Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2410/21

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13 sierpnia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że Z. G. jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) K. G. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu od dnia 5 listopada 2018 roku.

W ocenie ZUS poza załączoną umową zawartą w dniu 30 kwietnia 2020 roku nie zostały złożone żadne dokumenty, potwierdzające wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia przez Z. G. – np. harmonogramy realizacji umowy. W przekazanych dokumentach oraz wyjaśnieniach żadna ze stron mimo stwierdzenia, że Z. G. posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie do wykonywania zlecenia nie przekazała żadnych dokumentów ani dowodów, które potwierdzałyby ten fakt. Trudno uznać istnienie potrzeby gospodarczej zawarcia nowej umowy zlecenie, skoro w firmie (...) do zgłoszenia Z. G. nikt nie został zatrudniony, a płatnik składek K. G. większą część roku przebywa na zwolnieniach lekarskich, więc jest niezdolna do prowadzenia działalności gospodarczej.

(decyzja – k. 21 verte – 22 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Odwołanie od w/w decyzji wniosła K. G. wnosząc o jej zmianę poprzez ustalenie, że Z. G. jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) K. G. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu od dnia 5 listopada 2018 roku.

(odwołanie – k. 3-5)

Odwołanie od w/w decyzji wniósł także Z. G. zaskarżając ją w całości i zarzucając jej niewyjaśnienie istniejącego stanu rzeczy oraz tendencyjnie prowadzenie postępowania. Wobec powyższego wniósł o: uchylenie zaskarżonej decyzji i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy poprzez ustalenie, że jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) K. G. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu od dnia 5 listopada 2018 roku.

(odwołanie – k. 3-4 w aktach o sygn. VIII U 2411/21 załączonych do sprawy)

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie i zasądzenie od K. G. i Z. G. na rzecz ZUS kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu ZUS podniósł argumentację jak w zaskarżonej decyzji.

(odpowiedź na odwołanie – k. 12-13, k. 15-16 w aktach o sygn. VIII U 2411/21 załączonych do sprawy)

Zarządzeniem z dnia 13 października 2021 roku połączono sprawę o sygn. akt VIII U 2411/21 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygn. akt VIII U 2410/21 pod numerem sygn. akt VIII U 2410/21.

(zarządzenie – k. 18 w aktach o sygn. VIII U 2411/21 załączonych do sprawy)

Na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku pełnomocnik wnioskodawczyni poparł odwołanie, wnioskodawca również poparł złożone przez siebie odwołanie, zaś pełnomocnik ZUS wniósł o ich oddalenie.

(końcowe stanowiska stron – rozprawa z dnia 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):32:04 – 00:33:55 – płyta CD – k. 212)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Z. G. jest teściem płatnika składek K. G.. Z kolei świadek J. G. jest synem Z. G. i mężem wnioskodawczyni.

(okoliczności bezsporne)

Z. G. legitymuje się wykształceniem wyższym prawniczym, pracował jako wykładowca w Akademii (...) oraz w Centrum Informacyjno – Doradczym.

(zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):04:12-00:14:35 – płyta CD – k. 141, zeznania wnioskodawcyZbigniewa G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):31:28 – 00:32:04 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):34:11 - 00:45:44 – płyta CD – k. 141 )

Od dnia 30 grudnia 2013 roku wnioskodawczyni zgłosiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej (...).C. Ze spółki ubezpieczona wystąpiła z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Od dnia 5 listopada 2018 roku K. G. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą ( (...) K. G.) w zakresie działalności rachunkowo – księgowej, doradztwa podatkowego.

(okoliczność bezsporna, wykaz klientów – k. 35, zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):04:12-00:14:35 – płyta CD – k. 141 )

(...) K. G. mieści się w budynku podzielonym na pomieszczenia przy ul. (...) w Ł., którego właścicielem jest wnioskodawca. W jednym z nich wnioskodawca wykonywał swoją pracę jako zleceniobiorca dla (...) K. G..

(zeznania wnioskodawcyZbigniewa G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):31:28 – 00:32:04 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):34:11 - 00:45:44 – płyta CD – k. 141, zeznania świadka J. G. na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):41:55 – 01:58:01 – płyta CD – k. 141 )

(...) K. G. współpracuje z Kancelarią (...), której właścicielem J. G. (mąż K. G.) w oparciu o zawartą w dniu 5 grudnia 2018 roku umowę o świadczenie usług. Przedmiot umowy stanowiło świadczenie kompleksowych usług rachunkowych.

(umowa – k. 117-121, zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):18:37 – 00:26:14 – płyta CD – k. 141, zeznania świadka J. G. na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):41:55 – 01:58:01 – płyta CD – k. 141 )

Mąż wnioskodawczyni jest pełnomocnikiem w (...) K. G..

(zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):18:37 – 00:26:14 – płyta CD – k. 141, zeznania świadka J. G. na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):41:55 – 01:58:01 – płyta CD – k. 141)

Początkowo część firm przekazał wnioskodawczyni mąż, który prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, dopiero później wnioskodawczyni pozyskiwała ich za pośrednictwem internetu, bądź na zasadzie ,,poczty pantoflowej”.

(zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):18:37 – 00:26:14 – płyta CD – k. 141, zeznania świadka J. G. na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):41:55 – 01:58:01 – płyta CD – k. 141)

W dniu 5 listopada 2018 roku pomiędzy (...) K. G. (zleceniodawca) a Z. G. (zleceniobiorca) została zawarta umowa zlecenia, na mocy której Z. G. zobowiązany był do rozliczania wskazanych klientów w zakresie księgowości, kadr i płac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazane prace miały być wykonane w terminie od dnia 5 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Tytułem wynagrodzenia zleceniobiorcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 250,00 zł brutto miesięcznie. Jednocześnie wskazano, że wynagrodzenie płatne było w siedzibie zleceniodawcy w ciągu 7 dni od złożenia rachunku przez zleceniobiorcę.

(umowa zlecenia – k. 37, wykaz rachunków do umów cywilnoprawnych za okres 11.2018 – 10.2021 – k. 41-44, wpłaty na podatek (...) oraz (...) za okres 11.2018 – 09.2021 – k. 45-86, zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):04:12-00:14:35 – płyta CD – k. 141 )

W dniu 2 stycznia 2020 roku pomiędzy (...) K. G. (zleceniodawca) a Z. G. (zleceniobiorca) została zawarta umowa zlecenia, na mocy której Z. G. zobowiązany był do rozliczania wskazanych klientów w zakresie księgowości oraz kadr i płac. Wskazane prace miały być wykonane w terminie od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Tytułem wynagrodzenia zleceniobiorcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 250,00 zł brutto miesięcznie. Jednocześnie wskazano, że wynagrodzenie płatne było w siedzibie zleceniodawcy w ciągu 7 dni od złożenia rachunku przez zleceniobiorcę.

(umowa zlecenia – k. 38, wykaz rachunków do umów cywilnoprawnych za okres 11.2018 – 10.2021 – k. 41-44, wpłaty na podatek (...) oraz (...) za okres 11.2018 – 09.2021 – k. 45-86, zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):04:12-00:14:35 – płyta CD – k. 141 )

W dniu 30 kwietnia 2020 roku pomiędzy (...) K. G. (zleceniodawca) a Z. G. (zleceniobiorca) została zawarta umowa zlecenia, na mocy której Z. G. zobowiązany był do rozliczania wskazanych klientów w zakresie księgowości oraz kadr i płac. Wskazane prace miały być wykonane w terminie od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Tytułem wynagrodzenia zleceniobiorcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto miesięcznie. Jednocześnie wskazano, że wynagrodzenie płatne było w siedzibie zleceniodawcy w ciągu 7 dni od złożenia rachunku przez zleceniobiorcę.

(umowa zlecenia – k. 10 załączonych do sprawy akt organu rentowego, k. 39, wykaz rachunków do umów cywilnoprawnych za okres 11.2018 – 10.2021 – k. 41-44, wpłaty na podatek (...) oraz (...) za okres 11.2018 – 09.2021 – k. 45-86, rachunki – k. 184-192, zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):04:12-00:14:35 – płyta CD – k. 141)

Nawiązanie spornych umów zlecenia ze Z. G. powiązane było z posiadaniem przez niego odpowiednich kwalifikacji.

(zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):04:12-00:14:35 – płyta CD – k. 141)

Z. G. odbierał dokumenty od klientów, którzy przychodzili do biura. Kiedy nie było nikogo w biurze klienci wrzucali dokumenty do skrzynki, które następnie wnioskodawca po ich uprzedniej informacji odbierał. Po zaksięgowaniu dokumentów wnioskodawca przekazywał klientom informacje telefonicznie lub mailowo, zdarzało się że wysyłał wiadomość sms np. o konieczności uiszczenia zaliczki.

(zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):04:12-00:14:35 – płyta CD – k. 141, zeznania wnioskodawcyZbigniewa G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):31:28 – 00:32:04 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):49:02 – 00:53:35 – płyta CD – k. 141 )

Wynagrodzenie było płacone Z. G. w gotówce. K. G. wydawała polecenia wnioskodawcy, a w razie jej nieobecności jej mąż J. G., decydowała jakie firmy, jakich klientów miał obsługiwać, rozliczać.

(zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):04:12-00:18:37 – płyta CD – k. 141)

Z. G. rozliczał poszczególnych klientów używając do tego sprzętu firmowego.

(zeznania wnioskodawcyZbigniewa G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):31:28 – 00:32:04 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):34:11 - 00:45:44 – płyta CD – k. 141 )

Z. G. podpisywał tzw. dokumenty wychodzące na zewnątrz firmy – dokumenty do banku dla klientów, zestawienia przychodów.

(zeznania wnioskodawcy Z. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):31:28 – 00:32:04 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):34:11 - 00:45:44 – płyta CD – k. 141)

Z. G. powadził korespondencję e-mailową z klientami (...) K. G., w tym z G. R., . Miał własny adres e-mail tj. (...)

(wydruki z poczty e-mail za okres od 29.05.2019 r. – 02.06.2022 r. – k. 158-183)

(...) K. G. obsługuje w sprawach podatkowych od 2018 roku firmę (...). M. I. przyjeżdżał do biura (...) K. G. i wówczas stosowne dokumenty odbierał od niego Z. G.. W sprawach dotyczących rozliczeń M. I. kontaktował się z przedmiotowym biurem również telefonicznie. Wówczas rozmawiał ze Z. G.. Gdy konkretne dokumenty były gotowe do odbioru, informację o tym fakcie również otrzymywał od Z. G..

(zeznania świadka M. I. na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):03:16 – 01:15:14 – płyta CD – k. 63)

(...) K. G. obsługuje w sprawach podatkowych od 2018 roku również działalność S. G.. W ramach prowadzonej współpracy kontaktował się z wnioskodawczynią oraz jej mężem J. G..

(zeznania świadka S. G. na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):15:14 – 01:24:32 – płyta CD – k. 63)

(...) K. G. obsługuje w sprawach podatkowych od 2018 roku również firmę (...). G. R. przekazuje do księgowania ok. 10 faktur miesięcznie. Oprócz tego jeszcze faktury kosztowe - ok. 20 miesięcznie. Jej firmę obsługuje Z. G.. Odbiera faktury co miesiąc, przesyła podatki do zapłacenia. Informację zwrotną G. R. otrzymuję telefonicznie i mailowo.

(zeznania świadka G. R. na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):24:32 – 01:35:03 – płyta CD – k. 63)

(...) K. G. obsługuje w sprawach podatkowych od 2018 roku również firmę (...). Potrzebne do dokonania rozliczeń dokumenty odbierał od niej Z. G., również z nim kontaktowała się w drodze telefonicznej.

(zeznania świadka T. K. na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):35:03 – 01:41:55 – płyta CD – k. 63)

J. T. jest również klientem (...) K. G. od 2018 roku. J. T. dostarczał co miesiąc dostarczał do firmy skarżącej celem rozliczenia niezbędne dokumenty dot. jego praktyki lekarskiej , które odbierał Z. G.. W sprawie złożonej dokumentacji z J. T. kontaktował się, zarówno wnioskodawca jak i wnioskodawczyni.

(zeznania świadka J. T. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):07:13 – 00:12:26– płyta CD – k.212)

P. N. zawarł z wnioskodawczynią umowę na wykonywanie usług księgowych od 2019 roku. Kiedy próbował się skontaktować telefonicznie z biurem (...) K. G., wówczas telefon odbierał Z. G.. Niejako analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku przekazywania stosownych dokumentów niezbędnych celem rozliczenia. P. N. albo przekazywał je Z. G. lub zostawiał w skrzynce.

(zeznania świadka P. N. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):13:19 – 00:17:42– płyta CD – k. 212)

G. K. zawarł z wnioskodawczynią umowę na wykonywanie usług księgowych od 2019 roku. W sprawach dotyczących rozliczeń kontaktował się ze Z. G. osobiście lub telefonicznie. Przekazywał mu dokumenty.

(zeznania świadka G. K. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):18:28 – 00:27:04– płyta CD – k. 212)

W okresie od 05.11.2018 r. do 31.12.2021 r. K. G. współpracuje/współpracowała na podstawie umów zlecenia ze:

- Z. G. od dnia 5.11.2018 r.;

- A. M. od dnia 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.;

- P. S. od dnia 03.02.2021 r. do nadal.

(wykaz – k. 123, wykaz wypłat – k. 124-125, zeznania wnioskodawczyni K. G. na rozprawie w dniu 24 stycznia 2023 roku e-protokół (...):30:55 – 00:31:28 – płyta CD – k. 212 w związku z rozprawą z dnia 26 lipca 2022 roku e-protokół (...):04:12-00:14:35 – płyta CD – k. 141)

W 2018 roku (01.11.2018 r. do 31.12.2018 r.) (...) K. G. osiągnęła przychód w wysokości: 7327,50 zł, w 2019 roku – 109.750,00 zł, w 2020 roku - 119.777,50 złotych, zaś w 2021 roku (01.01.2021 r . do 30.09.2021 r.) w wysokości – 91.307,00 zł.

(księga przychodów i rozchodów – k. 26-33)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie, w szczególności o dokumenty złożone, zarówno w procesie jak i te zawarte w załączonych do akt sprawy aktach ZUS. Ustalenia w sprawie poczyniono także w oparciu o zeznania wnioskodawcy, wnioskodawczyni oraz świadków.

Dowody z dokumentów zostały ocenione przez sąd jako wiarygodne, gdyż korespondowały ze sobą i z osobowymi źródłami dowodowymi i tworzyły spójny stan faktyczny. Co przy tym istotne, strony, w tym organ rentowy, nie kwestionowały ich autentyczności i zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, a zatem okoliczności wynikające z treści tych dokumentów, należało uznać za udowodnione.

