Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CSK 524/08
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 kwietnia 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Zbigniew Strus (przewodniczący)
SSN Irena Gromska-Szuster
SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa Joanny S., Marii W., Jędrzeja P., Krzysztofa P., Marii W.,
Małgorzaty P., Władysława W. i Tomasza W.
przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Infrastruktury
o odszkodowanie,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 16 kwietnia 2009 r.,
skarg kasacyjnych strony pozwanej i powódki Joanny S.
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 19 lutego 2008 r.,
1) oddala obie skargi kasacyjne, /.../
2
Uzasadnienie
Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji pozwanego Skarbu Państwa –
Ministra Infrastruktury oraz apelacji powodów wyrokiem z dnia 19 lutego 2008 r.
zmienił wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10 listopada 2005 r. w ten sposób,
że zasądził od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra Infrastruktury na rzecz
powodów: Małgorzaty P. – kwotę 1 041 939 zł, Władysława W. – kwotę 1 041.939
zł, Tomasza W. – kwotę 1 041 939 zł, Joanny S. – kwotę 1 893 157 zł, Marii K. W. –
kwotę 1 893 157 zł, Marii W.– kwotę 1 563 913 zł, Krzysztofa P. – kwotę 780 953 zł
i Jędrzeja P. – kwotę 780 953 zł, z ustawowymi odsetkami od każdej z
3
wymienionych kwot od dnia 19 lutego 2008 r. do dnia zapłaty, oraz na rzecz m.st.
Warszawy – kwotę 7 200 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt
I); ponadto oddalił w pozostałej części apelację powodów (pkt II) oraz apelację
pozwanego Skarbu Państwa (pkt III), zasądził od powodów na rzecz m.st.
Warszawy zwrot kosztów zastępstwa procesowego w drugiej instancji (pkt IV),
nakazał pobrać od powodów na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego
wydatki na opinię biegłego (pkt V), zniósł w pozostałej części wzajemnie między
powodami a pozwanym Skarbem Państwa koszty procesu w drugiej instancji (pkt
VI).
Z ustaleń stanowiących podstawę zarówno wyroku Sądu Okręgowego, jak
i wyroku Sądu Apelacyjnego wynika, że Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast decyzją z dnia 16 grudnia 1998 r. uznał, że decyzja Ministerstwa Gospodarki
Komunalnej z dnia 7 czerwca 1952 r., utrzymująca w mocy orzeczenie Prezydium
Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 2 maja 1952 r., odmawiające
dotychczasowemu właścicielowi, Andrzejowi W. , przyznania prawa własności
czasowej do „nieruchomości warszawskiej”, położonej przy N.[…], w zakresie
dotyczącym sprzedanych lokali: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/32, 33 oraz udziałów przypadających właścicielom
tych lokali w częściach budynku i jego urządzeniach służących do wspólnego
użytku ogółu mieszkańców, a także gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste
nabywcom tych lokali, została wydana z naruszeniem prawa, w pozostałym zaś
zakresie stwierdził jej nieważność. Spadkobiercy Andrzeja W. skierowali do
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wnioski o przyznanie
odszkodowania za sprzedane lokale na podstawie art. 160 k.p.a. Decyzją z dnia 31
lipca 2001 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast odmówił
wnioskodawcom odszkodowania ze względu na niewykazanie rzeczywistej szkody
pozostającej w normalnym związku przyczynowym z wadliwą decyzją
administracyjną z 7 czerwca 1952 r.
Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego o przysługiwaniu
Skarbowi Państwa legitymacji biernej w sprawie i o ponoszeniu przez Skarb
Państwa odpowiedzialności wobec powodów na podstawie art. 160 k.p.a.
Zaznaczył, że do sprzedaży lokali najemcom nie doszłoby, gdyby Skarb Państwa
4
nie uzyskał własności nieruchomości łącznie z budynkiem. Decyzja z 7 czerwca
1952 r. wywołała zatem nieodwracalne skutki. Lokale i udziały w częściach
wspólnych budynku i gruntu sprzedano dotychczasowym najemcom. Między
wadliwą decyzją z 7 czerwca 1952 r. a szkodą powodów, wyrażającą się utratą
lokali wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i gruntu, istnieje więc
normalny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.
Wymienione w wyroku Sądu Apelacyjnego kwoty zostały zasądzone na
rzecz powodów jako odszkodowania za doznaną rzeczywistą szkodę, równą
wartości utraconych lokali wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku
i gruntu. Sąd Apelacyjny podwyższył kwoty należnego powodom odszkodowania ze
względu na wzrost cen w toku postępowania apelacyjnego (w chwili wyrokowania
przez Sąd Apelacyjny były one wyższe niż w chwili wyrokowania przez Sąd
Okręgowy), zarazem jednak aprobował pogląd Sądu pierwszej instancji
o niemożności odliczenia przy ustalaniu wartości utraconych lokali nakładów
dokonanych przed 1952 r. na odbudowę budynku ze zniszczeń wojennych.
Odbudowy dokonał Państwowy Monopol Zapałczany na podstawie umów z 28
lutego 1946 r. i 1 marca 1946 r. Z tego tytułu przez oznaczony okres (do dnia
31 maja 1956 r.) miało mu przysługiwać (a ściśle rzecz biorąc - Skarbowi Państwa)
na mocy art. 9 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie
budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny (jedn. tekst: Dz. U. z 1947
r. nr 37, poz. 181 ze zm. – dalej: „dekret o rozbiórce”) prawo użytkowania
nieruchomości, na której znajdował się naprawiony budynek. Po upływie tego
okresu nieruchomość ta powinna być zwrócona właścicielowi w stanie wolnym od
obciążeń z tytułu dokonanej naprawy. Stąd Sąd Apelacyjny wywiódł wniosek
o nieprzysługiwaniu Skarbowi Państwa, korzystającemu z nieruchomości,
roszczenia względem właściciela budynku o zwrot nakładów poniesionych na
odbudowę.
