roślin w fazie wzrostu i nożyc do roślin,

- wiadra, grzejników elektrycznych (...) z wtyczkami, trzech beczek, sześciu elektrycznych wiatraków, osuszacza, zestawu wentylacyjnego marki (...), lamp ze świetlówkami i wtyczkami, lamp podwieszanych, rozdzielaczy (...), przetworników (...) i (...) z wtyczkami, urządzenia (...), sześciu włączników czasowych, urządzenia o nazwie (...), urządzenia (...), 9 przedłużaczy, baniaków plastikowych i opryskiwacza ręcznego, z wykorzystaniem których wyposażyli i przystosowali dwa pomieszczenia, w których następnie prowadzili uprawy konopi w dwóch cyklach.

W okresie letnio-jesiennym 2020 r. zasadzili nabyte nasiona konopi innych niż włókniste w donicach, a po ich wykiełkowaniu pielęgnowali 133 krzaki tych rośliny - m.in. nawadniając, nawożąc oraz w inny sposób wspomagając prawidłowy ich rozwój - które do 18.11.2020 r. osiągnęły fazę wzrostu w przedziale od 90 do 130 cm. Natomiast w okresie jesiennym 2020 r. zasadzili kolejną partię nabytych nasion ww. konopi w donicach, a po ich wykiełkowaniu pielęgnowali 143 krzaki tych roślin w opisany wyżej sposób, które do 18.11.2020 r. osiągnęły fazę wzrostu w przedziale od 20 do 25 cm. Czynności te realizowali ze z góry powziętym zamiarem uzyskania z obu upraw środków odurzających.

W tym celu nabyli także trzy siatki do suszenia części roślin oraz metalowy młynek ze spiralą grzejną do ich rozdrabniania i elektroniczna wagę. Nie zdążyli ich jednak wykorzystać, gdyż w ramach prowadzonych czynności operacyjnych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w S. ustalili, że ww. dwaj mężczyźni zajmują się tego rodzaju bezprawną działalnością. W związku z tym 18.11.2020 r. obaj zostali zatrzymani - jeden w S., zaś drugi w I. - a podczas przeszukania posesji na ul. (...) ujawniono opisane wyżej rośliny.

Na mocy postanowień sądowych z 20.11.2020 r. C. D. (1) i A. K. (1) zostali tymczasowo aresztowani, które to środki zapobiegawcze został wobec nich uchylone 25.10.2021 r.

Dowody: zeznania świadków: A. G. (k.1101-1103v), K. D. (k.1148v-1149), W. W. (1) (k.1104v-1105), M. K. (k.1103v-1104), częściowe wyjaśnienia oskarżonych, tj. w zakresie, w jakim są zgodne z ustaleniami sądu: C. D. (1) (k.1098v-1099), A. K. (1) (k.1099-1100), protokół oględzin miejsca wraz z materiałem poglądowym oraz nagraniem z czynności (k.2-31; odpis k.281-282), oględziny nagrania (k.1105v), protokół przeszukania przy ul. (...) oraz materiał poglądowy (k.32-71), protokół przeszukania auta i oględzin telefony A. K. (1) (k.76-78), protokoły zatrzymania oraz postanowienia dotyczące tymczasowego aresztowania (k.79, 89, 163-164, 168-169, 533-538, 817, 820, 1065), dane z ksiąg wieczystych (k.112-121), wydruk danych z GUS (k.147-148), notatka urzędowa dotycząca przesyłek kurierskich (k.183), protokół oględzin zatrzymanych przedmiotów oraz materiał poglądowy (k.220-231, 670-700), protokół oględzin krzewów konopi i materiał poglądowy (k.248-253), pismo z SR w Sokółce (k.258-259), dane z firm kurierskich (k.293-303, 338-361), protokół oględzin paragonów (k.415-418), protokoły oględzin telefonów wraz z załącznikami (k.432-506), opinie z zakresu chemii i wysłuchanie biegłej J. C. (k.749-751, 753-754, 1149v-1150), opinia z zakresu badań genetycznych (k.891-917).

1.1.2. Oskarżony C. D. (1), czyn przypisany w punkcie B .

Czwartego lipca 2019 r. C. D. (1) zawarł z PGE Obrót SA, Oddział z siedzibą w B., „Umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x” o nr (...). Zgodnie z jej załącznikiem nr 1 energia miała być dostarczana przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy do punktu jej poboru przy ul. (...) w S., tj. lokalu niemieszkalnego.

Prowadzenie uprawy konopi innych niż włókniste powodowało konieczność naświetlania roślin, jak i zapewnienia w pomieszczaniach, w których się one znajdowały, odpowiednio wysokiej temperatury. To zaś wiązało się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej. Dlatego C. D. (1) nieustalonego dnia w drugiej połowie 2020 r., działając w celu przywłaszczenia usunął plombę na zabezpieczeniu przedlicznikowym (...) oraz zdjął jego obudowę. Następnie do styków ww. zabezpieczenia podpiął od strony odejściowej dodatkowy przewód (...) 3x6 mm ( 2) (dwie żyły fazowe + przewód neutralny), łączący rozdzielnicę zalicznikową z zabudowanymi dwoma zabezpieczeniami (...), z której wyprowadził dwa przewody odejściowe (...) 3x2,5 mm ( 2). Te zaś rozciągnięto do pomieszczenia, w którym zakończone były gniazdami typu angielskiego służącymi do zasilania znajdujących się tam urządzeń elektrycznych, funkcjonujących w ramach nielegalnych upraw. Konsekwencją tych czynności było nielegalne pominięcie układu pomiarowo-rozliczeniowego i kradzież energii elektrycznej o nieustalonej wartości, wyliczonej ryczałtowo przez pokrzywdzoną PGE Dystrybucję SA z siedzibą w L. na 7032,38 zł.

Ten bezprawny pobór energii ujawniony został 18.11.2020 r. w trakcie policyjnych czynności na posesji przy ul. (...), a wezwani pracownicy Rejonu Energetycznego B. Teren zlikwidowali go. Ryczałtowo wyliczona należność została uregulowana 9.12.2020 r.

