Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1219/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Małgorzata Jarząbek

Protokolant: st. sekr. sąd. Dominika Kołpa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2022 r. w Warszawie

sprawy A. L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

przy udziale A. D., A. A. (1), E. N., L. J., I. J., I. S. (1), A. A. (2), W. R., H. W., A. G. (1), J. K., I. S. (2), I. K., M. R., W. S., (...) Sp. z o.o. we W., (...) (...)+(...)+(...)+ (...) Sp. z o.o. w O. w upadłości likwidacyjnej reprezentowanej przez syndyka M. G. (1)

na skutek odwołań A. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

z dnia 8 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 6 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 6 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 6 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 8 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 6 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 8 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 6 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 8 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 8 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 8 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 6 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 8 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 6 czerwca 2016r. nr (...),

z dnia 8 czerwca 2016r. nr (...)

I.  zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, że stwierdza, że A. L. (...) w W. nie jest płatnikiem składek następujących zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego:

1.  J. K. od 1.02.2012r. do 31.03.2013r.

2.  I. S. (2) od 17.01.2013r. do dnia 31.03.2013r.

3.  A. A. (2) od 6.03.2012r. do 31.03.2013r.

4.  W. R. od 1.02.2012r. do 31.03.2013r.

5.  W. S. od 1.06.2012r. do 31.03.2013r.

6.  H. W. od 20.09.2012r. do 31.03.2013r.

7.  A. G. (2) od 8.06.2012r. do 28.02.2013r.

8.  A. A. (1) od 22.02.2012r. do 31.03.2013r.

9.  E. N. od 3.09.2012r. do 31.03.2013r.

10.  L. J. od 12.03.2012r. do 31.03.2013r.

11.  I. J. od 06.11.2012r. do 31.03.2013r.

12.  I. S. (1) od 14.12.2012r. do 28.02.2013r.

13.  M. R. od 5.12.2012r. do 31.03.2013r.

14.  I. K. od 27.02.2013r. do 31.03.2013r.

15.  E. M. od 1.02.2012r. do 31.03.2013r.

II.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddziału w W. na rzecz A. L. (...) w W. 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III.  przyznaje adw. K. D. od Skarbu Państwa – kasa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. w kwocie 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) podwyższone o podatek VAT.

Sędzia Małgorzata Jarząbek

Sygn. akt VII U 1219/16

UZASADNIENIE

A. L., (...) w W., w dniu 22 lipca 2016 r. złożył odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z 6 czerwca 2016 r., nr: (...), dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez A. D., której zarzucił naruszenie:

- art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. polegające na błędnym ustaleniu, że osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia zawartych z (...) sp. z o.o. (dalej: (...))
a następnie z (...) (...) + (...) + (...) + (...) sp. z o.o. (dalej (...)) pozostawały w zatrudnieniu w (...) A. L., do czego doszło na skutek braku zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego oraz dokonania dowolnej oceny dowodów już zgromadzonych, a czego potwierdzeniem jest brak przedstawienia w uzasadnieniu skarżonych decyzji sposobu wartościowania zgromadzonych dowodów, w związku z czym z uzasadnienia nie wynika na podstawie jakich dowodów organ rentowy dokonywał ustaleń oraz jakie fakty i dlaczego uznał za udowodnione – w kontekście podstawy prawnej skarżonej decyzji;

- art. 107 § 1 i 3 k.p.a. w związku z art. 8 k.p.a. i art. 11 k.p.a. polegające na braku powołania podstawy prawnej skarżonej decyzji w zakresie przyjęcia przez organ rentowy, że umowa pomiędzy (...) a (...) i (...) stanowiła obejście przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Organ rentowy nie wyjaśnił na czym miało polegać obejście przepisów, jak również nie uzasadnił wpływu na zawarte przez ubezpieczonych zlecenia z (...) i (...), których ważności i skuteczności organ nie zakwestionował poprzez wydanie stosownych decyzji dla (...) i (...);

- art. 4 pkt 2a, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez ich zastosowanie w stosunku
do (...) w wyniku błędnych ustaleń faktycznych dokonanych przez organ rentowy, pomimo że osoby ubezpieczone jako zatrudnione u (...) i (...) nie były pracownikami (...), w związku z czym (...) nie była płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych przez osoby ubezpieczone z (...) i (...) umów zlecenie w spornym okresie.

Tego samego dnia A. L. złożył również odwołania tożsamej treści od decyzji organu rentowego z:

- 8 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez E. M.;

- 6 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez I. S. (1);

- 8 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez I. K.;

- 6 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez M. R.;

- 8 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez A. A. (1);

- 6 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez E. N.;

- 8 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez L. J.;

- 6 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez I. J.;

- 6 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez J. K.;

- 8 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez I. S. (2);

- 6 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez A. A. (2);

- 8 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez W. R.;

- 8 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez W. S.;

- 8 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez H. W.;

- 6 czerwca 2016 r., nr: (...) dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym przez A. G. (1).

A. L. wniósł o zmianę zaskarżonych decyzji w całości poprzez ustalenie, że ubezpieczeni A. D., E. M., I. S. (1), I. K., M. R., A. A. (1), E. N., L. J., I. J., J. K., I. S. (2), A. A. (2), W. R., W. S., H. W., A. G. (1) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorcy płatnika (...), a w konsekwencji czego (...) nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w/w ubezpieczonych w spornym okresie. Ponadto, odwołujący wniósł o zasądzenie od organu rentowego na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Odwołujący uzasadnił, że na mocy zawartej w dniu 30 stycznia 2012 r. umowy ze spółką (...) zlecał tej spółce świadczenie usług obejmujących przedmiot działalności zgodnie z PKD swojej działalności gospodarczej, m.in. formowania brył przestrzennych drukowanych wcześniej przedmiotów. Spółka w § 1 pkt 2 i 4 umowy zobowiązała się oddelegować osoby zatrudnione u siebie na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub umowy o dzieło do wykonywania usług
u odwołującego. Zdaniem A. L., spółka (...), a w późniejszym okresie jej następca - spółka (...) działały jako agencje pracy tymczasowej. Odwołujący wskazał,
że konieczność korzystania z usług agencji pracy tymczasowej wynikała z zawarcia przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kilku niezaplanowanych, dodatkowych zleceń z dość krótkim terminem realizacji, na co przedsiębiorstwo nie było przygotowane kadrowo. Dodatkowo odwołujący podniósł, że żadna z osób zatrudnianych za pośrednictwem spółek (...) nie pracowała w (...) przez dłużej niż 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 miesięcy, a skierowanie ubezpieczonych do wykonywania zlecenia u odwołującego przez (...) nie miało na celu zastąpienia stałego zatrudnienia w (...), a jedynie terminowe wykonanie dodatkowych, nieprzewidzianych zleceń. Odwołujący wskazał, że na agencjach pracy tymczasowej ciążyły wszystkie obowiązki związane z rekrutacją pracowników, prowadzeniem akt osobowych, a także odprowadzaniem składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ spółki, a nie odwołujący, wypłacały ubezpieczonym wynagrodzenia ( odwołania z 22 lipca 2016 r., k. 2-4 a. s., VII U 140/22, k. 2-4 a. s., VII U 1254/16, k. 2-4 a. s., VII U 1310/16,
k. 2-4 a. s., VII U 1317/16, k. 2-4 a. s., VII U 1226/16, k. 2-4 a. s., VII U 1233/16, k. 2-4 a. s., VII U 1240/16, k. 2-4 a. s., VII U 1247/16, k. 2-4 a. s., VII U 1289/16, k. 2-4 a. s., VII U 1303/16,
k. 2-4 a. s., VII U 1261/16, k. 2-4 a. s., VII U 1268/16, k. 2-4 a. s., VII U 1296/16, k. 2-4 a. s., VII U 1275/16, k. 2-4 a. s., VII U 1282/16, k. 2-4 a. s.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. w odpowiedziach na odwołania wniósł o ich oddalenie oraz o zasądzenie od odwołującego na swoją rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych. Organ rentowy wskazał, że w toku postępowania administracyjnego A. L. nie przedłożył umowy ze spółką (...), w związku z czym zasady współpracy z tym podmiotem nie zostały uregulowane zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jednocześnie umowa zawarta przez odwołującego ze spółką (...) o świadczenie usług była ogólnikowa, nie zostały w niej sprecyzowane usługi, jakie (...) miał świadczyć za wynagrodzeniem, nie określono w niej rodzaju pracy pracowników tymczasowych, ich wymaganych kwalifikacji, wymiaru czasu pracy ani okresu wykonywania pracy tymczasowej. Zdaniem organu rentowego, spółka (...) nie zawarła tej umowy jako agencja pracy tymczasowej, ponieważ brak było takiej wzmianki w treści umowy. Wobec § 4 ust. 1 umowy, w którym zawarto postanowienie o udzieleniu A. L. rabatu w wynagrodzeniu w wysokości 40% kosztów „na które składają się ZUS i podatek od wynagrodzeń” w trzyletnim okresie pokrywającym się z czasem realizacji umowy i braku ustaleń dotyczących źródeł finansowania powstałych w ten sposób niedoborów w pokryciu należności publicznoprawnych, od razu było wiadome, że wykonanie umowy pociągnie za sobą zaległości m.in. w opłacaniu składek do ZUS. Organ rentowy uznał, że zadłużenie faktycznie powstało i wyniosło ze strony (...) 24 597 169,41 zł.

