Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 2/20

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt XU 554/18, po rozpoznaniu sprawy z odwołania J. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 8 maja 2018 roku znak (...) I. I.. w punkcie I

zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał J. K. prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie od :

1/zasiłku macierzyńskiego za okres od 3 czerwca 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku – od dnia 16 lipca 2015 do dnia 4 marca 2018 roku,

2/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 lipca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku - od dnia 1 września 2015 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

3/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku - od dnia 1 października 2015 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

4/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 września 2015 roku 30 września 2015 roku - od dnia 31 października 2015 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

5/zasiłku macierzyńskiego za okres 1 października 2015 roku do 31 października 2015 roku - od dnia 1 grudnia 2015 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

6/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 listopada 2015 roku do 30 listopada 2015 roku - od dnia 31 grudnia 2015 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

7/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku - od dnia 2 lutego 2016 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

8/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku - od dnia 2 marca 2016 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

9/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 lutego 2016 roku do 29 lutego 2019 roku - od dnia 31 marca 2016 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

10/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 marca 2016 roku do 31 marca 2019 roku - od dnia 3 maja 2016 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

11/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 30 kwietnia 2019 roku - od dnia 31 maja 2016 roku do dnia 4 marca 2018 roku,

12/zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 maja 2019 roku do 31 maja 2019 roku - od dnia do 1 lipca 2016 roku dnia 4 marca 2018 roku,

W punkcie II oddalił odwołanie w pozostałym zakresie, zasądził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz J. K. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wnioskodawczyni.

Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne:

Wnioskodawczyni J. K. zarejestrowała działalność gospodarczą pod nazwą J. J. K.. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej było niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Wnioskodawczyni w dniu (...) urodziła dziecko .

W dniu 16 czerwca 2015 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożone zostało zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3, skrócony akt urodzenia dziecka wraz z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego od dnia 3 czerwca 2015 roku w wymiarze 20 tygodni, a następnie 6 dodatkowych tygodni zasiłki macierzyńskiego i w okresie 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Wydział Zasiłków w dniu 27 lipca 2015 roku zwrócił się do Wydziału Kontroli Płatników Składek o przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie ustalenia zasadności objęcia wnioskodawczyni ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od dnia 10 lutego 2015 roku z uwagi na domniemanie pozorności zgłoszenia w związku z zamiarem uzyskania nienależnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa .

W związku z powyższym zarządzona została kontrola przez Wydział Kontroli Płatników Składek .

W toku postępowania wyjaśniającego złożone zostały do akt postępowania kontrolnego faktury sprzedażowe, ewidencja przychodów za luty 2015 roku, marzec 2015 roku, kwiecień 2015 roku, maj 2015 roku, faktury zakupowe .

W toku postępowania kontrolnego organ rentowy przesłuchał wnioskodawczynię J. K. .

Decyzją z dnia 19 października 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, iż wnioskodawczyni J. K. nie podlega od dnia 10 lutego 2015 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej pod firmą (...) .

Od tej decyzji wnioskodawczyni złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Łodzi VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych .

Decyzją z dnia 21 grudnia 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił wnioskodawczyni prawa do zasiłku macierzyńskiego .

W toku postępowania w sprawie VIII U 3031/15 z odwołania od decyzji z dnia 19 października 2015 roku Sąd Okręgowy przeprowadził postępowanie dowodowe w związku ze zgłoszonymi przez stronę powodową wnioskami dowodowymi w postaci zeznań świadków i przesłuchania stron. Organ rentowy w toku tego postępowania wnioskował o zobowiązanie wnioskodawczyni do przedłożenia karty ciąży oraz kopii ogłoszenia w P. Firm .

Wyrokiem z dnia 22 lutego 2017 roku, sygn. akt VIII U 3031/15 Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 19 października 2015 roku i ustalił, że wnioskodawczyni podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia 10 lutego 2015 roku.

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie III AUa 478/17 Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację organu rentowego od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 roku .

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie I UK 220/18 w związku ze skargą kasacyjną organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania .

Decyzją z dnia 27 lutego 2018 roku znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. uchylił decyzję organu rentowego z dnia 20 października 2015 roku i przyznał wnioskodawczyni prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres od 3 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku .

