Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 538/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 stycznia 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że T. O. jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu w okresie od dnia 16 października 2018 roku do dnia 4 listopada 2018 roku oraz od dnia 11 stycznia 2019 roku do dnia 14 lipca 2019 roku oraz że podstawa wymiaru składek wynosi:

Okres

(rrrr/mm)

(...) emerytalne i rentowe

Ubezpieczenie

wypadkowe

Ubezpieczenie

zdrowotne

2018-10

3 767,50

3 767,50

3 343,28

2019-01

2 646,00

2 646,00

2 348,06

2019-02

3 924,90

3 924,90

3 482,96

2019-03

2 851,80

2 851,80

2 530,69

2019-04

2 587,20

2 587,20

2 295,88

2019-05

2 984,10

2 984,10

2 648,09

2019-06

2 748,90

2 748,90

2 439,37

2019-07

1 470,00

1 470,00

1 304,48

Z dokumentów zgromadzonych w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że płatnik składek (...) Sp. z o.o. zgłosił T. O. z tytułu wykonywania umowy zlecenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz złożył za niego dokumenty rozliczeniowe za okres od października do listopada 2018 r. oraz od stycznia do lipca 2019 r.

Oddział ustalił, że od 16 października do 4 listopada 2018 r. oraz od 11 stycznia do 14 lipca 2019 r. Taras O. nie posiadał tytułu do ubezpieczeń społecznych, który zwalniałby z obowiązku podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem składek (...) Sp. z o.o.

W dniu 12 listopada 2019 r. (...) Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji w zakresie podlegania ubezpieczeniom przez T. O. z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

O wszczęciu postępowania płatnik składek i ubezpieczony zostali poinformowani pismem z 22 listopada 2019 r., zaś pismem z 19 grudnia 2019 r. o jego zakończeniu. Zarówno płatnik składek, jak i ubezpieczony, nie złożyli wyjaśnień w sprawie ani nie przedłożyli żadnych dowodów. Korespondencja skierowana do ubezpieczonego wróciła do akt sprawy z adnotacją o niepodjęciu przesyłki w terminie.

Na podstawie dokumentów zewidencjonowanych w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzono, że T. O. nie posiadał innego tytułu do ubezpieczeń społecznych od 16 października do 4 listopada 2018 r. oraz od 11 stycznia do 14 lipca 2019 r.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Oddziału T. O. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od 16 października do 4 listopada 2018 r. oraz od 11 stycznia do 14 lipca 2019 r.

(decyzja – k. 18-20 załączonych do sprawy akt organu rentowego – teczka T. O.)

Decyzją z dnia 10 czerwca 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że O. B. jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 16 sierpnia 2018 roku, od dnia 11 października 2018 roku do dnia 14 czerwca 2019 roku, od dnia 8 lipca 2019 roku do dnia 11 września 2019 roku oraz że podstawa wymiaru składek wynosi:

Okres

(rrrr/mm)

(...) emerytalne i rentowe

Ubezpieczenie

wypadkowe

Ubezpieczenie

zdrowotne

2018-08

1 397,40

1 397,40

1 240,05

2018-10

2 466,00

2 466,00

2 188,33

2018-11

2 192,00

2 192,00

1 945,18

2018-12

2 246,80

2 246,80

1 993,81

2019-01

1 822,80

1 822,80

1 617,55

2019-02

2 998,80

2 998,80

2 661,14

2019-03

2 469,60

2 469,60

2 191,52

2019-04

2 469,60

2 469,60

2 191,52

2019-05

720,30

720,30

639,19

2019-07

1 881,60

1 881,60

1 669,73

2019-08

2 881,20

2 881,20

2 556,78

2019-09

1 881,60

1 881,60

1 669,73

podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz (...) wynosi:

Okres (rrrr/mm)

Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz (...)

2018-10

2 466,00

2018 - 11

2 192,00

2018-12

2 246,80

2019-02

2 998,80

2019-03

2 469,60

2019-04

2 469,60

2019-08

2 881,20

podstawa wymiaru składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi:

Okres (rrrr/mm)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2018-08

1 397,40

2018-10

2 466,00

2018 - 11

2 192,00

2018- 12

2 246,80

2019-01

1 822,80

2019-02

2 998,80

2019-03

2 469,60

2019-04

2 469,60

2019-05

720,30

2019-07

1 881,60

2019-08

2 881,20

2019-09

1 881,60

Zgodnie z informacjami zarejestrowanymi w bazie REGON Głównego Urzędu Statystycznego płatnik składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i pozyskiwania pracowników (wiodący numer (...)).

Z dokumentów zgromadzonych w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że O. B., obywatel Ukrainy, został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez płatnika składek (...) Sp. z o.o. z tytułu wykonywania umowy zlecenia w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r., od 11 października 2018 r. do 14 czerwca 2019 r. oraz od 8 lipca 2019 r. do 11 września 2019 r.