Sąd Apelacyjny nie znalazł natomiast - inaczej niż Sąd Okręgowy - podstaw
do zasądzenia na rzecz powodów odszkodowania za utracone korzyści od dnia
17 października 1997 r. wskutek niemożności uzyskiwania czynszu za najem
sprzedanych przez Skarb Państwa lokali. Powołując się na wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 r., K 20/02 (OTK-A 2003, nr 7, poz. 76)
5
i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 273/05 (LEX nr
181261) podkreślił, że skoro zdarzenia, z których wynika zobowiązanie
odszkodowawcze miały miejsce przed 17 października 1997 r. (wejście w życie
Konstytucji), to odpowiedzialność pozwanego ogranicza się do rzeczywistej szkody
w rozumieniu art. 160 § 1 k.p.a. Co do zarzutu kwestionującego zasądzenie
odsetek za opóźnienie od daty wyrokowania wskazał m.in., że żądanie zasądzenia
odsetek od daty wcześniejszej stanowiło w okolicznościach sprawy nadużycie
prawa.
Sąd Apelacyjny, oprócz podwyższenia wysokości należnego powodom
odszkodowania na skutek wzrostu wartości utraconych lokali w toku postępowania
odwoławczego, uwzględnił jeszcze zarzut powodów dotyczący orzeczenia
o kosztach procesu.
Podniesionego przez Skarb Państwa zarzutu prekluzji roszczeń powodów na
podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za
szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. nr 54, poz. 243
ze zm. – dalej: „ustawa o odpowiedzialności Państwa”) Sąd Apelacyjny nie
uwzględnił.
Skarb Państwa – Minister Infrastruktury, skarżąc wyrok Sądu Apelacyjnego
w części obejmującej punkty I, III i VI, jako podstawy kasacyjne przytoczył: -
naruszenie art. 160 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca
2004 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 162,
poz. 1692 – dalej: „ustawa nowelizująca”) i art. 361 k.c. przez przyjęcie, że
pozwany ma naprawić szkodę w zakresie obejmującym nakłady na naprawę
i odbudowę lokali, choć poszkodowany nie poniósł tych nakładów; - bezpodstawne
zastosowanie art. 9 ust. 5 dekretu o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych
i uszkodzonych wskutek wojny; - niewłaściwe zastosowanie art. 6 ust. 1 ustawy
o odpowiedzialności Państwa w związku z art. 4 ust. 1 tej ustawy i art. XXVI
p.w.k.c.
Powódka Joanna S., skarżąc wyrok Sądu Apelacyjnego w zakresie – jak
można ostatecznie, mimo nieporadnego jego określenia, przyjąć - dotyczącym
oddalenia jej żądania zasądzenia odsetek od kwoty 1.098.167 zł za okres od 10
6
listopada 2005 r. do dnia 18 lutego 2008 r. (suma 287 524 zł) oraz oddalenia jej
żądania zasądzenia utraconych korzyści w wysokości 286 366 zł wraz
z ustawowymi odsetkami od dnia 10 listopada 2005 r. do dnia zapłaty, zarzuciła
naruszenie art. 481 k. c. przez przyjęcie, że odsetki w okresie od dnia
10 listopada 2005 r. do dnia 18 września 2008 r. pełniły również funkcję
waloryzacyjną, co powodowało, iż należały się dopiero od daty wyrokowania przez
Sąd drugiej instancji, naruszenie art. 361 § 2 k.c. przez jego niezastosowanie oraz
art. 160 k.p.a. przez jego niewłaściwe zastosowanie, naruszenie punktu 2 sentencji
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 r., K 20/02, przez jego
niezastosowanie, naruszenie art. 5 k.c. przez jego zastosowanie, pomimo
nieziszczenia się przesłanek uzasadniających stwierdzenie nadużycia prawa
podmiotowego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
1. Najpierw należało się odnieść do najdalej idącego zarzutu strony
pozwanej, a mianowicie do podnoszonej przez nią w skardze kasacyjnej,
w nawiązaniu do wcześniejszych twierdzeń, prekluzji roszczeń powodów na
podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności Państwa w związku z art. 4 ust.
1 tej ustawy i art. XXVI p.w.k.c.
Zgodnie z ogólną regułą międzyczasowego prawa prywatnego,
zakotwiczoną w zawartym w art. 3 k.c. zakazie retroakcji, a znajdującą wyraz także
m.in. w art. XXVI p.w.k.c., o skutkach prawnych zdarzenia rozstrzygają przepisy
ustawy obowiązującej w chwili jego nastąpienia, złożony zaś stan faktyczny należy
oceniać według ustawy obowiązującej w chwili zaistnienia ostatniego elementu tego
stanu. Jeżeli jednak stan faktyczny składa się nie tylko z oświadczeń woli (tak może
być w przypadku czynności prawnych) i czynów (tak może być w przypadku
czynów niedozwolonych), ale i zdarzeń w ścisłym tego słowa znaczeniu, właściwa
do jego oceny jest – jak wskazano w piśmiennictwie (por. J. Gwiazdomorski,
Międzyczasowe prawo prywatne, „Nowe Prawo” 1965, nr 6, s. 621622) – ustawa
obowiązująca w chwili nastąpienia ostatniego elementu będącego zachowaniem się
człowieka (oświadczenia, czynu). Późniejsze ziszczenie się elementu będącego
zdarzeniem w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie wyłącza zastosowania tej ustawy
7
do oceny całego złożonego stanu faktycznego; np. mimo iż śmierć wskutek
uszkodzenia ciała dokonanego podczas obowiązywania dawnej ustawy nastąpiła
już po wejściu w życie nowej ustawy, właściwa do oceny, czy doszło do
popełnienia czynu niedozwolonego i wynikającej z niego odpowiedzialności
odszkodowawczej, jest ustawa dawna. Za powyższą regułą intertemporalną
przemawiają istotne względy polityczno-prawne: dążenie do zapewnienia
poszanowania prawa obowiązującego w chwili podejmowania określonego
postępowania.
