Pełny tekst orzeczenia

1.Sygn. akt XII K 115/19

2.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Piotr Gąciarek

Protokolant: Marlena Migda, Aleksandra Adamska, Jacek Fryszkowski, Joanna Sokołowska, Mateusz Marek

w obecności Prokuratora: Sławomira Głuszek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 11 września 2019 r., 3 października 2019 r., 17 października 2019 r., 18 listopada 2019 r., 18 grudnia 2019r.

sprawy M. N., ur. (...) w K., syna Z. i A. z domu N.

oskarżonego o to, że:

w dniu 2 października 2014 roku w W., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) S.A. z/s w W., przywłaszczył powierzone mu środki pieniężne w kwocie (...) złotych, stanowiące własność Spółki (...) S.A. poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego tej spółki o numerze (...) na własny rachunek o numerze (...) bez podstawy prawnej i faktycznej,

tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zb. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

orzeka

I.  oskarżonego M. N. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu i za to na podstawie art.284 § 2 kk w związku z art. 294 §1 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 60 § 2 i § 6 pkt 3 kk w związku z art. 294 § 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych po 200 (dwieście) złotych jedna stawka;

II.  zasądza od oskarżonego M. N. na rzecz Skarbu Państwa 3000 (trzy tysiące) złotych tytułem opłaty oraz pozostałe koszty sądowe w wysokości 180 (sto osiemdziesiąt) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

XII K 115/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. N.

czyn przypisany w pkt I wyroku, zarzut z aktu oskarżenia z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k.

W dniu 2 października 2014 roku w w., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) S.A. z/s w W., przywłaszczył powierzone mu środki pieniężne w kwocie (...) złotych, stanowiące własność Spółki (...) S.A. poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego tej spółki o numerze (...) na własny rachunek o numerze (...) bez podstawy prawnej i faktycznej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. N. pełnił funkcję prezesa zarządu (...) S.A. z siedzibą w W. w okresie od dnia 22.12.2010r.. W związku z nabyciem pakietu większościowego akcji (...) S.A. przez (...) sp. z o.o. Rada Nadzorcza (...) S.A. zaakceptowała M. N. jako prezesa zarządu w związku z czym powierzono mu pełnienie tej funkcji na dalszy okres.

powołanie do zarządu umowa z dnia 30.10.2012r.

k. 81-84,

Uchwałą nr 3 z dnia 30.10.2012r. Rada Nadzorcza (...) S.A. ustaliła warunku zatrudnienia i wynagrodzenia członków zarządu spółki w tym M. N., któremu miało przysługiwać wynagrodzenie miesięczne w wysokości (...) zł, ryczałt miesięczny z tytułu użytkowania prywatnego samochodu w kwocie (...) zł ubezpieczenie na życie i zdrowotne do (...) zł oraz premia gotówkowa w wysokości (...) % skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej.

W związku z ponownym powołaniem M. N. na funkcję prezesa zarządu (...) S.A. w dniu 30.10.2012r. (...) S.A. reprezentowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej P. N. zawarł z M. N. umowę „powołanie do zarządu”. M. N. przygotował projekt umowy. Zgodnie z treścią § 5 wynagrodzenie miesięczne ustalone zostało na kwotę (...) zł, natomiast zgodnie z treścią § 10 ust 1 umowy, w przypadku odwołania prezesa przez spółkę – walne zgromadzenie akcjonariuszy - przed upływem bieżącej kadencji, bez względu na przyczynę odwołania, prezes zarządu spółki miał otrzymać odszkodowanie w wysokości 24-krotności przyznanego jemu wynagrodzenia opisanego w § 5. Odszkodowanie miało być płatne jednorazowo na koniec miesiąca, w którym prezes został odwołany z powierzonej mu funkcji. Uchwałą nr (...) z dnia 4.12.2012r. Rada Nadzorcza wprowadził zmiany do uchwały nr (...) z dnia 30.10.2012r. określając miesięczne wynagrodzenie M. N. na kwotę (...) zł.

powołanie do zarządu umowa z dnia 30.10.2012r.

k.81-84

aneks do umowy "powołanie do zarządu" z dnia 30.10.2012r.

