Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 30/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2023r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący : sędzia Dorota Scott-Sienkiel

Protokolant: Paulina Markowska

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. w Olsztynie – Jerzego Radgowskiego

po rozpoznaniu w dniach 30.09.2021r., 08.11.2021r., 09.12.2021r., 19.01.2022r., 02.03.2022r., 11.08.2022r., 29.09.2022r., 14.04.2023r., 26.05.2023r., 21.06.2023r.

sprawy oskarżonego

J. T. (1) , syna T. i J. z domu B., urodzonego w dniu (...) w Ż.,

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r. w O., W. i
innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej
grupie przestępczej, zakładającej ustalony podział ról i zadań, mającej na celu popełnianie
przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem i uszczupleniem
podatku od towaru i usług, polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub
zatajających prawdę deklaracji podatkowych w zakresie podatku naliczonego i należnego,
oraz polegających na podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnienie
stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem
opisanych przestępstw kamo-skarbowych,

tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.;

II. w okresie od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r. w O., W.
innych miejscach, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego
zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej oraz czyniąc z popełnienia przestępstwa stałe źródło
dochodu oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w ramach zaplanowanego,
ustalonego i zaakceptowanego podziału ról i zadań, realizując z góry ustalony przepływ
towarów, który miał na celu nieuiszczenie należności publicznoprawnej podatku VAT, będąc
przedstawicielem firmy o nazwie (...) sp. jawna A. K. T. W. z siedzibą w
W. oraz firmy (...) sp. jawna I. G., T. W., dokonał zakupów
paliwa w spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w ilości co najmniej
500.000 litrów na łączną kwotę 2.075.118,92 zł, przez co brał udział w ustalonych z góry,
transakcjach zakupu paliwa, w których brała udział spółka pozorująca działalność gospodarczą o nazwie (...), będącym importerem paliwa i jego dostawcą do spółki (...), która nie odprowadziła do Skarbu Państwa należnych opłat z tytułu podatku od towaru i usług i pozorując działalność gospodarczą, wytwarzała nierzetelne dokumenty w

postaci faktur VAT wystawianych na rzecz spółki (...), wprowadzając przy tym w błąd pracowników Urzędów Skarbowych co do rzetelności przedkładanej dokumentacji podatkowej i stwarzając pozory prowadzenia działalności gospodarczej przez te spółkę, co umożliwiło osobom sprawującym nieformalny nadzór nad spółką (...), poprzez zaniechanie odprowadzenia podatku naliczonego, zabór podatku naliczonego, czym doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co

najmniej 733.305,87 złotych stanowiących mienie dużej wartości, otrzymując przy tym za swoją działalność kwotę 17 groszy za każdy zakupiony litr paliwa,

tj. o czyn z art. 286 § l kk w zw. z art. 294 § l kk i art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § l kk w zw. z art. 12 kk;

III. w okresie od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r. w O., W. innych miejscach, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej oraz czyniąc z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w ramach zaplanowanego, ustalonego i zaakceptowanego podziału ról i zadań, realizując z góry ustalony przepływ towarów, który miał na celu nieuiszczenie należności publicznoprawnej podatku VAT, będąc przedstawicielem firmy o nazwie (...) sp. jawna A. K. T. W. z siedzibą w W. oraz firmy (...) sp. jawna I. G., T. W., dokonał zakupów paliwa w spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w ilości co najmniej 500.000 litrów na łączną kwotę 2.075.118,92 zł, przez co brał udział w ustalonych z góry, transakcjach zakupu paliwa, w których brała udział spółka pozorująca działalność gospodarczą o nazwie (...), będącym importerem paliwa i jego dostawcą do spółki (...), która nie odprowadziła do Skarbu Państwa należnych opłat z tytułu podatku od towaru i usług i pozorując działalność gospodarczą, wytwarzała nierzetelne dokumenty w postaci faktur VAT wystawianych na rzecz spółki (...), wprowadzając przy tym w błąd pracowników Urzędów Skarbowych co do rzetelności przedkładanej dokumentacji podatkowej i stwarzając pozory prowadzenia działalności gospodarczej przez te spółkę, co umożliwiło osobom sprawującym nieformalny nadzór nad spółką (...) poprzez zaniechanie odprowadzenia podatku naliczonego, zabór podatku naliczonego, czym doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 733.305,87 złotych stanowiących mienie dużej wartości, otrzymując przy tym za swoją działalność kwotę 17 groszy za każdy zakupiony litr paliwa,

tj. o czyn z art. 76 § l kks i art. 56 § l kks w zw. z art. 37 § l pkt l kks, art. 37 § l pkt 2 kks i

art. 37 § l pkt 5 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § l kks;

orzeka:

I. oskarżonego J. T. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie I aktu oskarżenia, z tym, że przyjmuje, iż czynu dopuścił się w okresie od września do października 2014r. i który kwalifikuje jako przestępstwo określone w art. 258 § 1 k.k. i za to skazuje go i wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

II. oskarżonego J. T. (1) w ramach zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że w okresie od września do października 2014r. działając czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach ustalonego podziału ról, mając na celu nieuiszczenie należności publicznoprawnej, tj. podatku VAT przez osoby sprawujące nieformalny nadzór nad spółkami (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W., działając w imieniu i na rzecz firmy o nazwie (...) sp. jawna A. K. T. W. z siedzibą w W. oraz firmy (...) sp. jawna I. G., T. W., dokonał zakupów paliwa w spółce (...) sp. z o.o. w ilości około 560.000 litrów na łączną kwotę co najmniej 2.589.237,62 zł, przez co brał udział w ustalonych z góry transakcjach zakupu paliwa, w których brała udział spółka pozorująca działalność gospodarczą o nazwie (...) Sp. z.o.o., będąca importerem paliwa i jego dostawcą do spółki (...), która nie odprowadziła do Skarbu Państwa należnych opłat z tytułu podatku od towaru i usług i pozorując działalność gospodarczą, wytwarzała nierzetelne dokumenty w postaci faktur VAT wystawianych na rzecz spółki (...), otrzymując przy tym za swoją działalność kwotę 17 groszy za każdy zakupiony litr paliwa, powodując uszczuplenie w podatku VAT w łącznej kwocie co najmniej 733.305,87 zł;

- czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo określone z art. 271 § 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. i za to skazuje go, wymierzając w oparciu o art. 271 § 3 k.k. i w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 33 § 1 – 3 k.k. kary 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 100 (sto) zł.;

III. oskarżonego J. T. (1) w ramach zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie III aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że w okresie od września do października 2014r. działając czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach ustalonego podziału ról, mając na celu nieuiszczenie należności publicznoprawnej, tj. podatku VAT przez osoby sprawujące nieformalny nadzór nad spółkami (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W., działając w imieniu i na rzecz firmy o nazwie (...) sp. jawna A. K. T. W. z siedzibą w W. oraz firmy (...) sp. jawna 1. G., T. W., dokonał zakupów paliwa w spółce (...) sp. z o.o. w ilości około 560.000 litrów na łączną kwotę co najmniej 2.589.237,62 zł, przez co brał udział w ustalonych z góry, transakcjach zakupu paliwa, w których brała udział spółka pozorująca działalność gospodarczą o nazwie (...) Sp. z.o.o., będąca importerem paliwa i jego dostawcą do spółki (...), która nie odprowadziła do Skarbu Państwa należnych opłat z tytułu podatku od towaru i usług i pozorując działalność gospodarczą, wytwarzała nierzetelne dokumenty w postaci faktur VAT wystawianych na rzecz spółki (...), otrzymując przy tym za swoją działalność kwotę 17 groszy za każdy zakupiony litr paliwa, powodując uszczuplenie w podatku VAT w łącznej kwocie co najmniej 733.305,87 zł;