Organ rentowy przywołał fakt, że umowy zawierane przez ubezpieczonych: A. D., E. M., I. S. (1), I. K., M. R., A. A. (1), E. N., L. J., I. J., J. K., I. S. (2), A. A. (2), W. R., W. S., H. W., A. G. (1) z (...) i (...) dotyczyły usług, jakie miały być przez nich wykonywane w przedsiębiorstwie (...) i nie przewidywały wykonywania przez zleceniobiorców wykonywania jakichkolwiek czynności w przedsiębiorstwach (...) ani (...). Praca w ramach zlecenia była faktycznie wykonywana przez ubezpieczonych w zakładzie (...), pod kierownictwem zatrudnianych przez niego kierowników/brygadzistów zmiany, a w szczególności A. P. i z użyciem sprzętu (...). (...) i (...) zajmowały się jedynie organizacją zatrudnienia.

ZUS wskazał, że powyższe okoliczności świadczą o tym, że cywilnoprawny stosunek zlecenia nie został zawarty między ubezpieczonymi a (...) lub (...), lecz między ubezpieczonymi a A. L., gdyż świadczenia zleceniobiorców były umówione i faktycznie wykonywane na rzecz odwołującego. (...) i (...) zajmowały się swoistym pośrednictwem, jednakże zawierane przez nie umowy nie mogły stanowić podstawy dla pracy pracowników tymczasowych, co na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czyni zaskarżone decyzje zasadnymi. Organ rentowy nadmienił, że praktyka pozornego outsourcingu pracowniczego rzekomo świadczonego przez (...) na rzecz różnych przedsiębiorców była już przedmiotem oceny Sądu Najwyższego (m.in. w wyroku z 19 stycznia 2016 r., I UK 28/15 i w postanowieniu z 30 marca 2016 r., I UK 21/16), z której można wywieść wniosek, że zawarcie umowy nie kreuje stosunku ubezpieczeń społecznych łączącego strony umowy mającej stanowić podstawę świadczenia pracy, o ile praca w rzeczywistości jest wykonywana na rzecz innego podmiotu niż strona takiej umowy ( odpowiedzi na odwołania z 19 sierpnia 2016 r., k. 9-11 a. s., VII U 140/22, k. 9-11 a. s., VII U 1254/16, k. 9-11 a. s., VII U 1310/16, k. 9-11 a. s., VII U 1317/16, k. 9-11 a. s., VII U 1226/16, k. 9-11 a. s., VII U 1233/16, k. 9-11 a. s., VII U 1240/16, k. 9-11 a. s., VII U 1247/16, k. 9-11 a. s., VII U 1289/16, k. 9-11 a. s., VII U 1303/16, k. 9-11 a. s., VII U 1261/16, k. 9-11 a. s., VII U 1268/16, k. 9-11 a. s., VII U 1296/16,k. 9-11 a. s., VII U 1275/16, k. 9-11 a. s., VII U 1282/16, k. 9-11 a. s.).

Zarządzeniami z 31 sierpnia 2016 r., 21 września 2016 r. na podstawie art. 219 k.p.c. do niniejszej sprawy dołączono sprawy zarejestrowane pod sygn. akt VII U 140/22, VII U 1254/16, VII U 1310/16, VII U 1317/16, VII U 1226/16, VII U 1233/16, VII U 1240/16, VII U 1247/16, VII U 1289/16, VII U 1303/16, VII U 1261/16, VII U 1268/16, VII U 1296/16, VII U 1275/16, VII U 1282/16 celem łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ( zarządzenia z 31 sierpnia 2016 r., k. 14 a. s., VII U 1254/16, k. 14 a. s., VII U 1310/16, k. 14 a. s., VII U 1317/16, k. 14 a. s., VII U 1226/16, k. 14 a. s., VII U 1233/16, k. 14 a. s., VII U 1240/16, k. 14 a. s., VII U 1247/16, k. 14 a. s., VII U 1289/16, k. 14 a. s., VII U 1303/16, k. 14 a. s., VII U 1261/16, k. 14 a. s., VII U 1268/16, k. 14 a. s., VII U 1296/16, k. 14 a. s., VII U 1275/16, k. 14 a. s., VII U 1282/16, k.14 a. s. oraz zarządzenie z 21 września 2016 r., k.14 a. s., VII U 140/22).

Postanowieniem z 17 grudnia 2021 r. sąd zawiadomił o toczącym się postępowaniu (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. (KRS (...)) adres: ul. (...), (...)-(...) W. i (...) (...) + (...) + (...) + (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w O. (KRS (...)) adres: ul. (...), (...)-(...) O., reprezentowaną przez syndyka M. G. (1) ul. (...), (...)-(...) O.. Na podstawie art. 69 § 1 k.p.c. ustanowił dla zainteresowanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. (KRS (...)) adres: ul. (...), (...)-(...) W. kuratora w osobie adw. K. D. - Kancelaria Adwokacka ul. (...), (...)-(...) W. ze względu na brak osób uprawnionych do reprezentacji wymienionej spółki w niniejszym postępowaniu ( postanowienie z dnia 17 grudnia 2021 r., k.1047 a. s.).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

A. L. prowadzi działalność gospodarczą (...) A. L. od 1 stycznia 2012 r. Firma świadczy usługi w zakresie produkcji materiałów reklamowych, a czynności pracowników dotyczą obróbki manualnej tych materiałów ( zeznania A. L. k. 1008-1011 a. s.).

W początkowym okresie działalności (...) A. L. zatrudniał kilkuosobowy zespół pracowników. Firma okresowo ma zwiększoną ilość zamówień, tj.
w okolicy świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkanocnych i początku nowego roku szkolnego, a w pozostałych okresach w firmie istnieje mniejsze zapotrzebowanie na pracowników. W roku 2012 przedsiębiorstwo otrzymało do wykonania wiele zleceń, co skutkowało podjęciem przez A. L. decyzji o nawiązaniu współpracy z agencją pracy tymczasowej. W biurze firmy pracował wówczas R. B., który poinformował A. L., że jego żona J. B. (1) pracuje w agencji pracy tymczasowej ( zeznania A. L. k. 1008-1011 a. s.).