Dowody: pisma z PGE Obrót SA i PGE Dystrybucja SA wraz z załącznikami (k.218, 652, 663-669, 941-944), zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z załącznikami (k.211-217), wyjaśnienia oskarżonego C. D. (1) (k.1098v-1099), zeznania świadka M. B. (k.1105), protokół oględzin miejsca wraz z materiałem poglądowym oraz nagraniem z czynności (k.2-4, 28v-31).

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Czyn z pkt A. wyroku (1.1.1).

Ustalenia dotyczące znamion przedmiotowych przestępstwa opierały się przede wszystkim na wynikach czynności funkcjonariuszy różnych służb na ul. (...) (oględziny, zdjęcia, nagranie), treści opinii z zakresu badań chemicznych, a jeśli chodzi o okres obu upraw (dwóch cykli) i czynności z nimi związane, na racjonalnej ocenie sytuacji, danych wynikających z dat dostaw towarów z firm (...) i (...) s.c., jak i wynikach wysłuchania biegłej. Ile roślin uprawiano, w jakich warunkach oraz jak wyglądały, obrazują wykonane zdjęcia.

C. D. (1) przyznał się ostatecznie do uprawy. Wiedział co ujawniono w jego pomieszczeniach, a jako dorosły, rozsądnie myślący i przedsiębiorczy człowiek zdawał sobie sprawę, że nie uniknie kary i nie ma sensu zaprzeczanie oczywistym faktom. Jego zainteresowanie tematyką uprawy roślin konopi innych niż włókniste, jak i grożącą za to odpowiedzialnością karną (k.487), potwierdzają wyniki oględzin telefonu (k.468 i nast.).

Sporne były dwie okoliczności:

1. czy mieliśmy do czynienia z jedną uprawą (sprawstwo jednoczynowe), czy też realizacją powtórzonych co najmniej raz, ze z góry powziętym zamiarem, czynności sprawczych z art. 63 ust. 3 u.p.n.?

2. czy ww. sprawca działał sam, czy też wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1)?

Na oba pytanie udzielić należało odpowiedzi twierdzącej.

Ad. 1.

Faza wzrostu roślin świadczy o tym, że były to dwie „partie”, można użyć określenia dwie uprawy. Uprawa rozpoczyna się od zasiania nasion i już w tym momencie można mówić o wypełnieniu znamion czynu z art. 63 ust. 1 u.p.n. Dalszy ich rozwój może wiązać się z aktywnością sprawcy - gdy ten dokonuje zabiegów pielęgnacyjnych, dba o stworzenie jak najlepszych warunków w procesie wzrostu konopi - choć nie musi. Tu mieliśmy do czynienia z tą pierwszą sytuacją. Skoro posadzono i pielęgnowano jedną grupę konopi, następnie takie same czynności po pewnym czasie podjęto wykorzystując inne nasiona, a rośliny po wykiełkowaniu umieszczono w odrębnym pomieszczeniu, to taką sytuację ocenić należy w kategoriach czynu ciągłego (zob. też część 2.2.).

Zwrócić należy uwagę na to, w przeszukiwanych pomieszczeniach ujawniono nie tylko 16 pustych opakowań po nasionach (k.222, 228), ale także inne nasiona roślin modyfikowanych genetycznie, puste donice, podstawki do nich (k.14v-15), kijki bambusowe i ziemię. Stąd wniosek, że w zamierzeniach sprawców ich czynności nie ograniczały się do dwóch cykli uprawy, lecz miały być kontynuowane (k.102, 223, 230v).

Ad. 2.

O współsprawstwie A. K. (1) przekonują m.in. następujące dane:

a)  W zamkniętym pomieszczeniu ujawniono papierowy karton oraz owinięte w folię kijki bambusowe z naklejkami, na których widniał adres jego miejsca zamieszkania (ul. (...), S.) i nr telefonu, tj. (...) (k.4, 8, 63 oraz k.77, 394v). A więc przedmioty, które wykorzystywane były do uprawy konopi, były zamawiane na dane tego oskarżonego, wysyłane na adres jego miejsca zamieszkania i tam odbierane.

b)  Paczki, które zamawiano na adres i dane W. W. (1), M. K., jak i domowy adres A. K. (1), nie były w większości wielkogabarytowe (k.294v, 304-305, 353, k.367-369) i nie znajdowały się w nich przedmioty potrzebne do działalności zakładu szklarskiego. Gdyby tak było, to nic nie stało na przeszkodzie, aby wskazano adres przy ul. (...) i mejl (...), tak jak w innych przypadkach (k.295v, 296v). Nadawano je z firm (...) i (...) s.c. M. C. (k.298), które nie zajmują się dostawami produktów z branży szklarskiej. Na pierwszą z nich zarejestrowany jest sklep internetowy (...)., a druga handluje takimi samymi produktami (k.394v). W tych firmach sprawcy kupowali m.in. nasiona konopi, nawozy, podłoża kokosowe do uprawy roślin, regulatory pH, czy też suplementy witaminowe wzmacniające łodygi (k.228v-229, 308, 416-425).

