Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CSK 488/12
POSTANOWIENIE
Dnia 30 października 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący)
SSN Barbara Myszka
SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)
Protokolant Piotr Malczewski
w sprawie z wniosku J. K.
przy uczestnictwie H. K., A. A., Gminy B. i Skarbu Państwa - reprezentowanego
przez Prezydenta Miasta B.
o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału w prawie własności
nieruchomości,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 30 października 2013 r.,
skargi kasacyjnej wnioskodawczyni
od postanowienia Sądu Okręgowego w K.
z dnia 29 marca 2012 r.
uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę
do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu
w K. pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie
o kosztach postępowania kasacyjnego.
2
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy w B., po
ponownym rozpoznaniu sprawy, oddalił wniosek J. K. o stwierdzenie zasiedzenia
6/8 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w B. przy ul. C. nr […], na
której postawione są dwa budynki mieszkalne, dwa garaże i dwa budynki
gospodarcze.
Według ustaleń Sądu Rejonowego właścicielem opisanej nieruchomości jak
również nieruchomości sąsiedniej ze znajdującym się na niej pawilonem
handlowym był początkowo N. S., który zmarł 17 marca 1920 r. Na podstawie
testamentu spadkodawcy jego żona M. S. została wpisana do księgi wieczystej
jako właścicielka przedmiotowych nieruchomości. Ze względu na ustalenie
nieważności testamentu, prawomocnym poświadczeniem dziedziczenia z dnia 14
lipca 1926 r. stwierdzono, że spadek po N. S. nabyli na podstawie ustawy jego
żona M. S. w ¼ części oraz synowie H., A., Al., E. każdy po 3/16 części. Zmiany tej
nie uwzględniono w księdze wieczystej. Dnia 28 czerwca 1937 r. M. S. darowała
nieruchomość swojemu synowi W. D. W związku z powództwem Al. S. o ustalenie
własności nieruchomości zostało wpisane do księgi wieczystej ostrzeżenie. Sąd
Powiatowy w B. uznając, że wymieniona darowizna była ważna odnośnie do
odziedziczonej przez M. S. ¼ części, wyrokiem z dnia 30 grudnia 1967 r. ustalił, że
własność przedmiotowej nieruchomości przysługuje spadkobiercom N. S., a to
synom Al. S. oraz E. S. po 3/16 części, wdowie M. S. i A. S. córce zmarłego A. S.
razem w 3/16 częściach, W. D. w ¼ części na podstawie aktu notarialnego z dnia
28 czerwca 1937 r.
Pomimo takiego rozstrzygnięcia W. D., który objął nieruchomość w
posiadanie w 1938 r., posiadał ją w dalszym ciągu, a pozostali właściciele nie
zgłaszali żadnych roszczeń. W. D. przeprowadzał remonty, zbierał czynsze, a ze
sprawowanego zarządu rozliczał się ze Skarbem Państwa. Spadek po W. D.
zmarłym dnia 13 kwietnia 1973 r. nabyły: Ł. D. – jego żona oraz córki J. K. i H. K.
po 1/3 części. Po jego śmierci nieruchomością zajmowała się Ł. D. z pomocą córki
J. Od 1975 r. przestały rozliczać się z Urzędem Miejskim w B.
3
Ł. D. zmarła 18 kwietnia 1985 r. a spadek po niej nabyły córki H. K. oraz J.
K. po 1
/2 części, które w związku z nabyciem spadku zostały ujawnione jako
właścicielki w księdze wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości objętej
wnioskiem. Wnioskodawczyni zamieszkuje na przedmiotowej nieruchomości od
1942 r. Przez pierwsze pięć lat od śmierci matki rozliczała się z siostrą z
administrowania dwiema nieruchomościami łącznie. Dochody przynosiła tylko
nieruchomość z lokalami użytkowymi w pawilonie handlowym. Po jakimś czasie
wnioskodawczyni zaczęła rozliczać dwie nieruchomości oddzielnie. Zawierała
umowy z lokatorami, opłacała podatki, przeprowadzała remont. Środki na remonty
pochodziły też z dotacji Urzędu Miasta w B.
Uczestniczka postępowania H. K. mieszkała w budynku na przedmiotowej
nieruchomości do 1966 r. Ponownie wprowadziła się tam w 2004 r. Wcześniej także
zawierała umowy najmu z lokatorami. Sprzeciwiła się też zawarciu jednej z umów
najmu. Wnioskodawczyni przekazała siostrze dwa garaże w celu ich wynajęcia.
Dnia 20 grudnia 2007 r. uczestnik postępowania A. A. kupił od H. K. udział w
przedmiotowej nieruchomości.
