Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK143/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

02 lutego 2015 r.

II K 1155/14

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

29 grudnia 2014 r.

II K 1233/14

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

06 maja 2015 r.

II K 218/15

1.1.4.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

24 maja 2016 r.

II K 115/16

1.1.5.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

28 grudnia 2017 r.

II K 988/17

1.1.6.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

25 lipca 2019 r.

II K 680/18

1.1.7.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

16 grudnia 2019 r.

II K 1130/19

1.1.8.

Sąd Rejonowy w Pabianicach

15 maja 2020 r.

II K 103/20

1.1.9.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

22 października 2020 r.

II K 402/20

0.1.Inne fakty

0.0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Wyrokiem z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie II K 1155/14, za czyny (...) Sąd Rejonowy w Bełchatowie skazał K. S. m.in. na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda, którą skazany wykonał w dniu 04 września 2015 r.

dane o karalności

16 - 18

akta sprawy II K 1155/14

załącznik

1.2.1.2.

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie II K 1233/14, za czyn z art. 158 § 1 KK Sąd Rejonowy w Bełchatowie skazał K. S. m.in. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda, którą skazany wykonał w dniu 04 września 2015 r.

dane o karalności

16 - 18

akta sprawy II K 1233/14

załącznik

1.2.1.3.

Wyrokiem z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie II K 218/15, za czyn z art. 244 KK Sąd Rejonowy w Bełchatowie skazał K. S. m.in. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz karę 120 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda, którą skazany wykonał w dniu 26 stycznia 2017 r.

dane o karalności

16 - 18

akta sprawy II K 218/15

załącznik

1.2.1.4.

Wyrokiem z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie II K 115/16, za czyn z art. 291 § 1 KK Sąd Rejonowy w Bełchatowie skazał K. S. m.in. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda, którą skazany wykonał w dniu 27 stycznia 2017 r.

dane o karalności

16 - 18

akta sprawy II K 115/16

załącznik

1.2.1.5.

Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie II K 988/17, za czyn z art. 180a KK Sąd Rejonowy w Bełchatowie skazał K. S. m.in. na karę 100 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda, którą skazany wykonał w dniu 07 lutego 2020 r.

dane o karalności

16 - 18

akt sprawy II K 988/17

załącznik

1.2.1.6.

Wyrokiem z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie II K 680/19, za czyn z art. 244 KK i innych Sąd Rejonowy w Bełchatowie skazał K. S. m.in. na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin miesięcznie oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat.

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie II Ko 3249/19 Sąd Rejonowy w Bełchatowie zarządził skazanemu wykonanie 9 miesięcy zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę ograniczenia wolności.

dane o karalności

16 - 18

odpis wyroku II K 680/19

21

odpis postanowienie II Ko 3249/19

22

akta sprawy II K 680/19

załącznik

1.2.1.7.

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie II K 1130/19, za czyn z art. 278 § 1 KK Sąd Rejonowy w Bełchatowie skazał K. S. m.in. na karę 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem potrącania 15% wynagrodzenia w stosunku miesięcznym na cele społeczne.

Postanowieniem z dnia 25 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Bełchatowie zarządził skazanemu wykonanie 365 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę ograniczenia wolności.

dane o karalności

16 - 18

odpis wyroku II K 1130/19

6 - 9

akta sprawy II K 1130/19

załącznik

1.2.1.8.

Wyrokiem z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie II K 103/20, za czyn z art. 244 KK Sąd Rejonowy w Pabianicach skazał K. S. m.in. na karę 200 stawek dziennych grzywny po 15 złotych każda oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat

dane o karalności

16 - 18

odpis wyroku II K 103/20

28

1.2.1.9.

Wyrokiem z dnia 22 października 2020 r. w sprawie II K 402/20, za czyn z art. 244 KK (popełniony w dniu 14 lutego 2020 r.) Sąd Rejonowy w Bełchatowie skazał K. S. m.in. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat

dane o karalności

16 - 18

odpis wyroku II K 402/20

10

akta sprawy II K 402/20

załącznik

1.2.1.10.