Zatem w myśl wskazanej reguły intertemporalnej, przepisy ustawy
obowiązującej w chwili nastąpienia zdarzeń polegających na określonym
zachowaniu się człowieka decydują o tym, czy zdarzenia te stanowią czyn
niedozwolony, jakie przesłanki muszą być spełnione, aby oznaczonej osobie
przypisać odpowiedzialność za ten czyn, oraz jaką treść ma ta odpowiedzialność.
Prawo obowiązujące w chwili wydania wadliwej decyzji z dnia 7 czerwca 1952 r. nie
przewidywało odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone władczym
działaniem jego organów (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 31
października 1950, C.226/50, Zb. Urz. 1952, nr 2, poz. 33). Ma więc rację strona
pozwana podnosząc, że w świetle tego prawa wydanie decyzji administracyjnej
z naruszeniem przepisów ustawy nie mogło być uznane za czyn niedozwolony
uzasadniający odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa, a zmianę tego
stanu prawnego przyniosło dopiero wejście w życie w dniu 28 listopada 1956 r. art.
4 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności Państwa. Przepis ten, przejęty następnie
w swej zasadniczej treści do kodeksu cywilnego jako art. 418 § 1, stanowił, że jeżeli
szkoda została wyrządzona na skutek wydania orzeczenia lub zarządzenia,
Państwo odpowiada tylko wówczas, gdy przy wydaniu orzeczenia lub zarządzenia
nastąpiło naruszenie prawa ścigane w trybie postępowania karnego lub
dyscyplinarnego, a wina sprawcy szkody została stwierdzona w wyroku karnym lub
orzeczeniu dyscyplinarnym albo uznana przez organ przełożony nad sprawcą
szkody. Mimo iż wszedł on w życie w dniu 28 listopada 1956 r., w art. 6 ustawy
o odpowiedzialności Państwa rozciągnięto jego zastosowanie, w drodze wyjątku od
zasady nieretrokacji, także na przypadki wcześniej wyrządzonych przez
funkcjonariuszy państwowych szkód przy wykonywaniu powierzonych im
8
czynności. W myśl art. 6 ustawy o odpowiedzialności Państwa, jeżeli według
dotychczasowych przepisów Państwo nie ponosiło odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przed dniem wejścia w życie tej ustawy, poszkodowany mógł
dochodzić od Państwa wynagrodzenia nie później niż w ciągu roku od tego dnia
(ust. 1); wynagrodzenia szkody określonej w ust. 1 nie można było jednak
dochodzić, jeżeli roszczenie byłoby już w dniu wejścia ustawy w życie
przedawnione przy uwzględnieniu trzyletniego okresu przedawnienia, a dla
roszczeń o wynagrodzenie za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utratę
żywiciela - przy uwzględnieniu okresu dziesięcioletniego, w przypadku gdy szkoda
wynikła ze zbrodni lub występku.
Choć poprzednik prawny powodów nie wystąpił z żądaniem zasądzenia
wynagrodzenia szkody wyrządzonej wydaniem decyzji z dnia 7 czerwca 1952 r.
w terminie określonym w art. 6 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności Państwa, nie
można jednak aprobować wyprowadzanego stąd przez stronę pozwaną wniosku
o wykluczeniu możności dochodzenia przez powodów naprawienia szkody
spowodowanej tą decyzją na podstawie zastosowanego przez Sąd Apelacyjny art.
160 k.p.a. Wprowadzając ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie
Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. nr 4, poz. 8 ze zm.) z mocą od 1 września 1980 r.
przepis art. 140 k.p.a. – oznaczany później, poczynając od jednolitego teksu
ogłoszonego w Dz. U. z 1980 r. nr 9, poz. 26, jako art. 160 k.p.a. – nadano
przewidzianej w tym przepisie regulacji, w drodze wyjątku od zasady nieretroakcji,
moc wsteczną znacznie dalej idącą niż to przewidywał art. 6 ustawy
o odpowiedzialności Państwa. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie
Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego, roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 140 k.p.a. –
oznaczonym później jako art. 160 k.p.a. – przysługiwało we wszystkich tych
przypadkach, w których stwierdzenie nieważności decyzji lub jej wydania
z naruszeniem art. 137 § 1 – oznaczonego później jako art. 156 k.p.a. – nastąpiło
po wejściu w życie tej ustawy, tj. poczynając od dnia 1 września 1980 r. (por. wyroki
Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2008 r., I CSK 477/07, LEX nr 398419, z dnia
6 marca 2008 r., I CSK 472/07, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 8, s. 398, i z dnia
9
4 kwietnia 2008 r., I CSK 450/07, OSNC-ZD 2009, nr A, poz. 4). Odszkodowanie
na zasadach art. 160 k.p.a., traktowanego w świetle wykładni przyjętej
w orzecznictwie jako wyłączna, tj. odrębna zarówno w stosunku do art. 418, jak
i art. 417 k.c. w pierwotnym brzmieniu, podstawa odpowiedzialności Skarbu
Państwa za szkodę wyrządzoną wydaniem decyzji z naruszeniem przepisu art. 156
§1 k.p.a. (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26
stycznia 1989 r., III CZP 58/88, OSNC 1989, nr 9, poz. 129 oraz wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r., II CKN 550/97, OSNC 1998, nr 7-8. poz.