Płatnik składek złożył za Oleksandra B. dokumenty rozliczeniowe, wykazując składkę na ubezpieczenie zdrowotne z podstawą wymiaru składek za sierpień 2018 r. w wysokości 1397,40 zł, za październik 2018 r. w wysokości 2466,00 zł, za listopad 2018 r. w wysokości 2192,00 zł, za grudzień 2018 r. w wysokości 2246,80 zł, za styczeń 2019 r. w wysokości 1822,80 zł, za luty 2019 r. w wysokości 2998,80 zł, za marzec 2019 r. w wysokości 2469,60 zł, za kwiecień 2019 r. w wysokości 2469,60 zł, za maj 2019 r. w wysokości 720,30 zł, za czerwiec 2019 r. w wysokości 0,00 zł, za lipiec 2019 r. w wysokości 1881,60 zł, za sierpień 2019 r. w wysokości 2881,20 zł i za wrzesień 2019 r. w wysokości 1881,60 zł.

Na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział I w Ł. ustalił, że w sierpniu 2018 r. oraz w okresie od października 2018 r. do września 2019 r. O. B. nie posiadał innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, który zwalniałby go z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o.

Dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych pismem z 11 marca 2020 r. nr (...) - (...)2-2-688- (...) wezwał płatnika składek (...) Sp. z o.o. do złożenia korekty dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, złożonych za Oleksandra B. z tytułu wykonywania na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. umowy zlecenia w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r., od 11 października 2018 r. do 14 czerwca 2019 r. oraz od 8 lipca 2019 r. do 11 września 2019 r.

Płatnik składek (...) Sp. z o.o. w piśmie z 30 marca 2020 r. (data wpływu 3 kwietnia 2020 r.) nie zgodził się ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wniósł o wydanie decyzji w zakresie ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym przez Oleksandra B.. Płatnik składek nadto oświadczył, że uzyskał od Oleksandra B. oświadczenie, że jego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego oraz że nie ma zamiaru stałego pobytu, dlatego też płatnik składek zgłosił cudzoziemca jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

O wszczęciu postępowania administracyjnego płatnik składek i ubezpieczony zostali poinformowani pismem z 16 kwietnia 2020 r.

Ani płatnik składek (...) Sp. z o.o., ani ubezpieczony O. B. nie złożyli żadnych wyjaśnień w sprawie, nie przedłożyli dokumentów ani innych dowodów.

Postępowanie zostało zakończone pismem z 21 maja 2020 r., o czym poinformowano płatnika składek i ubezpieczonego.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Oddziału, O. B. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od 1 sierpnia 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r., od 11 października 2018 r. do 14 czerwca 2019 r. oraz od 8 lipca 2019 r. do 11 września 2019 r. z tytułu wykonywania na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. umowy zlecenia.

(decyzja – k. 14-17 załączonych do sprawy akt organu rentowego – teczka O. B.)

Decyzją z dnia 10 czerwca 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że I. I. (1) jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 13 sierpnia 2018 roku oraz od dnia 3 kwietnia 2019 roku do dnia 16 czerwca 2019 roku oraz że podstawa wymiaru składek wynosi:

Okres

(rrrr/mm)

(...) emerytalne i rentowe

Ubezpieczenie

wypadkowe

Ubezpieczenie

zdrowotne

2018-08

1 150,80

1 150.80

1 021,22

2019-04

3 998,40

3 998,40

3 548,18

2019-05

2 851,80

2 851.80

2 530,69

2019-06

1 675,80

1 675,80

1 487,10

podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz (...) wynosi:

Okres (rrrr/mm)

Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz (...)

2019-04

3 998,40

2019-05

2 851,80

podstawa wymiaru składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi:

Okres (rrrr/mm)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2018-08

1 150,80

2019-04

3 998,40

2019-05

2 851,80

2019-06

1 675,80

Zgodnie z informacjami zarejestrowanymi w bazie REGON Głównego Urzędu Statystycznego płatnik składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i pozyskiwania pracowników (wiodący numer (...) 781 OZ).

Z dokumentów zgromadzonych w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że I. I. (1), obywatelka Ukrainy, została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez płatnika składek (...) Sp. z o.o. z tytułu wykonywania umowy zlecenia w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. oraz od 3 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r. Płatnik składek złożył za I. lhnatovą dokumenty rozliczeniowe, wykazując składkę na ubezpieczenie zdrowotne z podstawą wymiaru składek za sierpień 2018 r. w wysokości 1150,80 zł, za kwiecień 2019 r. w wysokości 3998,40 zł, za maj 2019 r. w wysokości 2851,80 zł, za czerwiec 2019 r. w wysokości 1675,80 zł.

Na podstawie dokumentów zewidencjonowanych w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział I w Ł. ustalił, że w sierpniu 2018 r. oraz w okresie od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. I. I. (1) nie posiadała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, który zwalniałby ją z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o.

Dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych pismem z 17 marca 2020 r. nr (...) - (...)2-2-785- (...) wezwał płatnika składek (...) Sp. z o.o. do złożenia korekty dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, złożonych za I. I. (1) z tytułu wykonywania na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. umowy zlecenia w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. oraz od 3 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r.

Płatnik składek (...) Sp. z o.o. w piśmie z 30 marca 2020 r. (data wpływu 3 kwietnia 2020 r.) nie zgodził się ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wniósł o wydanie decyzji w zakresie ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym przez I. I. (1). Płatnik składek nadto oświadczył, że uzyskał od I. I. (1) oświadczenie, że jej pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego oraz że nie ma zamiaru stałego pobytu, dlatego też płatnik składek zgłosił cudzoziemkę jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

O wszczęciu postępowania administracyjnego płatnik składek i ubezpieczona zostali poinformowani pismem z 21 kwietnia 2020 r.

