Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 348/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Strzelczyk

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Jarosław Duczmalewski

po rozpoznaniu w dniach 20.09.2022 r. i 27.10.2022 r. sprawy

R. M.

s. E. i M. z domu P.

ur. (...) w G.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 15.03.2018 r. w sprawie o sygn. II K 518/17

- za czyn z art. 178a§4 kk popełniony w dniu 31.08.2017 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności.

Na podstawie art.63§1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania od dnia 31.08.2017 r. godz. 09:20 do dnia 01.09.2017 r. godz. 11:20, co równoważne jest 2 dniom kary pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 42§3 kk orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

2.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 28.03.2017 r. w sprawie o sygn. II K 787/16

- za czyn z art. 178a§4 kk popełniony w dniu 20.10.2015 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 42§3 kk orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

3.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. II K 248/15

- za czyn z art. 177§1 kk w zw. z art. 178§1 kk popełniony w dniu 29 listopada 2014 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

- za czyn z art. 178a§1 kk popełniony w dniu 29 listopada 2014 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk orzeczono karę łączną pozbawienia wolności w wysokości 1 roku i 6 miesięcy.

Na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70 §1 pkt 1 kk karę łączną pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat.

Na podstawie art. 90§2 kk orzeczono łączny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem wymagających uprawnień kat. C+E na okres 3 lat.

4.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. II K 11/18

- za czyn z art. 178a§4 kk popełniony w dniu 13 grudnia 2017 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 42§4 kk orzeczono wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

5.  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 356/17

- za czyn z art. 244 kk w zb. z art. 180 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 28.04.2017 r. na karę 100 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda.

I.  na podstawie art. 569§1 kpk, art. 85§1 i 2 kk i art. 86§1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach II K 518/17 SR Kętrzyn, II K 787/16, II K 11/18, II K 248/15 i II K 356/17 SR Grójec i w ich miejsce orzeka wobec skazanego R. M. karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 90§2 kk łączy orzeczone w wyrokach II K 518/17 SR Kętrzyn, II K 787/16, II K 248/15 i II K 11/18 SR Grójec zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych i orzeka łączny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wszystkich kategorii;

III.  w pozostałym zakresie łączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 572 kpk umarza postepowanie w sprawie o wydanie wyroku łącznego dot. wyroku II K 356/18 i II K 829/17 SR Grójec;

V.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres zatrzymania w sprawie II K 518/17 SR Kętrzyn od dnia 31.08.2017r. godz. 09:20 do dnia 01.09.2017 r. godz. 11:20 oraz karę dotychczas wykonaną w sprawie II K 518/17 SR Kętrzyn od dnia 08.04.2022 r.;

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem kosztów nie opłaconej obrony z urzędu oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

VII.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK 348/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

15.03.2018r

IIK 518/17

2.

Sąd Rejonowy w Grójcu

28.03.2017

IIK 787/16

3.

Sąd Rejonowy w Grójcu

16.07.2015r.

IIK 248/15

4.

Sąd Rejonowy w Grójcu

7.02.2018r.

IIK 11/18

5.

Sąd Rejonowy w Grójcu

8.06.2017r.

IIK 356/17

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.

Skazanie wyrokiem ad. 1 na karę 1 roku pozbawienia wolności wykonywaną od 8.04.2022do 6.04.2023r. za czyn z 31.08.2017r. zaliczenie zatrzymania od 31.08.2017r. g. 9.20 do 1.09.2017r. g. 11.20 (2 dni)

Wyrok IIK 518/17, KK, Opinia z obliczeniem

36, 28-30,

2.

Skazanie wyrokiem ad. 2 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, odbywanie od 6.04.2023r. do 1.10.2023r. za czyn z 20.10.2016r.

Wyrok IIK 787/16, KK, opinia z obliczeniem

34, 28-30

3.

Skazanie wyrokiem ad. 3 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, odbywanie od 3.10.2023r. do 9.02.2025r., czyn z 29.11.2014r.

Wyrok IIK 248/15, KK, opinia z obliczeniem

40, 28-30,

4.

Skazanie wyrokiem ad. 4 na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, odbywanie od 9.02.2025r. do 6.12.2025r.

Wyrok IIK 11/18, KK, opinia z obliczeniem

42, 28-30,

5.

Skazanie wyrokiem ad. 5 na karę grzywny 100 stawek dziennych po 20 zł, postanowieniem z 31.07.2018r. zamieniona na 50 dni zastępczej kary pozbawienia wolności

Wyrok IIK 356/17, KK, opinia i obliczenie kary

44, 28-30,

6.

Karalność za przestępstwa

Informacja o pobytach i orzeczeniach

Karta karna

3, 7,25, 31-32

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1,2,3,4,5,6.

Wymienione w pkt. 1.2

Wskazane orzeczenia są prawomocnymi wyrokami, informacje o skazaniach i orzeczeniach, karta karna oraz opinia z ZK nie budzą żadnych wątpliwości i nie wymagają dalszego omawiania

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie Skazanie wyrokiem IIK 518/17 z dnia 15.03.2018r. na karę 1 roku pozbawienia wolności wykonywaną od 8.04.2022do 6.04.2023r. za czyn z 31.08.2017r. zaliczenie zatrzymania od 31.08.2017r. g. 9.20 do 1.09.2017r. g. 11.20 (2 dni)

1 rok pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

2.

Sąd Rejonowy w Grójcu Skazanie wyrokiem IIK 787/16 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, odbywanie od 6.04.2023r. do 1.10.2023r. za czyn z 20.10.2016r.

6 miesięcy pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

3.

Sąd Rejonowy w Grójcu

Skazanie wyrokiem IIK 248/15 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, odbywanie od 3.10.2023r. do 9.02.2025r., czyn z 29.11.2014r.

kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów

4.

Sąd Rejonowy w Grójcu

Skazanie wyrokiem na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, odbywanie od 9.02.2025r. do 6.12.2025r.

kara 10 miesięcy pozbawienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Połączone wyroki zapadły w czasie przed zmianą kodeksu karnego z dniem 24.06.2020r., zatem podlegały łączeniu wykonywane kary niezależnie od daty popełnionych czynów w stosunku do łączonych wyroków. Takie rozwiązanie umożliwia zastosowany przez sąd art. 4§1 kk, który dopuszcza zastosowanie stanu prawnego względniejszego dla sprawcy; według nowego stanu prawnego wydanie wyroku łącznego nie byłoby możliwe w zastosowanym zakresie łączenia, zatem przyjęto względniejszy dla skazanego stan prawny. Wszystkie połączone kary są wykonywane. Natomiast wobec braku możliwości połączenia spraw IIK 356/18 i IIK 829/17 Sądu Rejonowego w Grójcu (grzywny, w tym jedna za czy z kodeksu karnego skarbowego) – w tym zakresie postępowanie umorzono.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Łączna maksymalna kara pozbawienia wolności wyniosłaby 3 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności, minimalna (całkowita absorpcja) 1 i 6 miesięcy. Jednak w obliczu wyjątkowego nasilenia złej woli u skazywanego notorycznie popełniającego przestępstwa jazdy pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, zasadne jest orzeczenie kary w górnych granicach zagrożenia czyli 3 lat i 6 miesięcy, a i to tylko wobec pozytywnej opinii z ZK.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Jedynym możliwym rozstrzygnięciem w zakresie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych było orzeczenie dożywotniego zakazu

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

Przyznano wynagrodzenie za obronę wykonywaną z urzędu.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

Brak dochodów przebywającego w zakładzie karnym skazanego uzasadniał zwolnienie go z sądowych kosztów postępowania.

1.PODPIS