J. B. (1) w 2009 r. podjęła współpracę z (...) Sp. z o.o. Prowadziła biuro w (...) oddziale spółki i zajmowała się rekrutacją pracowników tymczasowych, delegowanych do pracy w firmie (...). (...) Sp. z o.o. przekształciła się w spółkę (...), a następnie - (...). Formalnie J. B. (1) nie była związana umową ze spółką (...), chociaż korzystała z wizytówek firmowych (...). Do podpisania umowy przez A. L. ze spółką (...) doszło w lutym 2012 r. Spółka (...) wydawała się kontrahentem godnym zaufania, przede wszystkim ze względu na współpracę spółki z firmą (...) – która ma na rynku opinię wymagającego kontrahenta, co przesądziło o zawarciu umowy ( zeznania świadka J. B. (1), k.195-196 a. s., zeznania A. L. k.1008-1011 a. s.).

Spółka (...) umieszczała ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników w prasie lokalnej. Przy zawieraniu umów zleceniobiorcy byli świadomi tego, że praca będzie wykonywana w (...), lecz zleceniodawcami jako agencje pracy tymczasowej będą (...) i (...) ( zeznania świadka A. B. (1), k.695-696 a. s.).

A. D. zawarła umowy zlecenia w dniach 11 maja 2012 r., 31 maja 2012 r., 29 czerwca 2012 r., 1 sierpnia 2012 r. ze spółką (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 11 maja 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. ( akta ZUS A. D. ).

E. M. zawarła umowy zlecenia w dniach 31 stycznia 2012 r., 29 lutego 2012 r., 30 marca 2012 r., 30 kwietnia 2012 r., 31 maja 2012 r., 29 czerwca 2012 r., 1 sierpnia 2012 r., 31 sierpnia 2012 r., 28 września 2012 r., 31 października 2012 r. umowy zlecenia z (...) oraz 31 października 2012 r., 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P. i realizowała postanowienia umowne w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r., a bezpośredni nadzór nad jej pracą pełnił brygadzista ( akta ZUS E. M. ).

I. S. (1) zawarła umowy zlecenia w dniach 14 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2012 r. i 31 stycznia 2013 r. ze spółką (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Realizowała postanowienia umowne w okresie od 14 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. ( akta ZUS I. S. (1) ).

I. K. zawarła 27 lutego 2013 r. i 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia ze spółką (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie 27 lutego 2013 r. do 31 marca 2013 r. ( akta ZUS I. K. ).

M. R. zawarła w dniach 5 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r. i 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia ze spółką (...). Na podstawie umów zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 5 grudnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ( akta ZUS M. R. ).

A. A. (1) zawarł w dniach 21 lutego 2012 r., 29 lutego 2012 r., 30 marca 2012 r., 30 kwietnia 2012 r., 31 maja 2012 r., 29 czerwca 2012 r., 1 sierpnia 2012 r., 28 września 2012 r. i 31 października 2012 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczony zobowiązał się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczony realizował postanowienia umowne w okresie od 22 lutego 2012 r. do 30 listopada 2012 r., a bezpośredni nadzór nad jego pracą pełnił brygadzista ( akta ZUS A. A. (1), przesłuchanie informacyjne A. A. (1), k.182 a. s.).

E. N. zawarła w dniach 3 września 2012 r., 28 września 2012 r., 31 października 2012 r. umowy zlecenia z (...) i 31 października 2012 r., 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 3 września 2012 r. do 31 marca 2013 r. ( akta ZUS E. N. ).

L. J. zawarła 12 listopada 2012 r., 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r, 31 stycznia 2013 r. i 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 12 listopada 2012 r. do 31 marca 2013 r. ( akta ZUS L. J. ).

I. J. zawarła 6 listopada 2012 r. umowę zlecenia z (...) i 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 6 listopada 2012 r. do 31 marca 2013 r. ( akta ZUS I. J. ).

J. K. zawarła 31 stycznia 2012 r., 29 lutego 2012 r., 30 marca 2012 r., 30 kwietnia 2012 r., 31 maja 2012 r., 29 czerwca 2012 r., 1 sierpnia 2012 r., 31 sierpnia 2012 r., 28 września 2012 r., 31 października 2012 r. umowy zlecenia z (...) oraz 31 października 2012 r., 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu
i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r., a bezpośredni nadzór nad jej pracą pełnił brygadzista. Przed zatrudnieniem u płatnika składek J. K. pracowała w firmie (...) ( akta ZUS J. K.).

I. S. (2) zawarła 17 stycznia 2013 r., 31 stycznia 2013 r. i 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 17 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. ( akta ZUS I. S. (2) ).

A. A. (2) zawarła 6 sierpnia 2012 r., 31 sierpnia 2012 r., 28 września 2012 r., umowy zlecenia z (...) oraz 31 października 2012 r., 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 6 sierpnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., a bezpośredni nadzór nad jej pracą pełnił brygadzista ( akta ZUS A. A. (2) ).

W. R. zawarła 31 stycznia 2012 r., 29 lutego 2012 r., 30 marca 2012 r., 30 kwietnia 2012 r., 31 maja 2012 r., 29 czerwca 2012 r., 1 sierpnia 2012 r., 31 sierpnia 2012 r., 28 września 2012 r., 31 października 2012 r. umowy zlecenia z (...) oraz 31 października 2012 r., 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu
i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r., a bezpośredni nadzór nad jej pracą pełnił brygadzista ( akta ZUS W. R. ).

W. S. zawarła 21 maja 2012 r., 31 maja 2012 r., 29 czerwca 2012 r., 1 sierpnia 2012 r., 31 sierpnia 2012 r., 28 września 2012 r., 31 października 2012 r. umowy zlecenia z (...) oraz 31 października 2012 r., 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 21 maja 2012 r. do 31 marca 2013 r., a bezpośredni nadzór nad jej pracą pełnił brygadzista ( akta ZUS W. S. ).

H. W. zawarła 19 września 2012 r., 28 września 2012 r. umowy zlecenia z (...) oraz 31 października 2012 r., 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 20 września 2012 r. do 31 marca 2013 r., a bezpośredni nadzór nad jej pracą pełnił brygadzista ( akta ZUS H. W. ).

A. G. (1) zawarła 8 czerwca 2012 r., 29 czerwca 2012 r., 1 sierpnia 2012 r., 31 sierpnia 2012 r., 28 września 2012 r., 31 października 2012 r. umowy zlecenia z (...) oraz 31 października 2012 r., 30 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 31 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. umowy zlecenia z (...). Ubezpieczona zobowiązała się do wykonywania czynności polegających na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych w (...) przy ul. (...) w P.. Ubezpieczona realizowała postanowienia umowne w okresie od 8 czerwca 2012 r. do 28 lutego 2013 r., a bezpośredni nadzór nad jej pracą pełnił brygadzista ( akta ZUS A. G. (1) ).

Żadna z osób oddelegowanych do wykonywania zlecenia w (...) nie była przedtem pracownikiem ani zleceniobiorcą w przedsiębiorstwie (...), które funkcjonowało od stycznia 2012 r. ( zeznania świadka A. P. k. 194-195 a. s.).

Zleceniobiorcy spółek (...) nie obsługiwali maszyn. Wykonywali prostsze czynności polegające na oczyszczaniu, składaniu i pakowaniu elementów tekturowych, podczas gdy pracownicy (...) wykonywali prace wymagające większej precyzji
i użycia takich przedmiotów jak klej na gorąco, pistolety na taśmę, gilotyna, a także dokonywali finalnego złożenia standów reklamowych z części składanych uprzednio przez zleceniobiorców (...) i (...). Prace zleceniobiorców (...) i (...) były na tyle proste, że nie było potrzebne szkolenie stanowiskowe. Konieczne było jedynie złożenie elementów jak w udostępnionej danego dnia sztuce walidacyjnej ( zeznania świadków M. Z., k.1006-1008 a. s., M. G. (2), k.827 a. s., A. P. k.194-195 a. s., J. B. (1), k.195-196 a. s., B. B., k.696-697 a. s., B. Z., k.699 a. s., zeznania A. L. k.1008-1011 a. s.).