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie sygn. akt VIII U 3031/15, który uprawomocnił się w dniu 6 lutego 2018 roku organ rentowy wypłacił wnioskodawczyni zasiłek macierzyński w dniu 5 marca 2018 roku bez odsetek ustawowych .

Wnioskodawczyni za pośrednictwem pełnomocnika w dniu 19 kwietnia 2018 roku wystąpiła o wypłatę odsetek ustawowych od wypłaconego w dniu 5 marca 2018 roku zasiłku macierzyńskiego .

Decyzją z dnia z dnia 8 maja 2018 roku znak (...) I. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Odział w Ł. odmówił J. K. prawa do wypłaty odsetek z tytułu dokonania w dniu 5 marca 2018 roku wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres od 3 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku .

Zasiłek macierzyński za okres od:

- od 1 lipca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku stał się wymagalny w dniu 31 sierpnia 2015 roku,

- od 1 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku stał się wymagalny w dniu 30 września 2015 roku,

- od dnia 1 września 2015 roku do 30 września 2015 roku – w dniu 30 października 2015 roku,

- od dnia 1 października 2015 roku do 31 października 2015 roku – w dniu 30 listopada 2015 roku,

- od dnia 1 listopada 2015 roku do 30 listopada 2015 roku – w dniu 30 grudnia 2015 roku,

- od dnia 1 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku – w dniu 1 lutego 2016 roku,

- od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku – w dniu 1 marca 2016 roku,

- od dnia 1 lutego 2016 roku do 29 lutego 2016 roku – w dniu 30 marca 2016 roku,

- od dnia 1 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku – w dniu 2 maja 2016 roku,

- od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku – w dniu 30 maja 2016 roku,

- od dnia 1 maja 2016 roku do 31 maja 2016 roku – w dniu 30 czerwca 2016 roku

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy zważył, iż odwołanie co do zasady, zasługiwało na uwzględnienie. Sąd I instancji podkreślił, iż wnioskodawczyni złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego wraz ze stosownymi dokumentami, tj. aktem urodzenia dziecka w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. w dniu 16 czerwca 2015 roku. W dniu 16 czerwca 2015roku został także złożony w organie rentowym druk ZUS Z-3 dotyczący poświadczenia okresów ubezpieczenia i wysokości przychodów wnioskodawczyni stanowiącego podstawę składek na ubezpieczenie społeczne. W ocenie Sądu Rejonowego zatem dzień 16 czerwca 2015 roku, jako dzień, kiedy wpłynęły ostatnie dokumenty do ustalenia uprawnień wnioskodawczyni do zasiłku chorobowego stanowił dzień wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia uprawnień do zasiłku chorobowego wnioskodawczyni.

Od powyższego wyroku apelację złożył organ rentowy zaskarżając przedmiotowe orzeczenie w części dotyczącej przyznania prawa do. odsetek ustawowych za opóźnienie od zasiłku macierzyńskiego za okres 03.06.2015 r. do 30.06.2015 r. - od 16.07.2015 r. do 06.08.2015 r. i zarzucając mu:

1.  naruszenie prawa materialnego tj. art. 64 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa DZ.U.2019.645 j.t. oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U.2019.300 j.t. poprzez przyznanie prawa do odsetek za okres za który odsetki nie przysługują

2.  naruszenie prawa procesowego tj. art. 233 k.p.c. poprzez wydanie wyroku bez wyjaśnienia istotnej okoliczności w sprawie przyjmując tym samym błędną datę złożenia niezbędnych dla wypłaty zasiłku dokumentów.

W konkluzji do tak sformułowanego zarzutu apelujący ZUS wniósł o zmianę wyroku Sądu I instancji poprzez uwzględnienie apelacji albo

- przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

W odpowiedzi na apelację profesjonalny pełnomocnik wnioskodawczyni wniósł o jej oddalenie oraz o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym rzecz J. K. od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z zestawieniem kosztów.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego apelacja organu rentowego nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutów apelacji stwierdzić należy, że orzeczenie Sądu Rejonowego jest prawidłowe i znajduje oparcie zarówno w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, jak i obowiązujących przepisach prawa.