Ani płatnik składek (...) Sp. z o.o., ani ubezpieczona I. I. (1) nie złożyli żadnych wyjaśnień w sprawie, nie przedłożyli dokumentów ani innych dowodów.

Postępowanie zostało zakończone pismem z 21 maja 2020 r., o czym poinformowano płatnika składek i ubezpieczoną.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Oddziału, I. I. (1) podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od 1 sierpnia 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. oraz od 3 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r. z tytułu wykonywania na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. umowy zlecenia.

(decyzja – k. 14 verte – 16 załączonych do sprawy akt organu rentowego – teczka I. I. (1))

Decyzją z dnia 10 czerwca 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że A. Z. (1) jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku, od dnia 1 października 2018 roku do dnia 27 sierpnia 2019 roku, od dnia 1 października 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku oraz że podstawa wymiaru składek wynosi:

Okres

(rrrr/mm)

(...) emerytalne i rentowe

Ubezpieczenie

wypadkowe

Ubezpieczenie

zdrowotne

2018-08

3 425,00

3 425,00

3 039,34

2018-12

2 466,00

2 466,00

2 188,33

2019-01

1 793,40

1 793,40

1 591,46

2019-02

2 940,00

2 940,00

2 608,96

2019-04

2 352,00

2 352,00

2 087,16

2019-05

1 764,00

1 764,00

1 565,37

2019-06

2 352,00

2 352,00

2 087,16

2019-07

2 352,00

2 352,00

2 087,16

2019-08

2 646,00

2 646,00

2 348,06

2019-10

588,00

588,00

521,79

podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz (...) wynosi:

Okres (rrrr/mm)

Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz (...)

2018-08

3 425,00

2018-12

2 466,00

2019-02

2 940,00

2019-04

2 352,00

2019-06

2 352,00

2019-07

2 352,00

2019-08

2 646,00

podstawa wymiaru składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi:

Okres (rrrr/mm)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2018-08

3 425,00

2018 - 12

2 466,00

2019-01

1 793,40

2019-02

2 940,00

2019-04

2 352,00

2019-05

1 764,00

2019-06

2 352,00

2019-07

2 352,00

2019-08

2 646,00

2019- 10

588,00

Zgodnie z informacjami zarejestrowanymi w bazie REGON Głównego Urzędu Statystycznego płatnik składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i pozyskiwania pracowników (wiodący numer (...) 781 OZ).

Z dokumentów zgromadzonych w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że A. Z. (1), obywatelka Ukrainy, została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez płatnika składek (...) Sp. z o.o. z tytułu wykonywania umowy zlecenia w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., od 1 października 2018 r. do 27 sierpnia 2019 r. oraz od 1 października 2019 r. do 8 października 2019 r. Płatnik składek złożył za A. Z. (1) dokumenty rozliczeniowe, wykazując składkę na ubezpieczenie zdrowotne z podstawą wymiaru składek za sierpień 2018 r. w wysokości 3425,00 zł, za grudzień 2018 r. w wysokości 2466,00 zł, za styczeń 2019 r. w wysokości 1793,40 zł, za luty 2019 r. w wysokości 2940,00 zł, marzec 2019 r. w wysokości 0,00 zł, za kwiecień 2019 r. w wysokości 2352,00 zł, za maj 2019 r. w wysokości 1764,00 zł, za czerwiec 2019 r. w wysokości 2352,00 zł, za lipiec 2019 r. w wysokości 2352,00 zł, za sierpień 2019 r. w wysokości 2646,00 zł, za październik 2019 r. w wysokości 588,00 zł.

Na podstawie dokumentów zewidencjonowanych w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział I w Ł. ustalił, że w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., od 1 października 2018 r. do 27 sierpnia 2019 r. oraz od 1 października 2019 r. do 8 października 2019 r. A. Z. (2) nie posiadała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, który zwalniałby ją z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o.

Dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych pismem z 17 marca 2020 r. nr (...) - (...)2-2-768- (...) wezwał płatnika składek (...) Sp. z o.o. do złożenia korekty dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, złożonych za A. Z. (1) z tytułu wykonywania na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. umowy zlecenia w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., od 1 października 2018 r. do 27 sierpnia 2019 r. oraz od 1 października 2019 r. do 8 października 2019 r.

Płatnik składek (...) Sp. z o.o. w piśmie z 24 marca 2020 r. (data wpływu 30 marca 2020 r.) nie zgodził się ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wniósł o wydanie decyzji w zakresie ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym przez A. Z. (1). Płatnik składek nadto oświadczył, że uzyskał od A. Z. (1) oświadczenie zawarte w aneksie do umowy zlecenia, że jej pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego oraz że nie ma zamiaru stałego pobytu, dlatego też płatnik składek zgłosił cudzoziemkę jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

O wszczęciu postępowania administracyjnego płatnik składek i ubezpieczona zostali poinformowani pismem z 10 kwietnia 2020 r.

Ani płatnik składek (...) Sp. z o.o., ani ubezpieczona A. Z. (1) nie złożyli żadnych wyjaśnień w sprawie, nie przedłożyli dokumentów ani innych dowodów, zwłaszcza oświadczenia zawartego w aneksie do umowy zlecenia o tym, że pobyt Z. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego oraz że nie ma zamiaru stałego pobytu.