k.85

uchwała nr 3 z dnia 30.10.2012r.

k. 91

uchwała nr 1 z dnia 4.12.2012r.

k.96

W dniu 11.07.2014r. M. N. zawarł z (...) S.A. z siedzibą w (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. umowę przedwstępną sprzedaży akcji (...) S.A. Transakcja kupna przez M. N. wszystkich należących do spółek akcji w kapitale zakładowym (...) S.A. nie doszła do skutku z uwagi na nieprzystąpienie do niej (...) Finanse sp. z o.o. z siedzibą w P..

raport nr (...)

k. 41,

umowa o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej

72-73

W dniu 30.09.2014r. rozpoczęło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (...) S.A. które kontynuowane było w dniu 2.10.2014r. Po wznowieniu obrad nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (...) S.A. podjęło uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. odwołano dotychczasowych członków, ustalono nowych członków w ilości 5 członków oraz powołano nowych członków. W dniu 2.10.2014r. odbyło się również posiedzenie Rady Nadzorczej (...) S.A. w nowym składzie. Uchwałą nr (...) Rady Nadzorczej spółki (...) S.A. M. N. został zawieszony w czynnościach prezesa spółki oraz prezesa zarządu spółki na okres do 31.10.2014r., z powodu podejrzenia istnienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy nim, a spółką.

załącznik nr III

t. I

W dniu 2.10.2014r. M. N. pełniący funkcję Prezesa Zarządu dokonał przelewu z rachunku spółki (...) S.A. o nr (...) na własny rachunek o numerze (...) kwoty (...) zł tytułem „zaliczka”.

kopia potwierdzenia transakcji

k.43

W dniu 6.10.2014r. Rada Nadzorcza Spółki (...) S.A. wydała uchwałę nr (...) dotyczącą wezwania zawieszonego Prezesa Spółki M. N. do wyjaśnień dotyczących operacji finansowych od dnia 2/10.2014r., a szczególności złożonej przez niego depozycji przelewu kwoty (...)zł na jego rzecz, do zwrotu przelanej kwoty (...) zł oraz przekazania całej dokumentacji spółki.

wezwanie

k. 44-45

protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 6.10.2014r.

k. 46-49

uchwała nr (...) z dnia 6.10.2014r.

k. 47-49

W dniu 16.10 2014r. (...) S.A. wystosowała kolejne, ostatecznie pismo – wezwanie do M. N. o zwrot kwoty (...) zł oraz dokumentacji spółki.

ostateczne wezwanie

k. 50-51

Uchwałą z dnia 24.10.2014r. przedłużono okres zawieszenia M. N. w czynnościach członka zarządu spółki do dnia 31.01.205r.

Uchwała

załącznik nr III

W dniu 14.11.2014r. uchwała nr (...) M. N. został odwołany z funkcji prezesa i składu zarządu.

Uchwała

załącznik nr III

w dniu 3.11.2014r. M. N. wystosował oświadczenie jako Prezes Zarządu (...) S.A. do Wiceprezesa i Członka Zarządu informując w treści, że z powodu nieotrzymania wynagrodzenia za miesiąc październik 2014r. w kwocie (...) zł przysługującego mu na podstawie § 5 ust 1 umowy z dnia 30.10.2012r. kwotę (...) zł potrącił z zaliczki w kwocie (...) zł przelanej w dniu 2.10.2014r. na jego prywatny rachunek W piśmie z dnia 17.11.2014r. M. N. przez swojego pełnomocnika wskazał. że bezzasadne jest stanowisko spółki (...) S.A. w zakresie potrącenia wierzytelności, bowiem przysługiwało mu to na podstawie Umowy z dnia 30.10.2012r. Ponadto dodał, że treść umowy oraz jej poszczególne zapisy są zgodne z wolą wszystkich ówczesnych członków Rady Nadzorczej (...) S.A., w związku z tym przysługuje mu odszkodowanie w wysokości 24-krotnego wynagrodzenia wynikającego z umowy. Złożył również oświadczenie o potrąceniu kwoty (...) zł nierozliczonej części zaliczki tytułem odszkodowania należnego mu odszkodowania za odwołanie z funkcji prezesa zarządu. jednocześnie wezwał do zapłaty pozostałej części odszkodowania w kwocie (...)