120), należało się zatem także za szkodę spowodowaną wydaniem takiej decyzji
w jakimkolwiek czasie poprzedzającym chwilę wejścia w życie ustawy o Naczelnym
Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego, jeżeli tylko stwierdzenie nieważności takiej decyzji lub wydania
jej z naruszeniem art. 156 § 1 k.c. nastąpiło po tej chwili. W rezultacie skoro
uznanie objętej sporem decyzji z dnia 7 czerwca 1952 r. za w części wydaną
z naruszeniem prawa, a w części za nieważną, nastąpiło w dniu 16 grudnia 1998 r.,
czyli po wejściu w życie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, to nie było przeszkód
do zastosowania w sprawie art. 160 k.p.a. Nadanie mocy wstecznej art. 160 k.p.a.
w przedstawionym wyżej zakresie, podobnie jak rozwiązanie przyjęte w art. 6 ust. 1
ustawy o odpowiedzialności Państwa, nie budziło takich zastrzeżeń, jakie zwykle
wysuwane są przeciwko wstecznemu stosowaniu nowej ustawy. Polegało bowiem
w istocie na „odblokowaniu” ograniczeń wyłączających odpowiedzialność Skarbu
Państwa w sytuacjach, w których doszło do wyrządzenia szkody na skutek wydania
decyzji administracyjnej w okolicznościach uzasadniających stwierdzenie jej
nieważności. Także więc w przypadkach wstecznego stosowania art. 160 k.p.a.,
przewidziana w tym przepisie odpowiedzialność odszkodowawcza łączyła się
z bezprawnym wykonywaniem władzy publicznej, i to w stopniu szczególnie
rażącym. Polityczno-prawne uzasadnienie zakazu retroakcji, odwołujące się do
potrzeby stworzenia w społeczeństwie zaufania do obowiązującego prawa, odnosi
się przede wszystkim do regulacji normujących prawa i obowiązki podmiotów spoza
sektora publicznoprawnego.
10
2. Zastosowaniu art. 160 k.p.a. w sprawie nie stało na przeszkodzie także
jego uchylenie przez art. 2 ustawy nowelizującej z mocą od dnia 1 września 2004 r.
Zgodnie bowiem z art. 5 tej ustawy, do zdarzeń i stanów prawnych powstałych
przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy art. 417, 419, 420, 4201
, 4202
i 421 k.c. oraz art. 153, 160 i 161 § 5 k.p.a. w brzmieniu obowiązującym do dnia
wejścia jej w życie. W zakresie, w jakim przytoczony przepis dotyczy art. 160 k.p.a.,
do kategorii „zdarzeń i stanów prawnych”, o których w nim mowa, należy zaliczyć
przede wszystkim wadliwą decyzję. Jedynie chwila jej wydania powinna
rozstrzygać o zastosowaniu art. 160 k.p.a. (por. uzasadnienie uchwały składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r., III CZP 125/05,
OSNC 2006, nr 12, poz. 194). Jeżeli chwila jej wydania poprzedzała dzień
1 września 2004 r., należy stosować ten właśnie przepis, choćby decyzja
nadzorcza (stwierdzająca nieważność wadliwej decyzji lub jej wydanie
z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a.) zapadła po dniu 31 sierpnia 2004 r. W art. 160
k.p.a. chodzi o odpowiedzialność za określony czyn niedozwolony, a decyzja
nadzorcza nie jest jego elementem, stanowi jedynie prejudykat stwierdzający jedną
z przesłanek warunkujących ten czyn (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 99/06, OSNC 2007, nr 6, poz. 79).
Wyżej wyjaśniono, że jest zasadą, iż ocena, czy doszło do czynu niedozwolonego,
powinna być dokonywana według ustawy obowiązującej w chwili nastąpienia
zdarzeń rozpatrywanych jako czyn niedozwolony. Zasadę tę należy respektować,
interpretując także art. 5 ustawy nowelizującej. Również jednak wydana
przed dniem 1 września 2004 r. decyzja nadzorcza mieści się w hipotezie
omawianego przepisu, o tyle, o ile należy, zgodnie z nim, wówczas stosować
całą regulację zawartą w art. 160 k.p.a., a więc łącznie z tymi jego przepisami,
które uzależniają dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej od
uprzedniego wyczerpania trybu administracyjnego (oczywiście z uwzględnieniem
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2005 r., P 18/04, OTK-A
2005, nr 8, poz. 88, uznającego art. 160 § 5 k.p.a. za niezgodny z art. 32 ust. 1 i art.
64 ust. 2 Konstytucji).
Gdy zaś wadliwa decyzja została wydana przed dniem 1 września 2004 r.,
a decyzja nadzorcza zapadła już po nadejściu tej daty, art. 160 k.p.a.
11
ma zastosowanie z wyłączeniem przepisów uzależniających dochodzenie
odszkodowania na drodze sądowej od uprzedniego wyczerpania trybu
administracyjnego (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2008 r.,
III CZP 101/08, OSNC 2009, nr 4, poz. 57, i cytowane w niej orzeczenia sądów
administracyjnych). Niestosowanie w takim przypadku przepisów art.160 k.p.a.
uzależniających dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej od uprzedniego
wyczerpania trybu administracyjnego nie jest jednak przejawem wstecznego
stosowania ustawy nowelizującej, lecz wyrazem jej bezpośredniego stosowania
w zakresie obejmującym rozwiązania o charakterze proceduralnym.
Zgodnie z wcześniejszymi uwagami dotyczącymi zagadnień
intertemporalnych odnoszących się do czynów niedozwolonych, do kategorii
„zdarzeń i stanów prawnych”, o których mowa w art. 5 ustawy nowelizującej, nie
można zaliczyć uszczerbku majątkowego wyrządzonego na skutek wydania decyzji
w okolicznościach uzasadniających stwierdzenie jej nieważności. Jak wyżej
wyjaśniono, jeżeli w przypadku czynu niedozwolonego stan faktyczny, oprócz
zachowań ludzi, obejmuje zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, właściwa do
jego oceny jest ustawa obowiązująca w chwili nastąpienia ostatniego elementu
będącego zachowaniem się człowieka. W rezultacie jeżeli wadliwa decyzja wydana
przed 1 września 2004 r. wywołała uszczerbek majątkowy już po tej dacie,
to ta chwila jego nastąpienia jako zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu
pozostanie bez wpływu na zastosowanie art. 160 k.p.a. – nie spowoduje uchylenia
jego zastosowania na rzecz regulacji wprowadzonej ustawą nowelizującą (por.
