Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3153/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 30 maja 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS przyznał wnioskodawcy M. I. prawo do niezrealizowanego świadczenia, po zmarłej matce Z. I. za maj 2019 r. w kwocie brutto (...),00, w kwocie netto 2242,00 zł, w tym dodatek pielęgnacyjny w kwocie 222,01 zł.

/decyzja – k. 71 akt ZUS/

Odwołanie od powyższej decyzji w dniu 12 czerwca 2019 r. złożył wnioskodawca P. I.. W uzasadnieniu wskazał, że decyzja ZUS jest dla niego krzywdząca, ponieważ nie uwzględniła wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 1100 zł brutto.

/protokół odwołania – k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania. Organ rentowy w uzasadnieniu wskazał, że Z. I. była uprawniona do renty rodzinnej oraz dodatku pielęgnacyjnego, wypłacanych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Zaznaczył dodatkowo, że brak było podstaw do wypłaty świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów 2019 r. Organ rentowy przywołał przepis art. 12 pkt 4 ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym z dn. 4.04.2019 r., który wyłącza możliwość zastosowania art. 136 ust. 1 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS

/odpowiedź na odwołanie – k. 4/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Z. I., urodzona w dniu (...) podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobieranej renty rodzinnej po zmarłym małżonku T. I.. Świadczenie było przyznawane od dnia 1.12.1988 r.

/bezsporne, a nadto: decyzja ZUS k.14/

Z. I. zmarła w dniu 10 maja 2019 r. w K..

/odpis skrócony aktu zgonu – k. 65 akt ZUS/

P. I. był synem Z. I.. Wnioskiem z dn. 16 maja 2019 r. ubiegał się o wypłatę nierealizowanego świadczenia po zmarłej matce za maj 2019 i jednorazowe świadczenie pieniężne.

/bezsporne, a nadto: wniosek, k.61 akt ZUS/

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie jest niezasadne i jako takie podlega oddaleniu.

W myśl art. 2 ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym, w 2019 r. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do:

1) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39),

2) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303),

3) świadczeń, o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276),

4) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289),

5) świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięcznych kwot, o których mowa w art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, (...)Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288),

6) emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39),

7) rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376 i 1669),

8) rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245),

9) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669),

10) świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148 oraz z 2019 r. poz. 39),

11) świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i upraw­nieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696),

12) okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926),

13) emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),

14) świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensa­cyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128),

15) okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 38),

16) rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303)

– zwanym dalej „osobami uprawnionymi”.

W myśl art. 6 ust. 1. w/w ustawy jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem, o którym mowa w art. 2.

2. Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, przypadającym w maju, z wyjątkiem jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznanego osobie uprawnionej do świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10, które wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w czerwcu, i art. 49 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, które wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w lipcu.

Zgodnie z art. Art. 12. w/w ustawy w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy: 4) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136

Stosownie do art. 136 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. z 2017 r., poz. 1383 z późn. zm.) w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

Należy podkreślić, że art. 136 w/w ustawy nie stosuje się do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że uprawnienie do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego wygasło z chwilą śmierci matki P. Z. I.. Zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym nie stosuje się art. 136 ust.1, przyznającym świadczenia określone ustawą, należne uprawnionej do dnia śmierci. Oznacza to, że nie ma możliwości wypłaty jednorazowego świadczenie jako świadczenie niezrealizowane, gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązującą wówczas ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym z dn. 4 kwietnia 2019 r.

W świetle powyższych przepisów nie ma znaczenia fakt, iż syn zmarłej prowadził z nią wspólne gospodarstwo domowe, ponieważ art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z FUS z dn. 17.12.1998 nie miał zastosowania do ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z dn. 4.04.2019 r. co wynika bezpośrednio z art. 12 pkt 4 w/w ustawy. Należy zaznaczyć, że Z. I. spełniała przesłanki w/w ustawy do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego, natomiast to uprawnienie wygasło z chwilą jej śmierci.

Zatem organ rentowy właściwie przyznał i wypłacił wnioskodawcy tylko rentę rodzinną oraz dodatek pielęgnacyjny tytułem niezrealizowanego świadczenia po zmarłej matce Z. I..

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że decyzja organu rentowego jest prawidłowa, a żądanie wnioskodawczyni przyznania jej jednorazowego świadczenia pieniężnego po zmarłej Z. I. jest bezzasadne, o czym Sąd Okręgowy orzekł, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy.

16 VI 2020 roku.

J.K.