załącznik nr III oświadczenie

t. I k. 178

pismo

k. 71

W dniu 17.11.2014r. spółka (...) S.A. skierowała przeciwko M. N. pozew o zapłatę. Proces toczył się z powództwa (...) S.A. jak i z powództwa wzajemnego M. N.. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie a sprawie o sygn. akt XXVI GC 1094/14 z dnia 15 marca 2016r. zasądzono od M. N. na rzecz (...) S.A. kwotę (...) zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 7.10. 2014r. do dnia 31.12.2015r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu. Oddalono natomiast powództwo wzajemne i zasądzono zwrot kosztów z tytułu zastępstwa procesowego.

pozew wzajemny

k. 438-450

kopia wyroku w sprawie o sygn. akt XXVI GC 1094/14

k. 2124

kopia pozwu o zapłatę

k. 2106-2123

Szkoda w zakresie kwoty (...) zł została naprawiona. Przelew wykonany w dniu 04.09.2019r. na kwotę (...) zł pokrył dochodzoną kwotę(...) zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Postępowanie komornicze zostało umorzone.

kopia potwierdzenia przelewu

k. 2039

postanowienie o umorzeniu egzekucji

k. 2040

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

częściowo wyjaśnienia oskarżonego M. N.

W ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonego M. N. częściowo zasługują na wiarygodność tj. w tym zakresie, w którym oskarżony opisał, pełnienie na przestrzeni kilku lat funkcji prezesa zarządu spółki (...) S.A. opracowania i podpisania umowy z dnia 30.10.2012r. o powołanie do zarządu, z dniem 2.10.2014r. dokonania zmian (odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej spółki (...) S.A. i ustalenia jej nowej liczebności, powołania nowych członków zarządu spółki i podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia M. N. w pełnieniu przez niego obowiązków członka zarządu (...) S.A. oraz prezesa zarządu) W tym bowiem zakresie wyjaśnienia oskarżonego znajdują potwierdzenie w zgromadzonej dokumentacji.

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego M. N., że dokonał wypłaty kwoty (...) zł na swoje prywatne konto w dniu 2.10.2014r. z uwagi na obawy o odwołanie go z funkcji Prezesa Zarządu i że w związku ze zmianami właścicielskimi w (...) S.A. nie zostaną jemu wypłacone przysługujące mu należności także w zakresie wynagrodzenia.

Sad uznał za wiarygodne również wyjaśnienia oskarżonego w zakresie naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty (...) zł w dniu 4.09.2019r.

Sąd krytycznie ocenił wyjaśnienia M. N. w zakresie powoływania się przez niego na prawo wypłaty kwoty (...) zł z konta spółki (...) S.A. wynikające z umowy zawartej w dniu 30.10.2012r. Twierdzenia oskarżonego w tym zakresie nie mają pokrycia w zgromadzonej dokumentacji. Zauważyć należy, że do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu oraz postanowień umów łączących członków zarządu ze spółką. Powyższe wynika bezpośrednio z art. 378 § 1 k.s.h. jak również ze statutu spółki § 24 ust 2 litera d. W dalszej kolejności zgodnie z § 16 statutu spółki oraz art. 379 § 1 k.s.h. w umowach z członkiem zarządu spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może w drodze uchwały udzielić stosownego upoważnienia Przewodniczącemu lub innemu przedstawicielowi Rady Nadzorczej, który działa w takiej sytuacji w granicach udzielonego upoważnienia. Po stronie oskarżonego nie zaistniało zatem roszczenie dotyczące jego wypłaty, bowiem w oparciu o powyższe Rada Nadzorcza nie przyznała mu w swej uchwale prawa do otrzymywania jakichkolwiek świadczeń należnych w przypadku wygaśnięcia jego mandatu. Umowne zapisy o wypłacie przez spółkę środków pieniężnych w przypadku odwołania M. N. z funkcji prezesa Zarządu lub niepowołania go na kolejna kadencję są nieważne z tej racji, że wykraczają poza zakres uchwały Rady Nadzorczej, jak też poza zakres upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą jej Przewodniczącemu, który podpisał umowę.