Spośród zleceniobiorców (...) i (...) z największym doświadczeniem we współpracy z (...) i największymi zdolnościami, wyłaniano tzw. liderów, którzy prezentowali sposób wykonania danego elementu, sprawdzali jakość i ilość wykonanej pracy. Na koniec zmiany było to sprawdzane dodatkowo przez brygadzistów i kierowników zmian – pracowników (...) ( zeznania A. L. k.1008-1011 a. s.).

Wykonując pracę zleceniobiorcy nosili fartuchy, które dostarczał im (...). Były one identyczne jak fartuchy noszone przez pracowników (...) ( zeznania świadka B. B. k.696-697 a. s.).

Zleceniobiorcy (...) i (...) byli szkoleni z zakresu BHP. Szkolenia prowadził pracownik firmy zewnętrznej. Opłatę za szkolenie uiściły agencje pracy tymczasowej ( zeznania świadków M. Z. k.1006-1008 a. s., M. G. (2) k.827 a. s., A. P. k.194-195 a. s., O. L. k.980 a. s. i J. B. (1), k.195-196 a. s.).

Zleceniobiorcy (...) i (...) otrzymywali wynagrodzenie przelewem na rachunki bankowe. Było ono obliczane na podstawie liczby przepracowanych w danym miesiącu godzin, ustalanych wg podpisanych list obecności. Na tej podstawie co miesiąc wystawiane były rachunki, w których wskazywano kwotę wynagrodzenia brutto i netto, wysokość stawki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, koszt uzyskania przychodu, kwota do opodatkowania, wysokość podatku i finalnie wysokość wynagrodzenia do wypłaty. Co miesiąc ubezpieczeni otrzymywali ww. rachunki, a także zaświadczenia o zarobkach. Wynagrodzenie było płacone terminowo, zleceniobiorcy nie zgłaszali J. O., J. B. (2) ani innym pracownikom (...) nieprawidłowości w zakresie wynagrodzenia czy ubezpieczeń społecznych. W corocznej informacji z ZUS o wysokości składek zleceniobiorcom (...) i (...) wskazano jako płatników składek ww. spółki, nie A. L. ( zeznania świadków J. O., k.828 a. s., M. Z. k.1006-1008 a. s., J. B. (1), k.699 a. s., J. B. (2), k.703 a. s., zaświadczenia o zarobkach i rachunki do umowy zlecenie w aktach ZUS ubezpieczonych).

Po wypłaceniu wynagrodzeń zleceniobiorcom, (...) i (...) przedstawiały (...) fakturę do uregulowania. (...) regulowało należności z ww. faktur terminowo ( zeznania świadka J. B. (1), k.699 a. s.).

Za rekrutację do spółek (...) początkowo odpowiadała J. B. (1), która następnie przeszkoliła do tego J. O. – wówczas pracownika (...) jako asystent kierownika. Spółki (...), a później (...) zawarły z J. O. umowę zlecenie, co było podyktowane tym, że do pracy w (...) było delegowanych wielu zleceniobiorców jednocześnie, istniała duża rotacja pracowników, co wiązało się z dużym obiegiem dokumentów - umów zlecenie i zwolnień lekarskich. J. O. była odpowiedzialna za umieszczanie w lokalnej prasie ogłoszeń o naborze pracowników do agencji pracy tymczasowej, rekrutację, podpisywanie umów w imieniu spółek (...) ze zleceniobiorcami, przesyłanie mailem do J. B. (1) informacji o nieobecnościach pracowników i ich zwolnień lekarskich, rachunków do umów zlecenie, przedstawianie zleceniobiorcom list obecności do podpisu (pośredniczyli w tym brygadziści), a także wydawanie osobom wykonującym zlecenie druków RMUA, zaświadczeń o wysokości składek, zaświadczeń o wynagrodzeniu. J. O. kontaktowała się z J. B. (1) mailowo i osobiście - przedstawicielka (...) i (...) przyjeżdżała do siedziby (...) raz w miesiącu. Dodatkowo ze strony (...) i (...) z J. O. kontaktowali się mailowo K. S. (1) i P. S.. J. O. z końcem listopada 2012 r. zakończyła współpracę z (...) z uwagi na korzystną ofertę ze strony (...) w związku z rozwojem firmy (...) ( zeznania świadków: J. O. k.828 a. s., A. P. k.194-195 a. s., J. B. (1), k.699 a. s.).

Od dnia 3 grudnia 2012 r. dotychczasowe obowiązki J. O. przejęła J. B. (2), która pracowała w (...) do 20 kwietnia 2013 r. J. B. (2) zamieszczała ogłoszenia
o poszukiwaniu pracowników dla agencji pracy (...) w Internecie, a następnie przeprowadzała rozmowy rekrutacyjne. K. S. (1) przygotowywała umowę, którą następnie podpisywali zleceniobiorca i J. B. (2) jako przedstawiciel (...) na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa. J. B. (2) przesyłała mailem do K. S. (1) wszystkie informacje związane z zatrudnieniem zleceniobiorców ( zeznania świadka J. B. (2) k.703 a. s.).

(...) sp. z o.o. została 12 października 2011 r. wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, prowadzonego przez Marszałka Województwa (...) pod nr (...) – była zarejestrowana do 29 stycznia 2013 r. Przedmiotem działalności (...) była m.in. działalność agencji pracy tymczasowej, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ( certyfikat z 12 października 2011 r., k. 601 a. s., odpisy pełne z KRS (...) i (...), k. 117-119 a. s., zeznania A. L. k. 1006-1008 a. s.).

Prokurent (...)M. B. w piśmie z 6 lutego 2013 r. zapewniła, że to na spółce ciąży odpowiedzialność za opłacanie składek zleceniobiorców i że są one rozliczane na bieżąco. Do pisma załączono zaświadczenie z 5 grudnia 2012 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek ( zaświadczenie z 5 grudnia 2012 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek, zeznania A. L. k.1008-1011 a. s.).

Spółki (...) miały rozbudowane działy kadr, w których zatrudnieni byli dyrektor ds. personalnych (w (...) funkcję tę pełniła K. S. (2), a w (...) - M. W.) oraz specjaliści, m.in. K. S. (1), A. B. (2). Specjaliści ds. kadr zajmowali się przygotowywaniem umów o pracę i umów zlecenia, naliczaniem wynagrodzeń dla zatrudnianych przez siebie pracowników i zleceniobiorców, naliczaniem składek, wystawianiem zaświadczeń o zarobkach i druków RMUA, wypełnianiem deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, odnotowywaniem zwolnień lekarskich i wniosków urlopowych. Specjaliści w dziale kadr nie mieli dostępu do programu Płatnik powiązanego z ZUS. Dostęp mieli dyrektorzy ds. personalnych i to oni dokonywali zgłoszeń pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych. Zlecenia przelewów, zarówno w zakresie wynagrodzeń jak i przelewów do ZUS, nie należały do kompetencji działu kadr, lecz do księgowości. Obsługą kadrową zleceniobiorców delegowanych do (...) zajmowała się przede wszystkim K. S. (1) (pracująca w (...) oddziale spółek), o czym dowiedziała się od J. B. (1). K. S. (3) pracował w W. i zajmował się wyłącznie przepisywaniem danych zleceniobiorców (...) i (...) do komputera ( zeznania świadka P. S., k.825 a. s.).