Na numer telefonu użytkowany przez A. K. (1) przychodziły wiadomości dotyczące dostawy przesyłek m.in. z ww. sklepu (...), zajmującego się sprzedażą sprzętu, nawozów, podłoża do uprawy roślin, w tym marihuany (k.499v i nast.). Osoba niewtajemniczona w działalność przestępczą nie byłaby angażowana w dostawy i odbiór tego rodzaju przedmiotów.

c)  Przesyłki na adres i dane M. K. zamawiał także C. D. (1) (k.433, 433v, 494), którego ten znał tylko z widzenia (k.396v). Skoro był to kolega A. K. (1), to on musiał przekazać wspólnikowi jego dane. Także ten fakt potwierdza współdziałanie oskarżonych w ramach przypisanego im przestępstwa.

d)  Skoro A. K. (1) 19.11.2020 r. twierdził, że „w tym budynku co była uprawa był parę miesięcy temu” (k.128v), zaś paczki związane z nią były doręczane już od lutego 2020 r. (k.183), to musiał widzieć i wiedzieć co się tam znajduje. Jak wynika z wysłuchania biegłej (k.1150) oraz racjonalnej, życiowej oceny całej sytuacji, pomieszczania pod uprawę przygotowywane były przez pewien czas, a rośliny do 130 cm nie wyrosły w czasie krótszym, niż dwa miesiące.

e)  A. K. (1) wskazał, że jego robocze ubranie znajduje się w kantorku przed wejściem „na zakład”, jest koloru niebieskiego, zaś jego buty na zmianę są szare (k.128v). Tymczasem w śladach biologicznych pobranych z innych części garderoby, tj. brązowych butów, krótkich spodenek, koszulki, spodni i rękawic znajdujących się w przedsionku pomieszczeń, w których ujawniono rośliny konopi, znajdował się materiał genetyczny m.in. tego sprawcy (DNA, k.909-917). Te elementy ubioru były zaś wykorzystywane przez osoby, które zajmowały się uprawą roślin. Pozostawiono je w ww. miejscu najprawdopodobniej z przyczyn praktycznych, a związanych także z zapachem, jakim przenikały materiały, z których były wykonane.

f)  Metalowy młynek opisany przez policjantów jako „metalowy rozdrabniacz, młynek do ziela” (k.36, 65-66, k.221v pkt 18 jego opis, zdjęcia k.227) był w pomieszczeniu biurowym – w tym samym, w którym znajdowała się m.in. pieczątka A. K. (1) (k.285). To dość duży, specyficzny przedmiot. Trudno więc przyjąć, że widząc go A. K. (1) nie zapytał wspólnika co do jest, do czego służy itp. Z drugiej strony ten, gdyby nie wtajemniczył kolegi w to, czym się zajmuje, gdyby z nim nie współdziałał, to w biurze nie przechowywałby takiej rzeczy. Po prostu zaniósłby ją do zamkniętego budynku, gdzie prowadzone były uprawy.

g)  Policyjne dane operacyjne dotyczyły dwóch oskarżonych. Wynikało z nich, że obaj zajmują się działalnością przestępczą, pełnią w niej równoważne role. Zeznania funkcjonariuszy ocenione zostały jako wiarygodne i konsekwentne, złożone w dobrej wierze, bez symptomów wskazujących na chęć przypisania komukolwiek zachowań, które nie stałby się jego udziałem.

Brak dowodów na to, że M. K. lub W. W. (1) orientowali się w przestępczej działalności znajomych i współdziałali z nimi odbierając przesyłki z towarem wykorzystywanym do prowadzenia upraw. Dane i adres pierwszego z nich zostały zresztą kilkukrotnie wykorzystane bez jego wiedzy (k.396v: „odebrałem trzy przesyłki”). Kurier musiał więc dostarczyć je pod inny adres niż (...) w S.. Jak wskazuje doświadczenie życiowe odbyło się to w taki sposób, że dzwoniąc na podany numer telefonu (jednego z oskarżonych) uzgadniał z nim miejsce odbioru, gdzie pojawiał się jeden z podsądnych, któremu przekazywano przesyłkę. Taki sposób realizacji zlecenia dostawy przekonuje, że nic nie stało na przeszkodzie, aby zrealizować go przy wskazaniu adresu przy ul. (...). Tym bardziej, że A. K. (1) przesyłki odbierał od kolegi w krótkim czasie od ich dostarczenia (k.397). Nie byłoby też żadnego problemu z tym, aby przesyłki nadane na ul. (...) – w przypadku braku możliwości ich osobistego odbioru w danym dniu lub o określonej godzinie – odbiorca przekierował np. do oddziału firmy kurierskiej, czy też punktu (...). Tak się jednak nie stało, gdyż sprawcy nie chcieli wiązać ww. adresu z towarem, który mógłby naprowadzić kogokolwiek, w tym organy ścigania, na lokalizację pomieszczeń, w których było uprawiane konopie. Właściciele (...) S.C. także dbają o to, aby dane ich klientów były odpowiednio „chronione” i nie zostały ujawnione policji (k.426).

Czyn z pkt B . wyroku (1.1.2.)

Oskarżony nie kwestionował sprawstwa. W momencie usunięcia sztaby i otwarcia drzwi do pomieszczeń z roślinami konopi, działały urządzenia pobierające energię poza wskazaniami licznika. Jej kradzież nie budzi żadnych wątpliwości. Ryczałtowe wyliczenie należności wynika z trudności wyliczenia szkody w takich uwarunkowaniach, jest zgodne z przepisami i praktyką sądową dotyczącą roszczeń odszkodowawczych.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Dowód: wyjaśnienia oskarżonych C. D. (1) i A. K. (1), tj. w części niezgodnej z ustaleniami sądu.

Nic nie potwierdza tego, aby małe rośliny konopi innych niż włókniste zostały umieszczone w odrębnym pomieszczeniu, gdyż chorowały i dlatego nie urosły. Także one były naświetlane, nawożone (zob. białe „elementy” w donicach, k.252), podlewane (zbiornik z wodą, k.19v), a pomieszczenie, w którym stały wentylowano i ogrzewano (k.19-19v). Ich wygląd nie wskazuje na jakiekolwiek zmiany chorobowe (k.250-253), co potwierdzają też zeznania policjantów oraz wyniki wysłuchania biegłej. Ponadto gdyby ponad 140 donic zabrano z pomieszczenia, w którym wcześniej stały razem ze 133 krzakami zasadzonymi rzekomo w tym samym czasie, to „zwolniłyby” one zajmowaną przestrzeń. Wygląd lokalu, w którym ujawniono większe rośliny, nie prowadzi do takiego wniosku (k.15v-17).

Odpowiadając na pytanie dotyczące czasu sadzenia roślin C. D. (1) użył sformułowania „to było prawie w jednym czasie” (k.1106), co też pośrednio wskazuje na różny okres realizacji dwóch identycznych, odrębnych czynności sprawczych.