- kwalifikuje to jako przestępstwo z art. 56 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i za to skazuje go, wymierzając w oparciu o art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i w zw. z art. 38 § 1 pkt 3 k.k.s. i 23 § 1 i 3 k.k.s. kary 1 roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) zł.;

IV. na podstawie art. 8 § 1 k.k.s. orzeka, że spośród kar orzeczonych w pkt II i III wyroku podlegają wykonaniu orzeczone w pkt II;

V. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 85 a k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone w punktach I, II i orzeka wobec oskarżonego karę łączną 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

VI. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 25 lipca 2017r. godz. 06.05 do 26 lipca 2017r. godz. 09.45;

VII. zasądza od oskarżonego J. T. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4.400 zł (cztery tysiące czterysta) tytułem opłaty oraz obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 30/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.1. USTALENIE FAKTÓW

0.1.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. T. (1)

czyn przypisany w pkt I, stanowiący przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

czyn przypisany w pkt II, stanowiący przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

czyn przypisany w pkt III, stanowiący przestępstwo z art. 56 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W okresie od 1 lutego 2014 r. do 15 maja 2015 r. w O. i innych miejscach istniała zorganizowana grupa przestępcza, którą kierował D. B. (1), a członkami grupy byli m.in E. Z. i W. Z. (1), a grupa ta miała na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem i uszczupleniem podatku od towaru i usług, polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę deklaracji podatkowych w zakresie podatku naliczonego i należnego, oraz polegających na podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem opisanych przestępstw kamo-skarbowych. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w ramach zaplanowanego, ustalonego i zaakceptowanego podziału ról i zadań, realizując z góry ustalony przepływ towarów, który miał na celu nieuiszczenie należności publicznoprawnej podatku VAT, dokonywano transakcji sprzedaży paliw, w której brały udział spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz spółki pozorujące działalność gospodarczą m.in. o nazwie (...), będąca importerem paliwa i jego dostawcą do spółki (...), która nie odprowadziła do Skarbu Państwa należnych opłat z tytułu podatku od towaru i usług i pozorując działalność gospodarczą, wytwarzała nierzetelne dokumenty w postaci faktur VAT wystawianych na rzecz spółki (...), czym wprowadzano w błąd pracowników Urzędów Skarbowych co do rzetelności przedkładanej dokumentacji podatkowej i stwarzając pozory prowadzenia działalności gospodarczej przez tę spółkę, co umożliwiło osobom sprawującym nieformalny nadzór nad spółką (...) zaniechanie odprowadzenia należnego podatku VAT.

Spółka (...) została zarejestrowana w dniu 21 marca 2012r. w K., z siedzibą i adresem w K., a od dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniła siedzibę na W., ul. (...) lok. (...). Kolejnymi jej właścicielami posiadającymi 100 % udziałów byli: W. B., D. B. (1) (od dnia 20.11.2013r.) i W. Z. (1) (od dnia 01.10.2014r.). W. Z. (1) reprezentował Spółkę jako Prezes Zarządu w okresie od dnia 20.11.2013r. do 07.12.2014r.

Jesienią 2013r. D. B. (1) skontaktował się z W. Z. (1) i poprosił by ten został prezesem (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.. W. Z. (1) zgodził się. Miał otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł miesięcznie, które jednak nie zostało mu nigdy wypłacone. D. B. (1) rozliczał się z W. Z. (1) w inny sposób. Przekazywał mu sukcesywnie gotówkę, której kwota wyniosła łącznie ok. 160.000,00 zł. E. Z., który przy organizacji procederu pełnił funkcję pomocniczą, głównie jako kierowca i kurier, zarobił ok. 30.000,00 zł.

Początkowo Spółka działała legalnie skupując paliwa na wolnym rynku. Zyski nie były wielkie. Sytuacja zmieniła się w lutym 2014r. Od tego momentu na mocy porozumienia pomiędzy D. B. (1) i współpracującymi z nim osobami a W. Z. (1) i E. Z. rozpoczął się nielegalny obrót paliwem. D. B. (1) zajmował się kupnem paliwa na (...), organizował w zaprzyjaźnionej firmie spedycyjnej przewóz towaru. W. Z. (1) był odpowiedzialny m.in. za odprawę celną paliwa. Po to, by zaniżyć podatek należny VAT, potrzebowali tzw. „znikających podatników”. W tym celu zostały założone/zakupione Spółki (...) z o.o. z/s w P., (...) Sp. z o.o. z/s w W., (...) Sp. z o.o. z/s we W. oraz G. T. Sp z o.o. z/s w B.. Wszystkie dowody osobiste wystawione na dane Prezesów ww. Spółek o nazwiskach A. G., R. S., T. G. (1) oraz T. B. zostały podrobione, mężczyźni o takich danych osobowych nie widnieją w rejestrach litewskich.

Spółki te w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami płynnymi, natomiast uczestniczyły w łańcuchu firm dokonującego fikcyjnego obrotu paliwami płynnymi, tj. olejem napędowym oraz benzyną, wystawiając fikcyjne faktury VAT dokumentujące sprzedaż paliw płynnych, jak też posługując się fikcyjnymi fakturami VAT dokumentującymi zakup paliw płynnych. W rzeczywistości faktycznym odbiorcą paliwa była zorganizowana grupa przestępcza dokonująca sprzedaży paliw płynnych, nabywanych bez podatku VAT ( (...)), których zakup w urządzeniach księgowych został udokumentowany fikcyjnymi fakturami VAT wystawionymi w łańcuchu paliwowym. W efekcie sprzedaży paliwa podatek należny VAT pomniejszany był o fikcyjny podatek naliczony, który na etapie „znikającego podatnika” nie został odprowadzony do budżetu państwa, a jedynie wykreowany dla potrzeb stworzonego procederu. Oszukańczy proceder polegał na deklarowaniu przez podmiot dokonujący obrotu paliwami na terenie kraju (w przedmiotowym przypadku przez (...) Sp. z o.o.) fikcyjnych zakupów paliw od podmiotów (w tym T.) powstałych na potrzeby tego przedsięwzięcia, mających wirtualne siedziby na terenie kraju. Podatek naliczony wykazany w tych fakturach służył obniżeniu podatku należnego z tytułu sprzedaży paliw na rynku krajowym, a w konsekwencji nie deklarowaniu zobowiązań podatkowych w podatku VAT. W celu zatarcia przestępczego mechanizmu w obrocie paliwami oraz upozorowania rzeczywistego obrotu towarem utworzono także Spółki w innych krajach UE (...). Wszystkie podmioty biorące udział w łańcuchu fikcyjnych dostaw były w pełni kontrolowane przez zorganizowaną grupę przestępczą i w części należały do obywateli zza wschodniej granicy Polski. Podjęte działania grupy miały za zadanie udokumentowanie źródła pochodzenia towaru, ukazanie ciągłości dostaw oraz opodatkowanie transakcji, zyskiem był natomiast niezapłacony podatek VAT, a tym samym możliwość sprzedaży paliw po cenach niższych niż rynkowych, naruszając w ten sposób zasady uczciwej konkurencji.