Postępowanie zostało zakończone pismem z 20 maja 2020 r., o czym poinformowano płatnika składek i ubezpieczoną.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Oddziału. A. Z. (1) podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., od 1 października 2018 r. do 27 sierpnia 2019 r. oraz od 1 października 2019 r. do 8 października 2019 r. z tytułu wykonywania na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. umowy zlecenia.

(decyzja – k. 13-16 załączonych do sprawy akt organu rentowego – teczka A. Z. (1))

Odwołania od w/w decyzji wniosła (...) Sp. z o.o. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika zaskarżając je w całości i wnosząc o ich zmianę poprzez uznanie, iż T. O., O. B., I. I. (1), A. Z. (1) jako wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) Sp. z o.o. nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa adwokackiego oraz kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Zaskarżonym decyzjom zarzucono:

1.  przedwczesność wydania decyzji, pomimo wiedzy ZUS o toczącym się postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Łodzi o sygn. akt VIII U 2203/18, w którym to płatnik składek domaga się ustalenia, iż nie ma obowiązku odprowadzania składek z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku obecnie oraz w przyszłości zatrudnianych cudzoziemców, ponieważ zatrudnianie cudzoziemców następuje na pobyt czasowy, nie mający charakteru stałego, a zatrudnieni cudzoziemcy nie posiadają kart stałego pobytu.

2.  naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych polegającą na wadliwym stanowisku, że przepis ten wyłącza z obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu jedynie obywateli państw obcych, których pobyt nie ma charakteru stałego i którzy są jednocześnie zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i misjach międzynarodowych.

Ponadto odwołujący wniósł także o:

1.  zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. w zakresie odwołania od decyzji (...) nr (...) albowiem rozstrzygnięcie spraw zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego, a to przed Sądem Okręgowym w Łodzi sygn. akt VIII U 2203/18, w którym (...) Sp. z o.o. domaga się ustalenia, że iż nie ma obowiązku odprowadzania składek z ubezpieczenia społecznego.;

2.  zwrot organowi rentowemu na podstawie art. 467 § 4 k.p.c. akt sprawy w celu uzupełnienia materiału sprawy, albowiem występują istotne braki w materiale, a także organ rentowy zastosował błędną podstawę prawną oraz faktyczną.

W uzasadnieniu wskazano, że płatnik składek wystąpił do ZUS z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa na podstawie art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w zw. z art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek dotyczył interpretacji art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Stanowisko płatnika jest zbieżne z ugruntowaną liną orzecznictwa Sądu Najwyższego. (...) Sp. z o.o. nie ma obowiązku odprowadzania składek z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku obecnie oraz w przyszłości zatrudnianych cudzoziemców, ponieważ zatrudnienie cudzoziemców następuje na pobyt czasowy, nie mający charakteru stałego, a zatrudnieni cudzoziemcy nie posiadają kart stałego pobytu. Płatnik składek uzyskał oświadczenie pracownika: T. O., A. B., I. I. (3), A. Z. (1), że ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego oraz że nie mają zamiaru stałego pobytu. Wobec takich oświadczeń płatnik składek zgłosił cudzoziemców tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

(odwołanie – k. 3-4 verte, k. 3-4 verte w aktach o sygn. VIII U 1640/20 załączonych do sprawy, k. 3-4 verte w aktach o sygn. VIII U 1641/20 załączonych do sprawy, k. 3-4 verte w aktach o sygn. VIII U 1642/20 załączonych do sprawy)

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie oraz oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania. Jednocześnie organ rentowy wniósł o zasądzenie od płatnika składek na rzecz organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazano, że bezspornym jest, iże gdyby do ubezpieczonych nie miał zastosowania art. 5 ust. 2 ustawy systemowej to decyzja organu rentowego byłaby prawidłowa.

W ocenie ZUS dla zastosowania w/w przepisu niezbędne jest wystąpienie obydwu przesłanek. Nie można zgodzić się z zawartym w odwołaniach twierdzeniem, że stanowisko płatnika jest zbieżne z ugruntowaną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego. W istocie jest wręcz przeciwnie, wskazane orzecznictwo świadczy o niezasadności odwołań. W toku toczącego się przed Sądem Okręgowym w Łodzi pod sygn. akt VIII U 2203/18 postępowania odwoławczego na rozprawie w dniu 7 października 2019 roku pełnomocnik płatnika składek powoływał się na korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018 roku, sygn. akt III AUa 461/17. Pełnomocnik płatnika składek podnosił, że ów wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi zapadł w identycznym stanie faktycznym jak w sprawie dotyczącej wniesionego odwołania. Jednakże pełnomocnikowi płatnika umknęło, że w tym dniu wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi już nie istniał, ponieważ Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 1 października 2018 roku, sygn. akt I UK 194/18 uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018 roku i oddalił odwołanie.