Jako wiarygodne zostały ocenione zeznania wnioskodawców: Z. G., K. G. i świadków : męża wnioskodawczyni J. G., a także M. I., J. T., S. G., G. R., P. N., G. K., T. K. - klientów korzystających w spornym okresie z usług rachunkowo-podatkowych jakie oferuje (...) K. G., gdyż miały one odzwierciedlenie w przedłożonych dokumentach i były ze sobą spójne, logiczne oraz wzajemnie się uzupełniały. Z tego względu, sąd nie odmówił powyższym zeznaniom przymiotu wiarygodności w jakiejkolwiek części.

Nie sposób przy tym kwestionować zeznań wnioskodawczyni oraz świadka J. G. tylko ze względu na łączące ich stosunki rodzinne ze Z. G.. Wskazać należy, że obowiązujące prawo nie zawiera ograniczeń jeżeli chodzi o możliwość nawiązania współpracy pomiędzy osobami spokrewnionymi. Zeznania tych osób w dużej części potwierdzają zeznania wnioskodawcy wskazując na okoliczności istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

W oparciu o powyższe sąd wywiódł, że Z. G. rzeczywiście wykonywał na rzecz płatnika składek w spornym okresie w ramach zawartych umów zlecenia czynności polegające na rozliczania wskazanych przez K. G. klientów w zakresie księgowości oraz kadr i płac. Zdaniem sądu wnioskodawcy w sposób zgodny opisali okoliczności dotyczące charakteru wykonywanej przez Z. G. pracy, powierzonego mu zakresu obowiązków, w tym okoliczności związanych z zawarciem przedmiotowych umów zlecenia. Ponadto Sąd zważył, że decyzja o zawarciu ze Z. G. spornych umów zlecenia była racjonalna. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że ze względu na posiadane przez wnioskodawcę odpowiednie kwalifikacje do pracy (wiedza i umiejętności) niezbędne do pracy związanej z rozliczaniem i szeroko pojętą rachunkowością, zdecydowała się w związku z tym nawiązać ze swym teściem sporne umowy zlecenia. Ponadto w sposób przekonujący wnioskodawczyni opisała mechanizm w jaki funkcjonuje prowadzona przez nią firma. (...) K. G. współpracuje z Kancelarią (...), której właścicielem J. G. (mąż K. G.) w oparciu o zawartą w dniu 5 grudnia 2018 roku umowę o świadczenie usług. J. G. jest pełnomocnikiem w (...) K. G.. Jednocześnie wnioskodawczyni K. G. wyjaśniła, że w okresach w których przebywała na zwolnieniach lekarskich w związku z udzielonym mu pełnomocnictwem, to on decydował o tym jakie firmy, jakich klientów wnioskodawca miał obsługiwać, rozliczać.

Na tle powyższych okoliczności, podkreślić należy, że na uzasadnienie swojej wersji Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przedstawił w toku procesu żadnych dowodów, które podważyłyby wartość dowodową zeznań wnioskodawczyni, wnioskodawcy i świadków, jak również nie kwestionował załączonych do akt sprawy dokumentów. Organ rentowy jest stroną postępowania, która, jak każda strona procesu, jest zobligowana do wykazania twierdzeń, z których wywodzi skutki prawne (art. 232 k.p.c.). W postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych organ rentowy ma pozycję strony (art. 47710 § 1 k.p.c.), więc powinien przejawiać odpowiednią aktywność dowodową, w przeciwnym razie ponosi negatywne skutki prawne swej bierności, polegające zwłaszcza na zmianie wydanej decyzji. (vide wyrok SA w Katowicach z dnia 19.11.2013 r., III AUa 2476/12, opubl. LEX nr 1394193).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołania zasługują na uwzględnienie.

Przystępując do oceny prawnej przedmiotu sporu, w pierwszej kolejności wskazać należy, że dokonywana przez organ rentowy kontrola zgłoszeń do ubezpieczenia oraz prawidłowości i rzetelności obliczenia składki oznacza przyznanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kompetencji do badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i ważności jej poszczególnych postanowień (por. postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 stycznia 2013 r., III AUa 1039/12, i z dnia 25 września 2012 r., III AUa 398/12). Analogicznie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także zakwestionować prawidłowość stosowania umów cywilnoprawnych. Organ rentowy ma bowiem obowiązek podejmować odpowiednie działania w każdym przypadku, w którym zostanie stwierdzone, że obowiązek ubezpieczeń społecznych danej osoby został określony w nieprawidłowy sposób przez płatnika składek, bądź jeżeli poweźmie wątpliwości, co do faktycznego wykonywania przez pracownika czynności w ramach nawiązanego stosunku prawnego, czy to w formie umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej. Obliguje go do tego art. 68 ust. 1 pkt. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten nakłada na organ rentowy zadania m.in. z zakresu stwierdzania i ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych. Ponadto, z dalszej treści tego przepisu wynika również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić kontrolę wykonywania – zarówno przez płatników, jak i ubezpieczonych – obowiązków w zakresie tych ubezpieczeń.