W mechanizmie uchylania się od opodatkowania brała udział m.in. Spółka (...). (...) Sp. z o.o. we W., która posiadała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zorganizowali D. B. (1) i W. Z. (1). Pierwszy z nich opłacił wszystkie związane z tym koszty, W. Z. (1) znalazł „słupa” do objęcia funkcji Prezesa pod nazwiskiem T. B., ob. (...). W rzeczywistości był to Polak, napotkany w W. na Placu (...) o charakterystycznym wyglądzie, gdyż miał szklane oko. W. Z. (1) nigdy nie poznał jego prawdziwego nazwiska. Po uzgodnieniu wynagrodzenia na kwotę 5.000 zł miesięcznie, mężczyźni udali się do fotografa, aby zrobić zdjęcie do dowodu osobistego. Zdjęcie zostało przekazane D. B. (1). E. Z. zawiózł „słupa” do notariusza w L., gdzie pod nazwiskiem T. B. w dniu 18 lipca 2014r. nabył udziały w Spółce (...) od K. B. i I. K. (jako ich pełnomocnik działał M. B.). W dniu 25 sierpnia 2014r. w placówce Banku (...) S.A. we W. zostały założone konta spółki (prowadzone w PLN, EUR, USD). Cała dokumentacja Spółki trafiła do rąk D. B. (1). Wypłata środków w gotówce z konta w wysokości 500.000,00 zł nastąpiła w dniu 22 września 2014r. Pieniądze zostały podjęte przez T. B. i były przeznaczane na wynagrodzenie dla „słupów” oraz na „rabaty” płacone odbiorom paliwa „pod stołem”. Pieniądze dla odbiorców przekazywał W. Z. (1) D. B. (1). Miało to miejsce w jego domu przy ul (...) w O.. D. B. (1) instruował wspólnika komu i ile ma wręczyć pieniędzy. W. Z. (1) rozwoził pieniądze w piątki.

W dniu 3 września 2014r. pomiędzy Spółką (...), reprezentowaną przez W. Z. (1) a T., reprezentowaną przez T. B. została spisana umowa zlecenia dot. odprawy akcyzowej towarów. (...) Sp. z o.o. posiadająca status Zarejestrowanego Obiorcy zobowiązała się m.in. dokonać wszelkich formalności związanych z odprawą akcyzową towarów należących do T. (umowa zlecenia, k. 3134-3135).

W. Z. (1) składał zamówienia na paliwo u V. M.’a- przedstawiciela podmiotów (...), (...) i (...), a później przelewał na jego rzecz pieniądze. Wystawiał też faktury, obsługiwał skrzynki pocztowe znikających podatników. Na trop nielegalnego procederu wkrótce wpadły organy ścigania Republiki Litewskiej, które podjęły działania operacyjne w postaci utrwalania treści rozmów telefonicznych V. M.’a. W toku przeprowadzania w okresie od 21 sierpnia 2014r. do 2 listopada 2014r. kontroli treści informacji przesłanych siecią elektroniczną nr abonenckiego należącego do wymienionego uzyskano informację o hurtowym handlu produktami ropopochodnymi (olej napędowy i benzyna), zorganizowanym przez osoby odpowiedzialne - V. M.’a i V. M. z (...) z (...)oraz spółki zarejestrowanej w (...) (...), w toku ich realizacji unikając płatności podatku VAT przez podmioty prawne zarejestrowane w Polsce, tj. K. Sp z o.o. z/s w P., (...) Sp. z o.o. z/s w W., (...) Sp. z o.o. z/s we W. oraz G. T. Sp z o.o. z/s w B., które reprezentowali- prezes zarządu (...) Sp. z o.o. W. Z. (1) oraz właściciel Spółki- (...) (protokół z przeprowadzenia czynności przez wywiad kryminalny, k. 2021-2022)

W okresie od 10 do 23 września 2014r. Spółka (...) wystawiła na rzecz (...) Sp. z o.o. łącznie 116 faktur VAT dokumentujących sprzedaż paliw płynnych na łączną kwotę brutto 16.388.556,84 zł (k. 2439v-2441).

W ramach postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Dyrektora (...) we W. porównano ceny jednostkowe netto ujęte na fakturach VAT sprzedaży oleju napędowego i benzyny wystawionych przez Spółkę (...) z cenami hurtowymi (...) (...) (potentata na rynku paliw płynnych w Polsce), obowiązującymi na dzień wystawienia faktury i ustalono, że cena jednostkowa sprzedaży paliw płynnych na każdej fakturze (w ilości 116 szt.) była każdorazowo niższa od ceny hurtowej publikowanej przez (...) (...) na dany dzień. Spółka (...) w celu nadania pozorów legalności prowadzonej działalności realizowała marżę w wysokości ok. 1-5 groszy na 1 litrze paliwa. W tym stanie rzeczy końcowi odbiorcy tzw. „brokerzy” otrzymywali faktury VAT dokumentujące zakup paliwa z dyskontem ok. 20 groszy w stosunku do cen hurtowych PKN (...), co umożliwiało konkurowanie ze stacjami należącymi do koncernów paliwowych oraz uzasadniało sens ekonomiczny rzekomego zakupu, w szczególności, że cena ta zawierała także transport paliwa. Strata budżetu państwa z tytułu nieuiszczonego podatku VAT należnego od sprzedaży dostarczonego na teren kraju oleju napędowego i benzyny sprowadzonych z państw UE we wrześniu 2014r. wyniosła nie mniej niż 3.064.527,00 zł. (decyzja, k. 2424-2453).

P. zakupione ze Spółki (...) było przetankowywane na stacji paliw w O. na ul. (...). Sprzedaż paliwa odbywała się z takim rabatem, że gdyby była legalna, nie byłaby opłacalna. Każdy odbiorca paliwa otrzymywał fakturę z oficjalną ceną paliwa uzależnioną od ceny (...) i ceny dolara. Potem następowało rozliczenie tego zakupu i odbiorca w gotówce otrzymywał dalszy rabat. Kwota płacona odbiorcom w gotówce „pod stołem” wynikała z różnic jakie istniały pomiędzy ceną na fakturze a ceną uzgodnioną i wynosiła od kilku do kilkunastu groszy na litrze. Odbiorcy najpierw przelewali na konto kwoty wynikające z faktur, później otrzymywali umówiony „rabat” w gotówce. W. Z. (1) nawiązał na takich zasadach współpracę z (...) sp. jawną A. K., T. W. oraz (...) sp. jawną I. G., T. W.. Reprezentantem obu Spółek był oskarżony J. T. (1). Jego numer telefonu mieli zapisane w swoich kontaktach zarówno W. Z. (1) (jako J. T. (2) A. P.), jak D. B. (1) (jako A. T.). Ten sam nr telefonu na stronach internetowych był skojarzony z kontem serwisu społecznościowego F. J. T. (1) oraz m.in. ze stacją paliw (...) spółka jawna A. K. (2), T. W. (...)-(...) S. W. (...), woj. (...).

To z J. T. (1) W. Z. (1) dokonał wszystkich ustaleń, jemu płacił w gotówce umówiony rabat. Uzgodnienia były takie, że na fakturze spółki miały przyznany oficjalny rabat w wysokości ok. 250 zł od 1000 litra ceny paliwa (...), zaś „pod stołem” W. Z. (1) płacił oskarżonemu za zakup paliwa 170 zł od dostarczonych 1000 litrów. W celu zachowania maksymalnej ostrożności mężczyźni ustalili, że z oskarżonym będzie kontaktował się wyłącznie W. Z. (1). D. B. (1) wkroczył do rozmów z oskarżonym dopiero wtedy kiedy ten zaprzestał płatności za faktury. W. Z. (1) gotówkę w kwocie ok. 10.000 zł przekazywał oskarżonemu trzy- lub czterokrotnie w (...) galerii handlowej (...). W okresie od 25 lipca 2014r. do 07 listopada 2014r. W. Z. (1) przebywał w Galerii (...)- krotnie, w tym, w dniu 25 września 2014r. łączył się telefonicznie z J. T. (1). Ostatni raz W. Z. (1) planował wręczyć J. T. (1) kwotę 50.000 zł, lecz nie doszło do przekazania pieniędzy wobec zakończenia współpracy. Współpraca z wymienionymi spółkami trwała do czasu kiedy nie zapłaciły za towar kwoty ok. 1.600.000,00 zł. Wtedy doszło do kłótni pomiędzy D. B. (2) i W. Z. (1). D. B. (1) oskarżył wspólnika, że ten podzielił się za jego plecami zyskiem z w/w spółkami. Ostatecznie Spółka (...) sprzedała dług (...) Sp. z o.o. z/s w W., która wystąpiła z pozwem o zapłatę przeciwko dłużnikom.