Naturalnie C. D. (1) nie chciał przyznać tego, że 143 krzaki zasadzono później niż większe. Oznaczałoby to to bowiem, że planowano kontynuować przestępczą działalność w drugim i ewentualnie kolejnym cyklu produkcyjnym (ujawnione nasiona, kije bambusowe, puste donice), co zwiększało stopień społecznej szkodliwości takich działań, jak i zakres odpowiedzialności karnej (art. 12§1 k.k. i art. 57b k.k.). O tym, że zarówno on, jak i jego wspólnik, mieli właśnie taki zamiar, przekonuje rzetelna i racjonalna analiza materiału dowodowego. Mniejsze rośliny były hodowano po to, aby po zbiorach z tych większych od razu je „zastąpić”, zwiększyć częstotliwość zbiorów, a tym samym spodziewanych zysków.

Profesjonalny sposób realizacji zakazanej hodowli roślin wskazuje na dużą wiedzę oskarżonych w tym zakresie. Nie byli to „amatorzy”, którzy zasadzili kilka krzaków w kompleksie leśnym. W pomieszczeniach znajdowało się wyposażenie zapewniające optymalny przyrost konopi, przedmioty świadczące o dbałości sprawców o jakość uprawy (mierniki kwasowości gleby, termometry, czujniki wilgotności powietrza, wentylatory i lampy z czasowymi sterownikami), jak i niwelujące ryzyko ujawnienia bezprawnych działań (system wentylacji z filtrami pochłaniającymi zapach). Oskarżeni zaopatrywali się w profesjonalnych sklepach w nasiona feminizowane, modyfikowane genetycznie, które wg sprzedawców ( (...) s.c., (...), k.222-223) dają gwarancję jakości roślin i wysokich plonów. Na ich stronach internetowych ( (...) wskazuje się, że np. odmiana (...) - a puste pudełka po jej nasionach znaleziono przy ul. (...) - daje plon w granicach 500 gram/m ( 2) (tj. od 50 do 120 gram z jednej rośliny), zaś jego poziom (...) to 20%-25%. To właśnie 140 nasion „(...)” zamówił 5.10.2020 r. na adres firmy (...) C. D. (1) (k.466v, 416v-417).

Jeśli chodzi o depozycje A. K. (1), to jak już była o tym mowa wyżej, w zestawieniu z materiałem dowodowym jawią się one jako niewiarygodne, niekonsekwentne, niespójne i gołosłowne (oparte tylko na słowach, a nie na dowodach). Dopiero 28.07.2021 r. przyznał, że wiedział o prowadzonej uprawie (k.984). Gdyby nie brał udziału w tych czynnościach, to nie czekałby z ujawnieniem takich informacji ponad 8 miesięcy. Zdawał sobie doskonale sprawę na czym oparte są przesłanki aresztowania i co może zmienić ten stan rzeczy. Osoba niewinna od razu przekazałaby śledczym całą wiedzę związaną z przedmiotem postępowania, niezależnie od tego, czy dotyczyłaby ona znajomego, czy też nie. Zrobiłaby to zresztą od razu 18.11.2020 r., w toku czynności przeszukania. Nikt przecież nie jest skłonny ponosić odpowiedzialności za bezprawne zachowania innej osoby.

Doświadczenie życiowe i zawodowe przekonuje, że informacji dotyczących przestępczości narkotykowej, o takiej skali, z jaką mieliśmy do czynienia w niniejszej sprawie, nie ujawnia się osobom postronnym. Trudno zakładać, aby inaczej zachował się C. D. (1). Ponadto A. K. (1) nie podał w jakich okolicznościach i dlaczego dowidział się o uprawie. Jedynym logicznym wytłumaczeniem posiadania przez niego takiej wiedzy - uwzględniając inne, wyżej omówione dane dowodowe - jest jego sprawczy udział w nielegalnym procederze. Nie było też tak, że A. K. (1) był zależny od współoskarżonego. Fakt, był formalnie zatrudniony w (...), ale jednocześnie wskazał, że zyskami dzielili się (k.1100), a to, że razem prowadzili firmę, potwierdzają również zeznania świadków (k.396v).

Dowód: pismo z 25.09.2021 r. (k.1145).

Zeznania policjantów, wygląd części roślin znajdujących się w plastikowym kubku i pojemniku, a także treść odpowiedzi z KPP w S. na pytania sądu przekonują, że nie doszło do wytworzenia środka odurzającego. Tym samym zarzut w części obejmującej znamiona z art. 53 ust. 1 i 2 u.p.n. nie mógł zyskać akceptacji. Wycofał się także z niego prokurator (k.1151), a możliwy kierunek zaskarżenia wyroku (wnioski o uzasadnienie złożyli tylko obrońcy) zwalnia sąd od przedstawienia szerszej argumentacji dotyczącej tej tematyki.

Czym innym jest hodowla i ewentualnie zbiór, a czym innym „doprowadzenie” zebranego ziela (części roślin) do stanu, w którym nadaje się ono do użycia jako środek odurzający (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 22.06.2012 r., II AKa 177/12, czy też wyrok SA we Wrocławiu z dnia 27.09.2012 r., II AKa 282/12).