Sąd II instancji w pełni aprobując i przyjmując ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego, jako własne, jednocześnie stwierdził, że nie zachodzi obecnie potrzeba powielania w tym miejscu tych ustaleń (vide wyrok SN z 5.11.1998r., I PKN 339/98, OSNAPiUS 1999/24/).

Sąd I instancji wydał prawidłowe rozstrzygnięcie znajdujące oparcie zarówno w obowiązujących przepisach prawa, jak i w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Sąd podziela również prezentowane rozważania prawne i przytoczone przez Sąd Rejonowy na poparcie swoje stanowiska tezy z orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Nietrafne są natomiast podniesione w apelacji zarzuty.

Zawarta w uzasadnieniu apelacji argumentacja strony skarżącej sprowadza się w istocie głównie do zarzutu błędnej oceny materiału dowodowego, co w konsekwencji miało doprowadzić do naruszenia prawa materialnego, tj. art. 64 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i art. 85 ustawy z dnia 13 .

Apelująca reprezentuje stanowisko, że za datę ostatniego dokumentu w sprawie umożliwiającego wypłatę zasiłku macierzyńskiego dla wnioskodawczyni za okres 03.06.2015 r. - 30.06.2015 r. jest dzień 07.07.2015 r. tj. dzień złożenia deklaracji rozliczeniowej oraz zapłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za czerwiec 2015 r.

Dla rozstrzygnięcia zaistniałego problemu konieczne jest odwołanie się do treści przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1368), który stanowi, że płatnicy składek wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Jeżeli płatnik składek nie wypłacił zasiłku w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest on obowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (ust. 2).

Na kanwie powołanego przepisu zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze zgodnie przyjmuje się, że datą graniczną, do której zasiłki należne od ZUS powinny być wypłacone, jest 30 dzień od daty złożenia wniosków niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Brak wypłaty zasiłku w terminie oznacza konieczność wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1778). Przepis art. 85 ust. 1 zdanie 1 powołanej ustawy stanowi, że w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności (art. 85 ust. 1 zdanie 2 ustawy).

Dodać też trzeba, że zawarte w tym przepisie określenie: „nie ustalił prawa do świadczenia” oznacza zarówno niewydanie w terminie decyzji przyznającej świadczenie, jak i wydanie decyzji odmawiającej prawa do przyznania świadczenia, mimo spełnienia warunków do jego uzyskania, a zatem w tym ostatnim przypadku chodzi o sytuację, kiedy organ posiadał wszelkie dane konieczne do przyznania świadczenia, ale mimo to nie wydał decyzji, bądź wydał decyzję odmawiającą przyznania świadczenia mimo, że z dowodów przedłożonych przez stronę wynikało, iż prawo to winno zostać jej przyznane (por. wyr. SN z dnia 7 października 2004r., II UK 485/03, OSNP 2005/10/147; wyr. SN z dnia 9 marca 2001 r., II UKN 402/00, OSNAP 2002/20/501, wyr. SA w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 2017 r., III AUa 772/16, lex). Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy mając wszystkie potrzebne dane pozwalające na wydanie decyzji, organ rentowy pozostaje w zwłoce w ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego. (por. wyr. SN z dnia 7 lutego 2006 r., I UK 191/05, OSP 2007, z. 4, poz. 38, A. Rzetecka – Gil, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2015; E. Darmorost, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2012).

Aby stwierdzić, że organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, konieczne jest wykazanie, że w przepisanym terminie organ rentowy nie dysponował materiałem umożliwiającym przyznanie świadczenia z uwzględnieniem jednakże tego, czy organ rentowy w ramach swoich kompetencji i nałożonych obowiązków poczynił wszystkie możliwe ustalenia faktyczne i wyjaśnił wszystkie okoliczności konieczne do wydania decyzji.

Dla powstałego w związku z tym obowiązku zapłaty odsetek nie mogą mieć więc znaczenia okoliczności dotyczące przebiegu postępowania sądowego, w toku którego nie ustalono żadnych nowych przesłanek wypłaty świadczenia, nieznanych dotąd organowi rentowemu (por. uzasadnienie wyr. SN z dnia 27 września 2002 r., II UK 214/02, OSNP 2004 nr 5, poz. 89 oraz wyr. SN z dnia 22 kwietnia 2004r., III UK 1/04, OSNP 2004 nr 23, poz. 406).