W uzasadnieniu wyroku, który zapadł w stanie faktycznym identycznym jak w niniejszej sprawie Sąd Najwyższy stwierdził, że o podleganiu albo niepodleganiu cudzoziemca ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu aktywności rodzącej taki obowiązek, nie decyduje charakter dokumentu pobytowego, jakim legitymuje się cudzoziemiec, ani nawet długość pobytu cudzoziemca, lecz okoliczność, czy w okresie prowadzenia działalności stanowiącej tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym faktyczny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miał charakter stały, czy też czasowy. W tym ujęciu pobyt stały, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy systemowej, to pobyt niezmienny w okresie realizacji tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Formalny status pobytu cudzoziemca na terytorium RP jest zatem nieistotny. W konsekwencji przyjęto, że cudzoziemiec prowadzący pozarolniczą działalność, jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlegał ubezpieczeniom społecznym, gdy przebywał z tego powodu ciągle w Polsce choć jedynie na podstawie zezwolenia na czas oznaczony (wyrok Sądu Najwyższego z 17 września 2009 roku, II UK 11/09, OSNP 2011 nr 9-10, poz. 134). Z takiej wykładni art. 5 ust. 2 ustawy systemowej wynika, że zarówno w przypadku pracowniczego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, jak i tytułu wynikającego z wykonywania umowy zlecenia sam zamiar czasowego przebywania na terytorium RP, czy też legitymowanie się jedynie zezwoleniem na pobyt czasowy nie mają rozstrzygającego znaczenia. Istotne jest jedynie, czy podczas wykonywania wyżej wymienionych działalności można mówić o stałym przebywaniu danej osoby na terytorium Polski. Stałe przebywanie w Polsce w okresie wykonywania tych czynności (np. zamieszkanie w Polsce i prowadzenie wykładów lub badań przez jeden semestr), chociażby przez krótki sumarycznie okres czasu determinowany czasowym zezwoleniem na pobyt, będą prowadzić do objęcia polskim systemem ubezpieczeń społecznych. Płatnik składek jest agencją pracy tymczasowej, a praca wykonywana przez ubezpieczonych (cudzoziemcy), może być wykonywana tylko w czasie, gdy ubezpieczeni przebywają w Polsce.

Organ rentowy podkreślił, że przyjęcie interpretacji spornego zagadnienia proponowanej przez płatnika składek prowadziłoby do faworyzowania cudzoziemców na rynku pracy, którzy dla płatnika składek byliby znacznie atrakcyjniejszymi pracownikami/ zleceniobiorcami - niż obywatele RP, a jednocześnie byłoby to bardzo niekorzystne dla osób zatrudnionych, które zostałyby pozbawione ochrony ubezpieczeniowej, nie tylko emerytalnej, rentowej, ale także wypadkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, według ZUS-u do ubezpieczonych nie ma zastosowania art. 5 ust. 2 ustawy systemowej i z tytułu umów zlecenia ubezpieczeni podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 20 ust. 1.

(odpowiedź na odwołanie – k. 6-8 verte, k. 6-11 w aktach o sygn. VIII U 1640/20 załączonych do sprawy, k. 6-11 w aktach o sygn. VIII U 1641/20 załączonych do sprawy, k. 6-11 w aktach o sygn. VIII U 1642/20 załączonych do sprawy)

Postanowieniem z dnia 11 maja 2021 roku tutejszy sąd na podstawie art. 219 k.p.c., połączył sprawy o sygn. akt VIII U 1640/20, VIII U 1641/20, VIII U 1642/20 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygn. akt VIII U 538/20.

(postanowienie wydane na rozprawie w dniu 11 maja 2021 roku e-protokół (...):02:52 – 00:03:33 – płyta CD – k. 84, postanowienie wydane na posiedzeniu jawnym – k. 40-40 verte w aktach o sygn. VIII U 1640/20 załączonych do sprawy, postanowienie wydane na posiedzeniu jawnym – k. 41-41 verte w aktach o sygn. VIII U 1641/20 załączonych do sprawy, postanowienie wydane na posiedzeniu jawnym – k. 40-40 verte w aktach o sygn. VIII U 1642/20 załączonych do sprawy)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako zleceniodawca zawarła z T. O. (cudzoziemiec) jako zleceniobiorcą umowę zlecenia, na mocy której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania pracy w okresie od dnia 16 października 2018 roku do dnia 4 listopada 2018 roku oraz od dnia 11 stycznia 2019 roku do dnia 14 lipca 2019 roku.

(okoliczność bezsporna)

Pismem z dnia 22 listopada 2019 roku płatnik składek oraz ubezpieczony T. O. zostali powiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego przez ZUS w sprawie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych T. O. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. w okresie od dnia 16 października 2018 roku do dnia 4 listopada 2018 roku oraz od dnia 11 stycznia 2019 roku do dnia 14 lipca 2019 roku oraz podstaw wymiaru składek.

(pismo – k. 6-7, k. 9-10 załączonych do sprawy akt organu rentowego- teczka T. O.)

Pismem z dnia 19 grudnia 2019 roku płatnik składek oraz ubezpieczony T. O. zostali powiadomieni o zakończeniu w/w postępowania.

(pismo – k. 12, k. 14 załączonych do sprawy akt organu rentowego- teczka T. O.)

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako zleceniodawca zawarła z O. B. (cudzoziemiec) jako zleceniobiorcą umowę zlecenia na mocy której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania pracy w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 16 sierpnia 2018 roku, od dnia 11 października 2018 roku do dnia 14 czerwca 2019 roku oraz od dnia 8 lipca 2019 roku do dnia 11 września 2019 roku.

