Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 25/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

25 marca 2021 r.

II K 747/20

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

07 grudnia 2021 r.

II K 364/21

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

23 grudnia 2020 r.

II K 559/20

1.1.4.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

02 listopada 2021 r.

II K 734/21

0.1.Inne fakty

0.0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Wyrokiem łącznym z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie II K 747/20 Sąd Rejonowy w Bełchatowie połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach II K 128/20, II K 1280/10, II K 742/20 i II K 582/20 Sądu Rejonowego w Bełchatowie oraz jednostkową karę ograniczenia wolności orzeczoną w sprawie II K 370/20 Sądu Rejonowego w Bełchatowie i wymierzył skazanemu Ł. W. w ich miejsce karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Połączył także jednostkowe kary grzywny orzeczone w sprawach II K 545/19 i II K 1038/19 Sądu Rejonowego w Bełchatowie i wymierzył skazanemu Ł. W. w ich miejsce karę łączną 200 stawek dziennych grzywny w rozmiarze 30 złotych każda.

odpis wyroku II K 747/20

48 - 50

dane o karalności

11 - 44

akta sprawy II K 747/20

załącznik

1.2.1.2.

Wyrokiem łącznym z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie II K 364/21 Sąd Rejonowy w Bełchatowie połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie II K 740/20 za czyn popełniony w dniu 31 sierpnia 2020 roku w rozmiarze 1 roku,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie II K 962/20 za czyn popełniony w nocy z 23 na 24 września 2020 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności

i w miejsce kar jednostkowym wymierzył skazanemu Ł. W. karę łączną 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności.

akta sprawy II K 364/21

załącznik

dane o karalności

11 - 44

1.2.1.3.

Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2020 roku wydanym w sprawie II K 559/20 Sąd Rejonowy w Bełchatowie:

- za czyn z art. 279 § 1 kk i innych popełniony w dniu 22 maja 2020 roku wymierzył karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 288 § 1 kk i innych popełniony w dniu 22 maja 2020 roku wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 157 § 2 kk popełniony w dniu 21 maja 2020 roku wymierzył karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 245 kk popełniony w dniu 06 czerwca 2020 roku wymierzył karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 193 kk popełniony w dniu 06 czerwca 2020 roku wymierzył karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- orzekł karę łączną w rozmiarze 2 lat pozbawienia wolności.

odpis wyroku II K 559/20

52 - 55

dane o karalności

11 - 44

akta sprawy II K 559/20

załącznik

1.2.1.4.

Wyrokiem z dnia 02 listopada 2021 roku w sprawie II K 734/21 Sąd Rejonowy w Bełchatowie za czyn z art. 209 § 1a kk popełniony w okresie od 19 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku wymierzył Ł. W. karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie II Ko 2690/21 Sąd Rejonowy w Bełchatowie zarządził skazanemu wykonanie 272 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

odpis wyroku II K 734/21

63

dane o karalności

11 - 44

akta sprawy II K 734/21

załącznik

1.2.1.5.

Skazany Ł. W. był nadto w przeszłości wielokrotnie karany

dane o karalności

11 - 43

1.2.1.6.

Skazany Ł. W. w warunkach izolacji penitencjarnej przebywa od dnia 02 października 2020 roku, kiedy to został doprowadzony do zakładu karnego przez Policję. Odbywa kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach II K 747/20, II K 559/20, II K 364/21, zastępczą karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie II K 734/21 oraz zastępcze kary aresztu orzeczone w sprawach II W 959/19, II W 935/19, II W 934/19 i II W 937/19 Sądu Rejonowego w Bełchatowie.

Skazany nie wyraził zgody na współudział w opracowaniu i wykonaniu indywidualnego programu oddziaływań. Został skierowany na konsultację (...) celem określenia oddziaływań w zakresie problemu alkoholowego. Postawę i zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary należy uznać za umiarkowaną. Przestrzega porządku i dyscypliny obowiązującej w jednostkach penitencjarnych. Wobec funkcjonariuszy prezentuje właściwą postawę. Nie ma konfliktów ze współoskarżonymi, nie przejawia tendencji do zachowań agresywnych lub autoagresywnych. Nie był karany dyscyplinarnie. Uzyskał siedem nagród. Nie uczestniczył w programach resocjalizacyjnych. Utrzymuje kontakt z konkubiną oraz rodzeństwem. Nie uczestniczy w subkulturze więziennej. Nie przejawia szczególnych zainteresowań. W czasie wolnym czyta, ogląda telewizję lub uczestniczy w zajęciach kulturalno - oświatowych. Na temat popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia wypowiada się bezkrytycznie.

opinia o skazanym

67 - 68

informacja o pobytach i orzeczeniach

57 - 60, 69 - 73

1.2.1.7.

