Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXV C 1614/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Gal

Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Nawrocka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2022 roku w Warszawie

sprawy z powództwa R. D. – reprezentanta grupy w składzie: H. Z., M. K. (1), R. W., L. D., M. Ł. (1), R. T. (1), M. B. (1), R. M. (1), B. Z. (1), T. M. (1), R. K. (1), J. W. (1), W. K. (1), K. M. (1), I. R., S. N. (1), Z. D. (1), M. G. (1), W. T. (1), A. P. (1), R. P. (1), B. B. (1), B. W. (1), D. P. (1), S. I., G. R., R. D., A. D. (1), M. Z. (1), G. M. (1), Z. W. (1), M. S. (1), I. W. (1), A. P. (2), M. D. (1), B. K. (1), P. Ł., Z. W. (2), M. C. (1), K. C. (1), K. C. (2), M. Ł. (2), W. Ł., K. D. (1), J. K. (1), U. D., K. K. (1), W. K. (2), E. K., E. M. (1), K. M. (2), Z. N. (1), E. B. (1), L. F., C. A., J. B. (1), A. L., M. P. (1), D. S., S. N. (2), E. P., A. J. (1), C. Z., H. M. (1), A. B. M. (1), B. S. (1), T. U., J. T. (1), G. T., M. H., F. S., K. M. (3), G. S. (1), P. S., A. S. (1), J. K. (2), T. F. (1), J. G. (1), E. D., B. P., A. B., R. S. (1), B. G., J. P. (1), G. L., R. M., S. S. (1), A. G. (1), G. C., Z. D. (2), I. W. (2), D. K. (1), R. O., K. Z. (1), P. P. (1), A. J. (2), H. C., G. M. (2), P. R. (1), J. W. (2), E. W., A. Ł., R. B. (1), Z. B. (1), M. C. (2), M. J. (1), J. R., K. P. (1), W. G., J. B. (2), E. M. (2), S. B. (1), A. P. (3), M. C. (3), M. D. (2), Z. B. (2), K. P. (2), K. K. (2), B. N., A. T., J. G. (2), J. P. (2), K. S. (1), R. K. (2), Z. N. (2), R. M. (2), B. M. (2), K. P. (3), A. M. (1), B. S. (2), E. S. (1), M. S. (2), H. J., J. S. (1), R. K. (3), J. K. (3), G. O., P. Z., K. K. (3), U. K., E. M. (3), D. Ł., K. M. (4), M. F., A. G. (2), M. J. (2), J. T. (2), F. R., C. W. (poprzednio W.R.), T. K., A. G. (3), I. M. (1), K. S. (2), S. T., E. Z., K. O., S. B. (2), M. G. (2), L. N., J. N., S. S. (2), W. L., R. S. (2), W. B. (1), T. L., Z. M. (1), I. M. (2), W. J. (1), J. Z. (poprzednio G.), M. D. (3), M. K. (2), R. K. (4), A. A. (1), M. K. (3), E. N., D. G., A. P. (4), G. Ś., M. P. (2), K. N. (1), A. P. (5), T. B., Ł. L., T. D., U. O. (poprzednio K. - O.), M. C. (4), W. J. (2), I. J., A. C. (1), W. N. (1), K. M. (5), J. D., J. P. (3), K. L. (1), R. Ś., B. D. (1), J. K. (4), K. A. (1), J. W. (3), H. S. (1), K. K. (4), E. G., M. N., D. A. (1), K. A. (2), Z. Z. (1), K. P. (4), J. B. (3), K. L. (2), L. K. (1), M. G. (3), P. W., A. W. (1), W. M. (1), B. M. (3), S. M. (1), R. S. (1), G. S. (2), A. M. (2), T. F. (2), A. F., D. W., A. M. (3), W. Z. (1), A. Z. (1), L. Z., B. W. (2), Z. B. (3), M. S. (3)

przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Generalnemu, Prokuratorowi Okręgowemu w Gdańsku oraz Prokuratorowi Rejonowemu Gdańsk-Wrzeszcz
w Gdańsku

o zapłatę

orzeka:

I.  zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Prokuratora Generalnego, Prokuratora Okręgowego w Gdańsku oraz Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku na rzecz:

1.  H. Z. kwotę 8.974,10 zł (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote, dziesięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

2.  M. K. (1) kwotę 8.768,92 zł (osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

3.  R. W. kwotę 13.461,15 zł (trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych, piętnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

4.  L. D. kwotę 13.461,15 zł (trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych, piętnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

5.  M. Ł. (1) kwotę 13.358,56 zł (trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt sześć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

6.  R. T. kwotę 13.050,79 zł (trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

7.  M. B. (1) kwotę 16.948,20 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

8.  R. M. (1) kwotę 16.948,20 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

9.  B. Z. (1) kwotę 16.948,20 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

10.  T. M. (1) kwotę 16.948,20 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

11.  R. K. (1) kwotę 16.948,20 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

12.  J. W. (1) kwotę 16.948,20 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

13.  W. K. (1) kwotę 16.948,20 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

14.  K. M. (1) kwotę 16.948,20 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

15.  I. R. kwotę 17.722,13 zł (siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote, trzynaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

16.  S. N. (1) kwotę 19.743,02 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote, dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

17.  Z. D. (1) kwotę 19.662,15 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote, piętnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

18.  M. G. (1) kwotę 19.558,36 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych, trzydzieści sześć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

19.  W. T. (1) kwotę 22.435,25 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych, dwadzieścia pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

20.  A. P. (1) kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

21.  R. P. (1) kwotę 22.435,25 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych, dwadzieścia pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

22.  B. B. (1) kwotę 22.435,25 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych, dwadzieścia pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

23.  B. W. (1) kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

24.  D. P. (1) kwotę 22.332,66 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote, sześćdziesiąt sześć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

25.  S. I. kwotę 22.127,48 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych, czterdzieści osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

26.  G. R. kwotę 21.922,30 zł (dwadzieścia jeden złotych dziewięćset dwadzieścia dwa złote, trzydzieści groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

27.  R. D. i A. D. (1) kwotę 26.489,51 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, pięćdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

28.  M. Z. (1) kwotę 26.440,03 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych, trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

29.  G. M. (1) kwotę 26.440,03 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych, trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

30.  Z. W. (1) kwotę 26.440,03 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych, trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

31.  M. S. (1) kwotę 26.440,03 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych, trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

32.  I. W. (1) kwotę 26.440,03 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych, trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

33.  A. P. (2) kwotę 29.517,73 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych, siedemdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

34.  M. D. (1) kwotę 30.468,66 zł (trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych, sześćdziesiąt sześć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

35.  B. K. (1) kwotę 33.951,77 zł (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

36.  P. Ł. kwotę 30.427,80 zł (trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

37.  Z. W. (2) kwotę 30.427,80 zł (trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

38.  M. C. (1) kwotę 30.361,12 zł (trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych, dwanaście groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