Ceny na fakturach sprzedaży (...) spółce (...) wystawionych przez spółkę (...) były niższe aniżeli ceny paliwa oferowanego przez (...) (...) czy (...). Różnice te oscylowały w granicach od 282 zł do 302 zł na 1m ( 3 )paliwa i ze względu na krótki okres współpracy i nie tak znaczne ilości zakupionego paliwa, odbiegały od stosowanych w praktyce handlowej. Całkowity estymowany wolumen zakupu paliw dla A. wyniósł ok. 240.000 litrów, a dla P. Polskie ok. 320.000 litrów w skali poszczególnych miesięcy, co z kolei przekłada się odpowiednio na 8 pełnych cystern we wrześniu dla A. oraz 11 zapełnionych cystern w październiku dla P. (...). Nie jest to wolumen znaczący w handlu hurtowym i odpowiadał zakupom średniej (dla A.) lub nieznacznie powyżej średniej (dla P. (...)) stacji paliw funkcjonującej na rynku w tamtym okresie. Koszt transportu był ujęty w cenie zakupu paliwa, dodatkowo lokalizacja miejsca dostaw była znacznie oddalona od O.. W oferowanej kwocie na litr ujęte były również koszty odprawy, urzędnika oraz samego procesu rozładunku/przeładunku w O.. Termin płatności udokumentowanych faktur kształtował się między 3 a 14 dni od daty dostawy i nie obejmował przedpłaty. Wnioskując z powyższego, od ceny SPOT dla tego rodzaju zakupu można było się spodziewać upustu w wysokości 10 gr/l dla benzyny 95 oraz 15 gr/l dla oleju napędowego. Uzyskanie interwencyjnej oferty dostaw paliwa w cenie o 15-20 gr/l niższej niż potencjalnie dostępna dla działającej na rynku, zakontraktowanej długoterminowo stacji paliw było w badanym okresie praktycznie niemożliwe bez wzbudzania podejrzeń funkcjonującego od lat na rynku paliw przedsiębiorcy. Do tego dochodzi jednakowe nietypowe rabatowanie groszowe przez dostawcę hurtowego zarówno dla benzyny, jak i oleju napędowego, jak to miało miejsce w tym przypadku. Zakup był dokonywany bez pisemnej umowy, zaś zakontraktowanie dostawy miało miejsce z tak dalekiej odległości, w czasie, gdy nie było problemu z dostępnością paliw w magazynach krajowych znajdujących się kilkanaście/kilkadziesiąt kilometrów od stacji paliw A./P. (...).

Z dniem 24 września 2014r. Spółka (...) została wykreślona przez US W. z systemu (...) ze względu na brak kontaktu z podatnikiem i zaprzestała „nabywać” paliwa płynne od firm zagranicznych. Wykreślenie z systemu (...) sprawiło, że Spółka stała się „bezużyteczna’ w pełnieniu roli „znikającego podatnika”, w tej roli zstąpiła ją kolejna utworzona wcześniej Spółka (...) z/ s w B..

W październiku 2014r. transakcje wykonywane na kontach spółki (...) z o.o. wzbudziły podejrzenie Banku (...). Rachunek spółki w PLN był zasilany przelewami tylko z jednego źródła, tj. od (...) Sp. z o.o. z/s w W.. Środki te natychmiast były przelewane na rachunki własne spółki prowadzone w EUR i USD lub transferowane na rzecz (...)firmy. Ponadto część środków w rachunku PLN Spółki (...) została przelana z powrotem na rzecz firmy (...). Środki, które po przewalutowaniu z PLN trafiły na rachunku T. prowadzone w EUR lub USD były natychmiast przelewane dalej na rzecz kilku zagranicznych podmiotów w Estonii, Litwy i Łotwy. Dominującym odbiorcą byk (...) z siedzibą w (...). Transakcje wzbudziły wątpliwości z uwagi na:

1.  bardzo duże obroty na nowo otwartych rachunkach- ponad 16 mln PLN w ciągu 3 tygodni (pierwsza transakcja 11.09.2014r.),

2.  sposób przeprowadzania transakcji (uznania rachunku (...) Sp. z o.o. pochodziły tylko z jednego źródła i wszystkie otrzymane środki były natychmiast transferowane dalej na rzecz zagranicznych firm mających siedzibę w krajach wysokiego ryzyka-(...)),

3.  adres siedziby firmy (...) Sp.z.o.o. (ul. (...) W.) zasilającej rachunek klienta był „adresem wirtualnym”,

4.  brak innych operacji mogących świadczyć o rzeczywistym prowadzeniu działalności gospodarczej np. płatności na rzecz US, ZUS.

W grudniu 2014r. zostało wszczęte postępowanie kontrolne przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W..

Pismo (...) do PO O. wraz z załącznikami i płytą CD T. (...), (...) sp. z o.o.

320-367

Pismo (...) do PO O. wraz z załącznikami i płytą CD dot. spółki (...)

368-404

Odpis KRS spółka (...) sp. z 0.0.

405-406

Pismo Grupy O. do PO O. wraz z załącznikami i płytą CD

407-411

Pismo (...) do PO O. wraz z załącznikami i płytą (...)

412-419a

Pismo Banku (...) do PO O. wraz z płytą (...) sp. z 0.0.

420-423

Pismo Banku (...) do PO O. wraz z płytą (...) sp. z 0.0.

424-427

Pismo przewodnie Banku (...) do PO O. wraz z załącznikami oraz płytą CD

428-435

Załączniki do protokołu przesłuchania świadka M. B.

440-446

Załączniki do protokołu przesłuchania świadka M. B.

447-472

Pismo R. do PO O. wraz z płytą (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o.

473-474a

Protokół oględzin (...) sp. z 0.0., (...) sp. z 0.0., (...) sp. z 0.0., (...) sp. z 0.0. wraz z załącznikami

475-676

Protokół oględzin

678

Notatka urzędowa dotycząca logowań do serwisu fakturownia.pl przez użytkowników (...) sp. z o.o., (...) sp. z 0.0.

679-692

Protokół oględzin dokumentacji bankowej przesłanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Estonii wraz z załącznikami

693-947

Notatka urzędowa zawierająca podsumowanie przepływów finansowych m.in. między (...)

948-955

Notatka urzędowa z analizy wykazów połączeń telefonicznych m.in. W. Z. (1), D. B. (1) i J. T. (1)

56-68,

956-989

Protokół oględzin rzeczy zabezpieczonych w (...)

990

Notatka urzędowa dot. historii przepływów finansowych na łotewskich rachunkach bankowych (...), (...) S (...) (UK), (...)

(...), (...)

991-992

notatka urzędowa dot. graficznego podsumowania przelewów finansowych (...), (...), (...), (...), (...)

993-994

dokumentacja wraz z płytą CD uzyskana w ramach pomocy prawnej od Prokuratury Generalnej Łotwy

995-1316

notatka urzędowa dot. przepływów finansowych pomiędzy (...) a spółką (...)

1450

notatka urzędowa wraz z zestawieniem przelewów

k. 1451-1542

tłumaczenie dokumentów z języka litewskiego i rosyjskiego z Biura Policji Kryminalnej (...)w W., w szczególności rozmów telefonicznych między D. B. (1), W. Z. (2) i V. M. (1)

1543-1644

tłumaczenie dokumentów uzyskanych z Republiki Litewskiej

1645-2419

zawiadomienie (...) W. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z załącznikami (...) sp. z 0.0.

2420-2423

decyzja podatkowa dot. spółki (...) wraz z wynikiem kontroli podatkowej

2424-2455

notatka urzędowa z analizy stenogramów uzyskanych z Republiki Litewskiej D. B. (1), V. M., W. Z. (1), V. M. (2), W.

2456-2471

decyzja (...) O. nr (...) sp. z 0.0.

2472-2518

tłumaczenie dokumentów z języka litewskiego

2540-2577

notatka urzędowa z analizy akt sprawy

2578-2584

materiały w języku litewskim

2585-2624

protokół oględzin wraz z załącznikami

2873-3189

notatka dotycząca ustaleń związanych z art. 299 k.k.

