Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 278/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18.12.2018r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamilla Gajewska

Protokolant: Dorota Bocian

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu – B. R.

po rozpoznaniu dnia sprawy:

M. S.,

s. A. i A. z d. H.,

ur. (...) w Ś.,

- skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 23.08.2017r. sygn. akt II K 268/17 za czyn z art. 178a § 4 k.k. popełniony w dniu 20.04.2017r. na karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie, zawieszonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 30.05.2018r. sygn. akt II Ko 625/18, którym to wyrokiem orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

2. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 16.01.2018r. sygn. akt II K 542/17 za czyn z art. 178a § 4 k.k. popełniony w dniu 22.09.2017r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którym to wyrokiem orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, wprowadzoną do wykonania od dnia 23.03.2018r. do dnia 21.05.2019r

3. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 08.05.2018r. sygn. akt II K 122/18 za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 21.02.2018r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którym
to wyrokiem orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, wprowadzoną do wykonania od dnia 25.05.2019r. do dnia 16.11.2019r.,

4. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 21.05.2018r. sygn. akt II K 107/18 za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 13.02.2018r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, którym
to wyrokiem orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, wprowadzoną do wykonania od dnia 16.11.2019r. do dnia 23.11.2020r.

5. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 04.07.2018r. sygn. akt II K 185/18 za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 20.02.2018r. i za czyn z art. 178 a § 4 k.k. popełniony w dniu 12.03.2018r. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, którym to wyrokiem orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, wprowadzoną do wykonania od dnia 13.11.2020r. do dnia 12.11.2022r.

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 4 k.k. i art. 87 § 1 k.k. kary orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt. 1 – II K 268/17, 2 – II K 542/17, w pkt 3 – II K 122/18, w pkt 4
– II K 107/18
i w pkt 5 - II K 185/18 – łączy i orzeka karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt. I kary pozbawienia wolności zalicza okres faktycznego pozbawienia wolności w sprawie: II K 268/17 od dnia 20.04.2017r. godz. 20 35 do dnia 21.04.2017r. godz. 10 06, II K 542/17 od dnia 22.09.2017r. godz. 23 45
do dnia 23.09.2017r. godz. 10 57 oraz od dnia 23.03.2018r. godz. 21 05 do nadal, II K 122/18 dnia 21.02.2018r. od godz. 15 50 do godz. 19 40, II K 107/18 od dnia 12.02.2018r. godz.
12 50 do dnia 13.02.2018r. godz. 16 25, II K 185/18 od dnia 12.03.2018r. godz. 17 45
do dnia 13.03.2018r. godz. 10 45, przyjmując, że jeden dzień faktycznego pozbawienia wolności równy jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności i karę tę w tej części uznaje za wykonaną,

III.  na podstawie art. 90 § 2 k.k. orzeczone wyrokami w pkt. 1 – II K 268/17, 2 – II K 542/17, 3 – II K 122/18, w pkt 4 – II K 107/18, w pkt 5 II K 185/18 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych łączy i orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

IV.  w pozostałej części wyżej wymienione wyroki pozostawia ich odrębnemu wykonaniu,

V.  kosztami związanymi z wydaniem wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IIK 278/18

UZASADNIENIE

Dyrektor Zakładu Karnego w N. wnioskiem z dnia 06.06.2018r. zainicjował postępowanie karne w przedmiocie wydania wobec M. S. wyroku łącznego. W sprawie uzyskano dane o karalności skazanego, odpisy wyroków, w których kara nie została wykonana oraz informacje o pobytach skazanego i opinię z Zakładu Karnego. Analiza wniosku Dyrektora Zakładu Karnego połączona z analizą aktualnej karty karnej skazanego M. S. doprowadziła do ustaleń, że M. S. został skazany łącznie 7 (siedmioma) wyrokami, z których 5 (pięć) nie zostało wykonanych.

Wykonane wyroki to wyrok IIK 716/14 z dnia 06.03.2015r. Sądu Rejonowego w Świnoujściu i IIK 137/16 z dnia 07.06.2016r. tegoż Sądu.

Do wykonania pozostają orzeczone wobec M. S. wyroki:

1. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 23.08.2017r. sygn. akt II K 268/17 za czyn z art. 178a § 4 k.k. popełniony w dniu 20.04.2017r., którym orzeczono karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, zawieszoną postanowieniem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 30.05.2018r. sygn. akt II Ko 625/18, oraz orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

2. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 16.01.2018r. sygn. akt II K 542/17 za czyn z art. 178a § 4 k.k. popełniony w dniu 22.09.2017r., którym orzeczono karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, wprowadzoną do wykonania od dnia 23.03.2018r. do dnia 21.05.2019r

3. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 08.05.2018r. sygn. akt II K 122/18 za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 21.02.2018r., którym orzeczono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, wprowadzoną do wykonania od dnia 25.05.2019r. do dnia 16.11.2019r.,

4. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 21.05.2018r. sygn. akt II K 107/18 za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 13.02.2018r., którym orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności, którym i środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, wprowadzoną do wykonania od dnia 16.11.2019r. do dnia 23.11.2020r.

5. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 04.07.2018r. sygn. akt II K 185/18 za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 20.02.2018r. i za czyn z art. 178 a § 4 k.k. popełniony w dniu 12.03.2018r., którym orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności i orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, wprowadzoną do wykonania od dnia 13.11.2020r. do dnia 12.11.2022r.