Oddalając wniosek Sąd Rejonowy przyjął, że zarówno wnioskodawczyni jak
i uczestniczka H. K. a także W. D. pozostawali posiadaczami w złej wierze. Uznał
również, że termin zasiedzenia został przerwany, przez wytoczenie w 1956 r.
powództwa przeciwko W. D. Wobec tego bieg zasiedzenia należy liczyć od
uprawomocnienia się wyroku w tej sprawie czyli od 7 stycznia 1969 r. Termin
zasiedzenia nie upłynął do chwili śmierci Ł. D. w 1985 r. Doliczenie czasu
posiadania spadkodawczyni jest natomiast możliwe jedynie na korzyść wszystkich
spadkobierców. Zdaniem Sądu Rejonowego ani wnioskodawczyni ani uczestniczka
H. K. nie były samoistnymi posiadaczkami całej nieruchomości. Nie manifestowały,
że są współwłaścicielkami całej nieruchomości. Wnioskodawczyni posługiwała się
tylko pieczątką „współwłaściciel” ale także „zarządca” i „administrator". Zdaniem
Sądu, samo wykonywanie różnych prac remontowych i modernizacyjnych nie
pozwalało na rozstrzygnięcie, iż było to posiadanie samoistne.
Sąd Okręgowy w K., oddalając apelację wnioskodawczyni, podzielił w
całości dotychczasowe ustalenia faktyczne i ich ocenę prawną. Zdaniem Sądu
4
w 1956 r. doszło do przerwania biegu zasiedzenia przez wniesienie powództwa
o ustalenie. Z tego względu W. D., który od stycznia 1938 r. posiadał nieruchomość
w złej wierze, nie nabył jej własności przez zasiedzenie. Sąd Okręgowy akceptując
dziedziczność posiadania podkreślił, że w sprawie brak było ze strony
wnioskodawczyni odwołania się do dziedziczenia, czy też do doliczania posiadania
poprzednika. Według Sądu nie została spełniona przesłanka samoistnego
posiadania udziałów w prawie własności nieruchomości. Zarówno wnioskodawczyni
jak i jej poprzednicy prawni posiadali udział w prawie własności i jest to udział, który
nabyli w drodze dziedziczenia i darowizny. Nigdy nie doszło do
zamanifestowania zmiany charakteru posiadania (ze współwłasności na własność
pełną) a nie tylko intencji posiadania i to w dwóch płaszczyznach, a więc zarówno
względem dotychczasowych właścicieli jak i względem osób postronnych w
stosunku, do których wnioskodawczyni i jej poprzednicy zwracali się w sprawach
dotyczących nieruchomości. Jeśli bowiem władanie nieruchomością przez
posiadacza wynika ze stosunku współwłasności, to w razie zgłoszenia przez niego
wniosku o stwierdzenie zasiedzenia udziału należącego do innego współwłaściciela,
który nie korzysta z nieruchomości, powinien on udowodnić zmianę, rozszerzenie
zakresu swego posiadania i uzewnętrznić te zmianę wobec współwłaściciela, do
którego należał ten udział. Taka zmiana powinna zamanifestować się w sposób
zewnętrznie rozpoznawalny. Tymczasem, jak wskazał Sąd, wnioskodawczyni w
piśmie pochodzącym z 2007 r. wskazując, że H. K. nie jest współwłaścicielką
nieruchomości w ½ części ujawniła tym samym swoją wiedzę o udziałach
przysługujących rodzinie S. Ponieważ według ustaleń Sądu do takiej zmiany nie
doszło w odniesieniu do wnioskodawczyni i jej poprzedników, można mówić
wyłącznie o posiadaniu zależnym opartym na administrowaniu całą nieruchomością.
Sąd Okręgowy ocenił jako nieistotną okoliczność że w pewnym momencie
zaprzestano rozliczać się ze Skarbem Państwa z tytułu pożytków albowiem
zadłużenie z tytułu nierozliczania się z pożytków nie może prowadzić do
zasiedzenia nieruchomości. Z pisemnych motywów zaskarżonego postanowienia
wynika, że wobec braku podstaw do przyjęcia, że wnioskodawczyni i jej
poprzednicy prawni spełnili wymagania w zakresie samoistnego posiadania
5
nieruchomości, Sąd Okręgowy pominął w swych rozważaniach kwestię terminu
zasiedzenia a także dobrej czy złej wiary posiadacza.