3190-3196

protokół oględzin wraz z załącznikami

3197-3858

zeznania a wcześniej wyjaśnienia E. Z.

2644-2647, 2648-2650, 2656-2658, 2676-2677, 2871-2872, 3956-3960,

zeznania, a wcześniej wyjaśnienia W. Z. (1)

2627-2630, 2631-2638, 2639-2643, 2651-2652, 2653-2655, 2672-2673, 2674-2675,3861-3865, 3870-3872, 3873-3875, 3866-3867

zeznania M. B.

436-437,

438-439,

zeznania P. I.

A. S.

2519-2520, 4465v-4466

2521- 2523, 4053v-4056, 4238v-4239, 4466v-4467

zeznania D. K.

2538-2539, 4063-4064, 4493

zeznania T. G. (2)

4493v-4494, 2532-2534, 2535-2537, 4240, 4065-4069

wyjaśnienia D. B. (1) w takim zakresie, w jakim potwierdził konflikt z W. Z. (1) na tle rozliczeń z J. T. (1)

4026

tablica poglądowa nr 9 z wykazem osób J. T. (1)

2678-2679

dane z T-M. wraz z płytą z CD

4195-4196

opinia biegłego M. A. pisemna i ustna oraz biegłego J. B. pisemna i ustna

4518-4529, 4574-

4577, 4592-4603,

4698v-4707, 4740-4748

Spółki (...) A. K., T. W. sp. j. z siedzibą w W. (którą reprezentuje A. K. i T. W.), a następnie (...) I. G., T. W. sp.j. z siedzibą J. (którą reprezentuje I. G. oraz T. W.) zajmowały się sprzedażą paliw i prowadziły swoją działalność na nieruchomościach wydzierżawionych od J. T. (1). Stacje Paliw (...) znajdują się pod adresami (...)-(...) G. (...) woj. (...), (...)-(...) M. Ł. (...), woj. (...), (...)-(...) J. (...), woj. (...). W. Z. (1) odwiedzał te stacje w okresie od 23 stycznia 2014r. do 18 kwietnia 2014r. W podobnym okresie w okolicach tych przebywał też D. B. (1).

J. T. (1), oprócz umów dzierżawy nieruchomości dla tych spółek, miał znaczący wpływ na ich działalność, w tym wybór dostawców paliwa. Spółki te, w przeciwieństwie do J. T. (1), nie miały większego majątku. W okresie od września 2014 r. do października 2014r. firmy o nazwie (...) sp. jawna A. K. T. W. z siedzibą w W. oraz (...) sp. jawna I. G., T. W. dokonały zakupów paliwa w spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w ilości około 560.000 litrów na łączną kwotę 2.589.237,62 zł, przez co wzięły udział w transakcjach zakupu paliwa od spółki pozorującej działalność gospodarczą o nazwie (...), będącej importerem paliwa i jego dostawcą do spółki (...), która nie odprowadziła do Skarbu Państwa należnych opłat z tytułu podatku od towaru i usług i pozorując działalność gospodarczą, wytwarzała nierzetelne dokumenty w postaci faktur VAT wystawianych na rzecz spółki (...), wprowadzając przy tym w błąd pracowników Urzędów Skarbowych co do rzetelności przedkładanej dokumentacji podatkowej i stwarzając pozory prowadzenia działalności gospodarczej przez te spółkę, co umożliwiło osobom sprawującym nieformalny nadzór nad spółką (...) nieodprowadzenie podatku należnego w kwocie co najmniej 733.305,87 złotych.

aneks do umowy dzierżawy

203

Notatka urzędowa dot. rozliczeń pomiędzy U., a A. sp.j., P. Polska

2680-2744

odpis KRS dot. (...)

4208-4212

odpis KRS dot. (...)

4213-4217

sprawozdanie z wykonanych czynności oraz zeznania W. C.

4579-4580, 4695v-4696

J. T. (1) w dacie zarzucanych mu czynów był niekarany

karta karna

4605-4606

0.1.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.2. OCena DOWOdów

0.1.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Pismo (...) do PO O. wraz z załącznikami i płytą (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Pismo GlIF do PO O. wraz z załącznikami i płytą CD dot. spółki (...)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Odpis KRS spółka (...) sp. z 0.0.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Pismo Grupy O. do PO O. wraz z załącznikami i płytą CD

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Pismo (...) do PO O. wraz z załącznikami i płytą (...)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Pismo Banku (...) do PO O. wraz z płytą (...) sp. z 0.0.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Pismo Banku (...) do PO O. wraz z płytą (...) sp. z 0.0.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Pismo przewodnie Banku (...) do PO O. wraz z załącznikami oraz płytą CD

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Załączniki do protokołu przesłuchania świadka M. B.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Załączniki do protokołu przesłuchania świadka M. B.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Pismo R. do PO O. wraz z płytą (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Protokół oględzin (...) sp. z 0.0., (...) sp. z 0.0., (...) sp. z 0.0., (...) sp. z 0.0. wraz z załącznikami

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Protokół oględzin

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Notatka urzędowa dotycząca logowań do serwisu fakturownia.pl przez użytkowników

(...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Protokół oględzin dokumentacji bankowej przesłanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Estonii wraz z załącznikami

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Notatka urzędowa zawierająca podsumowanie przepływów finansowych m.in. między (...)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Notatka urzędowa z analizy wykazów połączeń telefonicznych m.in. W. Z. (1), D. B. (1) i J. T. (1)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Protokół oględzin rzeczy zabezpieczonych w (...)

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Notatka urzędowa dot. historii przepływów finansowych na łotewskich rachunkach bankowych (...), (...) S (...) (UK), (...)

(...), (...)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Notatka urzędowa dot. graficznego podsumowania przelewów finansowych (...), (...), (...), (...), (...)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Dokumentacja wraz z płytą CD uzyskana w ramach pomocy prawnej od Prokuratury Generalnej (...)

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Notatka urzędowa dot. przepływów finansowych pomiędzy (...) a spółką (...)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Notatka urzędowa wraz z zestawieniem przelewów

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Tłumaczenie dokumentów z języka litewskiego i rosyjskiego z Biura Policji Kryminalnej (...)w W.,

w szczególności rozmów telefonicznych między D. B. (1), W. Z. (2) i V. M. (1)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Tłumaczenie dokumentów uzyskanych z Republiki Litewskiej

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Zawiadomienie (...) W. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z załącznikami (...) sp. z 0.0.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Decyzja podatkowa dot. spółki (...) wraz z wynikiem kontroli podatkowej

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Notatka urzędowa z analizy stenogramów uzyskanych z Republiki Litewskiej D. B. (1), V. M., W. Z. (1), V. M. (2)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Decyzja (...) O. nr (...) sp. z 0.0.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Tłumaczenie dokumentów z języka litewskiego

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Notatka urzędowa z analizy akt sprawy

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Materiały w języku litewskim

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Protokół oględzin wraz z załącznikami

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Notatka dotycząca ustaleń związanych z art. 299 k.k.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

Protokół oględzin wraz z załącznikami

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

zeznania P. I.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- pozostają spójne z wyjaśnieniami/zeznaniami W. Z. (1), który podał, że pracownicy Spółki (...) nie byli wtajemniczani w nielegalny proceder, wiedza ta była przed nimi skrzętnie ukrywana,

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka;

zeznania a wcześniej wyjaśnienia E. Z.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka;

wyjaśnienia W. Z. (1)