Z. Banaszczyk, w: System prawa prywatnego, t. 6, Warszawa 2009, s. 783 i 784).
3. Stosując w sprawie, zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej, art. 160 k.p.a.
w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 września 2004 r. należało mieć oczywiście
na względzie także dotyczący go wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
23 września 2003 r., K 20/02, orzekający o niezgodności zawartego w art. 160 § 1
k.p.a. ograniczenia odszkodowania do „rzeczywistej szkody” z art. 77 ust. 1
Konstytucji i postanawiający, że orzeczenie to „znajduje zastosowanie do szkód
powstałych od dnia 17 października 1997 r., to jest od daty wejścia w życie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Rozstrzygnięcie sprawy zależało od
wykładni przytoczonego, wywołującego kontrowersję interpretacyjną
12
postanowienia, określającego czasowy zasięg skutków powołanego wyroku
Trybunału Konstytucyjnego. Wyłaniająca się na tle tego postanowienia
kontrowersja, wiązała się z pytaniem, czy przez szkodę powstałą po wejściu
w życie Konstytucji, o której mowa w tym postanowienia, należy rozumieć powstały
po dniu 16 października 1997 r. uszczerbek w majątku poszkodowanego, czy też
powstałe po tym dniu zdarzenie w postaci wadliwej decyzji, będące źródłem
uszczerbku w majątku poszkodowanego.
Według jednego stanowiska, znajdującego odzwierciedlenie w orzeczeniach
Sądu Najwyższego: z dnia 8 lutego 2008 r., I CSK 477/07, z dnia 12 marca 2008 r.,
I CSK 435/07 (LEX nr 484709), z dnia 18 kwietnia 2008 r., II CSK 639/07 (niepubl.),
z dnia 26 czerwca 2008 r., II CSK 79/08 (niepubl.), z dnia 30 października 2008 r.,
II CSK 257/08 (niepubl.), i z dnia 5 grudnia 2008 r., III CZP 123/08 (LEX
nr 466348), przez powstałą po wejściu w życie Konstytucji szkodę, o której mowa
w postanowieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego określającym czasowy zasięg
jego skutków, należy rozumieć powstały po dniu 16 października 1997 r.
uszczerbek w majątku poszkodowanego (skutkowe ujęcie szkody); ściśle rzecz
biorąc doniosłość przypisuje się tu tylko powstałemu w tym czasie uszczerbkowi
w postaci lucrum cessans. Konsekwencją tego stanowiska jest objęcie
odszkodowaniem zasądzanym na podstawie art. 160 § 1 k.p.a. nie tylko strat
wynikłych na skutek wydania wadliwej decyzji, ale i korzyści utraconych na skutek
wydania tej decyzji od dnia 17 października 1997 r.
W myśl natomiast drugiego stanowiska, które znalazło wyraz w wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 9 października 2003 r., I CK 150/02 (OSNC 2004, nr 7-8, poz.
132), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 273/05,
uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia
26 kwietnia 2006 r., III CZP 125/05, wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 września
2007 r., I CSK 220/07 (LEX nr 306813), wyroku Sądu Najwyższego z dnia
5 grudnia 2007 r., I CSK 301/07 (LEX nr 371425), wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 6 marca 2008 r., I CSK 472/07, i za którym opowiedział się także Sąd
Apelacyjny w zaskarżonym wyroku, w postanowieniu wyroku Trybunału
Konstytucyjnego określającym czasowy zasięg jego skutków przez szkodę
powstałą po wejściu w życie Konstytucji należy rozumieć powstałe po dniu
13
16 października 1997 r. zdarzenie w postaci wadliwej decyzji, będące źródłem
uszczerbku w majątku poszkodowanego; innymi słowy, szkoda, według tego
stanowiska, oznacza naruszenie przez wadliwą decyzję prawnie chronionych dóbr
poszkodowanego (jednolite pojęcie szkody).
Na aprobatę zasługuje stanowisko drugie. Samo brzmienie omawianego
postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jego uzasadnienie, zwłaszcza
odwołanie się do stanu faktycznego sprawy, w związku z którą Sąd Apelacyjny
w Rzeszowie przedstawił pytanie rozstrzygnięte wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego, mogłoby rzeczywiście przemawiać za pierwszym stanowiskiem.
Konieczna jest jednak kompleksowa wykładnia art. 160 § 1 k.p.a. w brzmieniu
zmienionym przez ten wyrok, a ona – jak wynika z poniższych uwag – prowadzi do
odmiennego wniosku.
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są źródłem prawa, ich wpływ na treść
obowiązującego prawa sprowadza się do eliminacji z porządku prawnego
określonych przepisów, wynikających z nich norm lub – jak w przypadku
omawianego wyroku – oznaczonych fragmentów przepisu. Artykuł 160 § 1 k.p.a.
po orzeczeniu o niezgodności zastrzeżonego w nim ograniczenia odszkodowania
do rzeczywistej szkody z art. 77 ust. 1 Konstytucji pozostał poza tym w mocy.
Nadal więc był to przepis przewidujący odpowiedzialność odszkodowawczą za czyn
niedozwolony, polegający na wydaniu decyzji administracyjnej w okolicznościach
uzasadniających stwierdzenie jej nieważności. Również zatem on – podobnie jak
inne przepisy ustanawiające odpowiedzialność ex delicto – powinien być uznany
za zawierający regulację określającą zdarzenie stanowiące czyn niedozwolony
(wydanie decyzji administracyjnej w okolicznościach uzasadniających
jej nieważność) i normującą – wespół z ogólnymi przepisami o odpowiedzialności
odszkodowawczej - przesłanki przypisania za ten czyn odpowiedzialności
odszkodowawczej oraz jej treść (pełne już naprawienie szkody). W konsekwencji,
mimo iż omawiana zmiana art. 160 § 1 k.p.a. była wynikiem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, należało przy określaniu czasowego zasięgu jej zastosowania
nawiązać mutatis mutandis do przedstawionej wyżej reguły intertemporalnej
sformułowanej na wypadek wydania nowych przepisów dotyczących deliktów,
nakazującej oceniać zobowiązania z czynów niedozwolonych według przepisów
14
obowiązujących w chwili zdarzenia, z którym ustawa łączy odpowiedzialność
odszkodowawczą. Innymi słowy, także o tym, czy zastosowany zostanie art. 160
§ 1 k.p.a. w brzmieniu zmienionym przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
powinna decydować jedynie chwila wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem
art. 156 § 1 k.p.a. (po wejściu w życie Konstytucji), chwila zaś wynikłych,
w jakiejkolwiek postaci, uszczerbków z tej decyzji (przed lub po wejściu Konstytucji
w życie), powinna być z tego punktu widzenia jako zdarzeń związanych z istotą
zobowiązania z czynu niedozwolonego (por. art. art. XLIX p.w.k.c. oraz wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., niepubl.) obojętna; skutki tych uszczerbków
należy określić na podstawie art. 160 k.p.a. w brzmieniu właściwym ze względu na
chwilę wydania wadliwej decyzji administracyjnej. Gdyby było inaczej, tj. gdyby
opowiedzieć się za pierwszym stanowiskiem, istniałaby niezrozumiała różnica
w porównaniu z rozwiązaniem przyjętym w art. 5 ustawy nowelizującej,
przewidującym, jak wiadomo, zastosowanie art. 160 k.p.a. nie ze względu na chwilę
nastąpienia uszczerbku wskutek wadliwej decyzji, lecz ze względu na chwilę
wydania tej decyzji.