39.  K. C. (1) i K. C. (2) kwotę 30.361,12 zł (trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych, dwanaście groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

40.  M. Ł. (2) i W. Ł. kwotę 30.258,53 zł (trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

41.  K. D. (1) kwotę 34.101,58 zł (trzydzieści cztery tysiące sto jeden złotych, pięćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

42.  J. K. (1) kwotę 33.998,99 zł (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

43.  U. D. kwotę 35.896,40 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

44.  K. K. (1) i W. K. (2) kwotę 35.896,40 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

45.  E. K. kwotę 35.896,40 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

46.  E. M. (1) kwotę 35.896,40 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

47.  K. M. (2) kwotę 35.027,68 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych, sześćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

48.  Z. N. (1) kwotę 35.896,40 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

49.  E. B. (1) kwotę 35.896,40 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

50.  L. F. kwotę 35.896,40 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

51.  C. A. kwotę 35.896,40 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

52.  J. B. (1) kwotę 35.793,81 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

53.  A. L. kwotę 35.793,81 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty ,

54.  M. P. (1) kwotę 41.142,66 zł (czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa złote, sześćdziesiąt sześć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

55.  D. S. kwotę 40.383,45 zł (czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote, czterdzieści pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

56.  S. N. (2) kwotę 40.383,45 zł (czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote, czterdzieści pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

57.  E. P. kwotę 40.229,57 zł (czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych, pięćdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

58.  A. J. (1) kwotę 40.126,97 zł (czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych, dziewięćdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

59.  C. Z. kwotę 39.973,09 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote, dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

60.  H. M. (1) kwotę 44.870,50 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

61.  A. B. M. (1) kwotę 44.870,50 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

62.  B. S. (1) kwotę 44.870,50 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

63.  T. U. kwotę 44.870,50 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

64.  J. T. (1) i G. T. kwotę 44.870,50 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

65.  M. H. kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

66.  F. S. kwotę 44.870,50 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

67.  K. M. (3) kwotę 44.870,50 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

68.  G. S. (1) kwotę 44.870,50 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

69.  P. S. i A. S. (1) kwotę 44.536,05 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych, pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

70.  J. K. (2) kwotę 45.767,91 zł (czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

71.  T. F. (1) kwotę 46.178,27 zł (czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych, dwadzieścia siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

72.  E. D. kwotę 49.357,55 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych, pięćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

73.  B. P. kwotę 54.487,05 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

74.  A. B. kwotę 49.152,37 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote, trzydzieści siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

75.  R. S. (1) kwotę 49.049,78 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych, siedemdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

76.  B. G. kwotę 53.435,44 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych, czterdzieści cztery grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

77.  J. P. (1) kwotę 53.844,60 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery złote, sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

78.  G. L. kwotę 56.161,61 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych, sześćdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

79.  R. M. kwotę 53.844,60 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery złote, sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

80.  S. S. (1) kwotę 53.844,60 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery złote, sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

81.  A. G. (1) kwotę 53.690,71 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych, siedemdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

82.  G. C. kwotę (...) zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych, siedemdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

83.  Z. D. (2) kwotę 57.458,81 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych, osiemdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

84.  I. W. (2) kwotę 32.665,73 zł (trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

85.  D. K. (1) kwotę 57.018,70 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemnaście złotych, siedemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

86.  R. O. kwotę 57.018,70 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemnaście złotych, siedemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

87.  K. Z. (1) kwotę 64.164,82 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

88.  P. P. (1) kwotę 64.087,87 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

89.  A. J. (2) kwotę 64.113,52 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście złotych, pięćdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

90.  H. C. kwotę 64.113,52 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście złotych, pięćdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

1.  G. M. (2) kwotę 65.062,23 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote, dwadzieścia trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

2.  P. R. (1) kwotę 64.385,13 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych, trzynaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

91.  J. W. (2) i E. W. kwotę 71.792,80 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

92.  A. Ł. kwotę 71.792,80 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

93.  R. B. (1) kwotę 71.792,80 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

94.  Z. B. (1) kwotę 71.792,80 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

95.  M. C. (2) kwotę 71.792,80 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

96.  M. J. (1) kwotę 71.792,80 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

97.  J. R. kwotę 71.792,80 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

98.  K. P. (1) kwotę 71.040,17 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych, siedemnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

99.  W. G. kwotę 71.690,21 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych, dwadzieścia jeden groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

100.  J. B. (2) kwotę 72.510,93 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych, dziewięćdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

101.  E. M. (2) kwotę 80.766,90 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych, dziewięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

102.  S. B. (1) kwotę 81.100,63 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych, sześćdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

103.  A. P. (3) kwotę 80.356,54 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych, pięćdziesiąt cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od 2 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

104.  M. C. (3) kwotę (...) zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

105.  M. D. (2) kwotę 84.988,96 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

106.  Z. B. (2) kwotę 84.946,18 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych, osiemnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

107.  K. P. (2) kwotę 84.843,59 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote, pięćdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

108.  K. K. (2) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

109.  B. N. kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

110.  A. T. kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

111.  J. G. (2) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi od 2 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

112.  J. P. (2) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

113.  K. S. (1) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

114.  R. K. (2) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

115.  Z. N. (2) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

116.  R. M. (2) i B. M. (2) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

117.  K. P. (3) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

118.  A. M. (1) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

119.  B. S. (2) kwotę 89.039,10 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych, dziesięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

120.  E. S. (1) kwotę 89.311,34 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jedenaście złotych, trzydzieści cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

121.  M. S. (2) kwotę 89.741 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

122.  H. J. kwotę 89.971,58 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych, pięćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

123.  J. S. (1) kwotę 96.920,28 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych, dwadzieścia osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

124.  R. K. (3) kwotę 96.715,10 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych, dziesięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

125.  J. K. (3) kwotę 96.715,10 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych, dziesięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

126.  G. O. kwotę 96.304,74 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery złote, siedemdziesiąt cztery grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

127.  P. Z. kwotę 103.202,15 zł (sto trzy tysiące dwieście dwa złote, piętnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

128.  K. K. (3) i U. K. kwotę 103.202,15 zł (sto trzy tysiące dwieście dwa złote, piętnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

129.  E. M. (3) kwotę 102.894,38 zł (sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote, trzydzieści osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

130.  D. Ł. kwotę 102.791,79 zł (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

131.  K. M. (4) kwotę 107.689,20 zł (sto siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

132.  M. F. kwotę 107.689,20 zł (sto siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

133.  A. G. (2) kwotę 107.689,20 zł (sto siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

134.  M. J. (2) kwotę 107.689,20 zł (sto siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

135.  J. T. (2) kwotę 107.689,20 zł (sto siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

136.  F. R. i C. W. (poprzednio W. - R.) kwotę 113.971,07 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych, siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

137.  T. K. kwotę 113.663,30 zł (sto trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote, trzydzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

138.  A. G. (3) kwotę 120.252,94 zł (sto dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote, dziewięćdziesiąt cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