- są konsekwentne;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności tego dowodu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowość relacji W. Z. (1). Postanowił on podjąć współpracę z organami ścigania dzieląc się rozległą wiedzą na temat przestępczego procederu. W swojej relacji przedstawił tyle szczegółów, że łatwo było zweryfikować jego prawdomówność w oparciu o inne dowody zebrane w toku postępowania przygotowawczego. I jak się okazało, W. Z. (1) nie minął się z prawdą w niczym. Trzymając się ram przedmiotowego postępowania, należy wskazać, że prawidłowo wskazał daty i okoliczności utworzenia Spółki (...), później Spółki (...), łącznie ze znalezieniem „słupa”, który miał pełnić rolę Prezesa Zarządu tej ostatniej. Wiernie opisał charakterystyczny wygląd mężczyzny, jego szklane oko, co widać na zdjęciach wykonanych do sfałszowanego dowodu tożsamości. Dokładnie opisał mechanizm działania przestępczego procederu, osoby w nim biorące oraz sposób zachęcania odbiorów do zakupu paliwa od spółki (...) poprzez stosowane rabaty, co znalazło pośrednio potwierdzenie w opiniach biegłych. W takich warunkach nie ma powodów, by nie dać wiary W. Z. (1) w zakresie udziału oskarżonego J. T. (1) w nielegalnym obrocie paliwem. Potwierdzeniem, że zarówno W. Z. (1), jak i D. B. (1) kontaktowali się z oskarżonym jest fakt, że obaj mężczyźni mieli w swoich telefonach zapisany nr do oskarżonego, zaś W. Z. (1) łączył się z nim w Galerii (...), czyli miejscu, które wskazywał jako miejsce ich spotkań. Relację W. Z. (1), że kontaktował się z J. T. (1) w sprawie sprzedaży paliwa ze spółki (...) potwierdził D. B. (1), który podejrzewał wspólnika o zmowę z oskarżonym i oszustwo. Ani W. Z. (1) ani D. B. (1), którzy aktualnie pozostają ze sobą w konflikcie spowodowanym różnym przedstawianiem swoich ról w przestępnym procederze, nie mieli żadnego interesu, by pomawiać J. T. (1) bez powodu. Jednocześnie cena paliw płynnych nabytych przez spółki (...) od spółki (...) obiektywnie świadczy o tym, że musiało istnieć porozumienie pomiędzy nimi i nielegalny obrót. Nie ma natomiast żadnego dowodu na to, by rozmowy w tej sprawie prowadzili oficjalni ich reprezentanci w osobach A. K., T. W. czy też I. G.. Za niewiarygodnością wyjaśnień W. Z. (1) nie może przemawiać brak precyzji w podaniu dat i ilości spotkań z oskarżonym oraz przekazanych mu kwot, wręcz przeciwnie, świadczy to o tym, że relacja wymienionego nie jest wystudiowana na potrzeby procesu, lecz poddana naturalnemu procesowi zapominania. Trzeba pamiętać o szerokim zakresie działalności W. Z. (1). Spotykał się on z dziesiątkami osób, wielokrotnie przekazywał pieniądze, przy czym nie robił z tego notatek.

zeznania M. B.

- są konsekwentne;

- podawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

zeznanie A. S.

- są konsekwentne;

- pozostają spójne z wyjaśnieniami W. Z. (1), który podał, że pracownicy Spółki (...) nie byli wtajemniczani w nielegalny proceder, wiedza ta była przed nimi skrzętnie ukrywana,

- podawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

zeznania D. K.

- są konsekwentne;

- pozostają spójne z wyjaśnieniami W. Z. (1), który podał, że pracownicy Spółki (...) nie byli wtajemniczani w nielegalny proceder, wiedza ta była przed nimi skrzętnie ukrywana,

- podawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

zeznania T. G. (2)

- są konsekwentne;

- pozostają spójne z wyjaśnieniami W. Z. (1), który podał, że pracownicy Spółki (...) nie byli wtajemniczani w nielegalny proceder, wiedza ta była przed nimi skrzętnie ukrywana,

- podawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

opinie biegłego M. A. pisemna i ustna oraz biegłego J. B. pisemna i ustna

- opinie są zgodne ze sobą, jasne, wyczerpująco i logicznie uzasadniające wnioski końcowe, jednocześnie korespondują z ustalonym mechanizmem działania przestępnego procederu oraz relacją W. Z. (1). Wymieniony wskazał, że na fakturze Spółki miały przyznany oficjalny rabat w wysokości ok. 250 zł od 1m ( 3) ceny paliwa (...). Z opinii biegłego J. B., który pracował na dokumentach, wynika, że upust oscylował pomiędzy 282 zł do 302 zł na 1m ( 3 )paliwa. W obu przypadkach, by to upust znacznie odbiegający od cen paliwa oferowanego przez (...) (...) czy (...). Biegły wyczerpująco wyjaśnił metodologię, w oparciu o którą wyselekcjonował stacje paliw, które stały się punktem odniesienia do ustalenia cen rynkowych paliwa w 2014r. Biegły wskazał, że istotną okolicznością było położenie składu celnego (O.), gdzie trafiało paliwo importowane przez Spółkę (...). W związku z tym, że najbliższa O. baza magazynowa znajduje się w G., czyli też na wschodzie Polski, biegły badał ceny SPOT dla tej części kraju, przy czym wyjaśnił, że umowny podział kraju nie do końca pokrywa się z jego przecięciem W.. W swoich badaniach uwzględnił również te stacje paliw na lewym brzegu W., które należą do multifranczyzobiorców posiadających siedzibę na prawym brzegu W., posiadających po kilka stacji paliw objętych tymi samymi warunkami handlowymi (stąd na liście znalazły się P., K. czy S.).

Sąd nie znalazł powodów osłabiających zaufanie do bezstronności biegłego J. B.. Za taki powód nie uznał okoliczności, że biegły pracuje dla spółki (...), która jest w sporze prawnym ze Spółką (...) z o.o. z/s w K. i, że trakcie postępowania egzekucyjnego (...) (...) zajęła nieruchomość, na której została ustanowiona na rzecz oskarżonego hipoteka. Biegły wydając opinię nie wiedział o sprawie, gdyż nie jest osobą decyzyjną, by podejmować jakiekolwiek działania w toczącym się postępowaniu cywilnym a jego opinia w żaden sposób nie może oddziaływać na prawa i obowiązki oskarżonego w toku prowadzonej egzekucji. Biegły nie wykazał się emocjonalnym stosunkiem do strony lub jej obrońcy, manifestowanym w pisemnej lub ustnej odpowiedzi na merytoryczne pytania i zarzuty stawiane wcześniej sporządzonej opinii. Wszystkie jego wypowiedzi były rzeczowe, merytoryczne, poparte materiałami źródłowymi.

Tablica poglądowa nr 9 z wykazem osób J. T. (1)

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

dane z T-M. wraz z płytą z CD

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Notatka urzędowa dot. rozliczeń pomiędzy U., a A. sp.j., P. (...)sp.j.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały, jest to forma analizy kryminalnej

odpis KRS dot. (...)

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

odpis KRS dot. (...)

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

Dokumentacja złożona przez obrońców J. T.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

sprawozdanie z wykonanych czynności oraz zeznania W. C.

- dowód pochodzący od osoby profesjonalnie zajmującej się usługami detektywistycznymi, wykonującej zlecone mu zadanie w ramach powierzonego mu zadania, obiektywnej, nie zaangażowanej w sprawę

zeznania T. G. (2)

- są konsekwentne;

- podawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności tego dowodu;

karta karna

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

protokół zatrzymania J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

protokół przeszukania osoby J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

protokół przeszukania pomieszczeń J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

dokumenty transakcyjne z przeszukania J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

akt notarialny J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

akt notarialny M. W., J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

akt notarialny J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

akt notarialny J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

protokół tymczasowego zajęcia mienia ruchomego J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

protokół oddania rzeczy na przechowanie K. W.