Podkreślenia wymaga również okoliczność, że M. N. nie był uprawniony do zabezpieczenia swoich przyszłych wierzytelności, a twierdzenia, że obawiał się że należne mu świadczenia nie zostaną przez nowe władze spółki wypłacone nie upoważniały go do dokonania czynności prawnej samemu ze sobą. W ocenie Sądu oskarżony miał świadomość, że działa niezgodnie z prawem wypłacając kwotę (...) zł kosztem (...) S.A. Zgodnie z art. 483 § 2 był zobligowany do dbałości o interes spółki, a dokonał czynności która naraziła spójkę (...) S.A. na szkodę w kwocie (...) zł tylko i wyłącznie będąc w obawie, że wobec zmian właścicielskich może zostać pozbawiony wpływu na spółkę (...) S.A..

kopie dokumentów

Sąd dał wiarę także dowodom z ujawnionych kopii dokumentów zgromadzonych w sprawie, albowiem nie budziły one zastrzeżeń natury prawnej i faktycznej, a żadna ze stron nie kwestionowała ich treści.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

zeznania świadków:

J. C., R. B. (1), M. janisiewicza, R. B. (2), C. O., P. N., M. B., P. K., D. G., R. T.

zeznania ujawnione bez odczytywania protokoły przesłuchania świadków:

P. Z., A. T., M. L., D. S.

Zeznania świadków jako spójne, logiczne, znajdujące pokrycie w dokumentach, Sąd uznał je za w pełni wiarygodne. Przy czym Sąd podkreśla, że zeznania dotyczyły ogółu funkcjonowania spółki (...) S.A.. Świadkowie wypowiadali się szczegółowo w wielu kwestiach dotyczących spółki, opisywali szereg okoliczności nie związanych z zarzucanym oskarżonemu czynem, dlatego też, Sąd ocenił zeznana i świadków jako wiarygodne lecz w istotnej części nieprzydatne w niniejszej sprawie i niemające znaczenia dla ustalenia faktów. Większość świadków nie brała udziału w zawieraniu umowy "powołanie do zarządu", zawartej pomiędzy (...) S.A., a M. N.. Odnoszenie się do innych kontraktów tak jak to wcześniej już Sąd podkreślił nie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Na szczególną uwagę zasługiwały tylko te zeznania, które dotyczyły wypłaty kwoty(...) zł przez oskarżonego M. N., natomiast okoliczności związane z różnymi nieprawidłowościami w spółce (...) S.A. bezpośrednio nie powiązane z zarzutem jaki został postawiony oskarżonemu Sąd pominął, bowiem oskarżonemu nie zostały postawione inne zarzuty.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

pkt. I wyroku czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw z art. 294 § 1 k.k.

M. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Wskazać w tym miejscu należy – przyłączając się do jednolitej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego i sądów powszechnych – że „dla przypisania przestępstwa przywłaszczenia niezbędne jest ustalenie, że sprawca tego czynu musi działać w ściśle określonym celu, którym jest przywłaszczenie "cudzej" rzeczy (mienia) - z zamiarem trwałego włączenia przedmiotu przestępstwa do swojego majątku, a nie zatem tylko z zamiarem bezprawnego władania rzeczą. Nie wystarczy przy tym, by godził się na możliwość przywłaszczenia - musi on bowiem tego chcieć i musi to być jego celem. Jest to bowiem przestępstwo umyślne, którego stronę podmiotową charakteryzuje szczególny zamiar bezpośredni kierunkowy określany jako animus rem sibi habendi - definitywnego uczynienia cudzej rzeczy jako własnej i musi on być bezsprzeczny” (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 roku sygn. akt II AKa 355/18, a także m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2017 roku sygn. akt III KK 198/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 roku sygn. akt III KK 434/09).