(okoliczność bezsporna)

Pismem z dnia 16 kwietnia 2020 roku płatnik składek oraz ubezpieczony O. B. zostali powiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego przez ZUS w sprawie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych Oleksandra B. z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 16 sierpnia 2018 roku, od dnia 11 października 2018 roku do dnia 14 czerwca 2019 roku oraz od dnia 8 lipca 2019 roku do dnia 11 września 2019 roku oraz podstaw wymiaru składek.

(pismo – k. 4-5, k. 7-8 załączonych do sprawy akt organu rentowego- teczka O. B.)

Pismem z dnia 21 maja 2020 roku płatnik składek oraz ubezpieczony O. B. zostali powiadomieni o zakończeniu w/w postępowania.

(pismo – k. 10-11 załączonych do sprawy akt organu rentowego- teczka O. B.)

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako zleceniodawca zawarła z I. I. (1) (cudzoziemiec) jako zleceniobiorcą umowę zlecenia na mocy której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania pracy w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 13 sierpnia 2018 roku oraz od dnia 3 kwietnia 2019 roku do dnia 16 czerwca 2019 roku.

(okoliczność bezsporna)

Pismem z dnia 21 kwietnia 2020 roku płatnik składek oraz ubezpieczona I. I. (1) zostali powiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego przez ZUS w sprawie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych I. I. (1) z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. w okresie od dnia od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 13 sierpnia 2018 roku oraz od dnia 3 kwietnia 2019 roku do dnia 16 czerwca 2019 roku oraz podstaw wymiaru składek.

(pismo – k. 4-5, k. 7-8 załączonych do sprawy akt organu rentowego- teczka I. I. (1))

Pismem z dnia 21 maja 2020 roku płatnik składek oraz ubezpieczona I. I. (1) zostali powiadomieni o zakończeniu w/w postępowania.

(pismo – k. 10-11 załączonych do sprawy akt organu rentowego- teczka I. I. (1))

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako zleceniodawca zawarła z A. Z. (1) (cudzoziemiec) jako zleceniobiorcą umowę zlecenia na mocy której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania pracy w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku, od dnia 1 października 2018 roku do dnia 27 sierpnia 2019 roku, od dnia 1 października 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku.

(okoliczność bezsporna)

Pismem z dnia 10 kwietnia 2020 roku płatnik składek oraz ubezpieczona A. Z. (1) zostali powiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego przez ZUS w sprawie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych A. Z. (1) z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. w od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku, od dnia 1 października 2018 roku do dnia 27 sierpnia 2019 roku, od dnia 1 października 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku oraz podstaw wymiaru składek.

(pismo – k. 4-7 załączonych do sprawy akt organu rentowego- teczka A. Z. (1))

Pismem z dnia 20 maja 2020 roku płatnik składek oraz ubezpieczona A. Z. (1) zostali powiadomieni o zakończeniu w/w postępowania.

(pismo – k. 9-10 załączonych do sprawy akt organu rentowego- teczka A. Z. (1))

Obecnie płatnik składek pozostaje w sporze sądowym z ZUS w zakresie obowiązku odprowadzania składek z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku obecnie oraz w przyszłości zatrudnianych obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Sprawa toczyła się przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi VIII U 2203/18 (III AUa 774/20). Wyrokiem z dnia 15 lutego 2021 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu sprawy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o wydanie pisemnej interpretacji na skutek apelacji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 r. sygn. akt VIII U 2203/18 w pkt. 1 sentencji zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję organu rentowego i uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym cudzoziemcy z Ukrainy, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Republiki Białorusi, Uzbekistanu, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Armenii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Kazachstanu, Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu, Ludowej Republiki Bangladeszu, których pobyt w Polsce ma charakter tymczasowy tj. nie ma charakteru stałego, a z którymi wnioskodawca zawarł lub będzie zawierał umowy zlecenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 31 maja 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. złożył skargę kasacyjną od w/w wyroku.

(okoliczność bezsporna)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane dokumenty, których prawdziwości żadna ze stron nie kwestionowała.

Jednocześnie tutejszy Sąd uznał wniosek skarżącego o zawieszenie niniejszego postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. za niezasadny. W odwołaniach wnioskodawca podnosił, iż rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania przed Sądem Okręgowym w Łodzi (sygn. akt VIII U 2203/18), a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi (sygn. akt III AUa 774/20). Warto zwrócić uwagę, że ocena zasadności wydania przez ZUS w przedmiotowej sprawie decyzji dokonywana jest przez sąd na podstawie zebranego w toku postępowania materiału dowodowego, nie zaś w oparciu o stan sprawy (VIII U 2203/18), który w istocie dotyczył wniosku płatnika składek o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców, zatrudnianych przez polskiego przedsiębiorcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany wniosek zakreślał ramy stanu faktycznego, który posłużył do poczynienia przez sąd ustaleń, a w konsekwencji do wydania rozstrzygnięcia (VIII U 2203/18).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz poczynionych na jego podstawie ustaleń odwołania nie są zasadne i jako takie podlegają oddaleniu.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U.2021.0.423 t.j., dalej ustawa systemowa), osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust.4. Zleceniobiorcy podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 12 ust. 1 ustawy systemowej). Zleceniobiorcy objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie na swój wniosek (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej). Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają zleceniobiorcy od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej).