Sporne w rozpatrywanej sprawie było to czy Z. G. podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) K. G. od dnia 5 listopada 2018 roku.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami".

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Z mocy art. 13 pkt. 2 w/w ustawy zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 12 ust.1 ww. ustawy).

Wskazać należy, że stosownie do treści art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia należy do kategorii umów o świadczenie usług, a więc do wykonywania czynności mieszczących się w zakresie określonym wolą stron. Strony zawierające umowę zlecenia, stosownie do treści art. 353 1 k.p.c. mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wedle woli stron, umowa zlecenie może dotyczyć tak pojedynczego wykonania konkretnej czynności, jak i wykonywania wielokrotnego, powtarzalnego, rozciągniętego w czasie. Odpowiedzialność osoby przyjmującego zlecenie jest rozpatrywana w zakresie jej starannego działania przy wykonywaniu przedmiotu zlecenia, co oznacza, że czynnikiem decydującym przy ocenie pracy tej osoby jest kryterium wykonywanie przez nią czynności na określonym, ustalonym przez strony stosunku prawnego, poziomie. Elementem wyróżniającym dla umowy zlecenia nie jest zatem wynik, lecz starania podejmowane w celu osiągnięcia tego wyniku (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 1993 roku III AUr 357/93; wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 stycznia 2006 roku III AUa 1700/05; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1967 roku, I CR 500/66). Wykonanie szeregu powtarzających się czynności, składających się na cykl systematycznych i regularnych działań jest cechą charakterystyczną dla umów o świadczenie usług. Elementami przedmiotowo wyróżniającymi umowę zlecenia (gdy chodzi o czynności prawne – art. 734 § 1 KC), jak i umowę o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami (gdy chodzi o czynności faktyczne – art. 750 KC) są zatem starania celem wykonania umówionej czynności. Umowa zlecenia nie akcentuje rezultatu (wyniku) jako koniecznego do osiągnięcia. W umowie zlecenia przyjmujący zlecenie nie bierze na siebie ryzyka pomyślnego wyniku spełnianej czynności. Jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy oparta jest na zasadzie starannego działania (art. 355 § 1 KC), w świadczeniu usługi rozłożonej w czasie istnieje związek wynagrodzenia z ilością, jakością i rodzajem usługi. W zobowiązaniach starannego działania podjęcie przez dłużnika wymaganych czynności przy zachowaniu wiążącego go stopnia staranności oznacza, że dłużnik wykonał zobowiązanie, pomimo, że niekoniecznie osiągnięto określony cel umowy. / (...) - wyrok NSA (N) z dnia 02-12-2020/ Przy tym w umowie zlecenia mogą wystąpić cechy kierownictwa i podporządkowania, choć nie takie same, jak w zależności właściwej dla stosunku pracy (art. 22 § 1 i § 111 KP oraz art. 750 KC). / (...) 3/21 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 21-01-2021/ Ogólna kontrola osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, dokonywana przez zleceniodawcę z punktu widzenia rezultatów działalności, nie świadczy o podporządkowaniu pracowniczym. /III AUa 905/18 - wyrok SA Łódź z dnia 17-10-2018/. W ramach umowy zlecenia zleceniobiorca ma pewnego rodzaju swobodę w zakresie wykonania jego przedmiotu np co do czasu i miejsca ma samodzielność w określaniu bieżących zadań. Sposób wykonywana pracy nie jest doprecyzowany za pomocą poleceń służbowych. / por uzasadnienia: I UK 350/19 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 12-08-2020 I PK 126/19 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 22-09-2020 II PK 116/19 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 22-09-2020 III UK 514/19 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 22-10-2020 /.

Zlecenie jest umową konsensualną, a jej essentialia negotii obejmują jedynie określenie czynności, którą przyjmujący zlecenie ma wykonać. Umowa zlecenia należy więc do kategorii umów o świadczenie usług, a więc do wykonywania czynności mieszczących się w zakresie określonym wolą stron.

Bezsporna w sprawie jest okoliczność, że wnioskodawca Z. G. zawarł z płatnikiem składek (...) K. G. trzy umowy zlecenia (w dniu: 5 listopada 2018 roku, 2 stycznia 2020 roku, 30 kwietnia 2020 roku), których przedmiot obejmował: rozliczanie wskazanych klientów w zakresie księgowości oraz kadr i płac.

Zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Przepis art. 83 k.c. charakteryzuje czynność prawną pozorną przez wskazanie trzech jej elementów, które muszą wystąpić łącznie: oświadczenie woli musi być złożone tylko dla pozoru, oświadczenie woli musi być złożone drugiej stronie, adresat oświadczenia woli musi zgadzać się na dokonanie czynności prawnej jedynie dla pozoru. Złożenie oświadczenia woli dla pozoru oznacza, że osoba oświadczająca wolę w każdym wypadku nie chce, aby powstały skutki prawne, jakie zwykle prawo łączy ze składanym przez nią oświadczeniem. Brak zamiaru wywołania skutków prawnych oznacza, że osoba składająca oświadczenie woli, albo nie chce w ogóle wywołać żadnych skutków prawnych, albo też chce wywołać inne, niż wynikałoby ze złożonego przez nią oświadczenia woli.