Pierwsze stanowisko ponadto pozostaje w sprzeczności z założeniami,
na których jest oparta kontrola aktów normatywnych przez Trybunał Konstytucyjny.
Podstawą kontroli konstytucyjności sprawowanej przez Trybunał mogą być
wyłącznie przepisy obowiązującej Konstytucji. Jest ona źródłem konstytucyjnych
praw podmiotowych, których zagwarantowanie znacznie zacieśniło w wielu
dziedzinach swobodę prawotwórczą zwykłego ustawodawcy. Celem obowiązującej
Konstytucji jest zapewnienie skutecznej ochrony tych praw po jej wejściu życie.
Stąd wyprowadza się wniosek, że zawarte w Konstytucji wzorce nie mogą pełnić
funkcji adekwatnego kryterium oceny przez Trybunał Konstytucyjny stanowionego
wcześniej prawa w odniesieniu do normowanych przez to prawo stanów
faktycznych zaistniałych przed wejściem Konstytucji w życie. Podkreśla się
w szczególności, że Konstytucja nie działa wstecz i nie uzasadnia podważania
przewidzianych w aktach normatywnych obowiązujących przed jej wejściem
w życie skutków prawnych takich stanów. Należy uznać, zgodnie z ogólną zasadą:
tempus regit actum, że zdarzenie prawne wywołuje skutki określone przez normy
prawne obowiązujące w chwili zajścia zdarzenia (por. postanowienie Trybunału
15
Konstytucyjnego w pełnym składzie z dnia 6 listopada 2008 r., P 5/07, OTK-A 2008,
nr 9, poz. 163, pkt II.4 i pkt II.6 uzasadnienia). Wychodząc z takich założeń,
przyjmuje się, w zgodzie z motywami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
4 grudnia 2001 r., SK 18/00 (OTK 2001, nr 8, poz. 256, pkt IV uzasadnienia),
że stan prawny będący skutkiem tego wyroku – orzekającego m.in., iż art. 418 k.c.
jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji - ma zastosowanie w sprawach
o naprawienie szkody wyrządzonej orzeczeniem lub zarządzeniem wydanym po
wejściu w życie Konstytucji a przed 1 września 2000 r.; w sprawach o naprawienie
szkody wyrządzonej orzeczeniem lub zarządzeniem wydanym po wejściu w życie
kodeksu cywilnego a przed wejściem w życie Konstytucji należy natomiast nadal
stosować art. 418 k.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r.,
I CK 150/02). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 r.,
K 20/02, pozostaje w ścisłym związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00. Dlatego wszystkie racje, przemawiające za
związaniem czasowego zasięgu skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
4 grudnia 2001 r., SK 18/00, z chwilą wydania orzeczenia lub zarządzenia, są
odpowiednio aktualne także w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 23 września 2003 r., K 20/02, to jest uzasadniają związanie czasowego
zasięgu skutków tego wyroku z datą wydania wadliwej decyzji administracyjnej.
Wnioski wynikające z powyższych argumentów, przytoczonych na
uzasadnienie drugiego stanowiska, dają się pogodzić z użyciem w wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 r., K 20/02, przy określaniu
czasowego zasięgu skutków tego wyroku terminu „szkoda”. Według mającego
wielu zwolenników w nauce prawa cywilnego zapatrywania, szkodą jest samo
naruszenie prawnie chronionego dobra, jakkolwiek pewne znaczenie może mieć
też odróżnienie od zdarzenia naruszającego dobro prawnie chronione szkody
rozumianej jako skutek tego naruszenia (por. T. Dybowski, w: System prawa
cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław 1981, s. 224-226; A. Szpunar, Odszkodowanie za
szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998, s. 30 i 194;
W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 100).
Wszystko to skłania do przypisania użytemu w wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 23 września 2003 r., K 20/02, terminowi „szkoda”, spośród mogących
16
nasuwać się jego znaczeń, takiego właśnie, jakie nadają mu zwolennicy
wskazanego zapatrywania, a w konsekwencji - do identyfikowania powstania
szkody, o której mowa w rozpatrywanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
z wydaniem wadliwej decyzji. Przeszkodą do tego nie może być ewentualna
krytyczna ocena teoretycznej poprawności tego zapatrywania na gruncie przepisów
kodeksu cywilnego normujących naprawienie szkody. Gdyby bowiem nawet uznać
za trafniejsze na gruncie tych przepisów konkurencyjne, „skutkowe ujęcie szkody”,
to stąd nie wynikałaby niemożność nadawania terminowi szkoda w innych
przepisach odmiennego znaczenia.
Niektóre z argumentów przytaczanych na rzecz pierwszego stanowiska
odwołują się do okoliczności nie mających żadnego znaczenie z punktu
widzenia rozstrzyganej kwestii. Dotyczy to w szczególności odróżnienia
powstania roszczenia odszkodowawczego od jego wymagalności. W świetle art.