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. wydał zaskarżone decyzje na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 4 pkt 2a, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 81 ust. 1, 5 i 6 i art. 85 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 104 ust. 1 pkt 1c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9 i art. 29 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy:

- z 8 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że E. M., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 02/2012 – 0 zł, za 03/2012 – 1488,65 zł, za 04/2012 – 1835,94 zł, za 05/2012 r. – 1653,83 zł, za 06/2012 r.-1754,63 zł, za 07/2012 r.-1297,72 zł, za 08/2012 r.-1680,51 zł, za 09/2012 r.-1680,51 zł, za 10/2012 r.-1680,51 zł, za 11/2012 r.-1991,37 zł, za 12/2012 r.-1297,72 zł, za 01/2013 r.-876,67 zł, za 02/2013 r.-1607,86 zł, za 03/2013 r.-1607,86 zł, za 04/2013 r.-1900,31 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za 02/2012 – 0 zł, za 03/2012 – 1284,54 zł, za 04/2012 – 1584,23 zł, za 05/2012-1427,09 zł, za 06/2012-1514,07 zł, za 07/2012-1119,80 zł; za 08/2012-1450,11 zł, za 09/2012-1450,11 zł, za 10/2012-1450,11 zł, za 11/2012-1718,35 zł, za 12/2012-1119,80 zł, za 01/2013-1498,35 zł, 02/2013-1498,35 zł, 03/2013-1387,42 zł, 04/2013-1639,78 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla E. M. jest (...) A. L. ( decyzja z 8 czerwca 2016 r., akta ZUS E. M. );

- z 6 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że A. D., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 11 maja 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 05/2012 r. – 0,00 zł, za 06/2012 r.-1342,96 zł, za 07/2012 r.-1516,61 zł, za 08/2012 r.-1849,22 zł, za 09/2012 r.-575,55 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za 05/2012-0,00 zł, za 06/2012-1158,85 zł, za 07/2012-1308,68 zł, za 08/2012-1596,30 zł, za 09/2012-496,65 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla E. M. jest (...) A. L. ( decyzja z 6 czerwca 2016 r., akta ZUS A. D. );

- z 6 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że I. S. (1), jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 14 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 12/2012 – 0 zł, za 01/2013 – 694,57 zł, 02/2013 – 1389,13 zł, 03/2013-822,04 zł, podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za 12/2012 – 0 zł, za 01/2013 – 599,34 zł, za 02/2012 – 1198,68 zł, za 03/2013-709,34 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla I. S. (1) jest (...) A. L. ( decyzja z 6 czerwca 2016 r., akta ZUS I. S. (1) );

- z 8 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że I. K., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 27 lutego 2013 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 02/2013 – 0 zł, za 03/2013 – 145,69 zł, za 04/2013 – 1882,10 zł, podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za 02/2013 – 0 zł, za 03/2013 – 125,71 zł, za 04/2013 – 1624,07 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla I. K. jest (...) A. L. ( decyzja z 8 czerwca 2016 r., akta ZUS I. K. );

- z 6 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że M. R., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 5 grudnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 12/2012 – 0 zł, za 01/2013 – 1315,08 zł, za 02/2013 – 1892,03 zł, za 03/2013-963,50 zł, 04/2013-1863,90 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za 12/2012 – 0 zł, za 01/2013 – 1134,78 zł, za 02/2013 – 1632,64 zł, za 03/2013-831,40 zł, za 04/2013-1608,35. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla M. R. jest (...) A. L. ( decyzja z 6 czerwca 2016 r., akta ZUS M. R. );

- z 8 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że A. A. (1), jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 22 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 02/2012 – 0 zł, za 03/2012 – 639,94 zł, za 04/2012 – 1918,52 zł, za 05/2012-1754,63 zł, za 06/2012-1835,94 zł; za (...)-1901,33 zł; 08/2012-2533,61 zł, za 09/2012-1683,30 zł, za 10/2012-2032,51 zł, za 11/2012-2565,95 zł, za (...)-1845,30 zł, za (...)-1962,47 zł, za (...)-2324,12 zł, za (...)-2231,16 zł, za (...)-373,14 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 02/2012 – 0 zł, za 03/2012 – 552,20 zł, za 04/2012 – 1655,49 zł, za 05/2012-1514,07 zł, za 06/2012-1584,23 zł, za (...)-1640,66 zł, 08/2012-2186,26 zł, za 09/2012-1452,52 zł, za 10/2012-1753,85 zł, za 11/2012-2214,15 zł, za (...)-1592,31 zł, (...)-1693,41 zł, za (...)-2005,49 zł, za (...)-1925,27 zł, za (...)-321,98 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla A. A. (1) jest (...) A. L. ( decyzja z 8 czerwca 2016 r., akta ZUS A. A. (1) );

- z 6 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że E. N., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 3 września 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 09/2012 – 0 zł, za 10/2012-1754,63 zł, za 11/2012-1982,89 zł, za (...)-1461,98 zł, za (...)-1452,23 zł, za (...)-1983,10 zł, za (...)-1680,51 zł, za (...)-1900,31 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za 09/2012-0,00 zł, za 10/2012-1514,07 zł, za 11/2012-1711,04 zł, za (...)-1261,54 zł, (...)-1253,13 zł, za (...)-1711,21 zł, za (...)-1450,11 zł, za (...)-1639,78 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla E. N. jest (...) A. L. ( decyzja z 6 czerwca 2016 r., akta ZUS E. N. );

- z 8 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że L. J., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 12 listopada 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 11/2012 – 0 zł, za (...)-1023,64 zł, za (...)-1534,82 zł, za (...)-1516,61 zł, za (...)-1690,45 zł, za (...)-1242,16 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za 11/2012 – 0 zł, za (...)-883,30 zł, za (...)-1324,40 zł, za (...)-1308,68 zł, za (...)-1458,68 zł, za (...)-1071,87 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla L. J. jest (...) A. L. ( decyzja z 8 czerwca 2016 r., akta ZUS L. J. );

- z 6 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że I. J., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 6 listopada 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 11/2012 – 0 zł, za (...)-1389,13 zł, za (...)-1452,23 zł, za (...)-1754,63 zł, za (...)-1242,16 zł, za (...)-1389,13 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za 11/2012 – 0 zł, za (...)-1198,68 zł, za (...)-1253,13 zł, za (...)-1514,07 zł, za (...)-1071,87 zł, za (...)-1198,68 zł; Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla I. J. jest (...) A. L. ( decyzja z 6 czerwca 2016 r., akta ZUS I. J. );

- z 6 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że J. K., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 02/2012 – 0 zł, za 03/2012 – 1982,89 zł, za 04/2012 – 1918,52 zł, za (...)-1754,63 zł, za (...)-1700,64 zł, za (...)-1791,05 zł, (...)-1680,51 zł, za (...)-1453,83 zł, za (...)-1827,46 zł, za (...)-1991,37 zł, za (...)-1470,46 zł, za (...)-1621,88 zł, za (...)-1754,63 zł, za (...)-1242,16 zł, za (...)-1817,73 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 02/2012 – 0 zł, za 03/2012 – 1711,04 zł, za 04/2012 – 1655,49 zł, za (...)-1514,07 zł, za (...)-1467,48 zł; za (...)-1545,49 zł; (...)-1450,11 zł, za (...)-1254,51 zł, za (...)-1576,92 zł, za (...)-1718,35 zł, za (...)-1268,85 zł, (...)-1399,51 zł, za (...)-1514,07 zł, za (...)-1071,87 zł, za (...)-1568,52 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla J. K. jest (...) A. L. ( decyzja z 6 czerwca 2016 r., akta ZUS J. K. );

- z 8 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że I. S. (2), jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 17 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za (...)-0,00 zł, za (...)-950,79 zł, za (...)-1607,66 zł, za (...)-1900,31 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za (...)-0,00 zł, za (...)-820,44 zł, za (...)-1387,25 zł, za (...)-1639,78 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla I. S. (2) jest (...) A. L. ( decyzja z 8 czerwca 2016 r., akta ZUS I. S. (2) );