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

3.1. Podstawa prawna skazania, punkt A. wyroku.

Istotą współsprawstwa jest oparte na porozumieniu współdziałanie dwóch lub więcej osób, z których każda obejmuje swoim zamiarem realizację całości znamion określonego czynu zabronionego i postępując w określony sposób dąży do osiągnięcia założonego, realizowanego wspólnymi siłami, bezprawnego celu. To porozumienie jest tym szczególnym elementem podmiotowym, który zespalając zachowania poszczególnych osób, pozwala przypisać każdej z nich również i tę akcję sprawczą, którą przedsięwzięła inna osoba współdziałająca w popełnieniu przestępstwa. W doktrynie i orzecznictwie dominuje podzielany przez sąd pogląd, iż dla przyjęcia współsprawstwa nie jest konieczne, aby każda z osób działających w porozumieniu realizowała „własnoręcznie” znamiona czynu zabronionego, czy też nawet część tych znamion. Wystarczy natomiast, że taka osoba w ramach uzgodnionego podziału ról, ułatwia „bezpośredniemu” sprawcy realizację wspólnie zamierzonego celu. W efekcie, o wspólnym działaniu możemy mówić nie tylko wtedy, gdy każdy ze współsprawców realizuje część znamion, ale także wtedy, gdy współdziałający nie realizuje żadnego znamienia czasownikowego uzgodnionego czynu zabronionego, ale wykonane wcześniej przez niego czynności stanowią istotny wkład we wspólne przedsięwzięcie. Każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność za całość popełnionego (wspólnie i w porozumieniu) przestępstwa, a więc także i w tej części, w jakiej znamiona występku zostały wypełnione przez innego wspólnika (por. np. wyrok SN z dnia 29.06.2006 r., V KK 391/05, publ. w OSNwSK 2006/1/1289; wyrok SA w Katowicach z dnia 23.09.2004 r., II AKa 276/04, publ. w Prok. i Pr. 2005/10/15; postanowienie SN z dnia 05.05.2003 r., V KK 346/02, LEX nr 78912; wyrok SA w Krakowie z dnia 15.01.2003 r., II AKa 353/02, KZS 2003/3/36 oraz Jacek Giezek, komentarz do art. 18, Kodeks karny, część ogólna, komentarz, LEX 2007, tezy 6 - 10).

Wobec tego nie jest ważne m.in. to, który z oskarżonych zamawiał daną rzecz, sadził nasiona oraz jaki miał udział w przystosowaniu pomieszczeń i pielęgnacji roślin. Było to bowiem wspólne przedsięwzięcie, którego efekty obciążają obu podsądnych. Realizacja poszczególnych czynności sprawczych prowadzących w konsekwencji do uprawy w dwóch odrębnych czasowo cyklach objęta była świadomością i wolą każdego ze sprawców.

Uprawą jest hodowanie nawet jednej rośliny konopi innych niż włókniste, zaś istotne z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności karnej jest to, czy mogła ona dostarczyć znacznej ilości jej ziela (art. 63 ust. 3 u.p.n.). Skoro z opinii wynika, że z ilości zatrzymanych roślin można było pozyskać ponad 6 kg marihuany, to oczywistym jest, iż mamy do czynienia z ww. znamieniem kwalifikowanym. Miarą „znaczności” w rozumieniu art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest bowiem taka ilość narkotyku, która mogłaby zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób (por. orzeczenia SN: z 01.03.2006 r., II KK 47/05, publ. w OSNKW 2006/5/57; z 01.02.2007 r., III KK 257/06, publ. w OSNKW 2007/1/339, z 23.09.2009 r., I KZP 10/09, publ. w OSNKW 2009/10/84; z 10.04.2014 r., IV KK 49/14).

Stanowisko biegłej dotyczyło ponadto tylko kwiatostanów oraz wynikało ze wskaźników (...) (k.751). W rzeczywistości ilość końcowego „produktu” w postaci środka odurzającego mogła być znacznie wyższa (zob. zeznania policjantów, wysłuchanie biegłej oraz k.107). Z racji czynności orzeczniczych realizowanych w podobnych sprawach (jak i specjalistycznych szkoleń), sądowi z urzędu wiadomym jest, że z jednej rośliny konopi można uzyskać od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 gram ziela. Znane są też przypadki pozyskiwania z określonych gatunków konopi nawet kilkuset gram ziela z jednej sadzonki.

Konopie jako rośliny zawierają w sobie różne substancje chemiczne, wśród których ponad kilkadziesiąt pochodzi z grupy kannabinoidów odpowiadających za psychoaktywny charakter rośliny. Głównym składnikiem psychoaktywnym jest (...). Kilka lat temu Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) raportowało, że zawartość (...) w marihuanie waha się średnio od 1 do 10% (zob. raport dotyczący m.in. Polski za 2009). Zawartość substancji aktywnych w haszyszu wynosi zaś od 4 do 13%.

W obecnych realiach odmiany konopi uprawiane w specjalnych warunkach „szklarniowych” oraz wzmacniane genetycznie lub modyfikowane laboratoryjnie poprzez wszczepianie innych substancji chemicznych, mogą zawierać znacznie więcej psychoaktywnych składników, w tym (...) (np. obecnie w Holandii zgłaszane są postulaty dotyczące uznania za tzw. „twarde narkotyki” marihuany o zawartości THC powyżej 14%; por. też artykuł Ewy Miturskiej: „Wpływ marihuany na funkcjonowanie somatyczne i psychospołeczne człowieka”). Zgodnie z art. 4 pkt 5) konopie włókniste to rośliny z gatunku konopie siewne ((...)), w których suma zawartości (...) oraz (...) ((...)) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę. Skoro więc te, które pochodziło z upraw założonych przez oskarżonych, już w tej fazie wzrostu (por. k.1150v: im starsza roślina, tym stężenie wyższe) zawierało do kilku procent tej substancji, to niewątpliwie mamy do czynienia ze środkiem odurzającym (w tym roślinami, z których można było go wyprodukować) typowym w obrocie czarnorynkowym (na co wskazują też dane z ekspertyz chemicznych sporządzanych w wielu innych sprawach karnych z okręgu (...)). Ten zaś sprzedawany jest w porcjach (działkach) zawierających zazwyczaj wagonowo od 0,3 (palony m.in. po zmieszaniu z tytoniem) do grama tego narkotyku. Stan odurzenia wywoływany przez ww. środek zależy od wielu czynników, w tym predyspozycji osobniczych (m.in. wiek, stan zdrowia, podatność na daną substancję, tolerancja organizmu, uzależnienie itp.). Precyzyjne ustalenie ile osób mogłoby zostać odurzonych daną ilością substancji psychoaktywnej jest niemożliwe (ilość porcji handlowych nie jest niezbędnym składnikiem opisu czynu). W sprawach karnych przyjmuje się więc pewien wzorzec - na podstawie prowadzonych badań związanych z wpływem narkotyków na organizm człowieka – słusznie uznając, że „działka” będąca przedmiotem obrotu handlowego pozwala na odurzenie (inaczej nie byłaby sprzedawana nabywcom, którym przecież o wprowadzenie się w taki stan chodzi). Jak będzie ono silne, jak długo się utrzyma, nie ma znaczenia.