Jeżeli przestępstwo wyczerpujące ustawowe znamiona art. 284 § 2 k.k. zostało popełnione w stosunku do mienia znacznej wartości, tj. mienia, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000 złotych, sprawca zgodnie z art. 294 § 1 k.k. podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jak wynika z treści art. 115 § 9 k.k., rzeczą ruchomą jest także polski pieniądz. W świetle tego przepisu pieniądze mogą być przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II AKa 52/14), stwierdził, że „przedmiotem sprzeniewierzenia może być każda rzecz ruchoma, w tym również polski pieniądz, który występuje albo w postaci gotówki albo jako pieniądz bezgotówkowy, np. w formie zapisu na rachunku bankowym. Z kolei jeśli osoba, której powierzono prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, dokonuje bezprawnie dyspozycji (np. polecenia wypłaty pieniędzy) z tego rachunku, to dopuszcza się przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy w rozumieniu art. 284 § 2 k.k.” (podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt V KK 236/14, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II AKa 382/13).

W ocenie Sądu, analiza czynności podjętych przez oskarżonego po dokonaniu na jego rachunek bankowy wpłaty z tytułu zaliczki pozwala na uznanie, że zachowanie oskarżonego M. N. jest nacechowane wolą zatrzymania dla siebie przelanych środków w kwocie (...).

o chęci zatrzymania pieniędzy świadczą:

- natychmiastowy przelew zaraz po uzyskaniu informacji o zmianach w związku z nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (...) S.A. co było wykorzystaniem swojej pozycji w spółce w obawie przed niekorzystnymi dla niego zmianami w jej strukturach,

- twierdzenie, i podkreślana obawa, że należne mu środki nie zostaną mu wypłacone z uwagi na wrogie przejęcie spółki i odwołanie go z funkcji prezesa zarządu

- złożenie pozwu wzajemnego i wezwanie do zapłaty pozostałej części odszkodowania w kwocie (...)

- wskazanie stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 17.11.2014r. w którym oskarżony podkreślił zapisy w umowie dnia 30.10.2012r., jako podstawę uprawniającą go do dokonanych czynności.

- brak umocowania do dokonania takiej wypłaty, co w świetle wieloletniego profesjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej jako prezesa zarządu spółki kapitałowej nie powinno umknąć oskarżonemu. M. N. nie został upoważniony do podejmowania takich czynności i co wymaga podkreślenia z pokrzywdzeniem spółki o której interesy miał przecież dbać. Oskarżony nie przedstawił dowodu świadczącego o umocowaniu go przez rade nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zgromadzenia w czynnościach z członkami zarządu.

W ocenie Sądu nawet gdyby hipotetycznie przyjąć, że § 10 kontraktu menadżerskiego oskarżonego uznać należy za ważny (a za takowy nie mógł być uznany wobec jednoznacznej treści art. 379 § 1 ksh- w tym zakresie Sąd w pełni podzielił zapatrywania prawne zawarte w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie XXVI GC1094/14), to i tak działanie oskarżonego należało ocenić jako bezprawne choćby z tej przyczyny, że do przelewu kwoty (...) zł doszło przed zwolnieniem M. N. i przed zakończeniem roku 2014 (a więc przed ustaleniem wyniku (...) spółki (...) za ten rok), a więc przed zaistnieniem przesłanek, których spełnienie skutkowało powstaniem po stronie oskarżonego roszczenia o zapłatę odszkodowania oraz o wypłatę (...) zysku. Poza sporem jest i nie wymaga szerszego uzasadnienia, że nie można dochodzić odszkodowania za zwolnienie z funkcji prezesa zarządu przed spełnieniem tej przesłanki. Tak samo nie jest możliwe domaganie się przed zakończeniem roku obrachunkowego wypłaty zysku za tenże rok, skoro nie wiadomo, czy zysk rzeczywiście wystąpi.

Niezależnie od powyższego wskazać należy na jeszcze jedną elementarną okoliczność prawną. Istota kontraktu menadżerskiego jaki zawarł M. N. ze spółką (...) SA polegała na tym, że to spółka działając przez uprawnione organy dokonać miała wypłaty odszkodowania i (...) zysku, nie zaś sam prezes spółki w wybranym przez siebie dowolnie momencie.

Konkludując: Bezprawność działania oskarżonego była jaskrawa i stanowiła nie tylko bezprawie w rozumieniu prawa cywilnego, ale również była bezprawnym działaniem w rozumieniu art. 284 § 2 kk.

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.3.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.4.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. N.

I.

I.

Odnosząc się do wymiaru kary, Sąd uwzględnił dyrektywy określone w art. 53 k.k., kierując się głównie tym, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, a także mając na uwadze cele wychowawcze, jakie spełniać ma orzeczona kara.