Dowód:

- opinie o skazanym z danymi o pobytach w Zakładach Karnych k. 3, 24-27 akt,

- dane o karalności k. 9-11 akt,

- odpisy wyroków k. 14-22 akt,

Sąd zważył co następuje.

Art. 85 § 1 k.k. stanowi: Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, zaś § 2 stanowi: podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1, a nadto § 3 stanowi: jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.

W art. 86 § 1 k.k. ustawodawca wskazał tzw. granice kary łącznej: Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Zaś art. 87 § 1 k.k. stanowi: w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Odnośnie łączenia środków karnych ustawodawca wypowiedział się w art. 90 § 1 i 2 k.k. - środki karne, przepadek, środki kompensacyjne, środki zabezpieczające oraz dozór stosuje się, chociażby orzeczono je tylko co do jednego ze zbiegających się przestępstw. W razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa pozbawienia praw publicznych, zakazów lub obowiązku tego samego rodzaju, sąd stosuje odpowiednio przepisy o karze łącznej.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy Sąd mógł wydać wyrok łączy co do wszystkich ww. wyroków wskazanych w pkt od 1 do 5, albowiem wyrokami tymi orzeczono kary pozbawienia wolności oraz wyrokiem IIK 268/17 karę ograniczenia wolności, a kary te mogą być łączone co wynika z art. 87 § 1 k.k. Z analizy dat popełnionych czynów orzeczonych wyrokami II K 268/17 (czyn popełniony w dniu 20.04.2017r.), II K 542/17 (czyn popełniony w dniu 22.09.2017r.), II K 122/18 (czyn popełniony w dniu 21.02.2018r.), II K 107/18 (czyn popełniony w dniu 13.02.2018r. ), II K 185/18 (czyn popełniony w dniu 20.02.2018r.) i faktu osadzenia skazanego od dnia 23.03.2018r. wynika, że żaden z czynów nie został popełniony w czasie wykonywania kary za pozostałe czyny. Skazany nie przystąpił do wykonywania kary ograniczenia wolności, a postępowanie wykonawcze co do tej kary zostało zawieszone. Nie zaszła więc przeszkoda do wydania wyroku łącznego wynikająca z art. 86 § 3 k.k. Na marginesie nadmienić można, że fakt zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności nie stoi na przeszkodzie do wydania wyroku łącznego.

Analizując zaś orzeczone wobec M. S. kary oraz środki karne – zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych Sąd ustalił, że najniższą karą jaką Sad mógł orzec była kara 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności – co wynika z wyroku IIK 185/18, a najwyższą 5 (pięć) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, co wynika z sumy orzeczonych kar.

Sąd łącząc zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych mógł orzec tylko zakaz prowadzenia wszelakich pojazdów mechanicznych dożywotnio, albowiem taki zakaz jako najsurowszy został orzeczony wyrokiem IIK 185/18.

Wydając wyrok łączny Sąd bierze pod uwagę ilość skazań, to jakie dobra prawne są przez skazanego naruszane, czas w jakim czyny były popełniane – odległość czasową między czynami oraz opinię z Zakładu Karnego.

Na niekorzyść skazanego M. S. przemawia ilość skazań, albowiem M. S. ma 27 lat, a dotąd był już skazany siedmiokrotnie. Zauważyć trzeba, że popełniał on przestępstwa z coraz większą częstotliwością, w roku 2017 -2 czyny, a w 2018r. już 4 czyny. Notorycznie łamie te same normy prawa karnego, lekceważy wyroki Sądu, lekceważy zakaz prowadzenia pojazdów jaki Sąd wobec niego orzekł. Wydaje się całkowicie nie zauważać zagrożenia jakie stwarza popełniając czyny z art. 178a k.k. Taka naganna, niereformowalna postawa skazanego skutkowała wydaniem wyroku w granicach górnego maksimum kary łącznej, w więc orzeczenia na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 4 k.k. i art. 87 § 1 k.k.za kary orzeczone wyrokami wymienionymi– II K 268/17, II K 542/17, II K 122/18, II K 107/18 II K 185/18 kary 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności. Pozytywna opinia z Zakładu Karnego spowodowała, że Sąd nie orzekł kary maksymalnej tj. kary 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Nadto w wyroku na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt. I kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył okres faktycznego pozbawienia wolności w sprawie: II K 268/17 od dnia 20.04.2017r. godz. 20 35 do dnia 21.04.2017r. godz. 10 06, II K 542/17 od dnia 22.09.2017r. godz. 23 45 do dnia 23.09.2017r. godz. 10 57 oraz od dnia 23.03.2018r. godz. 21 05 do nadal, II K 122/18 dnia 21.02.2018r. od godz. 15 50 do godz. 19 40, II K 107/18 od dnia 12.02.2018r. godz. 12 50 do dnia 13.02.2018r. godz. 16 25, II K 185/18 od dnia 12.03.2018r. godz. 17 45 do dnia 13.03.2018r. godz. 10 45, przyjmując, że jeden dzień faktycznego pozbawienia wolności równy jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności i karę tę w tej części uznał za wykonaną.

Na podstawie art. 90 § 2 k.k. orzeczone wyrokami II K 268/17, II K 542/17, II K 122/18, II K 107/18, II K 185/18 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych Sąd połączył i orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

W pozostałej części połączone wyroki Sąd pozostawił ich odrębnemu wykonaniu, albowiem wyrokami orzeczono świadczenia pieniężne.

Kosztami związanymi z wydaniem wyroku łącznego Sąd obciążył Skarb Państwa.