- z 6 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że A. A. (2), jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 6 sierpnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za (...)-0,00 zł, za (...)-1461,98 zł, za (...)-1754,63 zł, za (...)-2046,29 zł, za (...)-1443,76 zł, za (...)-1534,82 zł, za (...)-1910,24 zł, za (...)-1754,81 zł, za (...)-1983,10 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za (...)-0,00 zł, za (...)-1261,54 zł, za (...)-1514,07 zł, za (...)-1765,75 zł, za (...)-1245,82 zł, (...)-1324,40 zł, za (...)-1648,35 zł, za (...)-1514,13 zł, za (...)-1711,21 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla A. A. (2) jest (...) A. L. ( decyzja z 6 czerwca 2016 r., akta ZUS A. A. (2) );

- z 8 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że W. R., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za 02/2012 – 0 zł, za 03/2012 – 1982,89 zł, za 04/2012 – 1918,52 zł, za (...)-1754,63 zł, za (...)-1754,63 zł, za (...)-1662,30 zł, (...)-1827,46 zł, za (...)-1680,51 zł, za (...)-1680,51 zł, za (...)-2009,58 zł, za (...)-1370,92 zł, za (...)-1534,82 zł, za (...)-1736,41 zł, za (...)-1379,40 zł, za (...)-1983,10 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 02/2012 – 0 zł, za 03/2012 – 1711,04 zł, za 04/2012 – 1655,49 zł, za (...)-1514,07 zł, za (...)-1514,07 zł, za (...)-1434,40 zł; (...)-1576,92 zł, za (...)-1450,11 zł, za (...)-1450,11 zł, za (...)-1734,07 zł, za (...)-1182,97 zł, (...)-1324,40 zł, za (...)-1498,35 zł, za (...)-1190,28 zł, za (...)-1711,21 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla W. R. jest (...) A. L. ( decyzja z 8 czerwca 2016 r., akta ZUS W. R. );

- z 8 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że W. S., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za (...)-741,25 zł, za (...)-1589,45 zł, (...)-1680,51 zł, za (...)-1754,63 zł, za (...)-1680,51 zł, za (...)-1891,84 zł, za (...)-1461,98 zł, za (...)-1534,82 zł, za (...)-1910,24 zł, za (...)-1763,29 zł, za (...)-1964,88 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za (...)-639,62 zł, za (...)-1371,54 zł, (...)-1450,11 zł, za (...)-1514,07 zł, za (...)-1450,11 zł, za (...)-1632,47 zł, za (...)-1261,54 zł, (...)-1324,40 zł, za (...)-1648,35 zł, za (...)-1521,54 zł, za (...)-1695,50 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla W. S. jest (...) A. L. ( decyzja z 8 czerwca 2016 r., akta ZUS W. S. );

- z 8 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że H. W., jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 20 września 2012 r. do 31 marca 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za (...)-0,00 zł, za (...)-658,13 zł, za (...)-1950,72 zł, za (...)-1461,98 zł, za (...)-1526,36 zł, za (...)-1736,41 zł, za (...)-1690,45 zł, za (...)-1096,48 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za (...)-0,00 zł, za (...)-567,91 zł, za (...)-1683,28 zł, za (...)-1261,54 zł, (...)-1317,09 zł, za (...)-1498,35 zł, za (...)-1458,68 zł, za (...)-946,15 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla H. W. jest (...) A. L. ( decyzja z 8 czerwca 2016 r., akta ZUS H. W. );

- z 6 czerwca 2016 r., nr: (...), w której stwierdził, że A. G. (1), jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 8 czerwca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.; podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) za wskazany okres wynosi: za (...)-0,00 zł, za (...)-1352,70 zł, (...)-1607,66 zł, za (...)-1680,51 zł, za (...)-1242,16 zł, za (...)-1680,51 zł, za (...)-1315,08 zł, za (...)-1169,33 zł, za (...)-1315,08 zł, za (...)-1096,48 zł; podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynosi: za (...)-0,00 zł, za (...)-1167,25 zł, (...)-1387,25 zł, za (...)-1450,11 zł, za (...)-1071,87 zł, za (...)-1450,11 zł, za (...)-1315,08 zł, (...)-1009,01 zł, za (...)-1134,78 zł, za (...)-946,15 zł. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla A. G. (1) jest (...) A. L. ( decyzja z 6 czerwca 2016 r., akta ZUS A. G. (1) ).

Organ rentowy wskazał, że z umów zawieranych przez ubezpieczonych ze spółkami (...) nie wynika, że wykonywali oni zlecenie na rzecz ww. spółek, lecz że ich rzeczywistym miejscem pracy było przedsiębiorstwo (...). Czynności ubezpieczonych polegały na montażu i pakowaniu materiałów reklamowych i były wykonywane w (...) w P. przy ul. (...). Praca ubezpieczonych była nadzorowana przez pracowników A. L., w trakcie jej wykonywania ubezpieczeni zobowiązani były stosować się do przepisów wewnętrznych obowiązujących w (...). Zdaniem organu rentowego, z powyższego wynika jednoznacznie, że płatnikiem składek dla ubezpieczonych był (...) A. L..

ZUS wskazał, że w dniu 30 stycznia 2012 r. (...) (usługobiorca) zawarł umowę
z (...), w ramach której spółka zobowiązała się do oddelegowania wykonawców do realizacji usług. Wykonawcami miały być osoby zatrudnione u usługodawcy na podstawie umowy
o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło. Wykonawcy oddelegowani do usługobiorcy będą zobowiązani do wykonywania obowiązków odpowiednich do stanowiska i działu oddelegowania, a szczegółowy zakres ich obowiązków określą osoby wskazane przez usługobiorcę. W § 5 umowy strony określiły, że podstawą wystawienia faktury będzie rozliczenie usług sporządzone wg zasad określonych w ust. 3, a ponadto usługodawca przyznaje rabat w wysokości 40% kosztów (na które składają się ZUS i podatek od wynagrodzeń) w okresie pierwszych trzech lat. Umowa została zawarta na okres 3 lat.

Zdaniem organu rentowego, powyższa umowa outsourcingu kadrowo-płacowego, gdzie usługodawca wypłaca wynagrodzenia pracownikom/zleceniobiorcom i przejmuje wyłącznie formalnie funkcję płatnika składek, a osoby te faktycznie świadczą pracę u innego płatnika, zmierza wyłącznie do uniknięcia obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Działalność spółek (...) sprowadzała się bowiem jedynie do prowadzenia obsługi kadrowej i księgowej. Zgodnie z umową, (...) przekazywał spółkom równowartość wynagrodzeń osób wykonujących pracę na jego rzecz i 60% składek i zaliczek na podatek, zaś pozostałe 40% powinny pokrywać spółki (...), co nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. W praktyce spółki nie odprowadzały składek na ubezpieczenia.

Na skutek przeprowadzonej w spółce (...) kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we W., uznano praktykę spółki przejmowania pracowników w trybie art. 23 1 k.p. przy pozostawieniu dotychczasowemu pracodawcy wszelkich procesów decyzyjnych, związanych z przejętym (wynajmowanym) pracownikiem za niezrealizowaną prawnie i zawierającą informacje niezgodne z prawem pracy (i tym samym nieprawdziwe), a ponadto ewentualne regulacje umowne, które miałyby skutkować wdrożeniem takich uzgodnień między pracodawcami uznano za nieważne z mocy prawa, gdyż prawa i obowiązki pracodawcy mogą przysługiwać wyłącznie pracodawcy i nie mogą być przenoszone na jakiekolwiek inne podmioty). Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że spółki (...) funkcjonowały wyłącznie jako pośrednicy – przejmowały pracowników/zleceniobiorców od innych firm i jedynie formalnie zobowiązywały się do uiszczania należności publicznoprawnych za takie osoby, zaś zleceniobiorcy wykonywali pracę na rzecz innych podmiotów, które faktycznie były ich pracodawcami/zleceniodawcami. W związku z tym, płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, zdaniem organu rentowego, stosownie do art. 4 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest faktyczny zleceniodawca, czyli (...) i analogicznie również płatkiem składek na ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o wymienione dokumenty oraz na podstawie zeznań świadków: J. O., M. Z., M. G. (2), J. B. (1), A. P., O. L., P. S., J. B. (2), odwołującego się A. L..