139.  I. M. (1) kwotę 120.150,35 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, trzydzieści pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

140.  K. S. (2) kwotę 119.534,81 zł (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote, osiemdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

141.  E. Z. kwotę 122.149,34 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych, trzydzieści cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

142.  K. O. kwotę 125.637,40 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

143.  S. B. (2) kwotę 125.534,81 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote, osiemdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

144.  M. G. (2) kwotę 125.432,22 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote, dwadzieścia dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

145.  L. N. i J. N. kwotę 124.910,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych, pięćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

146.  S. S. (2) kwotę 124.816,68 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych, sześćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

147.  W. L. kwotę 134.611,50 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jedenaście złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

148.  R. S. (2) kwotę 134.611,50 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jedenaście złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

149.  W. B. (1) kwotę 134.611,50 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jedenaście złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

150.  T. L. kwotę 134.611,50 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jedenaście złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

151.  Z. M. (1) i I. M. (2) kwotę 134.611,50 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jedenaście złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

152.  W. J. (1) kwotę 134.201,14 zł (sto trzydzieści cztery tysiące dwieście jeden złotych, czternaście groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

153.  J. Z. (poprzednio G.) kwotę 133.931,33 zł (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych, trzydzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 2 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

154.  M. D. (3) kwotę 133.585,60 zł (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

155.  M. K. (2) i R. K. (4) kwotę 134.055,46 zł (sto trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt pięć złotych, czterdzieści sześć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

156.  A. A. (1) kwotę 133.585,60 zł (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

157.  M. K. (3) kwotę 148.072,65 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote, sześćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

158.  E. N. kwotę 151.669,87 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych, osiemdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

159.  D. G. kwotę 159.786,42 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych, czterdzieści dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

160.  A. P. (4) kwotę 161.533,80 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

161.  G. Ś. kwotę 161.533,80 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

162.  M. P. (2) kwotę 161.533,80 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote, osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

163.  K. N. (1) 160.507,90 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych, dziewięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

164.  A. P. (5) kwotę 170.507,90 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych, dziewięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

165.  T. B. kwotę 170.253,96 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt sześć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

166.  Ł. L. kwotę 174.994,95 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote, dziewięćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

167.  T. D. kwotę 174.994,95 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote, dziewięćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

168.  U. O. (poprzednio K.) kwotę 89.456,91 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych, dziewięćdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

169.  M. C. (4) kwotę 179.482 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

170.  W. J. (2) i I. J. kwotę 179.482 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

171.  A. C. (1) kwotę 179.482 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

172.  W. N. (1) kwotę 134.611,50 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jedenaście złotych, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

173.  K. M. (5) kwotę 179.482 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

174.  J. D. kwotę 178.661,28 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

175.  J. P. (3) kwotę 179.609,99 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

176.  K. L. (1) kwotę 188.456,10 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych, dziesięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

177.  R. Ś. kwotę 191.944,89 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote, osiemdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

178.  B. D. (1) kwotę 188.763,87 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

179.  K. A. (1) kwotę 197.430,20 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych, dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

180.  J. W. (3) kwotę 197.296,83 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych, osiemdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

181.  H. S. (1) kwotę 215.378,40 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych, czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

182.  K. K. (4) kwotę 214.352,50 zł (dwieście czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

183.  E. G. kwotę 214.352,50 zł (dwieście czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

184.  M. N. kwotę 214.352,50 zł (dwieście czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

185.  D. A. (1) i K. A. (2) kwotę 211.844,45 zł (dwieście jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote, 45/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

186.  Z. Z. (1) kwotę 235.917,25 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych, dwadzieścia pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

187.  K. P. (4) kwotę 232.326,60 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych, sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

188.  J. B. (3) kwotę 114.624,45 zł (sto czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote, czterdzieści pięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

189.  K. L. (2) kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

190.  L. K. (1) kwotę 279.914,61 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych, sześćdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

191.  M. G. (3) kwotę 279.914,61 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych, sześćdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

192.  P. W. i A. W. (1) kwotę 269.223 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

193.  W. M. (1) i B. M. (3) kwotę 269.017,82 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemnaście złotych, osiemdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

194.  S. M. (1) kwotę 295.050,46 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych, czterdzieści sześć groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

195.  R. S. (1) i G. S. (2) kwotę 294.925,30 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych, trzydzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

196.  A. M. (2) kwotę (...) zł (trzysta tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych, trzydzieści cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

197.  T. F. (2) i A. F. kwotę 314.093,50 zł (trzysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

198.  D. W. kwotę 314.093,50 zł (trzysta czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

199.  A. M. (3) kwotę 328.187 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

200.  W. Z. (1) kwotę (...) zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych, osiemdziesiąt cztery groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

201.  A. Z. (1) i L. Z. kwotę 397.808,60 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych, sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

202.  B. W. (2) kwotę (...) zł (czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych, pięćdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

203.  Z. B. (3) kwotę (...) zł (milion dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote, siedemnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

204.  M. S. (3) kwotę (...) zł (milion dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote, szesnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od 8 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  Kosztami procesu obciąża w 90 % stronę pozwaną, a stronę powodową obciąża kosztami procesu w 10 %, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się niniejszego wyroku.

Sygn. akt XXV C 1614/16

UZASADNIENIE

Pozwem z 26 marca 2015 r. ( k. 2 i n., t. I) R. D. działający jako reprezentant grupy, w składzie: A. M. (4), A. C. K. (1), A. K., B. S. (3), B. A. M. (5), B. B. J. (1), B. Z. (2), B. R., B. Z., B. S. (4), B. J. A. (1), B. Z., B. T., B. S. (5), B. J. J. (1), B. E. B. (2), B. W. (3), C. H., (...) M., C. G. (1), C. M. (1), C. M., C. A., D. E. S. (2), D. L., D. M. (1), D. Z. (1), D. K. (2), D. M. (2), D. R.
i D. A. (2), D. T., D. B., D. D. (1) U., D. Z. (2), F. T. i G. A., F. T., F. L., F. M., G. J., G. J., G. A., G. M. (3), G. M. (4), G. M. (5), G. A., G. D., H. M. (2), J. M. (1), J. A. M. (6), J. H. B., J. W. (4) i J. I. (1), J. M. (2), K. A. (3) T., K. R. (1), K. W. (1), K. T., K. R. (2), K. J. (1), K. U. (1) I., K. B. (1), K. K. (5) i K. U. (2), K. J. (2), K. R., K. L. (3), K. Z. J. (1), K. J. (3), K. K. J. (4), K. M. A. (1), K. J., L. Ł., L. A., L. T., L. K. W. (2), L. W. T. (2), L. G., Ł. D., Ł. P., Ł. T., M. A., M. K., M. I., M. K. L. (4), M. B. (2), M. A., M. E. (1), M. K. (4), M. W. M. (2) i M. B. (3), M. T. W. (1), K., M. R. (1) i M. B. (4), M. G. (4), M. T. M. (2), M. S. (4), M. R. (2), M. G. (5), M. E. (2), M. K. (5), M. A., N. W., N. L.
i N. J., N. Z. (1), N. S. (1), N. K., N. S. (2), N. Z. (2), O. K., P. J. A. (2), P. D., P. A., P. A. (1), P. K. (1), P. A. (2), P. R. (2), P. K. (2), P. K. (3), P. K. (4), P. A., P. R. (3) i S. G. (1), P. P. (4), P. K., P. M., R. P., R. I., R. J., R. F. i W. C., S. E., S. D., S. K., S. B. (3), S. A., S. G. (2), S. K., S. M. (2), S. R., S. M. (3), S. F., S. H., S. J., S. P.
i S. A. (1), S. B. (4), S. M. (4), S. S., Ś. R., Ś. G. M. (6), T. J. (1) i T. G. (1), T. S., T. R., T. W. J. (3), T. J. (2), W. P. i S. A. (2), W. Z. R., W. J. (4), W. B. J. (2), W. J. (5), W. I. (1), W. J. (6), W. B. (2), W. Z. (2), W. R., Z. E., Z. Z. (3), Z. P., Z. A. i R. L. oraz Z. W. (3), ( załącznik nr 3 - k. 58-61, t. I), wniósł o:

1)  zasądzenie na podstawie art 417 § 1 k.c. w zw. z art. 415 k.c. od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Okręgowego w Gdańsku oraz Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Wrzeszcz
w Gdańsku na rzecz wymienionych członków grupy, solidarnie
w przypadku, gdy na liście członków grupy tak wskazano, następujących kwot w złotych:

Nazwisko i imię

Pesel

Wysokość

roszczenia

Roszczenie solidarne

W. R.

(...)

15000,00

nie

D. L.

(...)

15000,00

nie

T. R.

(...)

19000,00

nie

M. T. M. (2)

(...)

19000,00

nie

K. R. (1)

(...)

19000,00

nie

W. J. (5)

(...)

19000,00

nie

K. W. (1)

(...)

19000,00

nie

M. K. (5)

(...)

19000,00

nie

R. I.

(...)

19000,00

nie

N. S. (1)

(...)

22000,00

nie

D. Z. (1)

(...)

22000,00

nie

G. M. (5)

(...)

22000,00

nie

T. W. J. (3)

(...)

25000,00

nie

P. A.

(...)

25000,00

nie

P. R. (2)

(...)

25000,00

nie

B. B. J. (1)

(...)

25000,00

nie

W. B. J. (2)

(...)

25000,00

nie

P. D.

(...)

25000,00

nie

D. R.

D. A. (2)

(...)

(...)

29517,73

tak

M. G. (4)

(...)

29517,73

nie

W. Z. (2)

(...)

29517,73

nie

S. M. (2)

(...)

29517,73

nie

G. J.

(...)

29517,73

nie

W. I. (1)

(...)

29517,73

nie

P. A.

(...)

29517,73

nie

S. B. (3)

(...)

29517,73

nie

D. M. (1)

(...)

33951,77

nie

K. B. (1)

(...)

33951,77

nie

Ł. P.

(...)

33951,77

nie

W. Z. R.

(...)

33951,77

nie

D. K. (2)

(...)

38000,00

nie

K. J. (1)

(...)

38000,00

nie

M. K. (4)

(...)

40000,00

nie

N. Z. (1)

(...)

40000,00

nie

B. E. B. (2)

(...)

40000,00

nie

A. M. (4)

(...)

40000,00

nie

F. L.

(...)

40000,00

nie

A. C. K. (1)

(...)

40000,00

nie

B. J. A. (1)

(...)

40000,00

nie

L. A.

(...)

40000,00

nie

S. D.

(...)

45000,00

nie

N. S. (2)

(...)

45000,00

nie

K. Z. J. (1)

(...)

45000,00

nie

T. J. G. (3)

(...)

(...)

50000,00

tak

H. M. (2)

(...)

50000,00

nie

S. F.

(...)

50000,00

nie

M. K.

(...)

50000,00

nie

S. G. (2)

(...)

50000,00

nie

S. P.

(...)

50000,00

tak

S. A. (1)

(...)

K. J. (2)

(...)

51000,00

nie

F. T.

(...)

51000,00

nie

G. J.

(...)

51000,00

nie

D. E. S. (2)

(...)

55000,00

nie

M. B. (2)

(...)

55000,00

nie

B. A. M. (5)

(...)

55000,00

nie

P. R. (3)

(...)

55000,00

nie

L. G.

(...)

60000,00

nie

M. R. (2)

(...)

60000,00

nie

S. S.

(...)

60000,00

nie

P. K. (2)

(...)

60000,00

nie

K. A. (3) T.

(...)

60000,00

nie

C. G. (1)

(...)

64200,00

nie

D. Z. (2)

(...)

64200,00

nie

P. P. (4)

(...)

71500,00

nie

K. J.

(...)

71500,00

nie

J. A. M. (6)

(...)

71500,00

nie

C. H.

(...)

71500,00

nie

M. G. (5)

(...)

72500,00

nie

W. J. (4)

(...)

72500,00

nie

R. P.

(...)

72500,00

nie

B. R.

(...)

80000,00

nie

B. Z. (2)

(...)

80000,00

nie

C. M.

(...)

80000,00

nie

J. M. (2)

(...)

80000,00

nie

R. J.

(...)

80000,00

nie

P. K. (3)

(...)

80000,00

nie

B. J. J. (1)

(...)

80000,00

nie

M. T. W. (1)

(...)

90000,00

nie

M. E. (2)

(...)

90000,00

nie

B. S. (5)

(...)

90000,00

nie

C. M. (1)

(...)

95000,00

nie

D. M. (2)

(...)

95000,00

nie

B. Z.

(...)

95000,00

nie

P. K.

(...)

95000,00

nie

P. J. A. (2)

(...)

100000,00

nie

S. K.

(...)

100000,00

nie

K. R. (2)

(...)

100000,00

nie

N. Z. (2)

(...)

100000,00

nie

M. R. B. (2)

(...)

(...)

100000,00

tak

P. K. (1)

(...)

100000,00

nie

M. A.

(...)

100000,00

nie

S. B. (4)

(...)

100000,00

nie

S. E.

(...)

100000,00

nie

S. M. (3)

(...)

100000,00

nie

J. H. B.

(...)

100000,00

nie

S. J.

(...)

108000,00

nie

S. A.

(...)

108000,00

nie

K. R.

(...)

108000,00

nie

Z. P.

(...)

115000,00

nie

K. K. (5)

K. U. (2)

(...)

(...)

115000,00

tak

M. E. (1)

(...)

115000,00

nie

Ł. D.

(...)

115000,00

nie

M. K. L. (4)

(...)

120000,00

nie

F. M.

(...)

120000,00

nie

G. A.

(...)

120000,00

nie

J. M. (1)

(...)

120000,00

nie

T. J. (2)

(...)

120000,00

nie

R. F. R. C.

(...)