Wnioskodawczyni w skardze kasacyjnej od postanowienia Sądu drugiej
instancji zarzuciła naruszenie art. 233 k.p.c. przez błędne ustalenia faktyczne
oparte na założeniu, iż nie jest możliwa obecnie ocena świadomości poprzedników
prawnych wnioskodawczyni w kontekście samoistnego posiadania nieruchomości.
W ramach podstawy określonej w art. 3983
§ 1 pkt 1 k.p.c. podniosła naruszenie art.
172 w zw. z art. 336 i 339 k.c. przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe
zastosowanie i przyjęcie, że wnioskodawczyni nie wykazała faktu samoistnego
posiadania przedmiotowej nieruchomości, podobnie jak nie wykazała charakteru
posiadania nieruchomości przez jej poprzedników prawnych. Podkreśliła przy tym,
że fakt świadomości co do istnienia innych współwłaścicieli może być rozpatrywany
jedynie w kategorii dobrej czy złej wiary, a nie jako kwestia samoistnego lub
zależnego posiadania.
Powołując się na te podstawy wnioskodawczyni wniosła o zmianę
zaskarżonego postanowienia i stwierdzenie zasiedzenia 6/8 udziału w prawie
własności przedmiotowej nieruchomości ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w K.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 3983
§ 3 k.p.c., podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być
zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Przepis ten nie wskazuje
konkretnych przepisów, których naruszenia nie można skutecznie zarzucić
w skardze kasacyjnej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto jednak, że ze
względu na tę regulację nie można skargi kasacyjnej oprzeć na zarzucie
naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. określającego zasadę swobodnej oceny dowodów,
według której sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego
przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
Przepis ten dotyczy bezpośrednio oceny dowodów, co należy do sądów meriti i nie
jest objęte kontrolą kasacyjną (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 23 listopada
2005 r., III CSK 13/05, OSNC 2006, Nr 4, poz. 76; z dnia 26 kwietnia 2006 r.,
V CSK 11/06, niepubl.; z dnia 29 marca 2007 r., II PK 231/06, OSNP 2008, nr 9-10,
6
poz. 124; z dnia 8 maja 2008 r., V CSK 579/07, niepubl.; z dnia 16 listopada 2012 r.,
III CSK 73/12, niepubl.; z dnia 7 listopada 2008 r., II CSK 289/08, niepubl., z dnia
11 stycznia 2007 r., II CSK 400/06, niepubl., postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 24 lutego 2006 r., II CSK 136/05, niepubl.; z dnia 16 listopada 2012 r.,
III CSK 73/12, niepubl.). Z tego tylko względu nie można uwzględnić jedynego
zarzutu skargi kasacyjnej odnoszącego się do naruszenia przepisu procesowego.
W tym stanie rzeczy dalsze zarzuty skargi kasacyjnej wywodzące się
z podstawy naruszenia prawa materialnego podlegają rozpoznaniu w oparciu
o stan faktyczny, przyjęty za podstawę zaskarżonego postanowienia.
Sformułowane na tej podstawie zarzuty polegają na błędnej wykładni
i niezastosowaniu art. 172 k.c. w zw. z art. 336 i 339 k.c. Przyczyn wymienionych
wadliwości wnioskodawczyni upatruje w niewłaściwej subsumcji ustalonych
okoliczności faktycznych wskazujących, że wnioskodawczyni i jej poprzednicy
prawni od lat trzydziestych dwudziestego wieku byli samoistnymi posiadaczami
całej nieruchomości w posiadaniu. Poza tym, zdaniem wnioskodawczyni
Sąd drugiej instancji bezpodstawnie nadał istotnego znaczenia wiedzy
wnioskodawczyni odnośnie do istnienia pozostałych współwłaścicieli, pomimo
iż kwestia ta może mieć znaczenie jedynie w kategoriach dobrej lub złej wiary.