W przedmiocie stosowania przepisów prawa cywilnego przy rozstrzyganiu sporów na tle ważności czynności prawnych stanowiących tytuł objęcia ubezpieczeniami społecznymi ukształtowało się bogate orzecznictwo sądowe. W licznych orzeczeniach dotyczących umów o pracę jako podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym podkreślano, iż umowa jest zawarta dla pozoru, a przez to nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a podmiot wskazany jako pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy, czyli strony z góry zakładają, iż nie będą realizowały swoich praw i obowiązków wypełniających treść stosunku pracy /por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2005 r., sygn. II UK 321/04, opubl. OSNP 2006 nr 11-12, poz. 190; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2007 r., sygn. II UK 56/07, LEX nr 376433/. Natomiast o czynności prawnej sprzecznej z ustawą lub mającej na celu obejście ustawy można mówić tylko wtedy, gdy czynność taka pozwala na uniknięcie zakazów, nakazów lub obciążeń wynikających z przepisu ustawy i tylko z takim zamiarem została dokonana. Nie ma na celu obejścia prawa dokonanie czynności prawnej dla osiągnięcia skutków, jakie ustawa wiąże z tą czynnością. Skoro z zawarciem umowy o pracę ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wiąże obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz wypadkowego i chorobowego, podjęcie zatrudnienia w celu objęcia tymi ubezpieczeniami i ewentualnie korzystania z przewidzianych nimi świadczeń nie jest obejściem prawa /por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005 r., II UK 141/04, OSNP 2005 nr 15, poz. 235; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2007 r., I UK 302/06, OSNP 2008 nr 7-8, poz. 110; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2008 r., II UK 334/07, OSNP 2009 nr 23-24, poz. 321/.

Podobnie ma się rzecz z innymi umowami będącymi tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, także umową zlecenia. O pozorności umowy zlecenia można mówić tylko i wyłącznie wówczas jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie jako zleceniobiorca nie będzie wykonywać przedmiotu zlecenia, a osoba określona jako zleceniodawca nie będzie korzystać z jej świadczenia, czyli gdy strony z góry zakładają, że nie będą realizowały swoich praw i obowiązków wypełniających treść umowy zlecenia. Dopiero wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia - a nie tylko zawarcie umowy - stwarza obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. /I UK 315/19 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 16-06-2020/ O prawidłowym zakwalifikowaniu umowy cywilnoprawnej nie decyduje wyłącznie nazwa umowy ani jej formalne postanowienia, ale także sposób jej wykonywania, a w szczególności realizowanie przez strony - nawet wbrew postanowieniom umowy - cech charakterystycznych dla danego stosunku prawnego, które odróżniają zawartą i realizowaną umowę od innych umów cywilnoprawnych./III AUa 2139/15 - wyrok SA Gdańsk z dnia 18-02-2016/ Umowa zlecenia zawarta pomiędzy stronami nie rodzi trwałego stosunku obligacyjnego przez sam fakt jej spisania, w sytuacji, gdy nie jest ona realizowana, a więc nie są wykonywane na jej podstawie ani obowiązki zleceniodawcy, ani zleceniobiorcy, a praca jest de facto wykonywana przez pracownika w ramach oraz w sposób charakterystyczny dla istniejącego pomiędzy stronami stosunku pracy. Ponadto, umowa dotknięta sankcją bezwzględnej nieważności nie może wywołać skutku polegającego na powstaniu pomiędzy stronami stosunku prawnego, nawet jeżeli jest przez strony faktycznie wykonywana. /I PK 241/13 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 01-04-2014/.

W związku z powyższym przedmiotem rozważań sądu w rozpatrywanej sprawie było ustalenie czy w związku z zawarciem spornych umów zlecenia z płatnikiem składek (...) K. G. wnioskodawca faktycznie wykonywał odpłatnie czynności na jego rzecz, jak również jaki był realny cel przyświecający stronom przy zawiązywaniu tego stosunku cywilnoprawnego. Zdaniem sądu, materiał dowodowy zgromadzony przez organ rentowy w toku postępowania wyjaśniającego, uzupełniony w postępowaniu prowadzonym przez sąd, dowodzi przeciwnych tez, niż te które wywiódł organ rentowy.

W ocenie Sądu Okręgowego zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy wskazuje jednoznacznie, że pomiędzy płatnikiem składek a Z. G. doszło do zawarcia oraz realizacji stosunku prawnego odpowiadającego swoją treścią umowie zlecenia, który dawał podstawę do objęcia odwołującego ubezpieczeniami społecznymi od dnia 5 listopada 2018 roku.