Posiadanie takich przedmiotów jak trzy siatki do suszenia części roślin (k.67-68), młynek do ich rozdrabniania oraz waga elektroniczna w pojemniku wraz z nasionami odmiany konopi, w tym o nazwie (...) (k.58-59), daje podstawy do przyjęcia tezy, że wytworzenie w przyszłości środków odurzających w miejscu uprawy zatamowały czynności policji. Skala upraw, znaczny nakład środków finansowych związanych z ich organizacją, również dowodzi zasadności przyjęcia działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Praktyka zawodowa wskazuje, że obecnie gram marihuany kosztuje w granicach 50 zł. Zainwestowane w nielegalną działalność pieniądze sprawcy zamierzali więc odzyskać, a jej kontynuacja przyniosłaby im z pewnością znaczne profity finansowe.

Artykuł 12§1 k.k. zawiera ustawowe określenia kryteriów tzw. czynu ciągłego. Zastosowanie tegoż przepisu uzależnione jest z jednej strony od przesłanki podmiotowej w postaci „z góry powziętego zamiaru”, z drugiej od przesłanek przedmiotowych, takich jak „dwa lub więcej zachowań”, podjęcie ich w „krótkich odstępach czasu” oraz tożsamość pokrzywdzonego, gdy przedmiotem zamachu jest dobro osobiste. Czyn ciągły charakteryzuje się więc jednym zamiarem obejmującym wszystkie elementy składowe. Konstrukcja ta znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy występuje pewien powtarzający się ciąg dwóch lub więcej zachowań rozumianych jako czynność lub czynności cyklicznie realizujące cały zespół znamion danego przestępstwa. Z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia w tej sprawie.

3.2. Podstawa prawna skazania, punkt B . wyroku.

Skoro C. D. (1) wykonał czynności prowadzące do pozalicznikowego (niemierzonego) poboru energii, to działał w celu jej przywłaszczenia, który osiągnął. Wypełnił więc znamiona czynu z art. 278§5 k.k. w zw. z art. 278§1 k.k.

Tego rodzaju działania są często spotykane w podobnych sytuacjach. I nie wynikają wcale z chęci uniknięcia znacznych opłat za energię. Spodziewane zyski byłby przecież znacznie wyższe. W tego rodzaju czynnościach chodzi przede wszystkim o zatajenie znacznego zwiększenia poboru prądu na danym obiekcie, co może skutkować nie tylko kontrolą odpowiedniej komórki Zakładu Energetycznego, ale także zainteresować organy ścigania. Zachowanie C. D. (1) tylko potwierdza, że minimalizował on czynniki ryzyka związane z możliwością ujawnieniem nielegalnej hodowli roślin.

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżeni C. D. (1) i A. K. (1), pkt A. wyroku.

Kształtując wymiar kar jednostkowych sąd dostosował je do stopnia społecznej szkodliwości przestępstw w taki sposób, aby nie przekraczały poziomu zawinienia danego oskarżonego, celów resocjalizacyjnych oraz mając na uwadze ich społeczny odbiór.

Przedmiotem ochrony czynu opisanego w art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest zdrowie publiczne, jak i zabezpieczenie społeczeństwa przed niekontrolowanym, nielegalnym wprowadzaniem do obrotu m.in. środków odurzających. Ta norma karna chroni życie i zdrowie ludzkie - jak i cała regulacja ustawowa, w której została zamieszczona, wprowadzająca ścisłą reglamentację narkotyków. Doświadczenie życiowe i zawodowe przekonuje, jak wielkie zagrożenie dla wymienionych dóbr prawnych niesie za sobą ich zażywanie, częstokroć prowadzące do uzależnienia i śmierci ich konsumentów. To jednak tylko jeden z aspektów problemu, dotyczący „degeneracji” zdrowotnej. Kolejny związany jest z naruszaniem porządku prawnego przez osoby odurzone, nie kontrolujące z tego powodu swoich zachowań, czy też uzależnione, dążące do uzyskania kolejnych „działek”, lub też środków finansowych na ich zakup. Uprawa konopi innych niż włókniste, w tym jeśli mamy do czynienia z ich znaczną ilością, słusznie sankcjonowany jest surową karą.

Ponadto marihuana jest popularnym narkotykiem wśród młodzieży. Młodzi ludzie, często bez doświadczenia życiowego, kierując się błędnymi wyobrażeniami, nie do końca zdając sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia zażywania narkotyków, czy też po raz pierwszy mając z nimi kontakt, sięgają po środki odurzające, co dość szybko prowadzi do życiowych komplikacji, w tym uzależnienia. Dostępna w nielegalnym obrocie marihuana to nie jest już ten sam narkotyk co kilkanaście lat wcześniej. Zmodyfikowane genetycznie rośliny o wiele silniej oddziałują na system nerwowy osób decydujących się na odurzenie. Rynkowi dostawy tego „towaru” mają tego świadomość, ale z chęci zysku lekceważą tego rodzaju konsekwencje, są one im obojętne.