(...)

127000,00

tak

K. T.

(...)

127000,00

nie

Ł. T.

(...)

127000,00

nie

G. A.

(...)

134000,00

nie

M. I.

(...)

134000,00

nie

S. K.

(...)

134000,00

nie

T. S.

(...)

140000,00

nie

Z. E.

(...)

140000,00

nie

O. K.

(...)

140000,00

nie

B. S. (4)

(...)

140000,00

nie

G. M. (4)

(...)

140000,00

nie

N. L. J.

(...)

(...)

140000,00

tak

L. W. T. (2)

(...)

150000,00

nie

S. R.

(...)

150000,00

nie

B. W. (3)

(...)

150000,00

nie

L. T.

(...)

150000,00

nie

K. M. A. (1)

(...)

165000,00

nie

B. S. (3)

(...)

165000,00

nie

G. D.

(...)

180000,00

nie

P. A. (1)

(...)

180000,00

nie

Ś. G. M. (6)

(...)

180000,00

nie

P. M.

(...)

180000,00

nie

N. K.

(...)

180000,00

nie

P. A. (2)

(...)

190000,00

nie

B. T.

(...)

190000,00

nie

L. Ł.

(...)

195000,00

nie

D. T.

(...)

195000,00

nie

K. U. (1) I.

(...)

195000,00

nie

(...) M.

(...)

200000,00

nie

J. W. (4)

(...)

200000,00

tak

J. I. (1)

(...)

C. A.

(...)

200000,00

nie

N. W.

(...)

200000,00

nie

Ś. R.

(...)

210000,00

nie

D. B.

(...)

210000,00

nie

K. J. (3)

(...)

210000,00

nie

A. K.

(...)

220000,00

nie

W. J. (6)

(...)

220000,00

nie

S. H.

(...)

240000,00

nie

K. K. J. (4)

(...)

240000,00

nie

Z. Z. (3)

(...)

259000,00

nie

P. K. (4)

(...)

259000,00

nie

L. K. W. (2)

(...)

300000,00

nie

K. L. (3)

(...)

300000,00

nie

G. M. (3)

(...)

300000,00

nie

W. P.

(...)

300000,00

tak

S. A. (2)

(...)

M. W. M. (1) B.

(...)

(...)

300000,00

tak

M. S. (4)

(...)

328780,00

nie

P. R. (3)

S. G. (1)

(...)

(...)

328780,00

tak

M. A.

(...)

328780,00

nie

F. T. F. (2) A.

(...)

(...)

350000,00

tak

D. D. (1) U.

(...)

350000,00

nie

M. A.

(...)

400000,00

nie

Z. W. (3)

(...)

400000,00

nie

Z. A.

R. L.

(...)

(...)

445000,00

tak

W. B. (2)

(...)

445000,00

nie

B. Z.

(...)

1145880,00

nie

S. M. (4)

(...)

1145880,00

nie

z odsetkami ustawowymi od 25 marca 2015 r. do dnia zapłaty tytułem naprawienia szkody powstałej w majątku członków grupy wskutek bezprawnego zaniechania przez Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku, Prokuratora Okręgowego w Gdańsku oraz przez Prokuratora Generalnego postawienia w okresie od 22 stycznia 2010 r. do 17 sierpnia 2012 r. zarzutów członkom zarządu spółki pod firmą (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G., które to zaniechanie skutkowało zawarciem przez członków grupy umów z tą spółką i przelanie na jej rzecz środków pieniężnych, które następnie zostały utracone wskutek niewypłacalności spółki;

2)  rozpoznanie niniejszej sprawy w postępowaniu grupowym;

3)  zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wniesionego powództwa ( k. 5-43, t. I), a także w dalszym piśmie procesowym ( pismo - k. 5084 i n., t. XXVI) powód podał, że domaga się od pozwanego na rzecz członków grupy naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego zaniechania przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz
w Gdańsku („Prokuratura Rejonowa”), Prokuraturę Okręgową w Gdańsku („Prokuratura Okręgowa”) oraz Prokuratora Generalnego wykonania przez nich ich ustawowych obowiązków w okresie od 22 stycznia 2010 r. do 17 sierpnia 2012 r.

Strona powodowa podała, że u podstaw sformułowanego żądania leży konstatacja, że Prokuratura Rejonowa i Prokuratura Okręgowa, pomimo dysponowania już od 22 stycznia 2010 r. wystarczającym materiałem dowodowym, aby stwierdzić, iż w związku z działalnością spółki doszło do popełnienia przestępstwa, a także, aby postawić zarzuty prezesowi jej zarządu, z naruszeniem przepisów prawa, w postaci art. 303 i 313 § 1 k.p.k., zaniechały postawienia zarzutów aż do 17 sierpnia 2012 r. Prokurator Generalny z kolei zaniechał w tym okresie podjęcia stosownych działań nadzorczych, które zdyscyplinowałyby prowadzące postępowanie w sprawie Prokuraturę Okręgową i Prokuraturę Rejonową, co umożliwiłoby im wykonanie ustawowego obowiązku postawienia zarzutów.

Zdaniem strony powodowej działalność (...) od początku była przestępcza, czego ustalenie w przypadku wyspecjalizowanych jednostek państwowych, jakimi są jednostki Prokuratury, nie wymagało żądnych nadzwyczajnych nakładów, a Prokuratura Rejonowa została już w grudniu 2009 r. poinformowana o tej okoliczności przez kompetentny organ — Komisję Nadzoru Finansowego. Dowody dołączone do zawiadomienia KNF były przy tym wystarczające do uznania, że doszło do popełnia przestępstwa z art. 171 § 1 Prawa bankowego, a przeprowadzenie w minimalnym choćby zakresie czynności wyjaśniających pozwalałoby postawić również zarzut oszustwa (art. 286 § 1 k.k.).
W wyniku tego bezprawnego zaniechania jednostek prokuratury krąg osób poszkodowanych sprzeczną z prawem działalnością (...) powiększył się
o osoby, które dokonały wpłat na rzecz spółki w okresie od 22 stycznia 2010 r. do
17 sierpnia 2012 r., w tym o osoby, które są obecnie członkami grupy. Wpłacone kwoty (główne, tj. bez zastrzeżonych umowami ze spółką odsetek) zostały już bezpowrotnie przez członków grupy utracone, co stanowi ich szkodę.

Tym samym strona powodowa wskazała, że istotą i celem niniejszego powództwa jest wykazanie, że trzy instytucje — Prokuratura Rejonowa, Prokuratura Okręgowa i Prokurator Generalny — nie wykonały ciążących na nich obowiązków
i w ten sposób doprowadziły do poniesienia przez członków grupy szkody. Gdyby natomiast obowiązek ów w terminie wykonały, to spółka zakończyłaby działalność wcześniej, przez co członkowie grupy nie mieliby możliwości zawarcia z nią umów
i wpłacenia środków i nie ponieśliby szkody.