K. S. obywa karę pozbawienia wolności w systemie zwykłym. Mimo motywowania nie jest zainteresowany udziałem w opracowaniu i realizacji Indywidualnego Programu Osadzonego. Jego postawa i zachowanie oceniane jest jako dobre. Przestrzega porządku i dyscypliny. Wobec funkcjonariuszy prezentuje postawy regulaminowe. Nie miał konfliktów ze współosadzonymi, dobrze układa relacje interpersonalne. Nie przejawia tendencji do zachowań agresywnych. Był nagradzany, nie był karany dyscyplinarnie, nie korzystał z ulg. Nie uczestniczył w systemie przepustkowym i nie korzystał z widzeń poza terenem jednostki penitencjarnej. Jest zatrudniony jako sprzątający oddział. Nie uczestniczył w programach resocjalizacji, nie podejmował nauczania, nie jest uczestnikiem subkultury więziennej. Nie przejawia szczególnych zainteresowań.

opinia o skazanym

29

0.0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

dane o karalności

niekwestionowane przez strony, sporządzone przez organ do tego uprawniony

akta sprawy II K 1155/14

niekwestionowane przez strony

1.2.1.2

dane o karalności

niekwestionowane przez strony, sporządzone przez organ do tego uprawniony

akta sprawy II K 1233/14

niekwestionowane przez strony

1.2.1.3

dane o karalności

niekwestionowane przez strony, sporządzone przez organ do tego uprawniony

akta sprawy II K 218/15

niekwestionowane przez strony

1.2.1.4

dane o karalności

niekwestionowane przez strony, sporządzone przez organ do tego uprawniony

akta sprawy II K 115/16

niekwestionowane przez strony

1.2.1.5

dane o karalności

niekwestionowane przez strony, sporządzone przez organ do tego uprawniony

akt sprawy II K 988/17

niekwestionowane przez strony

1.2.1.6

dane o karalności

niekwestionowane przez strony, sporządzone przez organ do tego uprawniony

odpis wyroku II K 680/19

niekwestionowany przez strony, sporządzony przez organ do tego uprawniony

odpis postanowienie II Ko 3249/19

niekwestionowany przez strony, sporządzony przez organ do tego uprawniony

akta sprawy II K 680/19

niekwestionowane przez strony

1.2.1.7

dane o karalności

niekwestionowane przez strony, sporządzone przez organ do tego uprawniony

odpis wyroku II K 1130/19

niekwestionowany przez strony, sporządzony przez organ do tego uprawniony

akta sprawy II K 1130/19

niekwestionowane przez strony

1.2.1.8

dane o karalności

niekwestionowane przez strony, sporządzone przez organ do tego uprawniony

odpis wyroku II K 103/20

niekwestionowany przez strony, sporządzony przez organ do tego uprawniony

1.2.1.9

dane o karalności

niekwestionowane przez strony, sporządzone przez organ do tego uprawniony

odpis wyroku II K 402/20

niekwestionowany przez strony, sporządzony przez organ do tego uprawniony

akta sprawy II K 402/20

niekwestionowane przez strony

1.2.1.10

opinia o skazanym

bezstronna, obiektywna i zupełna, sporządzona przez organ do tego uprawniony, treść niekwestionowana przez strony.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie II K 680/19

kara 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, zamieniona następnie prawomocnie na 9 miesięcy zastępczej kar pozbawienia wolności oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat

3.1.2.

wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie II K 1130/19

kara 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem potrącania 15% wynagrodzenia na cele społeczne, zamieniona następnie prawomocnie na 365 dni zastępczej kary pozbawienia wolności

3.1.3.

wyrok Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie II K 103/20

środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat

3.1.4.

wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie II K 402/20

kara 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k. – wyrok łączny może być wydany jedynie wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Te zaś, w przypadku K. S. określa art. 85 § 1 i § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r.. Ta regulacja winna być zastosowana w przedmiotowej sprawie, albowiem z dniem 25 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy regulujące wydanie kary łącznej, które są bardziej niekorzystne dla skazanego. Ponieważ wszystkie przestępstwa, za które orzeczono kary wyrokami objętymi wyrokiem łącznym w niniejszym postępowaniu popełnione zostały przed dniem 25.06.2020 r., zgodnie z dyrektywą art 4 § 1 kk należy stosować przepisy korzystniejsze dla skazanego.

W przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba orzeczenia od siebie:

- kary łącznej pozbawienia wolności w związku ze skazaniami na karę pozbawienia wolności w sprawach Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 402/20 oraz na kary ograniczenia wolności wynikające w wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II K 680/19 i II K 1130/19 (przy czym w obu przypadkach kary te zostały prawomocnie zamienione na zastępczą karę pozbawienia wolności.

- łącznego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w związku z prawomocnymi skazaniami w sprawach Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 680/19 oraz II K 1130/19 i Sądu Rejonowego w Pabianicach sygn. akt II K 103/20.

Wszystkie kary oraz środki karne orzeczone wskazanymi powyżej wyrokami na dzień orzekania w przedmiotowej sprawie pozostają do wykonania.

W myśl art. 85 § 1 i § 2 kk (w brzmieniu obowiązującym do 24.06.2020 r.) kara łączna może być orzeczona, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 kk, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Oczywistym jest przy tym, iż uwzględniając treść przepisów dotyczących orzekania w przedmiocie kary łącznej podstawą orzeczenia kary łącznej są kary jednostkowe, orzeczone za zbiegające się przestępstwa, jak i kary łączne.