W tym stanie rzeczy podkreślić należy, iż w toku niniejszego postępowania jednoznacznie ustalono, że wnioskodawczyni w dniu (...) urodziła dziecko .

Natomiast w dniu 16 czerwca 2015 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożone zostało zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3, skrócony akt urodzenia dziecka wraz z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego od dnia 3 czerwca 2015 roku w wymiarze 20 tygodni, a następnie 6 dodatkowych tygodni zasiłki macierzyńskiego i w okresie 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Stosownie zaś do treści § 9 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków z dnia 8 grudnia 2015 r. ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 87) dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:

1) złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu, zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu - za okres przed dniem porodu;

2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez Zakład - za okres od dnia porodu.

Z powyższego przepisu zatem, wbrew twierdzeniom organu rentowego, bezsprzecznie wynika, że dowód uiszczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz deklaracja rozliczeniowa nie stanowią dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Na marginesie także podkreślić trzeba, że przedmiotowa składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe została przez ubezpieczoną uiszczona w ustawowym terminie.

Jak słusznie zatem uznał Sąd Rejonowy wnioskodawczyni złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego wraz ze stosownymi dokumentami, tj. aktem urodzenia dziecka w organie rentowym w dniu 16 czerwca 2015 roku. Zatem dzień 16 czerwca 2015 roku, jako dzień, kiedy wpłynęły ostatnie dokumenty do ustalenia uprawnień wnioskodawczyni do zasiłku chorobowego stanowił dzień wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia uprawnień do zasiłku chorobowego. Zasiłek macierzyński należało więc przyznać ubezpieczonej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku ,co skutkowało przyznaniem odsetek ustawowych za opóźnienie za pierwszy okres zasiłku (od 3 do 30 czerwca 2015 r.) od dnia 16 lipca 2015 r. dnia 4 marca 2018r.

Zasadnym było przyjęcie, że już na etapie postępowania przed organem rentowym możliwym było terminowe ustalenie uprawnień odwołującej do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, tj. zasiłku macierzyńskiego, a opóźnienie w wypłacie tych świadczeń nastąpiło wyłącznie z winy organu rentowego.

Przy podjęciu wszystkich niezbędnych czynności – w ramach posiadanych kompetencji i nałożonych obowiązków – organ rentowy miał możliwość wydania prawidłowej decyzji, a tym samym miał obiektywną możliwość terminowej wypłaty zasiłku macierzyńskiego, w tym za podniesiony w apelacji okres od 3 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

W związku z tym odsetki za opóźnienie w wypłacie tych świadczeń należą się odwołującej – w myśl art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – od dnia 31 dnia po dacie złożenia dokumentów niezbędnych ( aktu urodzenia dziecka) w przedmiotowym postępowaniu - do stwierdzenia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego określonych w zaskarżonej decyzji.

Ustalenie przez organ rentowy początkowej daty wypłaty świadczeń na dzień 6.08.2015 r. – zdaniem Sądu Okręgowego – stanowi wyłącznie nieudaną próbę zaniżenia należności odsetkowych przysługujących odwołującej w związku z opóźnieniem w wypłacie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, a tym samym przedstawione przez organ rentowy stanowisko w zakresie daty początkowej naliczenia odsetek nie mogło odnieść zamierzonego skutku, albowiem jest ono nieprawidłowe.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację jako bezzasadną.

Wobec wyniku sprawy Sąd o kosztach procesu za II instancję orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 9 ust. 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 w zw. Z § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 1800 ze zm.) – zgodnie z zestawieniem, bowiem oświadczenie strony co do wysokości kosztów obciążających stronę może stanowić podstawę do uznania jej roszczenia – w granicach ustalonych w rozporządzeniu (do wysokości maksymalnej stawki)/tak SN w postanowieniu z dnia 12.07.2017 r, WZ 11/17/

Przewodnicząca: Sędziowie:

K.B.