Oceniając pierwszy z przedstawionych zarzutów trzeba podnieść,
że zarówno w judykaturze jak i w doktrynie nie budzi wątpliwości dopuszczalność
nabycia przez zasiedzenie przez jednego ze współwłaścicieli udziałów we
współwłasności nieruchomości, bowiem samoistne posiadanie nieruchomości,
o którym mowa w art. 336 k.c., może się odnosić do pełnego prawa lub jego
idealnej części. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności posiadanie
może być wykonywane przez jednego ze współwłaścicieli w stosunku do całej
nieruchomości lub w granicach podziału quo ad usum. W pierwszym przypadku
posiadanie jest wykonywane przez jednego ze współwłaścicieli (np. spadkobierców)
w stosunku do całej nieruchomości, gdy jeden z nich zawłaszcza nieruchomość lub
jej część wyłącznie dla siebie. Jak podkreśla się w orzecznictwie, ustawodawca
w sposób odmienny traktuje współposiadanie od posiadania indywidualnego,
co wyklucza stosowanie domniemania wynikającego z art. 339 k.c. Skoro bowiem
każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy i korzystania
7
z niej w takim zakresie, w jakim daje się to pogodzić ze współposiadaniem
i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli, to z samego
faktycznego władania rzeczą przez współwłaściciela nie wynika jeszcze, że jest jej
samoistnym posiadaczem (zob. postanowienie Sądu Najwyższego dnia 1 kwietnia
2011 r., III CSK 184/10). Konieczne jest zatem wykazanie, że nastąpiła zmiana
charakteru posiadania zależnego współwłaściciela nieruchomości w częściach
ułamkowych w odniesieniu do udziałów pozostałych (gdy zarządza nieruchomością
w ich imieniu) w posiadanie samoistne. Nie jest więc wystarczające powołanie się
na domniemanie z art. 339 k.c., ale konieczne jest wykazanie, że zakres
samoistnego posiadania został rozszerzony o zakres udziałów pozostałych
współwłaścicieli i zmiana ta została uzewnętrzniona nie tylko w stosunku do osób
trzecich, ale w sposób widoczny w stosunku do współwłaścicieli, których udziały są
objęte wnioskiem o zasiedzenie (zob. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia
25 marca 1999 r., III CKN 214/98, niepubl.; z dnia 17 października 2003 r., IV CK
115/02, niepubl.; z dnia 7 listopada 2003 r., I CK 235/03, niepubl.; z dnia
8 października 2008 r., V CSK 146/08, niepubl.; z dnia 7 stycznia 2009 r., II CSK
405/08, niepubl.; z dnia 1 kwietnia 2011 r., III CSK 184/10, niepubl.; z dnia 2 marca
2012 r., II CSK 249/11, niepubl.; z dnia 7 marca 2012 r., II CSK 495/12, niepubl.;
z dnia 19 marca 2013 r., I CSK 735/12, niepubl.; z dnia 15 maja 2013 r., III CSK
263/12, niepubl.; z dnia 26 czerwca 2013 r., II CSK 581/12, niepubl.).
O samoistnym posiadaniu współwłaściciela zamieszkującego w znajdującym się
na niej budynku nie przesądza samodzielne wykonywanie uprawnień
właścicielskich, administrowanie nieruchomością, ponoszenie ciężarów związanych
z utrzymaniem nieruchomości. Również fakt niewykonywania współposiadania
przez innych współwłaścicieli nie świadczy automatycznie o samoistności
posiadania współwłaściciela wykonującego władztwo, bowiem jest to uprawnienie
współwłaścicieli, a nie obowiązek. Sąd Najwyższy jednolicie przyjmuje, że surowe
wymagania wobec współwłaściciela zmieniającego zakres posiadania samoistnego
są uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa stosunków prawnych
i ochrony własności zwłaszcza, że powołanie się przez współwłaściciela na zmianę
woli, czyli elementu subiektywnego mogłoby zbyt łatwo prowadzić do utraty praw
pozostałych współwłaścicieli (zob. postanowienie z dnia 2 marca 2012 r., II CSK
8
249/11, niepubl. i orzeczenia w nim powołane). Potwierdzeniem tego poglądu jest
stanowisko wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia
28 października 2003 r., P 3/03, OTK-A, Nr 8, poz. 82, w którym odnosząc się do
konstytucyjnej gwarancji nienaruszalności prawa własności wskazał,
że zasiedzenie jest bardzo daleko idącym odstępstwem od tej zasady, a zatem
wszelkie wątpliwości muszą być tłumaczone na korzyść ochrony własności.
Pomimo zaprezentowanego stanowiska doktryny i judykatury nie można
pominąć szczególnych okoliczności jakie wystąpiły w niniejszej sprawie, które mogą
prowadzić do odmiennych ocen. Należy do nich zaprzestanie jeszcze przez
wnioskodawczynię i jej matkę rozliczania się z zarządu nieruchomością
ze Skarbem Państwa będącym jednym ze współwłaścicieli nieruchomości
a jednocześnie ograniczanie przez wiele lat kręgu osób rozliczających się ze
sprawowanego zarządu do wnioskodawczyni, jej ojca, matki albo siostry.