Nie bez wpływu na wymiar kar miała też nagminność przypisanego przestępstwa, które powinny spotkać się z należytą w odczuciu społecznym reakcja karną. Z przestępczością narkotykową na etapie procesów sądowych należy walczyć stosując racjonalną politykę karną. Nie oznacza to wymierzania kar surowych w każdym przypadku. Jeśli jednak mamy do czynienia z tak znaczną ilością roślin, profesjonalną, cykliczna uprawą, to każda osoba, która decyduje się realizować podobne zachowania musi wiedzieć (być pewna), że spotka ją odpowiednio surowa kara. Tylko taka może „odstraszyć” potencjalnych amatorów tego rodzaju działalności. Przez osoby, które na taką skalę prowadzą działalność przestępczą związaną z narkotykami, sam fakt zatrzymania, krótkoterminowe osadzenia w areszcie, czy też wymierzenie kary oscylującej w granicach dolnego zagrożenia ustawowego, traktowane jest w kategoriach wręcz uniknięcia pełnej odpowiedzialności, czy też niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości. Skalkulowanie takiego ryzyka z możliwym zyskiem związanym z powodzeniem przestępczej akcji powodowałoby, że oskarżeni, czy ich potencjalni naśladowcy, kolejny raz wybraliby drogę przestępstwa licząc na to, że nawet w przypadku ujawnienia czynu zabronionego, „jakoś” uda mu się uniknąć długoterminowego pobytu w zakładzie karnym.

Jednym ze składników działań prewencyjnych, tj. na etapie procesu karnego, jest wymierzenie odpowiedniej do bezprawnych zachowań, słusznej i sprawiedliwej kary. Kary, która wśród osób zapoznających się z treścią wyroku wzbudzi przekonanie, że dane dobro prawne jest należycie chronione, a za jego naruszenie grozi adekwatna sankcja. Te zaś, które mają podobne predyspozycje co oskarżeni, powstrzyma przed podejmowaniem analogicznych działań. „Kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa”, o jakim mowa w nakazie z art. 53§1 k.k., polega z jednej strony na afirmacji pewnych wartości, zaś z drugiej ma pełnić też funkcję „odstraszającą”. C. D. (1) i A. K. (1) z pełnym rozeznaniem podjęli i przez kilka miesięcy prowadzili działalność sprzeczna z prawem. Wiedzieli, jaka grozi za to kara. Interesowali się tą tematyką (zob. k.432v, 440: plik z wyrokiem sądu (...)). Kalkulowali więc ryzyko i obecnie muszą ponieść konsekwencje swojej działalności.

Choć C. D. (1) przyznał się do zachowań sprawczych, to potwierdził przecież tylko to, co jawiło się jako oczywiste oraz starał się umniejszyć własną odpowiedzialność. Nie ujawnił nie tylko roli wspólnika, jak też np. komu zamierzali sprzedać produkt końcowy. Z racji spodziewanej jego ilości trudno uznać, że nie było co do tego skonkretyzowanych planów.

Odnośnie okoliczności łagodzących, to za taką przyjęto niekaralność podsądnych. Ich uwarunkowania rodzinne, dotychczasowy sposób funkcjonowania społecznego i zawodowego (tj. do 2020 r.), także miały wpływ na kształtowanie sankcji penalnych.

Dwa lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności to kary właściwe, odpowiednie do stopnia bezprawia zachowań podsądnych oraz wymogów prewencyjnych, a przez to sprawiedliwe. Zwrócić należy uwagę, że górny pułap sankcji penalnej wynosił w tym przypadku 15 lat (art. 57b k.k.).

Grzywny wzmocnią wychowawczo-prewencyjne oddziaływanie penalne na oskarżonych i będą stanowiły dla każdego z nich realną dolegliwość finansową. Jest ona ważna nie tylko z punktu widzenia celów zapobiegawczych i wychowawczych, ale odegra też istotną rolę z punktu widzenia kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (prewencja generalna). Jej celem jest też m.in. uświadomienie sprawcy nieopłacalności popełniania tego typu przestępstw. Liczbę stawek dziennych sąd określił mając na uwadze stopień bezprawia zawartego w zachowaniach ww. oraz stopień ich zawinienia.

Status majątkowy, możliwości dochodowe i sytuacja rodzinna (k.542 i nast., k.544) decydowały o zróżnicowaniu wysokości stawki dziennej.

Oskarżony C. D. (1), pkt B. wyroku.

Wystawiona przez pokrzywdzonego nota obciążeniowa została opłacona. Można więc przyjąć, że szkoda została naprawiona, przynajmniej w części. Jednak brak danych przemawiających za tym, że uiszczenie opłaty przez żonę oskarżonego związane było z jego szczerą skruchą, wynikało ze zrozumienia naganności takiego postępowania. Tłumaczył je awarią bezpieczników i zdecydowanie zaniżał czas wykonania „podłączenia” (k.1105v: „miesiąc przed wejściem policji”). Gdyby wezwanie do zapłaty nie zostało zaaprobowane, to z pewnością wszczęta egzekucja byłaby skuteczna.

Kara w dolnej granicy zagrożenia ustawowego w okolicznościach danego przypadku jest właściwa i odpowiednia.

Kara łączna (pkt C .) .

Imperatywne brzmienie art. 86§1 k.k. determinowało rozstrzygnięcie o karze łącznej. Określając ją sąd miał na uwadze „globalny” stopień społecznej szkodliwości obu czynów, zbieżność czasową między nimi, podobieństwo motywacji, rodzaj dóbr prawnych jakie sprawca naruszył realizując każdy z czynów zabronionych oraz cele kary w ramach prewencji indywidualnej i ogólnej.

Przy wyrokowaniu w zakresie kar łącznych uwzględniono też tzw. ogólnoustrojowe zasady odnoszące się do sądowego wymiaru kary, a w szczególności zasadę sprawiedliwości społecznej i zasadę równości wobec prawa. Pierwsza z nich oznacza konieczność rozważenia nie tylko osobowości sprawcy, jego własnych warunków i sytuacji rodzinnej, ale także rodzaju, ilości popełnionych przestępstw, ich okoliczności, skutków i rozmiaru zawinienia. Przestrzeganie drugiej wymaga stosowania podobnych sankcji karnych wobec osób, które dopuściły się czynów o tożsamym ciężarze gatunkowym.