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

protokół przeszukania samochodu J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

protokół przeszukania J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

protokoły oględzin dokumentacji zabezpieczonej od J. T. (1) wraz z załącznikami

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

protokoły oględzin dokumentacji zabezpieczonej od J. T. (1)

nie ma znaczenia dla ustalenia faktów

wyjaśnienia D. B. (1) w zakresie, w jakim nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów

(k. 2525, 2625-2626, 3859-3860, 3905-3907)

- sprzeczne z dowodami obiektywnymi w postaci dokumentów oraz ze spójnymi wyjaśnieniami W. Z. (1);

- stanowią przyjętą linię obrony mająca na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej;

wyjaśnienia W. Z. (1) w zakresie w jakim nie przyznaje się do popełniania czynów (k. 17-18, 21-22, 2528-2529, 2530-2531)

-wyjaśnienia złożone na wstępnym etapie procesu; należy wskazać, że w następnych przesłuchaniach W. Z. (1) spójnie wyjaśnił na czym polegał przestępczy proceder, co miało odzwierciedlenie w dowodach obiektywnych z dokumentów.

wyjaśnienia J. KrzysztofaTymickiego (k. 110-111, 209-212, 228-229)

-wyjaśnienia oskarżonego pozostają w sprzeczności z wiarygodnym materiałem dowodowym. Jego depozycje, że nie znał W. Z. (1) i D. B. (1) są niewiarygodne, gdyż obaj wymienieni w swoich kontaktach telefonicznych mieli zapisany nr tel. oskarżonego. Zarejestrowany kontakt telefoniczny W. Z. (1) z J. T. (1), wykonany w Galerii (...), koresponduje z relacją tego pierwszego, w jakim celu i miejscu dochodziło do spotkań między mężczyznami. Zresztą relacja W. Z. (1), pozostając w jawnej opozycji do wyjaśnień oskarżonego, pozwala na jednoznaczny wniosek, że wyjaśnienia są wyłącznie przyjętą przez oskarżonego linią obrony. Nadto o tym, że oskarżonego J. T. (1) wiązały z W. Z. (1) relacje handlowe i, że na ich tle doszło do nierozliczenia się przez oskarżonego z transakcji zakupu paliwa na rzecz spółek (...), świadczą zeznania W. C., do którego zgłosił się W. Z. (1) szukając sposobu na wyegzekwowanie długu. Działania podjęte przez W. Z. (1) były dokonane nie na potrzeby procesu karnego, lecz w ramach przemyślanej strategii, by odzyskać dług. Zatem okoliczność, że W. Z. (1) w czerwcu 2015r. przekazał osobie postronnej informacje o udziale oskarżonego w zakupach paliwa od spółki (...), jeszcze bardziej zwiększa wiarygodność jego relacji złożonej w postępowaniu karnym.

zeznania T. W. (k. 4474-4476, 4235v-4236), A. K. (2) (k. 4490-4492, 4236v-4237), I. G. (2) (k. 4492-4493, 4239)

- zeznania (...) spółek (...) A. K., T. W. sp. j. z siedzibą w W. i (...) I. G., T. W. sp.j. z siedzibą J. są sprzeczne z wyjaśnieniami/zeznaniami W. Z. (1). Wymienieni zaprzeczyli roli J. T. (1) w reprezentowaniu Spółek wobec (...), w negocjowaniu ilości i dostaw paliwa od tego kontrahenta, niemniej ich depozycje w świetle wiarygodnego materiału dowodowego, nie mogą się ostać. Wymienieni mieli interes w tym, by ukrywać swoją wiedzę w zakresie procederu nabycia paliwa od Spółki (...) obawiając się odpowiedzialności karnej.

1.3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

J. T. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zarzucony oskarżonemu w pkt I aktu oskarżenia czyn, polegający na braniu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej uznać należy za udowodniony. Zachowanie oskarżonego wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 258 § 1 k.k. W ocenie sądu zasadnym jest przyjęcie istnienia zorganizowanej grupy, mającej związek z działalnością przestępczą polegającą na uszczuplaniu należności publicznoprawnych metodą "znikającego podatnika". W ramach utworzonej grupy da się stwierdzić ścisłe i utrwalone relacje między członkami grupy, przybierające postać hierarchiczną, wykształcenie względnie trwałej struktury powiązanej z podziałem zadań, jak i gotowość wykonywania poleceń przez członków grupy. Istnienie grupy podporządkowane było założonemu celowi, który stanowiło popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z uszczupleniem podatku VAT oraz na podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych, związanych z popełnieniem tych przestępstw. W ocenie sądu oskarżony w oczywistym stopniu zdawał sobie sprawę z faktu istnienia takiej grupy, jak i swojej do niej przynależności i odgrywanej w niej roli. Świadczy o tym konspiracyjny charakter spotkań z W. Z. (1), nieujawniony wobec osób trzecich wpływ oskarżonego na decyzje handlowe podejmowane w (...) Spółek (...), przyjmowanie przez niego korzyści majątkowej „pod stołem”, decyzja o zakupie paliwa poniżej jej ceny rynkowej.

x

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

II, III

J. T. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

- czyn przypisany w pkt II, stanowiący przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

- czyn przypisany w pkt III, stanowiący przestępstwo z art. 56 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.

W ocenie sądu dokonując oceny prawnej zachowań oskarżonego zasadnym było ustalenie, że w ramach czynu zarzuconego mu w pkt II aktu oskarżenia oskarżony dopuścił się jednego przestępstwa, działając czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu. Działania oskarżonego pozostawały z interesami grupy przestępczej i w związku funkcjonalnym z nimi i miały prowadzić do realizacji zadań grupy, a także jej planowanej działalności. Oskarżony działając w imieniu i na rzecz Spółek (...) doprowadził do wystawienia dokumentów (faktur VAT), które poświadczały nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a następnie do użycia tych dokumentów w obrocie prawnym, przy czym czynu dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271§3 k.k. w zb. z art. 273 k.k.).

Przez uczynienie sobie z przestępstwa stałego źródła dochodów rozumieć należy pewną ciągłą i trwałą działalność sprawcy, który poprzez popełnianie przestępstw uzyskuje określony dochód. Wymagana jest zatem pewnego rodzaju regularność i wielokrotność popełniania przestępstw przez sprawcę. Istotę takiej działalności porównuje się do swoistej działalności gospodarczej (wyr. SA w Łodzi z 22.5.2018 r., II AKa 24/18, Legalis; wyr. SA w Łodzi z 31.7.2014 r., II AKa 117/14, Legalis; wyr. SA w Łodzi z 10.4.2014 r., II AKa 45/14, Legalis). Dla przyjęcia powyższej przesłanki uwzględnić należy również zamiar sprawcy: "Jeżeli sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że prowadzenie procederu przestępnego będzie dla niego odpowiednio trwałym źródłem w miarę regularnych dochodów, to jest "sprawcą, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu" w rozumieniu art. 65 § 1 k.k., chociażby nawet ostatecznie ów zamysł sprawcy nie został urzeczywistniony z takich czy innych powodów" (wyr. SA w Gdańsku z 29.6.2017 r., II AKa 124/17, Legalis; por. wyr. SA w Krakowie z 31.3.2015 r., II AKa 34/15, Legalis; wyr. SA w Katowicach z 5.3.2015 r., II AKa 2/15, Legalis; wyr. SA w Katowicach z 27.6.2013 r., II AKa 161/13, Legalis).