0.0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

akta sprawy II K 747/20

Niekwestionowane

akta sprawy II K 364/21

Niekwestionowane

akta sprawy II K 559/20

Niekwestionowane

akta sprawy II K 734/21

Niekwestionowane

dane o karalności

Dokument niekwestionowany w toku postępowania. Sporządzono przez organ do tego uprawniony.

odpis wyroku II K 559/20

Dokument niekwestionowany w toku postępowania. Sporządzono przez organ do tego uprawniony.

odpis wyroku II K 559/20

Dokument niekwestionowany w toku postępowania. Sporządzono przez organ do tego uprawniony.

opinia o skazanym

Dokument niekwestionowany w toku postępowania. Sporządzono przez organ do tego uprawniony.

informacja o pobytach i orzeczeniach

Dokument niekwestionowany w toku postępowania. Sporządzono przez organ do tego uprawniony.

odpis wyroku II K 747/20

Dokument niekwestionowany w toku postępowania. Sporządzono przez organ do tego uprawniony.

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 13.11.2020 r., II K 740/20

1 rok pozbawienia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 29.03.2021 r., II K 962/20

10 miesięcy pozbawienia wolności

3.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 23.12.2020 r., II K 559/20

1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

8 miesięcy pozbawienia wolności,

6 miesięcy pozbawienia wolności,

6 miesięcy pozbawienia wolności,

6 miesięcy pozbawienia wolności.

3.1.4.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, 02.11.2021 r., II K 734/21

1 rok i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k. – wyrok łączny może być wydany jedynie wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Te zaś, w przypadku Ł. W. określa art. 85 § 1 i § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym po dnia 24 czerwca 2020 r.. Ta regulacja winna być zastosowana w przedmiotowej sprawie, bowiem determinuje to przepis art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układy w związku z wystąpieniem COVID - 19 [Dz. Ust. z 2020 r. poz. 1086] - wyroki podlegające łączeniu zapadły po wejściu w życie tejże ustawy.

Art. 85 kk stanowi, że Sąd wymierza karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub kary podlegające łączeniu i orzeka karę łączną biorąc za podstawę kary z osobna wymierzona za zbiegające się przestępstwa.

W niniejszej sprawie, w zbiegu realnym, pozwalającym na połączenie wyroków i orzeczenie kary łącznej pozostają w zakresie kar pozbawienia wolności za przestępstwa opisane odpowiednio w pkt. IIa, IIb i III wyroku oraz kara ograniczenia wolności za przestępstwo opisane w pkt. IV wyroku, to jest:

przestępstwo popełnione w dniu 13 listopada 2020 roku (wyrok w sprawie II K 740/20),

przestępstwo popełnione w nocy z 23 na 24 września 2020 roku (wyrok w sprawie II K 962/20),

przestępstwa popełnione w dniu 22 maja 2020 roku, 22 maja 2020 roku, 21 maja 2020 roku, 06 czerwca 2020 roku i 06 czerwca 2020 roku (wyrok w sprawie II K 559/20),

przestępstwo popełnione w okresie od 19 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku (wyrok w sprawie II K 734/21)

albowiem wymienione przestępstwa zostały popełnione przed wydaniem pierwszego wyroku, który zapadł w dniu 13 listopada 2020 roku w sprawie II K 740/20.

Dla wydania wyroku łącznego niezbędnym było wcześniejsze rozwiązanie na podstawie art. 575 § 1 kpk wyroku łącznego wydanego wcześniej w sprawie II K 364/21, albowiem węzłem kary łącznej w tym wyroku objęte były tylko skazania w sprawach II K 740/20 i II K 962/20, które mogą być połączone z dwoma kolejnymi skazaniami.