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Obowiązkiem płatnika składek – z mocy art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy systemowej – jest obliczanie, rozliczanie i opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy oraz przesyłanie w wyznaczonym terminie deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz opłacanie składek za dany miesiąc. Płatnik składek jest zobowiązany do zgłoszenia w terminie 7 dni zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych od daty powstania obowiązku ubezpieczenia oraz do zgłoszenia wyrejestrowania od dnia wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust.1, ust. 2, ust. 4 i ust. 11 ustawy systemowej).

Na podstawie zaś art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. „e” ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku ( Dz.U.2021.0.1285 t.j.) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy oświadczenie usług, jeżeli w umowie o świadczenie usług określono odpłatność za jej wykonanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie (art. 18 ust. 1 i 3 w związku z art. 4 pkt ustawy systemowej).

Jak stanowi art. 20 ust. 1 w/w ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem ust.2 i ust.3.

Zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1831) dla każdego ubezpieczonego, którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik składek w raporcie lub imiennym raporcie miesięcznym korygującym, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, zwanym dalej „raportem korygującym”, oraz w deklaracji i deklaracji rozliczeniowej korygującej, o której mowa w art. 47 ust. 3 ustawy, zwanej dalej „deklaracją korygującą”, uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat - od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy - stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy. Z powyższego wynika, że podstawę wymiaru składek stanowi przychód faktyczny wypłacony w danym miesiącu.

Do ustalenia zaś podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których wyżej mowa, z mocy art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Ust. 5 art. 81 stanowi, że przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei wymieniony ust. 6 art. 81 przewiduje, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Według art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2021.0.1100 t.j.), obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U.2020.1787 t.j.), do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się do ustalenia, czy do ubezpieczonych: T. O., O. B., I. I. (1), A. Z. (1) ma zastosowanie czy też nie - norma przewidziana w art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a zatem czy stanowisko organu rentowego w przedmiocie podlegania przez ubezpieczonych obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu w okresach szczegółowo opisanych w zaskarżonych decyzjach ZUS jako osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) Sp. z o.o., jest prawidłowe.

Płatnik składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. stał na stanowisku, że do w/w ubezpieczonych nie mają zastosowania przepisy dotyczące podlegania przez nich ubezpieczeniom społecznym w związku z zawartymi umowami zlecenia, biorąc pod uwagę treść normy przewidzianej w art. 5 ust. 2 ustawy systemowej. W ocenie płatnika prezentowane stanowisko jest spójne z ugruntowaną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego. W przypadku obecnie oraz w przyszłości zatrudnianych cudzoziemców nie istnieje obowiązek odprowadzania składek z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w przywołanej ustawie gdyż zatrudnienie cudzoziemców następuje na pobyt czasowy, który nie ma charakteru stałego. Z kolei zatrudnieni cudzoziemcy nie posiadają kart stałego pobytu.

Przywoływane stanowisko nie znajduje jednak zastosowania na gruncie przedmiotowej sprawy, ani nie ma odzwierciedlenia w ukształtowanym w tym temacie orzecznictwie.

W tym miejscu warto przytoczyć treść analizowanego przepisu art. 5 ust. 2 ustawy systemowej. Stanowi on, że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Z wykładni w/w przepisu wynika, że zarówno w przypadku pracowniczego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, jak i tytułu wynikającego z wykonywania umowy zlecenia sam zamiar czasowego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też legitymowanie się jedynie zezwoleniem na pobyt czasowy nie mają rozstrzygającego znaczenia. Istotne jest jedynie, czy podczas wykonywania wyżej wymienionych działalności można mówić o stałym przebywaniu danej osoby na terytorium Polski. W konsekwencji przyjazd, choćby i cykliczny (regularny), do Polski celem wykonywania pewnych aktywności zawodowych jak np. prowadzenie wykładów, czy świadczenie usług doradczych na podstawie umowy zlecenia albo umowy o pracę nie będzie powodował objęcia obywatela państwa trzeciego polskim systemem ubezpieczenia społecznego. Natomiast stałe przebywanie w Polsce w okresie wykonywania tych czynności (np. zamieszkanie w Polsce i prowadzenie wykładów lub badań przez jeden semestr), chociażby przez krótki (sumarycznie) okres czasu determinowany czasowym zezwoleniem na pobyt, będą prowadzić do objęcia polskim systemem ubezpieczeń społecznych. Tym samym z przepisu tego nie wynika wymóg łącznego spełnienia dwóch wymienionych w tym przepisie przesłanek niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez obywateli państw obcych. Przepis ten kreuje dwie niezależne od siebie kategorie określonych w nim osób, które obowiązkowi temu nie podlegają. Są nimi - po pierwsze - obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Polski nie ma charakteru stałego oraz - po drugie - obywatele państw obcych, którzy zatrudnieni są w wymienionych w tym przepisie placówkach (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2019 r., I UK 194/18).