Nadto nadmienić należy, że w niniejszej sprawie to na organie rentowym spoczywał ciężar dowodu, że strony spornych umów zlecenia złożyły fikcyjne oświadczenia woli, a więc, że nie miały zamiaru wywołania żadnych skutków prawnych oraz, że ich podpisanie oraz zgłoszenie Z. G. do ubezpieczeń społecznych od dnia 5 listopada 2018 roku było czynnością dokonaną jedynie w celu uzyskania przez wnioskodawcę tytułu do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Z tych bowiem faktów organ rentowy wywodzi skutki prawne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2007 r., I UK 269/2006, LEX nr 328015). Powyższemu ciężarowi dowodu organ rentowy nie jednak nie podołał w toku podstępowania dowodowego przeprowadzając skutecznie dowody na poparcie powyższych twierdzeń. W konsekwencji twierdzenia te uznać należy za całkowicie gołosłowne i nie znajdujące poparcia w zgromadzonym materiale dowodowym.

Rozważając uregulowania zawarte w kodeksie cywilnym wskazać również należy, iż zgodnie z treścią art. 65 § l k.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Należy mieć również na uwadze przepis art. 65 § 2 k.c., z którego wynika, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Podstawowe znaczenie miały w sprawie okoliczności dotyczące rodzaju czynności wykonywanych przez Z. G. na rzecz płatnika składek. Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy konieczne było więc ustalenie, jakie zakres czynność wykonywał wnioskodawca na rzecz (...) K. G.. Zdaniem sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził fakt rzeczywistego wykonywania pracy przez wnioskodawcę w spornym okresie na podstawie zawartych umów zlecenia. Świadczy o tym choćby dokumentacja tj. wydruki z poczty e-mail wnioskodawcy za okres od 29.05.2019 r. – 02.06.2022 r. na podstawie, których możliwym było ustalenie, że prowadził on korespondencję e-mailową z klientami (...) K. G., w tym z G. R. oraz rachunki do spornych umów zlecenia (wynagrodzenie było płacone Z. G. w gotówce). W toku postępowania sądowego przedłożone również zostały potwierdzenia wpłat podatku (...) i (...) za okres 11.2018 – 09.2021 w Urzędzie Skarbowym od zawartych umów zlecenia. Nie ulega zatem wątpliwości, że w sprawie zostały przedłożone , wbrew twierdzeniom ZUS wiarygodne dowody potwierdzające podjęcie i wykonywanie umów zlecenia przez wnioskodawcę.

Ponadto fakt rzeczywistego wykonywania pracy przez wnioskodawcę w spornym okresie na podstawie zawartych umów zlecenia potwierdzili również wnioskodawczyni K. G. oraz powołani w sprawie świadkowie - M. I., J. T., S. G., G. R., P. N., G. K., T. K. - klienci korzystający w zasadzie od 2018 roku z usług rachunkowo-podatkowych jakie oferuje (...) K. G.. W oparciu o zeznania wnioskodawcy oraz świadka J. G. ustalono, że (...) K. G. mieści się w budynku podzielonym na pomieszczenia znajdującym się przy ul. (...) w Ł., którego właścicielem jest wnioskodawca. W jednym z nich wnioskodawca wykonywał swoją pracę jako zleceniobiorca dla (...) K. G.. Oprócz dokonywania samych rozliczeń, praca Z. G. polegała również na odbieraniu dokumentów od klientów w zależności - kiedy przychodzili do biura (...) K. G., a gdy nikogo nie było w biurze klienci wrzucali dokumenty do skrzynki, z której wnioskodawca je odbierał. Po dokonaniu stosownych rozliczeń Z. G. informację o tym fakcie przekazywał klientom telefonicznie lub mailowo. Wnioskodawca wskazał również, że w ramach zawartych umów zlecenia podpisywał tzw. dokumenty wychodzące na zewnątrz firmy – dokumenty do banku dla klientów, zestawienia przychodów. Okoliczność, że wnioskodawca w istocie wykonywał pracę na podstawie spornych umów zlecenia znajduje również odzwierciedlenie w zeznaniach powołanych w sprawie świadków – klientów (...) K. G..

Świadek M. I. oraz T. K. potwierdzili, że niezbędne dokumenty księgowe odbierał od nich Z. G., z którymi następnie w owej sprawie kontaktowali się telefonicznie. Świadek G. R. wskazała, że w kwestiach dotyczących nawiązanej z (...) K. G. współpracy w zakresie księgowości kontaktowała się za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie z wnioskodawcą. Również to on we wskazanym zakresie odpowiedzialny był za obsługę jej firmy. Również świadek J. T. potwierdził, że dostarczał co miesiąc do firmy skarżącej celem rozliczenia niezbędne dokumenty dot. jego praktyki lekarskiej , które odbierał Z. G.. Świadkowie P. N. i G. K. potwierdzili natomiast, że gdy próbowali się skontaktować telefonicznie z biurem (...) K. G., wówczas telefon odbierał Z. G., jemu też przekazywali dokumenty rozliczeniowe.