160 k.p.a. decyzja nadzorcza warunkuje wymagalność każdego roszczenia
odszkodowawczego, a więc także obejmującego jedynie straty (rzeczywistą
szkodę).
Podsumowując, jeżeli wadliwa decyzja administracyjna zapadła przed wejściem
w życie Konstytucji, odszkodowanie należne na podstawie art. 160 § 1 k.p.a. nie
obejmuje korzyści utraconych wskutek jej wydania, choćby ich utrata nastąpiła po
wejściu w życie Konstytucji. Podniesiony przez Joannę S. zarzut naruszenia art.
160 k.p.a. w brzmieniu wynikającym z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23
września 2003 r., K 20/02, i art. 361 § 2 k.c. przez odmowę zsądzenia na jej rzecz
odszkodowania obejmującego korzyści utracone w okresie od dnia 17 października
1997 r. wskutek wydania wadliwej decyzji w dniu 7 czerwca 1952 r. jest więc
bezzasadny.
4. Nietrafny jednak okazał się też zarzut strony pozwanej naruszenia przez
Sąd Apelacyjny art. 9 ust. 5 dekretu o rozbiórce oraz art. 160 § 1 i 2 k.p.a.
w związku z art. 5 ustawy nowelizującej i art. 361 k.c. przez odmowę odliczenia
przy ustalaniu wartości utraconych lokali (strat) nakładów dokonanych przed 1952 r.
na odbudowę budynków ze zniszczeń wojennych.
17
Artykuł 9 ust. 1 dekretu o rozbiórce, który wszedł w życie 21 listopada
1945 r., stanowił, że inna niż właściciel osoba, która naprawiła budynek
uszkodzony (osobą tą mogło być tylko Państwo, związek samorządu terytorialnego,
państwowa instytucja lub państwowe przedsiębiorstwo) uzyskuje z tytułu naprawy
po jej ukończeniu prawo użytkowania nieruchomości, której część składową
stanowi naprawiony budynek, na taki ułamek okresu amortyzacji budynku, który
odpowiada procentowi jego uszkodzenia. Według zaś art. 9 ust. 5 tego dekretu:
z chwilą wygaśnięcia użytkowania nieruchomość winna być zwrócona właścicielowi
wolna od obciążeń z tytułu dokonanej naprawy.
Jednocześnie z dekretem o rozbiórce wszedł w życie dekret z dnia
26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st.
Warszawy (Dz. U. nr 50, poz. 279 – dalej: „dekret warszawski”). Wszelkie grunty na
obszarze Warszawy z mocy art. 1 tego dekretu z dniem jego wejścia w życie
przeszły na własność gminy m.st. Warszawy, a następnie na podstawie art. 32 ust.
2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy
państwowej (Dz. U. nr 14, poz. 130 ze zm.) na własność Skarbu Państwa. W art. 5
dekretu warszawskiego, przełamując zasadę superficies soli cedit, postanowiono,
że budynki znajdujące się na gruntach objętych działaniem art. 1 tego dekretu
pozostają własnością dotychczasowych właścicieli. Jednakże zgodnie z art. 8 tego
dekretu, w razie nieprzyznania dotychczasowemu właścicielowi gruntu wieczystej
dzierżawy lub prawa zabudowy budynki położone na gruncie przechodziły na
własność gminy m.st. Warszawy.
Zdaniem strony pozwanej, Sąd Apelacyjny nie miał podstaw do
zastosowania art. 9 ust. 5 dekretu o rozbiórce ze względu na „nałożenie się”
w okolicznościach sprawy na przepisy dekretu o rozbiórce unormowań dekretu
warszawskiego. Prawo użytkowania nieruchomości, o którym była mowa w art. 9
dekretu o rozbiórce, nie miało racji bytu w sytuacji, w której Skarbowi Państwa,
przysługiwała z mocy dekretu warszawskiego własność gruntu, na którym był
położony budynek odbudowany przez jednostkę państwową, a po definitywnej
odmowie w dniu 7 czerwca 1952 r. przyznania poprzednikowi prawnemu powodów
prawa własności czasowej do gruntu – także własność budynku. W rezultacie
w sprawie prawo użytkowania Skarbu Państwa do gruntu, na którym znajdował się
18
naprawiony budynek, wygasło przed upływem ustalonego w umowie czasu jego
trwania, co wykluczało zastosowanie art. 9 ust. 5 dekretu o rozbiórce i tym samym
otwierało możliwość odliczenia przy ustalaniu wartości utraconych lokali nakładów
dokonanych na odbudowę budynku.
Powoływanie się przez stronę pozwaną w ramach rozpatrywanego obecnie
zarzutu na skutki decyzji z dnia 7 czerwca 1952 r. jest jednak bezzasadne
w zakresie, w jakim stwierdzono nieważność tej decyzji, stwierdzenie to miało
bowiem moc wsteczną. Jeżeli zaś chodzi o wzajemny stosunek dekretu o rozbiórce
i dekretu warszawskiego, to w okolicznościach sprawy mogły się rzeczywiście co
do niego rodzić wątpliwości, w szczególności wyrażające się w pytaniu, czy dekret
o rozbiórce w ogóle mógł być stosowany w odniesieniu do budynków położonych
na „gruntach warszawskich”, skoro art. 9 ust. 1 tego dekretu zakładał
przysługiwanie naprawionemu budynkowi statusu części składowej nieruchomości
gruntowej, a dekret warszawski taką ewentualność wykluczał. Niemniej nie ma
obecnie powodów do podważania dawnej praktyki dopuszczającej stosowanie
dekretu o rozbiórce także do budynków położonych na „gruntach warszawskich”.