Konsekwencją objęcia węzłem kary łącznej w przedmiotowej sprawie skazania w sprawie II K 559/20 było rozwiązanie kary łącznej orzeczonej w tej sprawie za pięć zbiegających się przestępstw.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając kary w wyroku łącznym pamiętać należało o tym, że Sąd nie powinien brać pod uwagę tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru poszczególnych kar wymierzonych prawomocnymi wyrokami podlegającymi połączeniu. Należy jednak tak ukształtować wymiar kary łącznej, by z jednej strony oddać ustaloną zawartość bezprawia, a z drugiej nie epatować nadmierną surowością kary. Zastosowanie zasady absorpcji czy kumulacji ma z natury skrajny charakter i w niniejszych realiach, w ocenie Sądu, nie ma podstaw do zastosowania żadnej z nich. Łącząc kary jednostkowe pozbawienia wolności Sąd Rejonowy zastosował zasadę asperacji, czyli tzw. częściowego pochłaniania.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk (przy uwzględnieniu dyspozycji art. 87 § 1 kk odnośnie kary orzeczonej w sprawie II K 734/21), przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności Sąd ma możliwość orzeczenia jej w wysokości od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności. W przypadku połączenia kar ze wskazanych powyżej wyroków kara łączna powinna zatem sytuować się w przedziale od 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności (próg ten wyznacza najwyższa z kar jednostkowych w sprawie II K 962/20) do 7 lat pozbawienia wolności (suma kar jednostkowych, z uwzględnieniem dyspozycji art. 87 § 1 kk w przypadku skazania w sprawie II K 734/21).

Orzekając w przedmiocie kary łącznej pozbawienia wolności Sąd miał na względzie także w opinię o skazanym z której wynika, iż postępowanie skazanego w trakcie odbywania kary w zasadzie nie budzi zastrzeżeń. Jednak nie przejawia on krytycznego stosunku do swojego zachowania przed osadzeniem oraz do popełnionych przestępstw. Na rozmiar kary łącznej wpływa również zachowanie skazanego po orzeczeniu wobec niego poszczególnych kar jednostkowych. Ł. W. nie stawił się bowiem dobrowolnie do wykonywania orzeczonych wobec niego kar, co skutkowało koniecznością doprowadzenia go przez Policję.

Nie bez znaczenie przy ustalaniu rozmiaru kary łącznej był fakt, iż skazany występował przeciwko wielu dobrom chronionym przez prawo - czyny przeciwko mieniu, przeciwko wolności, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko rodzinie. Również postawa skazanego w trakcie odbywania kary nie należy do najlepszych. Był on wprawdzie kilkakrotnie nagradzany i jego zachowanie określane jest jako poprawne, jednakże z drugiej strony nie wyraża on chęci udziału w zajęciach resocjalizacyjnych i jest bezkrytyczny odnośnie popełnionych wcześniej przestępstw.

Wobec powyższego Sąd doszedł do przekonania, iż w okolicznościach niniejszej sprawy adekwatnym będzie wymierzenie Ł. W. kary łącznej 4 pozbawienia wolności, tj. kary przy zastosowaniu zasady częściowej asperacji (przy jej stosowaniu uwzględniono wcześniejszy rozmiar kary łącznej w wyroku łącznym II K 364/21 oraz rozmiar kary łącznej w wyroku jednostkowym II K 559/20)

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

W pozostałym zakresie wyroki objęte wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu, gdyż reszta zawartych w nich rozstrzygnięć nie podlegała łączeniu.

5

Sąd odmówił objęcia wyrokiem łącznym kary łącznej wynikającej z wyroku łącznego w sprawie II K 747/20 opisanego w punkcie I. Dotyczy on bowiem skazań, które miały miejsce przed dniem 20 czerwca 2020 roku, kiedy to obowiązywały inne zasady łączenia kary. Co prawda istniałaby możliwość rozwiązania tegoż wyroku i rozważenia objęcia węzłem kary łącznej skazań w sprawach II K 742/20 i II K 582/20, jednakże byłoby to rozwiązanie niekorzystne dla skazanego. Dlatego też Sąd odstąpił od takiego rozwiązania.

6

Na podstawie art. 63 § 1 kk z mocy prawa na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono skazanemu okresy zatrzymania:

- od dnia 23 maja 2020 r. (godz. 16.40) do dnia 24 maja 2020 r. (godz. 11.30),

- od dnia 06 czerwca 2020 r. (godz. 20.50) do dnia 08 marca 2020 r. (godz. 14.00),

- od dnia 31 sierpnia 2020 r. (godz. 11. 50) do dnia 01 września 2020 r. (godz. 13.30).

7

O wynagrodzeniu za obronę skazanego wykonywaną z urzędu orzeczono w oparciu o przepisy § 2 pkt 1 i 2, § 4 ust. 1 i 3, § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 18) i zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokat K. P. kwotę 147,60 złotych z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu (z uwzględnieniem 23% podatku VAT).

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

8

Biorąc pod uwagę sytuację materialną i rodzinną skazanego, Sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie w całości i przejął je na rachunek Skarbu Państwa (art. 624 § 1 kpk) Skazany obecnie przebywa w zakładzie karnym, nie pracuje, a ciąży na nim dodatkowo obowiązek alimentacyjny względem dziecka.

1.PODPIS