Analiza dopuszczalności wydania wyroku łącznego przez pryzmat ww. warunków wskazuje, że pozostającymi do wykonania karami pozbawienia wolności są kara pozbawienia wolności orzeczona w wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 402/20 (6 miesięcy), opisanym w punkcie IX oraz kary ograniczenia wolności orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 680/19 (1 rok i 6 miesięcy) oraz II K 1130/19 (2 lata), opisanym w punktach Vi i VII.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk (przy uwzględnieniu dyspozycji art.. 87 § 1 kk odnośnie kar orzeczonych w sprawach II K 680/19 i II K 1130/19), przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności Sąd ma możliwość orzeczenia jej w wysokości od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności. W przypadku połączenia kar ze wskazanych powyżej wyroków kara łączna powinna zatem sytuować się w przedziale od 1 lat pozbawienia wolności (próg ten wyznacza najwyższa z kar jednostkowych - kara zastępcza w sprawie II K 1130/19) do 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności (suma kar jednostkowych).

Ta sama analiza przez pryzmat ww. warunków wskazuje, że pozostającymi do wykonania środkami karnymi zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych są środki karne zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone w wyrokach: Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 680/19 (2 lat) i II K 402/20 (3 lat), opisanych w punktach VI i IX. oraz Sądu Rejonowego w Pabianicach sygn. akt II K 103/20 (2 lat), opisanym w punkcie VIII.

Zgodnie z treścią art. 90 § 1 kk przy wymiarze łącznego środka karnego Sąd stosuje te same zasady, co przy łączeniu kar i ma możliwość orzeczenia jego w wysokości od najwyższego z wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. W przypadku połączenia środków karnych ze wskazanych powyżej wyroków łączny środek karny powinien zatem sytuować się w przedziale od 2 lat (próg ten wyznacza najwyższy z jednostkowych środków karnych) do 7 lat (suma jednostkowych środków karnych).

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając kary w wyroku łącznym pamiętać należało o tym, że Sąd nie powinien brać pod uwagę tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru poszczególnych kar wymierzonych prawomocnymi wyrokami podlegającymi połączeniu. Należy jednak tak ukształtować wymiar kary łącznej, by z jednej strony oddać ustaloną zawartość bezprawia, a z drugiej nie epatować nadmierną surowością kary. Zastosowanie zasady absorpcji czy kumulacji ma z natury skrajny charakter i w niniejszych realiach, w ocenie Sądu, nie ma podstaw do zastosowania żadnej z nich. Łącząc kary jednostkowe pozbawienia wolności Sąd Rejonowy zastosował zasadę asperacji, czyli tzw. częściowego pochłaniania.

Orzekając w przedmiocie kary łącznej pozbawienia wolności Sąd miał na względzie także w opinię o skazanym z której wynika, iż postępowanie skazanego w trakcie odbywania kary w zasadzie nie budzi zastrzeżeń. Na rozmiar kary łącznej wpływa również zachowanie skazanego po orzeczeniu wobec niego poszczególnych kar jednostkowych.

Nie bez znaczenie przy ustalaniu rozmiaru kary łącznej był fakt, iż skazany występował przeciwko wielu dobrom chronionym przez prawo - czyny przeciwko mieniu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Wobec powyższego Sąd doszedł do przekonania, iż w okolicznościach niniejszej sprawy adekwatnym będzie wymierzenie K. S. kary łącznej 2 pozbawienia wolności, tj. kary przy zastosowaniu zasady częściowej asperacji, jednakże w górnych jej granicach.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Nieco odmienne stanowisko Sąd zajął w przypadku kary łącznego środka karnego. Wskazać bowiem należy, iż środek ten dotyczy skazań za trzy w zasadzie tożsame przestępstwa (niestosowanie się do zakazu sądowego), popełnionych w relatywnie krótkim odstępie czasu.

Z tych względów Sąd zastosował w przypadku łącznego środka karnego zasadę asperacji orzekając go w wysokości zbliżonej do najwyższego ze środków podlegających łączeniu, tj. 4 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

W pozostałym zakresie wyroki objęte wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu, gdyż reszta zawartych w nich rozstrzygnięć nie podlegała łączeniu.

3

Sąd odmówił objęcia wyrokiem łącznym skazań wynikających z wyroków jednostkowych opisanych w punktach I, II, III, IV i V, albowiem w chwili orzekania o karze łącznej kary jednostkowe orzeczone w tych sprawach zostały już przez skazanego wykonane.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Biorąc pod uwagę sytuację materialną i rodzinną skazanego, Sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie w całości i przejął je na rachunek Skarbu Państwa (art. 624 § 1 kpk) Skazany obecnie przebywa w zakładzie karnym, nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów.

1.PODPIS