Skoro ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, to podlegają im także obywatele państw obcych, którzy podejmują działalność stanowiącą podstawę objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (…). Dlatego charakter pobytu (stały albo niestały) należy odnosić w relacji do powszechnego obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, czyli do podstawy ubezpieczenia. Ten charakter nie zależy w konsekwencji od tego, jaki zamiar, co do okresu przebywania w Polsce, przejawia cudzoziemiec. Stały pobyt w rozumieniu art. 5 ust. 2 u.s.u.s. podlega zatem ocenie w zależności od realizacji działalności, z której wynika ustawowy obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym. Stały pobyt to pobyt niezmienny w danym okresie, czyli w okresie realizacji podstawy ubezpieczenia, przy czym nie ma większego znaczenia okoliczność dotycząca tego, jaką administracyjną gwarancję prowadzenia działalności lub zapewnienie pobytu miał w Polsce obywatel państwa obcego (…). O tym, czy dany pobyt ma charakter stały nie decyduje więc stały pobyt w sensie "długotrwałości i stałości pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej", albowiem w takim wypadku wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych podlegaliby ci cudzoziemcy, których pobyt nie ma "takich cech", choć spełnialiby warunki podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2017 r., II UK 295/16, zob. także Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2017 r., II UK 295/16).

W przedmiotowej sprawie ubezpieczeni T. O., O. B., I. I. (1), A. Z. (1) zawarli z płatnikiem składek (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. umowy zlecenia w ramach, których zobowiązani byli do wykonywania na jego rzecz pracy. Warto podkreślić, iż nie były to jednorazowe działania ubezpieczonych, którzy przyjeżdżaliby na jeden dzień pracy, gdyż umowy opiewały na określony czas, niejednokrotnie kilkumiesięczny. I tak były to okresy w przypadku:

- T. O. od dnia 16 października 2018 roku do dnia 4 listopada 2018 roku oraz od dnia 11 stycznia 2019 roku do dnia 14 lipca 2019 roku,

- Oleksandra B. od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 16 sierpnia 2018 roku, od dnia 11 października 2018 roku do dnia 14 czerwca 2019 roku, od dnia 8 lipca 2019 roku do dnia 11 września 2019 roku,

- I. I. (1) od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 13 sierpnia 2018 roku oraz od dnia 3 kwietnia 2019 roku do dnia 16 czerwca 2019 roku,

- A. Z. (1) od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku, od dnia 1 października 2018 roku do dnia 27 sierpnia 2019 roku, od dnia 1 października 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku.

Podkreślenia dodatkowo wymaga, iż wykonywanie owej pracy zostało powierzone cudzoziemcom zatrudnionym w charakterze pracowników tymczasowych, bowiem płatnik składek w tej relacji występował jako agencja pracy tymczasowej.

W świetle przytoczonego powyżej orzecznictwa wydaje się zasadnym twierdzenie, że pobyt na terenie Polski choćby nawet czasowy, którego ramy są ściśle określone nie oznacza, że pobyt ten nie ma charakteru stałego o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy systemowej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2017 r., II UK 295/16).

Termin „nie podlegają ubezpieczeniom społecznym obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego”, zawarty w treści art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należy dekodować w powiązaniu z systemem ubezpieczenia społecznego, a nie przez odwoływanie się do przepisów o charakterze meldunkowym, ilościowym (ile razy dana osoba wjeżdża do kraju i jak długo tu pozostaje). Wobec tego uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt na czas oznaczony wcale nie przeczy stałemu pobytowi w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy systemowej, jako że nawet taki pobyt jest również stały w sensie „niezmienny w danym okresie” (postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 czerwca 2019 r., II UK 229/18).

Nie jest uprawnione założenie wykluczające z pojęcia pobytu stałego w rozumieniu w/w przepisu pobytu cudzoziemca na podstawie zezwolenia na czas oznaczony i akceptujące taki stały pobyt dopiero w przypadku zezwolenia na pobyt na czas nieoznaczony (art. 19 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach z 1997 r.) albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE (art. 65 ust. 7 ustawy o cudzoziemcach z 2003 r.) -postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 maja 2019 r., II UK 167/18, postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 maja 2019 r., II UK 169/18.

Tym samym, biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone okoliczności należało uznać, że decyzje organu rentowego w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przez T. O., O. B., I. I. (1), A. Z. (1) w spornym okresie, jako osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia u płatnika składek, są prawidłowe.

Reasumując w związku z powyższym Sąd w punkcie pierwszym sentencji wyroku w oparciu o treść art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołania.

W przedmiocie kosztów procesu Sąd orzekł w punkcie drugim sentencji wyroku na podstawie art. 98 k.p.c. i zasądził od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwotę 720 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.265).

Wysokość kosztów została ustalona na kwotę 720 złotych (180 złotych x 4). Odwołania zostały złożone w czterech sprawach o sygn. akt VIII U 1640/20, VIII U 1641/20, VIII U 1642/20 oraz VIII U 538/20, które następnie na podstawie art. 219 k.p.c. zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Jednakże owe połączenie na podstawie wskazanego przepisu jest tylko zabiegiem technicznym, który nie prowadzi do powstania jednej nowej sprawy, nie pozbawia połączonych spraw ich odrębności i nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i rozstrzygane sprawy są nadal samodzielnymi sprawami. W konsekwencji, w razie połączenia przez sąd kilku spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, zwrot kosztów procesu przysługuje stronie odrębnie w każdej z połączonych spraw (postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012r., I Cz 164/11, Lex nr 1254636).

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy- przez PI.

A.B