W opinii powoda pozwany ponosi odpowiedzialność za zaniechanie jednostek prokuratury w postaci niewydania orzeczeń - postanowienia o wszczęciu śledztwa oraz postanowienia o przedstawieniu członkom zarządu spółki zarzutów, podczas gdy obowiązek wydania tych orzeczeń przewidywał przepis prawa.
W realiach niniejszej sprawy chodzi o przepis art. 303 k.p.k., zgodnie z którym jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz o przepis art. 212 § 1 k.p.k. stanowiący, że jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Jak to przedstawił powód, do wszczęcia dochodzenia przez Prokuraturę doszło 18 maja 2010 r., natomiast M. P. (3) (prezesowi zarządu spółki(...) przedstawiono zarzuty dopiero 17 sierpnia 2012 r., Do tych czynności doszło zatem odpowiednio pół roku i ponad 2 lata od złożenia zawiadomienia przez KNF. Tymczasem, w opinii strony powodowej, zestawienie powszechnie dostępnych informacji o działalności spółki oraz materiału dowodowego dostarczonego przez KNF już w grudniu 2009 r. jednoznacznie wskazywało, że działalność(...)wypełniała wszystkie znamiona przestępstwa gromadzenia bez zezwolenia środków pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, tj. czynu z art. 171 § 1 Prawa bankowego. Dlatego przestępczy charakter działalności spółki Prokuratura powinna była ustalić już w grudniu 2009 r., bazując na zawiadomieniu KNF, a w styczniu
2010 r. powinna była wszcząć postępowanie przygotowawcze i postawić członkom zarządu spółki zarzuty. Niewszczęcie więc postępowania i niepostawienie członkom zarządu (...) zarzutów było działaniem sprzecznym z art. 303 k.p.k. i 313 k.p.k., a zatem zachowaniem bezprawnym. Odnośnie do Prokuratury Generalnej, to zdaniem powoda dopuściła się ona braku skutecznych działań dyscyplinujących podległe jej jednostki Prokuratury.

Powód zauważył, że bez znaczenia pozostaje czy zaniechanie jednostek prokuratury było skierowane bezpośrednio przeciwko członkom grupy, czy też nie. Zachowanie sprzeczne z normą prawną jest bowiem uznawane za bezprawne
w stosunku do wszystkich podmiotów prawa. Pozostawanie przez jednostki Prokuratury w bezprawnym zaniechaniu miało więc zdaniem powoda miejsce od
22 stycznia 2010 r. do 17 sierpnia 2012 r. W pierwszej z powyższych dat, Prokuratura Rejonowa uznała bowiem, że wyjaśniła już dostatecznie sprawę objętą zgłoszeniem KNF i wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Pozostawienie tego postanowienia w obrocie prawnym – aż do czasu jego uchylenia – było zaś manifestacją braku woli wykonania obowiązku ciążącego na niej z mocy art. 303
i 313 k.p.k.
Obowiązek ów został w pełni wykonany 17 sierpnia 2012 r., od której to daty jednostki Prokuratury nie pozostają już w bezprawnym zaniechaniu.
W związku z powyższym, w opinii powoda okolicznością decydującą dla oceny zasadności roszczeń jest w praktyce wyłącznie to, czy szkoda doznana przez członków grupy pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z zaniechaniem jednostek Prokuratury. W niniejszej sprawie, jak podniósł powód, związek taki wystąpił, bowiem ze względu na specyfikę działalności spółki oraz możliwości wycofywania przez jej klientów lokat w trakcie ich trwania postawienie zarzutów prezesowi zarządu spółki oraz upublicznienie tego faktu prowadziło, jako do swojego normalnego następstwa, do natychmiastowej utraty płynności finansowej przez spółkę i faktycznego zaprzestania przez nią działalności, w tym pobierania nowych depozytów. Gdyby zatem jednostki Prokuratury wykonały obowiązek postawienia zarzutów wtedy, gdy obowiązek ów się zaktualizował, czyli w styczniu 2010 r., to do uniemożliwienia członkom grupy wpłat na rzecz (...) doszłoby odpowiednio wcześniej.

Jako podstawę swojego roszczenia powód podał art. 417 § 1 k.c. w zw. z art. 415 k.c., wskazując, że jednostki Prokuratury działające na podstawie k.p.k., niewątpliwie wykonują ,,władzę publiczną” w rozumieniu art. 417 § 1 k.c. Nie przedstawiając zaś w okresie od 22 stycznia 2010 r. do 17 sierpnia 2012 r. zarzutów członkom zarządu spółki, pomimo istnienia po ich stronie takiego prawnego obowiązku, jednostki Prokuratury niewątpliwie dopuściły się „niezgodnego
z prawem zaniechania”, o którym mowa w rzeczonym przepisie.

Powód wskazał, że na szkodę poniesioną przez członków grupy wskutek zaniechania jednostek Prokuratury dochodzoną w niniejszym postępowaniu składa się wpłacona do (...) w okresie od 22 stycznia 2010 r. do 17 sierpnia 2012 r.
i nieodzyskana przez żadnego członka grupy kwota kapitału głównego lokaty. Szkodą, za którą odpowiadają jednostki Prokuratury jest tylko kwota wpłacona
w wykonaniu umowy.

Powód wyjaśnił, że szkoda, której naprawienia dochodzą członkowie grupy, była wynikiem bezprawnego zaniechania jednostek Prokuratury. Gdyby bowiem nie pozostawały one w zwłoce z wykonaniem swojego obowiązku polegającego na wszczęciu postępowania karnego i postawieniu zarzutów już w styczniu 2010 r. to członkowie grupy nie mieliby możliwości dokonania wpłaty na rzecz (...),
a tym samym nie ponieśliby szkody. Postawienie zarzutów 17 sierpnia 2012 r. stało się bowiem niezwłocznie informacją publiczną i skutkowało żądaniami wypłaty środków przez licznych klientów (...), co z kolei spowodowało utratę płynności finansowej spółki i jej decyzję o natychmiastowym zamknięciu biur „szturmowanych” przez klientów. Zamknięcie to zaś uniemożliwiło kolejnym osobom dokonywanie wpłat, a we wrześniu 2012 r. skutkowało ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej spółki.

Zdaniem powoda szkoda poniesiona przez członków grupy była zatem wynikiem działania kilku następujących po sobie i wzajemnie powiązanych zdarzeń: tj. (1) niepostawienia zarzutów (źródło szkody), które skutkowało (2) brakiem informacji w domenie publicznej, że działalność spółki jest przez organy ścigania oceniana jako przestępcza, w związku z czym (3) nie doszło do szturmu na biura spółki ze strony jej klientów chcących dokonać wypłaty, a co za tym idzie (4) nie doszło do utraty przez spółkę płynności finansowej i (5) nie doszło do zamknięcia biur spółki, dzięki czemu (6) w okresie od 22 stycznia 2010 r. do 17 sierpnia 2012 r.
w dalszym ciągu możliwe było dokonanie wpłaty na rzecz spółki, zaś (7) jej dokonanie w związku z późniejszą niewypłacalnością spółki skutkowało powstaniem szkody.