W związku z tym należy zaakceptować stosowanie art. 9 ust. 5 dekretu o rozbiórce
również w sytuacjach, w których ze względu na wspomniane wątpliwości co do
wzajemnej relacji obu aktów trudne stało się ścisłe ustalenie przysługiwania
podmiotowi odbudowującemu przewidzianego w art. 9 dekretu o rozbiórce
użytkowania przez czas oznaczony w umowie o odbudowę, jeżeli tylko zostało, tak
jak w niniejszej sprawie, stwierdzone, że podmiot ten rzeczywiście korzystał przez
ten czas z naprawionego budynku. Rozwiązanie zawarte w art. 9 ust. 5 dekretu
opierało się na założeniu o ekwiwalentności kosztów odbudowy i wartości
czerpanej z korzystania z naprawionego budynku przez określony w umowie czas
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1974 r., II CR 259/74, OSNC
1975, nr 6, poz. 95). We wskazanych sytuacjach założenie to jest spełnione,
co powinno stanowić wystarczającą przesłankę zastosowania do nich tego
przepisu.
5. Przysługujące wierzycielowi, zgodnie z art. 481 k.c., odsetki za opóźnienie
w spełnieniu świadczenia pieniężnego stanowią ryczałtowo ujętą, minimalną
rekompensatę doznanego uszczerbku wskutek pozbawienia go możliwości
19
czerpania korzyści z należnego świadczenia pieniężnego. Pełnią zatem funkcję
odszkodowawczą, W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może ponadto żądać
naprawienia szkody na zasadach ogólnych, wówczas odsetki za opóźnienie
podlegają oczywiście zaliczeniu na poczet należnego odszkodowania (por. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2000 r., II CK 725/98, OSNC 2001, nr 9,
poz. 158).
Dłużnik obowiązany do zapłaty odszkodowania pieniężnego popada
w opóźnienie, jeżeli nie zapłaci odszkodowania w terminie płatności.
Odszkodowanie pieniężne jest zazwyczaj płatne niezwłocznie po wezwaniu przez
wierzyciela, tj. w terminie wynikającym z art. 455 in fine k.c. (por. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 30 marca 1998 r., III CKN 330/97, OSNC 1998, nr 12, poz.
209). W razie nie otrzymania odszkodowania pieniężnego w terminie płatności
wierzycielowi należą się więc od dłużnika, zgodnie z art. 481 § 1 k.c., odsetki za
opóźnienie liczone od upływu tego terminu. Należą mu się one od sumy żądanego
przez niego w tym terminie odszkodowania oczywiście o tyle tylko, o ile
odszkodowanie w żądanej wysokości rzeczywiście mu się w tym terminie należy.
Na tle tych uwag mógłby się nasuwać wniosek, że w razie bezskutecznego
wezwania dłużnika przez wierzyciela do zapłaty oznaczonej kwoty odszkodowania
ze skutkiem określonym w art. 455 in fine k.c., sąd powinien zawsze zasądzić
odsetki za opóźnienie od tej kwoty, licząc od upływu terminu jej płatności
wynikającego z art. 455 in fine k.c., jeżeli ona rzeczywiście mu się w tej wysokości
w tym terminie należała.
Poruszane zagadnienie jest jednak bardziej złożone ze względu na przyjętą
w art. 363 § 2 k.c. zasadę, że jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu,
wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia
odszkodowania; odstępstwa od tej zasady są możliwe tylko wtedy, gdy szczególne
okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.
Zasada ustalania odszkodowania pieniężnego według cen z daty jego
dokonywania, tj. z daty wyrokowania, a ściślej - zamknięcia rozprawy
poprzedzającej wydanie wyroku (art. 316 k.p.c.), służy zapewnieniu pełnego
odszkodowania; chroni poszkodowanego przed skutkami spadku wartości
pieniądza między dniem wyrządzenia szkody a chwilą wyrokowania.
20
W razie ustalenia odszkodowania, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 363 § 2
k.c., według cen z chwili wyrokowania, należy się ono w tej wysokości, gdy – tak jak
w przypadku zaskarżonego wyroku – ceny te były wyższe od występujących
wcześniej, dopiero od tej chwili. Dopiero zatem od tej chwili można mówić
o opóźnieniu się dłużnika w zapłacie odszkodowania ustalonego według tych cen
i w konsekwencji dopiero od tej chwili można zasądzić od niego odsetki za
opóźnienie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 września 1994 r., III CZP
105/94, OSNC 1995, nr 2, poz. 26). Jeżeli odszkodowanie ustalone według cen
z chwili wyrokowania jest wyższe od odszkodowania należnego we wcześniejszym
terminie płatności i żądanych od niego odsetek za okres od tego terminu do chwili
wyrokowania, zasądzenie, oprócz odsetek za opóźnienie od daty wyrokowania,
żądanych uprzednio odsetek prowadziłoby do kompensaty uszczerbku pokrytego
już przez kwotę odszkodowania ustalonego zgodnie z zasadą przewidzianą w art.
363 §2 k.c. Jak wcześniej wyjaśniono, odsetki za opóźnienie i odszkodowanie na
zasadach ogólnych, pełniąc takie same funkcje, mogą się jedynie uzupełniać.
Z analogicznych przyczyn do niedopuszczalnej podwójnej kompensaty doszłoby też
w razie uwzględnienia żądania skarżącej powódki dotyczącego odsetek od kwoty
1 098 167 zł za okres od 10 listopada 2005 r. do dnia 18 lutego 2008 r.,
opiewających na sumę 287 524 zł. Ustalone w toku postępowania
pierwszoinstancyjnego odszkodowanie w wysokości tej kwoty i dochodzona od
niego przez skarżącą suma odsetek mieszczą się w zasądzonym skarżącej przez
Sąd Apelacyjny odszkodowaniu ustalonym według cen z chwili wyrokowania przez
ten Sąd.
Bezzasadność roszczenia skarżącej o zasądzenie odsetek od daty
poprzedzającej chwilę wyrokowania uczyniła bezprzedmiotowe rozpatrywanie
dochodzenia tego roszczenia w kategoriach nadużycia prawa (art. 5 k.c.)
Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814
k.p.c. oddalił obie
skargi kasacyjne, a o kosztach postępowania kasacyjnego orzekł: w odniesieniu do
skarżącej powódki i strony pozwanej - zgodnie z art. 100 k.p.c. w związku z art. 108
§ 1 i art. 39821
k.p.c., a w pozostałym zakresie - zgodnie z art. 98 w związku z art.
108 § 1 i art. 39821
k.p.c.
21