Wzgląd na społeczne oddziaływanie kary jako jeden z jej celów podyktowany jest potrzebą przekonania społeczeństwa o nieuchronności kary za naruszenie dóbr prawem chronionych i nieopłacalności zamachów na te dobra, wzmożenia poczucia odpowiedzialności, ugruntowania poszanowania prawa i wyrobienia właściwego poczucia sprawiedliwości oraz poczucia bezpieczeństwa. Tym bardziej jeśli chodzi o przestępstwa „narkotykowe”, coraz bardziej powszechne. Te kryteria spełnia kara łączna.

Kary, które odbyć będą musieli obaj oskarżeni, są proporcjonalne do stopnia ich demoralizacji (w znaczeniu odrzucenia obowiązujących norm moralnych prowadzącego do łamania prawa) i przez to stwarzają realną możliwość skutecznego oddziaływania wychowawczego w warunkach izolacyjnych. Jeśli pobyt w zakładzie karnym nie wpłynie na nich w kierunku kształtowania społecznie pożądanych postaw, to być może obawa przed ponowną izolacją skłoni do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości.

Przepadek (pkt A . 1 .) .

Na podstawie art. 70 ust. 1 u.p.n. orzeczono przepadek przedmiotu przestępstwa, jak i przedmiotów i narzędzi, które służyły i były przeznaczone do jego popełnienia.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Zaliczenia okresów pozbawienia wolności (pkt D .) .

Daty i godziny zatrzymania oskarżonych wynikają z protokołów dotyczących wykonania tych czynności. Obaj zostali tymczasowo aresztowani i środki te uchylono w dacie wyrokowania. Opisane wyżej okresy pozbawienia wolności zostały zgodnie z art. 63§1 i §5 k.k. zaliczone na poczet podlegającej wykonaniu kary izolacyjnej wymierzonej danemu oskarżonemu.

6. INNE ZAGADNIENIA

Brak.

7. KOSZTY PROCESU

Na podstawie art. 624§1 k.p.k. w zw. z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 r., nr 49, poz. 223 z późn. zm.) sąd zwolnił oskarżonego A. K. (1) w całości od ponoszenia kosztów sądowych związanych z jego sprawą. Poniesione wydatki w tym zakresie obciążają więc Skarb Państwa.

Wprawdzie pozostając na wolności pracował i osiągał dochody, ale oprócz wyprodukowanego w 2006 r. auta (współwłasność z żoną) nie ma on jakichkolwiek ujawnionych składników mienia (k.544-546), do których mogłaby zostać skutecznie skierowana ewentualna egzekucja komornicza. Jak wynika z praktyki zawodowej, zdecydowana większość oskarżonych nie mających stałych, „zalegalizowanych” (w sensie zawarta umowa o pracę lub cywilnoprawna, zarejestrowana działalność gospodarcza itp.) źródeł dochodów, ani też składników majątkowych, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Tym bardziej, jeśli są osadzeni w jednostce penitencjarnej. Nawet gdy dysponują pewnymi środkami finansowymi, to zdają sobie doskonale sprawę, iż oprócz wszczęcia postępowania egzekucyjnego sąd nie dysponuje żadnymi innymi instrumentami prawnymi, które „zmusiłyby” dłużników do uregulowania zasądzonej należności. Mając na uwadze:

- okres przedawnienia (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych i 641 k.p.k.),

- wymiar kary, którą w przypadku uprawomocnienia się wyroku będzie musiał odbyć ww. podsądny,

- wysokość grzywny,

- nikłą możliwość podjęcia pracy w zakładzie karnym,

sąd uznał, że: po pierwsze brak dowodów na to, aby oskarżony był w stanie dobrowolnie wywiązać się ze spłaty całości kosztów obciążających go w tej sprawie, a po drugie ich komornicza windykacja byłaby nieskuteczna.

Natomiast do uiszczenia grzywny powinna skłonić go groźba zamiany tej kary finansowej na zastępczą karę pozbawienia wolności. Jeśli nie chce przedłużyć pobytu w zakładzie karnym, to ureguluje orzeczoną kwotę.

O kosztach sądowych (art. 616§2 k.p.k. w zw. z art. 618§1 pkt 1), 3), 9), 10), 12) i §2 k.p.k.) dotyczących oskarżonego C. D. (1) orzeczono na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. kierując się zasadami słuszności. Uwzględniono związek danej należności z czynem przypisanym określonemu podsądnemu i jego „przyczynieniem się” do wygenerowania tego wydatku. Na zasądzoną od tego oskarżonego kwotę złożyły się następujące sumy:

- 20 złotych (40 złotych : 2 (ilość oskarżonych); ryczałt za doręczenia zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym obejmujący postępowanie przygotowawcze i sądowe); +

- 1200 złotych (koszt opinii informatyka dotyczącej komputera zatrzymanego w mieszkaniu C. D. (1) - k.707, k.245) +

- 120,24 złotych (koszty konwoju zgodnie z §2 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r., k.924, 1121 i 1153),

- 60 złotych (art. 618§1 pkt 10) k.p.k. oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w zw. z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18.06.2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego; k.219 i 960);

- 162,56 złote (wywiady kuratora k.1052 i 987)

- 9024,43 złote ( a. opinie specjalistyczne dotyczące badań chemicznych: rachunki na łącznie 1609,55 zł - k.182, 752, 755, b. opinia daktyloskopijna-wizualizacji śladów: rachunek na 2687,16 zł - k.324, c. opinia (...) z zakresu badań genetycznych: rachunek na 13 752,16 zł – k.918; oskarżonego obciążono 1/2 sumy tych kwot (18 048,87 zł : 2), gdyż w takiej samej części partycypuje w nich A. K. (1));

= 10 587,23 złotych,

oraz 9400 złotych (opłata od kary pozbawienia wolności (400 zł) oraz grzywny (9000 zł) - art. 2 ust. 1 pkt 3) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych; Dz.U. z 1983 r., nr 49, poz. 223 z późn. zm.).

Posiadany przez C. D. (1) majątek (zob. k.111 i nast., 508, 542 i nast., 1049) jest gwarancją skutecznej windykacji ww. należności, jak i grzywny.

8. PODPIS