Zdaniem powoda, okoliczność, że związek pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę a szkodą wiedzie przez kilka kolejnych zdarzeń pozostaje bez znaczenia dla oceny odpowiedzialności pozwanego, bowiem jak się powszechnie przyjmuje, szkoda nie musi być następstwem bezpośrednim zdarzenia ją wywołującego. Wystarczy, żeby każdy z kolejnych członów łańcucha przyczynowego łączącego źródło szkody ze szkodą był normalnym następstwem poprzedniego członu rzeczonego łańcucha.

Według powoda kryterium to zostało spełnione w niniejszej sprawie, ponieważ wpłaty były dokonywane przez członków grupy przez cały ten okres, gdy jednostki Prokuratury miały już wystarczający materiał by wszcząć śledztwo
i postawić zarzuty, a normalnym następstwem wydania tych orzeczeń byłoby podanie ich treści przez media, co z kolei wywołałoby panikę klientów, pod wpływem której masowo udawaliby się oni do biur (...) z żądaniem wypłat. To z kolei doprowadziłoby do zamknięcia biur spółki i faktycznego zaprzestania prowadzenia przez nią działalności, w tym pobierania nowych lokat, co uniemożliwiłoby członkom grupy dokonanie wpłaty w okresie, w którym wpłat tych dokonali.

Powód zaznaczył również, że decyzja o zawarciu umowy z (...)była całkowicie normalna, biorąc pod uwagę oferowane oprocentowanie oraz intensywną kampanię reklamową. To oznacza, że dokonywanie wpłat przez nowych klientów było normalnym następstwem faktycznego prowadzenia przez spółkę działalności.

Natomiast masowe żądanie wypłat przez klientów musiało doprowadzić do zamknięcia spółki, bowiem nie generowała ona zysków, umożliwiających zwrot dla klientów z inwestycji na poziomie im gwarantowanym (tj. 10% i więcej rocznie)
i mogła dokonywać bieżących wypłat tylko z kolejnych wpłat, czyli w oparciu
o mechanizm piramidy finansowej. W niniejszej sprawie zatem z pewnością członkowie grupy nie ponieśliby szkody, gdyby jednostki Prokuratury wykonały swój obowiązek.

W ocenie powoda wszystkie zdarzenia znajdujące się w łańcuchu łączącym bezprawne zaniechanie jednostek Prokuratury ze szkodą spełniają kryterium normalności. Powyższe oznacza, że pomiędzy owym zaniechaniem a szkodą zachodzi adekwatny związek przyczynowy.

Powód podkreślił, iż opisywany wyżej przebieg zdarzeń pomiędzy postawieniem zarzutów (wykonaniem obowiązku przez jednostki Prokuratury) rzeczywiście zaistniał, przy czym miało to miejsce w sierpniu i wrześniu 2012 r. Wówczas to postawienie zarzutów i upublicznienie tego faktu skutkowało masowymi żądaniami wypłaty środków przez klientów spółki, utratą przez nią płynności finansowej, zamknięciem biur spółki, które uniemożliwiło dalsze wpłaty
i wreszcie upadłością. De facto okazało się zatem, że postawienie zarzutów samo
w sobie niemal natychmiast powstrzymało przestępczą działalność spółki. Skoro zdarzyło się to w sierpniu 2012 r., to z pewnością taki sam skutek miałoby postawienie zarzutów w styczniu 2010 r., tj. wówczas, gdy zaktualizował się ciążący na jednostkach Prokuratury obowiązek dokonania takiej czynności procesowej, z tą różnicą, że działoby się to ponad dwa lata wcześniej. W rezultacie, te osoby, które
w okresie od 22 stycznia 2010 r. do 17 sierpnia 2012 r. dokonały wpłat na rzecz (...), w tym członkowie grupy, nie miałyby takiej możliwości i nie poniosłyby szkody.

Uzasadniając wniosek o rozpoznanie niniejszego powództwa w postępowaniu grupowym strona powodowa podała, że działa jako reprezentant grupy, złożonej ze 164 osób, dochodząc zasądzenia od pozwanego w imieniu własnym, lecz na rzecz tychże osób, będących członkami grupy, odszkodowania za szkodę powstałą w ich majątku na skutek bezprawnego zaniechania jednostek Prokuratury.

Strona powodowa wskazała, że wniosek ten jest zasadny, ponieważ członków grupy łączy ścisła więź podmiotowa i przedmiotowa, uzasadniająca wspólne dochodzenie przez nich roszczeń. Więź ta przejawia się tym, że wszyscy członkowie grupy dochodzą od pozwanego roszczenia odszkodowawczego z tytułu deliktu, wynikającego ze sprzecznej z prawem działalności spółki (...), które było możliwe wskutek zaniechania tego samego prokuratora w ramach tego samego śledztwa. Szkodę wywołaną tym zaniechaniem dla każdego z członków grupy stanowi wpłacona przez niego na podstawie umowy z (...) kwota główna, której wysokość została następnie ujednolicona w ramach 59 podgrup.

Zdaniem powoda w sprawie niniejszej spełnione zostały wszystkie przesłanki, których spełnienia wymaga w art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r.
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
(Dz.U. 2010 Nr 7, poz. 44 ze zm.).

Powód wskazał, że spełnił pierwszą przesłankę z art. 1 w/w ustawy, tj. przesłankę jednorodzajowości roszczenia. Dochodzi bowiem zasądzenia na rzecz każdego z członków grupy określonej sumy pieniędzy tytułem odszkodowania
z tytułu czynu niedozwolonego, za który odpowiada pozwany, które to dochodzone roszczenie jest roszczeniem pieniężnym, mającym swoje źródło w jednym typie stosunku prawnego.

Dalej powód wskazał, że powództwo będące przedmiotem tego postępowania zostało wytoczone przez reprezentanta grupy na rzecz 164 osób, których oświadczenia o przystąpieniu do grupy zostały, zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy, dołączone do niniejszego pozwu. Z uwagi na to, że ustawa uzależnia możliwość prowadzenia postępowania grupowego od członkostwa w grupie co najmniej 10 osób (art. 1 § 1 ustawy), a liczba członków grupy wynosi 164, również i przesłanka minimalnej liczebności grupy jest spełniona.

Kolejna przesłanka wymagana przez art. 1 ustawy to oparcie roszczeń na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Powód wskazał, że roszczenia dochodzone niniejszym pozwem wypełniają przesłankę ustawową w tym zakresie, bowiem oparte są na tej samej podstawie faktycznej w zakresie źródła szkody oraz charakteryzują się taką samą podstawą faktyczną w zakresie szkody i związku przyczynowego.

Powód podał dalej, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy ma ona ograniczony zasięg przedmiotowy, gdyż znajduje zastosowanie tylko w sprawach cywilnych
o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych,
z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Postępowanie w sprawie może być dochodzone w trybie grupowym, ponieważ przedmiotem żądania pozwu jest roszczenie z tytułu deliktu określonego w art. 417 § 1 w zw. z art. 415 k.c.