Dokumenty w zakresie, w jakim potwierdzają wynikające z nich okoliczności, zostały ocenione jako wiarygodne, tym bardziej że ich treść koresponduje z tym
na co wskazują osobowe środki dowodowe. Treść i prawdziwość dokumentów nie były kwestionowane przez strony, a zatem sąd z urzędu również nie znalazł podstaw do ich zakwestionowania.

Sąd dał wiarę zeznaniom przesłuchanych świadków, którzy w sposób przekonujący
i spójny przedstawili okoliczności dotyczące realizacji współpracy między (...) A. L. a agencjami (...), sposobu naboru i delegowania do pracy zleceniobiorców spółek, przydzielania im pracy w przedsiębiorstwie odwołującego, a także struktury organizacyjnej w spółkach (...). Zeznania świadków i ubezpieczonych wynikały w tym zakresie z ich osobistych obserwacji, jako pracowników (...), (...), (...) i zleceniobiorców spółek (...). Między zeznaniami świadków występowały niewielkie rozbieżności, które zdaniem sądu wynikały z upływu czasu między przesłuchaniem świadków, a okresem, którego te zeznania dotyczyły, jak również z zakresu obowiązków poszczególnych osób. Osoby zatrudnione w dziale personalnym (...) i (...), który mieścił się we W., nie miały wiedzy w zakresie osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie przelewów dotyczących wynagrodzeń czy składek do ZUS.

Jako wiarygodne sąd ocenił również zeznania odwołującego. A. L.
w sposób logiczny i wyczerpujący przedstawił charakter swojego przedsiębiorstwa, okoliczności związane z nawiązaniem współpracy ze spółką (...) oraz (...). Zeznania odwołującego korespondują ze zgromadzoną w aktach sprawy dokumentacją, a także z zeznaniami świadków.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołania A. L. były zasadne.

Spór w niniejszej sprawie koncentrował się wokół określenia osoby płatnika składek. Organ rentowy uznał bowiem, że był to A. L. w ramach swojej działalności gospodarczej (...), na którego rzecz ubezpieczeni wykonywali umowy zlecenia, nie zaś spółki (...), z którymi faktycznie zawarli stosunki cywilnoprawne. W ocenie organu rentowego umowy zlecenia ubezpieczonych z agencjami (...) miały charakter pozorny, o czym świadczy fakt, że osoby te nigdy nie wykonywały usług na rzecz spółek, a wyłącznie na rzecz (...), w hali produkcyjnej użytkowanej przez przedsiębiorstwo (...), pod nadzorem jego pracowników i z użyciem sprzętu przedsiębiorstwa.

Stanowisko organu rentowego było niezasadne i sprzeczne ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Przy ocenie rzeczywistego charakteru umów zlecenia zawartych przez ubezpieczonych istotne znaczenie ma fakt, że wykonywanie przez nich zlecenia odbywało się w warunkach odpowiadających wymogom stawianym przez ustawodawcę dla pracy tymczasowej, o których mowa w przepisach ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608 – w stanie aktualnym na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r.). Dla przedmiotowej sprawy kluczowe znaczenie ma fakt, że (...), a w późniejszym okresie również (...) były wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz do właściwych rejestrów w okresie, w którym na podstawie umów zlecenia zatrudniały ubezpieczonych. W ocenie sądu należało uznać zawarcie umów zlecenia przez ubezpieczonych E. M., I. S. (1), I. K., M. K., M. R., A. A. (1), E. N., L. J., I. J., J. K., I. S. (2), A. A. (2), W. R., W. S., H. W., A. G. (1) ze spółkami (...) jako agencjami pracy tymczasowej.

Stosownie do art. 68 ust. 1 pkt 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1778) zwanej dalej ,,ustawą systemową”, do zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy między innymi realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Natomiast art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy systemowej stanowi, że zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, a także ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek. Według art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy systemowej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami z wyłączeniem prokuratorów oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej łub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4. W myśl art. 12 ust. 1 ustawy systemowej obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy systemowej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach: osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. W myśl z art. 46 ust. 1 ustawy systemowej, płatnik składek obowiązany jest obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Płatnikiem składek jest pracodawca w stosunku do pracowników oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi (art. 4 pkt 2a).

Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 1 pkt 13a.

W rozumieniu art. 1 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych ustawa ta reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawco będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Stosownie do art. 26 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym w czasie, którego dotyczy niniejsze postępowanie, zatrudnienie pracowników tymczasowych może nastąpić nie tylko w ramach umowy o pracę, ale również na podstawie umów prawa cywilnego. Celem umowy jest zatrudnienie, czyli odpłatne wykonywanie powierzonych prac (zadań) w stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia. Podział w art. 1 i 26 tej ustawy na zatrudnienie pracownicze i cywilnoprawne zależy od tego, czy praca jest wykonywana w zatrudnieniu odpowiadającym stosunkowi pracy albo umowie cywilnoprawnej (zlecenia). Umowy cywilne zawierane zgodnie z art. 26 w/w ustawy stanowią wyjątek od zasady, zgodnie z którą agencję z osobą zatrudnioną w celu skierowania do wykonywania określonej pracy dla pracodawcy użytkownika może łączyć tylko umowa o pracę zawarta na czas określony lub wykonywania określonej pracy (art. 7). Zatem regulacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych pozostawia stronom wybór podstawy zatrudnienia.

Regulacja dotycząca zatrudnienia osoby skierowanej do pracy tymczasowej
na podstawie umowy prawa cywilnego jest skromna w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, choć udział tych osób w zatrudnieniu i wykonywaniu pracy tymczasowej jest niemały. W aspekcie samej regulacji sytuacja prawna osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej jest inna niż pracownika tymczasowego zatrudnianego na podstawie umowy
o pracę tymczasową. Ustawa nie określa, choćby podobnie jak dla umowy o pracę zawieranej z pracownikiem tymczasowym, elementów umowy opartej na cywilnoprawnej podstawie zatrudnienia. Wspólną cechą zatrudnienia tych osób i pracowników do pracy tymczasowej jest wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika. Poprzestając jednak na przepisie art. 26 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych można by jednak dojść do nieuprawnionego wniosku, że ich praca nigdy nie jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy-użytkownika, gdyż ustawa nie stanowi, że jej przepisy art. 2 i art. 14 o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tymczasową są stosowane odpowiednio do zatrudniania osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego. Taka konstatacja byłaby myląca, gdyż umowa, którą zawiera agencja z „osobą niebędącą pracownikiem agencji” (art. 1) lub „osobą skierowaną do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego” (art. 26 ust. 2) jest pochodną potrzeb pracodawcy użytkownika co do rodzaju pracy, która ma być powierzona zatrudnianemu. Stosuje się tu odpowiednio art. 9 ust. 1 (w zw. z art. 26 ust. 2) ustawy, który stanowi m.in. że w celu zawarcia umowy o pracę między agencją a pracownikiem tymczasowym, pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie rodzaj pracy, która ma być powierzona zatrudnianemu. Podkreślić należy, że forma ta ma charakter zastrzeżonej jedynie dla celów dowodowych, zatem jej zachowanie nie powoduje nieważności porozumienia stron. Elementem istotnym i wspólnym umów, zarówno zawieranych między agencją
a pracodawcą użytkownikiem, jak i tych zawieranych później między agencją a pracownikiem tymczasowym jest rodzaj pracy, jaki ma być powierzony tej osobie. Dla pracodawcy użytkownika podstawa prawna zatrudnienia powinna być odpowiednia do rodzaju pracy, którą zgłosił w zapotrzebowaniu agencji, podając jednocześnie wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona, przewidywany okres pracy tymczasowej, wymiar pracy i miejsce pracy. Innymi słowy na gruncie ustawy stanowiska agencji i pracodawcy użytkownika mogą się rozmijać co do podstawy prawnej zatrudniania pracownika tymczasowego. Skoro dla pracodawcy użytkownika znaczenie ma określona praca, to nie jest wykluczone, że może w naturalny sposób organizować i kierować pracą osoby zatrudnionej na podstawie zlecenia, które wówczas nie będzie się różnić od pracy wykonywanej przez innego pracownika tymczasowego albo w ogóle od pracy pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika. Istotne jest także to, że w stosunku pracy tymczasowej nie zachodzi podporządkowanie pracownika pracodawcy (agencji), lecz pracodawcy użytkownikowi, co jest odmienne od typowego stosunku pracy. Wynika to przede wszystkim z tego, że zatrudniony świadczy pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Ustawodawca tak uregulował stosunek pracy tymczasowej i określił jego treść. Z samej definicji pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie (art. 2 ust. 2 ustawy).