Decydowanie o wszelkich remontach i inwestycjach na nieruchomości bez względu
na ich wartość, bez konsultacji z innymi współwłaścicielami. Sąd Okręgowy
przyjmując, że wnioskodawczyni nie wykazała władania całą nieruchomością
w zakresie udziałów wszystkich pozostałych współwłaścicieli oparł się na treści
pism wnioskodawczyni, w których sama określa się także jako współwłaściciel
nieruchomości. To zdaniem Sądu ma sprzeciwiać się intencji posiadania
samoistnego zarówno wobec pozostałych współwłaścicieli jak też wobec osób
trzecich. W tym wnioskowaniu nie uwzględnia się jednak relacji wnioskodawczyni
z jej siostrą, której także przysługiwał udział we współwłasności nieruchomości.
Ten sam Sąd przyjął, że z korespondencji pomiędzy wnioskodawczynią oraz
uczestniczką H. K. wynika, że obie traktowały się jako współwłaścicielki. We
wniosku o ustanowienie zarządcy wnioskodawczyni wprost podała, że wraz z H. K.
są współwłaścicielkami nieruchomości po połowie. Dlatego samo występowanie na
zewnątrz przez wnioskodawczynię jako „współwłaściciel nieruchomości” nie
musiało oznaczać, iż wnioskodawczyni wolą samoistnego posiadania nie
obejmowała pozostałych udziałów we współwłasności a respektowała jedynie
prawa przysługujące jej siostrze. Jak wynika z ustaleń Sądu uczestniczka H. K.
prawa te wykonywała, chociażby zawierając samodzielnie lub też wspólnie z
wnioskodawczynią umowy najmu lokali mieszkalnych. Należy także mieć na
9
względzie, iż uczestniczka H. K. i wnioskodawczyni są od dnia 20 lutego 1995 r.
ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości
jako współwłaścicielki z tytułu nabycia spadku po matce Ł. D.
Brak rozważenia tych okoliczności niezbędnych dla oceny, czy
wnioskodawczyni samodzielnie lub wspólnie z siostrą H. K. była posiadaczem
samoistnym nieruchomości w odniesieniu do udziałów pozostałych współwłaścicieli,
czy też wykonywała tylko czynności zarządcze za wyraźną lub dorozumianą zgodą
innych współwłaścicieli, nakazuje uznać, co najwyżej, za przedwczesny zarzut
skargi kasacyjnej dotyczący naruszenia art. 172 k.c.
Wymaga jednocześnie podkreślenia, że z treści art. 610 § 1 w zw. z art. 670
k.p.c. wynika brak związania sądu żądaniem stwierdzenia zasiedzenia (zob. m.in.
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2013 r., V CSK 202/12, niepubl.;
z dnia 4 grudnia 2008 r., I CSK 225/08, niepubl. zob. tez postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 17 października 2003 r., IV CSK 115/02 niepubl. w odniesieniu
do różnych terminów zasiedzenia udziałów we współwłasności nieruchomości).
Zważyć też trzeba, że jeżeli z ustalonych okoliczności faktycznych wynikałoby,
że w okresie biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, a łączny czas
posiadania obecnego posiadacza samoistnego i jego poprzednika prowadzi do
zasiedzenia, to doliczenie okresu posiadania poprzednika sąd powinien uwzględnić
z urzędu i także w tym zakresie sąd nie jest związany żądaniem wniosku (zob.
postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 20 lutego 2013 r., III CSK 156/12,
niepubl.).
Słusznie zarzuca się w skardze kasacyjnej w kontekście spełnienia przesłanki
samoistnego posiadania nieruchomości nadanie istotnego znaczenia wiedzy
wnioskodawczyni o udziałach przysługujących innym osobom. Zgodnie
z utrwalonym w judykaturze Sądu Najwyższego stanowiskiem, świadomość
posiadacza, że nie przysługuje mu prawo własności do posiadanej nieruchomości,
które służy innej osobie, nie oznacza, iż nie jest on posiadaczem samoistnym,
a rozstrzyga tylko o jego złej wierze. Posiadanie samoistne istnieje także wtedy,
gdy posiadacz nieruchomości wie, że jej właścicielem jest kto inny, lecz chce
posiadać nieruchomość i posiada ją tak, jakby był jej właścicielem i tak też jest
10
postrzegany przez otoczenie (por. miedzy innymi orzeczenia Sądu Najwyższego
z dnia 7 kwietnia 1994 r. III CRN 18/94, niepubl.; z dnia 28 maja 1997 r. III CKN
79/97, niepubl.; z dnia 18 września 2003 r. I CK 74/02, niepubl. oraz z dnia
18 marca 2009 r., IV CSK 407/08, niepubl.; z dnia 20 października 2010 r., I CSK
705/09, niepubl.).
Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815
§ 1 k.p.c.
w związku art. 13 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do
ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w K.