Zdaniem Sądu Okręgowego w świetle całokształtu dostępnego materiału dowodowego nie ma natomiast żadnych wątpliwości, że wnioskodawca faktycznie wykonywał pracę na podstawie kwestionowanych umów zlecenia od dnia 5 listopada 2018 roku. Sąd nie podzielił wątpliwości organu rentowego w zakresie motywów, jakimi kierował się Z. G. i płatnik składek przy zawieraniu przedmiotowych umów zlecenia.

Istnienie realnej potrzeby zatrudnienia wnioskodawcy w sposób racjonalny zdaniem sądu wyjaśniła w toku swych zeznań wnioskodawczyni K. G., a ponadto opisała w jaki sposób wyglądała praca Z. G. w czasie kiedy przebywała na zwolnieniach lekarskich i nie była obecna w biurze. Dookreśliła, że w czasie jej niezdolności do pracy polecenia odnośnie wykonywanych czynności wydawał wnioskodawcy jej mąż J. G. i zarazem pełnomocnik w (...) K. G., z którym to wnioskodawczyni współpracowała w oparciu o zawartą w dniu 5 grudnia 2018 roku umowę o świadczenie usług.

Podkreślić należy, że najistotniejsze na gruncie niniejszej sprawy jest to,
że wnioskodawca faktycznie wykonywał czynności na rzecz płatnika składek po podpisaniu spornych umów zlecenia, a zleceniodawca przyjmował od wnioskodawcy świadczone na jego rzecz czynności i wypłacał mu za to umówione wynagrodzenie.

W świetle powyższych okoliczności argumenty organu rentowego, dotyczące pozorności umowy zlecenia zawartej z odwołującym są niezasadne. Nie można bowiem zgodzić się z poglądem, że zawarta umowa zmierzała do obejścia prawa poprzez korzystanie przez wnioskodawcę jedynie z ubezpieczenia społecznego. W wyroku z dnia 28 lutego 2001 r. (II UK 244/00) Sąd Najwyższy podkreślił, że o fikcyjności umowy o pracę (analogicznie także umowy zlecenia), świadczy zamiar nawiązania stosunku ubezpieczenia społecznego bez zamiaru rzeczywistego wykonywania tej umowy. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w niniejszej sprawie.

Jak wykazało przeprowadzone postępowanie dowodowe, wnioskodawca faktycznie świadczył pracę na rzecz płatnika składek (...) K. G. na podstawie umowy zlecenia od dnia 5 listopada 2018 r. Na marginesie wskazać również należy, że sama chęć uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jako motywacja do podjęcia zatrudnienia nie świadczy o zamiarze obejścia prawa, podobnie jak inne cele stawiane sobie przez osoby zawierające, czy to umowy o pracę, czy umowę zlecenia, takie jak na przykład chęć uzyskania środków utrzymania. Z zawarciem umowy o pracę, bądź umowy o charakterze cywilnoprawnym wiąże się bowiem uzyskanie różnych świadczeń i perspektywa nabycia praw, np. do określonego rodzaju zasiłków, czy też uprawnień emerytalnych. Wszystkie te motywy nie mogą skłaniać do przypisania stronom konkretnej umowy o pracę, czy to umowy cywilnoprawnej chęci obejścia prawa, jeżeli nie zostanie dowiedzione, że świadczeń tych chcą uzyskać w sposób niezgodny z prawem, prawo to obchodząc. W ocenie Sądu Okręgowego, w toku niniejszego postępowania, organ rentowy nie zdołał jednak wykazać,
że celem i zamiarem stron przedmiotowej umowy zlecenia nie była faktyczna realizacja jej postanowień, stąd też Sąd Okręgowy nie miał podstaw do zakwestionowania jej ważności.

Zatem twierdzenia ZUS o pozorności stosunku prawnego powstałego pomiędzy wnioskodawcą, a płatnikiem składek w wyniku zawarcia umowy zlecenia nie znajdują uzasadnienia, a pomiędzy stronami faktycznie został nawiązany ww. stosunek o charakterze cywilnoprawnym. Argumentacja prezentowana przez organ rentowy zarówno w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji z 13 sierpnia 2021 r.., jak również w odpowiedzi na odwołanie z 6 października 2021 r., w obliczu materiału dowodowego zebranego w sprawie, nie była wystarczająca do wykazania pozornego charakteru zatrudnienia wnioskodawcy od 5 listopada 2018 r. Wobec powyższych okoliczności, Sąd Okręgowy uznał odwołania za zasadne.

Mając na względzie powyższe sąd zmienił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zgodnie z pkt 1 sentencji wyroku.

O kosztach kosztów zastępstwa procesowego sąd orzekł w punkcie 2 sentencji wyroku. Zgodnie z treścią art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Należy zauważyć, że stroną przegrywającą jest strona, której stanowisko nie zostało uwzględnione, a więc w rozpatrywanej sprawie - organ rentowy. Koszty należne K. G. prowadzącej (...) w Ł., tj. koszty zastępstwa procesowego, ustalono na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2018.0.265).