W świetle powyższego, zdaniem sądu, nie zachodzi możliwość uznania, że pracodawcą, czy też zleceniodawcą ubezpieczonych i w związku z tym – płatnikiem składek jest (...) A. L.. Fakt, że ubezpieczeni wykonywali umowę na terenie przedsiębiorstwa odwołującego, pod jego kierownictwem (tj. brygadzistów i kierowników zmian zatrudnionych w (...)), przy użyciu udostępnionych przez odwołującego materiałów, sprzętu i odzieży ochronnej, nie stanowi o tym, że zleceniodawcą ubezpieczonych był A. L.. Odwołujący pełnił wobec ubezpieczonych funkcję pracodawcy-użytkownika, wobec umowy wiążącej go z agencjami pracy (...). A. L. w sposób przekonujący przedstawił okoliczności związane z zawarciem przez niego umowy z (...). Z jednej strony przemawiały za tym względy gospodarcze, tj. umożliwienie rozwoju firmy, która w ciągu jedynie miesiąca od rozpoczęcia działalności otrzymała do wykonania zlecenia, których nie byłaby w stanie się podjąć przy wykorzystaniu jedynie własnych zasobów pracowniczych. Argumentacja ta jest o tyle uzasadniona, że materiał dowodowy wskazuje, że w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2013 r. z ramienia spółek (...) do odwołującego było oddelegowanych ponad stu pracowników. Przeprowadzenie rekrutacji na taką skalę, a w dalszej perspektywie obsługa kadrowa takiej liczby zleceniobiorców były wyzwaniem przekraczającym ówczesne zasoby kadrowe odwołującego, stąd zawarcie umowy z agencją pracy tymczasowej było zasadne. Z drugiej strony A. L. przekonująco argumentował, że o zawarciu umowy z (...) 30 stycznia 2012 r. nie zadecydował wyłącznie czterdziestoprocentowy rabat w kosztach dotyczących płatności podatków i składek, jak sugerował w decyzjach i w odpowiedziach na odwołania organ rentowy, lecz fakt, że spółka działała legalnie i współpracowała z dużą i wymagającą firmą, jaką jest D.. Z punktu widzenia odwołującego, spółka (...) była wiarygodnym partnerem biznesowym.

Niesłuszne jest powołanie się przez organ rentowy na wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2016 r., I UK 28/15 i postanowienie Sądu Najwyższego z 30 marca 2016 r., I UK 21/16. Oba powyższe orzeczenia, choć również odnoszą się do spółek (...), to zapadły jednak w innym stanie faktycznym. Dotyczyły bowiem sytuacji, gdy pracodawca zawarł
z agencją pracy tymczasowej umowę, w której uzgodniono, że dotychczasowi pracownicy pracodawcy zostaną przejęci w trybie art. 23 ( 1) § 1 k.p. przez agencję, a następnie oddelegowani do tego pracodawcy jako pracownicy tymczasowi. W realiach niniejszego postępowania nie mamy do czynienia z taką sytuacją. W sposób jednoznaczny wykazano bowiem, że żaden ze zleceniobiorców zainteresowanych w niniejszym postępowaniu nie był pracownikiem ani zleceniobiorcą w (...) przed zawarciem umowy zlecenia z (...) czy (...). Nie doszło zatem do sytuacji opisanej w przywołanych przez organ rentowy orzeczeniach Sądu Najwyższego, pozornego (i niedopuszczalnego) przejęcia pracowników w trybie art. 23 ( 1) § 1 k.p. Osoby zawierające umowy zlecenia z (...) i (...), a następnie delegowane do (...) jako pracodawcy użytkownika, miały świadomość, kto będzie pełnił funkcję ich pracodawcy, był im znany charakter zawieranej umowy oraz jakie będą okoliczności, warunki i przedmiot wykonywanych prac, a także jak będą kształtowały się zasady ich wynagradzania.

Zauważyć przy tym należy, że spółki (...) prowadziły dokumentację kadrowo-osobową swoich zleceniobiorców, a zatem do pracowników tych spółek zleceniobiorcy zgłaszali dni wolne, jak i zwolnienia lekarskie. Nie zajmowali się tym pracownicy kadr (...). Wypłatą wynagrodzeń, obliczaniem wysokości składek i podatków, wystawianiem zaświadczeń o zarobkach i druków RMUA zajmowali się pracownicy spółek (...), również to te spółki dokonywały zgłoszeń zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych.

Zdaniem sądu, biorąc pod uwagę okoliczności zawarcia umów zlecenia, sposób ich wykonywania oraz charakter łączącego strony stosunku prawnego, organ rentowy nie wykazał, że umowa z 30 stycznia 2012r. między A. L. a (...) była umową pozorną, a faktycznym zleceniodawcą ubezpieczonych E. M., I. S. (1), I. K., M. K., M. R., A. A. (1), E. N., L. J., I. J., J. K., I. S. (2), A. A. (2), W. R., W. S., H. W. i A. G. (1) był (...). Ze zgromadzonych dowodów wynika bowiem, że spółka (...), a od 1 listopada 2013 r. (...), jako jej następca prawny, przez swoich zleceniobiorców realizowały postanowienia zawartej z A. L. umowy, poszukiwały zleceniobiorców celem oddelegowania do pracy w przedsiębiorstwie odwołującego, zawierały z nimi umowy i prowadziły sprawy kadrowe, wywiązując się z przyjętych obowiązków zapewnienia obsługi prac sezonowych.

W tym stanie rzeczy sąd w punktach od 1 do 16 wyroku na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżone decyzje z 6 i 8 czerwca 2016 r. w odniesieniu do ubezpieczonych E. M., I. S. (1), I. K., M. K., M. R., A. A. (1), E. N., L. J., I. J., J. K., I. S. (2), A. A. (2), W. R., W. S., H. W. i A. G. (1), uznając, że wymienione osoby jako wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług u płatnika składek (...) A. L. nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

O kosztach postępowania sąd orzekł w punkcie 17 wyroku kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i obciążył nimi organ rentowy jako stronę przegrywającą. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego została wyliczona na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800).

O wynagrodzeniu kuratora spółki (...) adw. K. D. w punkcie 18 wyroku sąd orzekł na podstawie § 1 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 536) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1800).