W ocenie sądu niezasadnym wydaje się przyjęcie w kwalifikacji czynu przypisanego w pkt II wyroku kwalifikacji określonej w art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 k.k., albowiem z ustalonego stanu faktycznego bezspornie wynika (wskazano tak w akcie oskarżenia), że nie doszło do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa poprzez bezpodstawny zwrot (wyłudzenie) podatku VAT a tym samym wskazanego w a/o zaboru podatku naliczonego. Istotą działalności wskazanej w akcie oskarżenia było organizowanie fikcyjnych podmiotów gospodarczych, wytwarzających potwierdzającą nieprawdę dokumentację, min. w postaci nierzetelnych faktur, nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, umożliwiając unikniecie uiszczania ("bilansowanie") podatku VAT należnego w związku z importem do Polski znacznych ilości paliw z terenu(...), który to skutek (uszczuplenie należności publicznoprawnej) niewątpliwie nastąpił. Żadna ze spółek wskazana w akcie oskarżenia nie występowała jednak o zwrot podatku VAT i do takiego nie doszło, nie było to również objęte zamiarem sprawców. Jak przyjęto w orzecznictwie, dopuszczalna jest oczywiście koncepcja kwalifikowania działania polegającego na wyłudzeniu podatku VAT jako przestępstwa powszechnego z art. 286 § 1 k.k., jednakże tylko wtedy, gdy sprawca zrealizuje znamiona ustawowe tego występku. Musi on zatem działać z zamiarem kierunkowym, a więc w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez doprowadzenie organu finansowego do wypłaty z mienia Skarbu Państwa wskazanych przez siebie kwot pieniężnych, stosując oszukańcze zabiegi wprowadzające ten organ w błąd co do powstania, dającego tytuł wypłaty, obowiązku podatkowego.

Zachowanie polegające na zaniżeniu należnego za dany okres rozliczeniowy podatku prowadzi do uniknięcia wydatku z własnego mienia podatnika kosztem uszczuplenia spodziewanego dochodu Skarbu Państwa i jako takie nie stanowi niekorzystnego rozporządzenia mieniem z majątku Skarbu Państwa, polega bowiem na zaniechaniu rzetelnego zgłoszenia przedmiotu opodatkowania, prowadzącym do uniknięcia wydatku z własnego majątku podatnika kosztem uszczuplenia spodziewanego dochodu finansowego Skarbu Państwa i pozostaje poza zakresem znamion oszustwa z kodeksu karnego. Zaniżenie należnego za dany okres zobowiązania podatkowego stanowi realizację znamion przestępstwa skarbowego określonego w art. 56 § 1 k.k.s. - w wypadku spełnienia określonych w tym przepisie przesłanek. (wyrok SA w Katowicach, z dnia 26 czerwca 2014, Sygn. Akt II AKa 153/14). Tym samym za właściwą należy uznać kwalifikację przyjętą w pkt II niniejszego wyroku, przy uwzględnieniu, że czyny te popełniono przed wejściem w życie art. 271a k.k. Z podobnych względów zasadnym było w kwalifikacji czynu przypisanego w pkt III wyroku pominąć art. 76 § 1 k.k.s., do którego znamion należy narażenie na bezpodstawny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej. W opisie tego czynu, jak i kwalifikacji, pominąć również należało znamię:

-dużej wartości, gdyż zgodnie z definicją zawartą w art. 53 § 15 k.k.s. duża wartość to taka, która przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia (jest wyższa niż ta wartość), przy czym decydująca jest wartość z czasu popełnienia czynu zabronionego. W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie w 2014r. wynosiło 1.680 zł, duża wartość to taka, która przekracza 840.000,00 zł,

- stałego źródła dochodu, z uwagi na odmiennie ukształtowanie art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s. (w porównaniu do art. 65 § 1 k.k.), które uniemożliwia przyjęcie omawianego obostrzenia w przypadku działania czynem ciągłym, w ramach jednego przestępstwa. Na gruncie regulacji karno-skarbowej, do przyjęcia, że sprawca uczynił sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu niezbędne jest popełnienie co najmniej dwóch przestępstw skarbowych (por. wyrok SA w Białymstoku z 13.11.2013r. sygn. akt IIAKa 210/13).

W związku z tym, że zaniżanie należnego za dany okres zobowiązania podatkowego odbywało się poprzez wystawianie faktur w sposób nierzetelny i posługiwanie się nimi, fakt ten należało odzwierciedlić w kwalifikacji prawnej czynu oskarżonego poprzez dodanie art. 62§2 k.k.s.

Działanie oskarżonego naruszyły wszystkie wymienione w pkt III wyroku przepisy co uzasadnia ich kumulatywną kwalifikację określoną w art. 7 § 1 k.k.s. Ponadto działanie sprawcy były podejmowane w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem popełniania zachowań wyczerpujących znamiona powyżej wskazanych przestępstw skarbowych, co uzasadnia ich kwalifikację z zastosowaniem art. 6 § 2 k.k.s.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.4. KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. T. (1)

I, II, III, IV, V

Sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub działającemu w zorganizowanej grupie lub związku, o których mowa w art. 65§1 k.k., sąd wymierza karę pozbawienia wolności w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s. Sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary, jeżeli sprawca popełnia przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego.

Stosownie do art. 38 § 1 pkt 3 k.k.s. stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo skarbowe w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, nie niższej niż 1 miesiąc do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie wyłącza wymierzenia z takim samym obostrzeniem także kary grzywny grożącej za to przestępstwo obok kary pozbawienia wolności. Sąd ma zatem obowiązek wymierzyć karę pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, nie niższej niż 1 miesiąc do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, tj. w przedziale od 1 miesiąca do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Oprócz wymierzenia kary pozbawienia wolności w granicach tak nadzwyczajnie obostrzonych, sąd może wymierzyć także karę grzywny grożącą za dane przestępstwo do górnej granicy zwiększonej o połowę, tj. w przedziale od 11 do 1080 stawek dziennych.

Zgodnie z art. 23§3 k.k.s. ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Obecnie orzecznictwo przyjmuje, że dla określenia wysokości stawki dziennej orzekanej na podstawie art. 23 § 3 k.k.s. miarodajna jest wysokość minimalnego wynagrodzenia z chwili popełnienia indywidualnego czynu (zob. wyr. SN z 29.7.2015 r., II KK 118/15, Legalis). Należy zgodzić się z poglądem, że znajdą tu zastosowanie zasady intertemporalne art. 2 k.k.s., przy założeniu, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia oznacza zmianę ustawy. Zatem o wysokości stawki dziennej grzywny decydować będzie ta wysokość minimalnego wynagrodzenia, która będzie korzystniejsza dla sprawcy [zob. J. Raglewski, Zasady karania za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – próba oceny i kierunki zmian, [w:] Z. Siwik (red.), Kodeks karny skarbowy, s. 68]. Zgodnie z przywołanym przepisem Sąd mógł orzec grzywnę w granicach od 56 zł do 672.000 zł.

Orzekając o karach sąd miał na uwadze bardzo duży stopień społecznej szkodliwości przypisanych czynów, popełnionych w celu osiągniecia bezprawnej korzyści majątkowej, w ramach grupy przestępczej, wspólnie z innymi osobami. Działalność powyższa miała charakter zaplanowany, wieloaspektowy, rozciągnięty w czasie, skutkowała powstaniem uszczuplenia należności publicznoprawnej o znacznej wartości. Stopień winy oskarżonego uznać należało za wysoki. Sąd jednocześnie uwzględnił uprzednią niekaralność oskarżonego, jak również inne okoliczności określone w art. 53 § 1 i 2 k.k. W rezultacie wymierzył kary pozbawienia wolności i grzywny, jak w części dyspozytywnej, uznając je za odpowiednie do winy i społecznej szkodliwości przypisanych przestępstw.

W oparciu o treść art. 8 § 1 k.k.s, mając na uwadze zaistnienie tzw. idealnego zbiegu przestępstw i przestępstw skarbowych, rozstrzygnął, która z kar podlega wykonaniu jako surowsza (pkt II), orzekł również karę łączną pozbawienia wolności, która w ocenie sądu spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze, jak również w zakresie społecznego oddziaływania. W ocenie sądu kary tak ukształtowane są zasłużone i sprawiedliwe.

1.5. Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. T. (1)

VI

zgodnie z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 25.07.2017r. godz. 06.05 do 26.11.2017r. godz. 09.45.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

Stosownie do treści art. 627 kpk oraz 2 ust. 1 pkt 5 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 4.400 zł oraz pozostałe koszty sądowe.

1.8. Podpis