Sąd uznał, że stopień szkodliwości czynów, którego dopuścił się oskarżony określić należy jako znaczny, którego skutkiem było wyrządzenie szkody firmie (...) S.A.,

Przy czym w ocenie Sądu, biorąc pod uwagę to, że oskarżony dobrowolnie naprawił szkodę w całości (a także uregulował należności uboczne w postaci odsetek i kosztów procesu), to takie zachowanie winno znaleźć odpowiednio silne odzwierciedlenie w wymiarze kary.

Sąd rozpoznający sprawę M. N. w ramach postępowania karnego nie mógł tracić z pola uwagi i tej istotnej okoliczności, że choć do naprawienia szkody doszło po blisko 5 latach od daty czynu, to jednak miało miejsce to przed rozpoczęciem przewodu sądowego w niniejszej sprawie.

Zdaniem Sądu, taka okoliczność tworzy dla wymiaru kary sytuację wyjątkową, która świadczy o osiągnięciu istotnej części celów postępowania, jeszcze przed zapadnięciem wyroku w sprawie, co ewidentnie powinno być odpowiednio docenione wymiarem orzeczonej kary.

Sąd wziął pod uwagę na korzyść oskarżonego, iż był on dotychczas niekarany, zaś czyn przypisany mu wyroku stanowił incydent w jego dotychczasowym nienagannym życiu.

W związku z powyższym, za czyn popełniony przez oskarżonego, Sąd wymierzył oskarżanemu karę poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, kierując się przy tym zasadami wyrażonymi w art. 60 § 6 pkt 3 k.k.

Mając na względzie, że oskarżony dopuścił się czynu z pkt I polegającym na przywłaszczeniu mienia znacznej wartości Sąd na podstawie art. 60 § 2 i § 6 w zw. z art. 294 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 200 złotych jedna stawka. Ustalając wysokość stawki dziennej Sąd miał na względzie realne możliwości zarobkowe oskarżonego, które ocenić należy wysoko/

W ocenie Sądu nie sposób uznać aby kara grzywny wymierzona oskarżonemu za popełniony czyn była nadmierna, niesprawiedliwa bądź przekraczała stopień winy czy stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa. Oskarżony jest osobą młodą, mogącą pracować i zarobić na spłatę zobowiązań finansowych wypływających z niniejszego wyroku. Mając zatem na uwadze dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, Sąd wymierzył ww. karę grzywny .

Wymierzona kara grzywny, jakkolwiek będącą karą nadzwyczajnie złagodzoną, to jednak musiała pozostawać w odpowiedniej proporcji do wartości przestępstwa.

Nadto orzeczona w takich wymiarach kara grzywny, pozwoli oskarżonemu zrozumieć naganność jego postepowania i zapobiegnie powrotowi do przestępstwa.

W ocenie Sądu przy uwzględnieniu wszystkich podniesionych wyżej okoliczności wymierzenie oskarżonemu kary pozbawienia wolności, choćby z dobrodziejstwem warunkowego jej zawieszenia, byłaby zbyt surowa i nie odpowiadająca wymogom kary sprawiedliwej

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Mając na uwadze sytuację życiową i majątkową oskarżonego Sąd nie znalazł podstaw do całkowitego zwolnienia go od kosztów sądowych. Zgodnie z treścią art. 627 k.p.k. od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa Sąd obciążył oskarżonego kosztami postępowania w sprawie w kwocie 3180 zł. Kształtując orzeczenie w ten sposób, Sąd wziął pod uwagę również to, że oskarżony posiadał stałe źródło dochodów, umożliwiające mu pokrycie kosztów postępowania we wskazanej kwocie Na zasądzoną kwotę składają się: opłata sądowa w kwocie 3000 zł (art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych), koszty poniesione w postępowaniu przygotowawczym a także koszty poniesione w toku postępowania sądowego w kwocie 180 zł. Sąd ustalając wysokość należnych od oskarżonego kosztów sądów pominął wydatki z postępowania przygotowawcze nie mające związku z ostatecznie wniesionym przeciwko M. N. aktem oskarżenia (opinia z zakresu wyceny akcji).

6.  1Podpis