Wreszcie, zdaniem powoda, spełnił on również ostatnią, właściwą tylko dla roszczeń pieniężnych, przesłankę dopuszczalności postępowania grupowego jaką jest ujednolicenie (standaryzacja) dochodzonych roszczeń. W tym celu, zgodnie
z art. 2 ustawy powód ujednolicił roszczenia członków grupy w ramach 59 podgrup, liczących od 2 do 11 osób. Do danej podgrupy przypisane zostały osoby, których roszczenia mieszczą się w granicach wskazanych w podziale na podgrupy, a jako ujednoliconą wysokość roszczenia dla wszystkich członków danej podgrupy przyjęto najniższą kwotę roszczenia przysługującą członkowi takiej podgrupy. Podstawę ustalenia wysokości tych roszczeń stanowiła kwota główna wpłacona przez członka grupy na rzecz (...), z pominięciem odsetek z tytułu zawartej umowy lub jej przedłużenia, pomniejszona o wypłaty dokonane przez spółkę.
W oświadczeniach o przystąpieniu do grupy każdy członek wyraził zgodę na takie ujednolicenie wysokości jego roszczenia, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy. Ponadto, także roszczenie w zakresie odsetek zostało ujednolicone dla wszystkich członków grupy poprzez żądanie ich zapłaty od dnia wezwania do zapłaty do dnia zapłaty.

Pozwany Skarb Państwa w odpowiedzi na pozew z 5 czerwca 2015 r.
( k. 5156 i n., t. XXVI) wniósł o:

a)  odrzucenie pozwu,

b)  w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku - o oddalenie powództwa w całości;

c)  zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa według norm prawem przepisanych.

W ocenie pozwanego Skarbu Państwa rozpoznawana sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym. Strona pozwana zakwestionowała istnienie przesłanek określonych w art. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń
w postępowaniu grupowym
. Zdaniem pozwanego taka ocena jest możliwa już
w oparciu o same twierdzenia przedstawione w pozwie. Skarb Państwa nie kwestionuje co do zasady jednorodzajowości dochodzonych roszczeń, sprzeciwił się natomiast poglądowi strony powodowej, jakoby dochodzone roszczenia były oparte na tej samej lub na takiej samej podstawie faktycznej. Pozwany wskazał także, iż należy odrzucić zaprezentowany w pozwie sposób ujednolicenia dochodzonych roszczeń. Ponadto oświadczył, że jako niewystarczającą należy ocenić więź istniejącą między poszczególnymi członkami grupy, przejawiającą się w dochodzeniu roszczenia odszkodowawczego z tytułu tego samego domniemanego zdarzenia sprawczego. W tym kontekście kwestia czy przesłanka liczebności grupy została spełniona jest nie tylko niemożliwa do ustalenia na obecnym etapie postępowania, ale ponadto pozbawiona znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

W piśmie procesowym z 6 lipca 2015 r. (k. 5174-5184, t. XXVI) pozwany Skarb Państwa przedstawił dalszą argumentację co do niedopuszczalności rozpoznania przedmiotowej sprawy w postępowaniu grupowym.

W piśmie z 14 sierpnia 2015 r. strona powodowa rozszerzyła powództwo
w zakresie podmiotowym. Dodatkowo wniosła o zasądzenie od Skarbu Państwa następujących kwot na rzecz wskazanych nowych członków grupy: na rzecz J. G. (2) kwoty (...) zł, J. G. (4) kwoty (...) zł oraz A. P. (3) kwoty (...) zł - w każdym przypadku z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia tego pisma pozwanemu do dnia zapłaty (k. 5209-5212, t. XXVII).

Postanowieniem z 7 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił przedmiotowy pozew (postanowienie - k. 5295, t. XXVII).

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd wskazał, że powództwo należało uznać za niedopuszczalne, gdyż okoliczności faktyczne przytoczone jako podstawa powództwa nie mogły być ocenione jako stwarzające taką samą dla wszystkich członków grupy podstawę faktyczną roszczeń dochodzonych pozwem.

W ocenie Sądu skonstruowana podstawa faktyczna powództwa wymagałaby
w zakresie przesłanki roszczenia odszkodowawczego w postaci adekwatnego związku przyczynowego dokonania w niniejszej sprawie indywidualnej oceny
w odniesieniu do każdego z członków grupy w obszarze zależności czasowej pomiędzy potencjalną utratą płynności finansowej przedmiotowej spółki,
a zawieraniem przez członków grupy umów z tym podmiotem. W konsekwencji
w sprawie należałoby dokonać indywidualnej oceny każdego z roszczeń członków grupy w zakresie przesłanki adekwatnego związku przyczynowego poprzez zestawienie w/w dat. Ustalenia w tym zakresie z natury rzeczy miałyby odmienny charakter co do każdego z członków grupy. Nie można wykluczyć ustalenia, iż część członków grupy dokonałby wpłaty środków jeszcze przed datą ustaloną
w niniejszym procesie jako potencjalna data zaprzestania działalności przez w/w spółkę. Powyższe rozważania, choć poczynione wyłącznie hipotetycznie, wskazują w sposób jednoznaczny, iż okoliczności faktyczne, które zostały przedstawione jako podstawa powództwa grupowego nie są w wyżej wymienionym zakresie okolicznościami, które mogą zostać uznane za te same lub takie same (uzasadnienie postanowienia z 7 września 2015 r. - k. 5302-5314, t. XXVII).

Na skutek zażalenia powoda, postanowieniem z 23 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny zmienił zaskarżone postanowienie
w ten sposób, że oddalił wniosek pozwanego o odrzucenie pozwu i nakazał rozpoznać sprawę w postępowaniu grupowym (postanowienie - k. 5351, t. XXVII).

Postanowieniem z 18 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego w niniejszej sprawie w dzienniku „(...) (postanowienie - k. 5371, t. XXVII).

Pismem z 14 grudnia 2016 r. powód rozszerzył żądanie pozwu, wnosząc dodatkowo o zasądzenie od Skarbu Państwa solidarnie, gdy tak wskazano,
z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do 31 grudnia 2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty , następujących kwot w złotych na rzecz wskazanych nowych członków grupy:

Nazwisko i imię

Pesel

Wysokość roszczenia

Roszczenie solidarne

Z. H.

(...)

10000,00

nie

K. M. (6)

(...)

10000,00

nie

Ł. M. T. (1)

(...)

15000,00

nie

B. M. K. (6)

(...)

19000,00

nie

M. R. C.

(...)

19000,00

nie

P. M. A. (2)

(...)

19000,00

nie

Z. B.

(...)

19000,00

nie

I. S.

(...)

25000,00

nie

R. G.

(...)

25000,00

nie

Z. M. B. (5)

(...)

29517,73

nie

C. M. (2)

(...)

33951,77

nie

C. K. B. (2) W. K. (3)

(...)

33951,77

tak

Ł. M. W. (1)

(...)

33951,77

tak

D. U.

(...)

40000,00

nie

K. K. K. (1) W. J. (7)

(...)

40000,00

tak

K. E. B. (3)

(...)

40000,00

nie

M. E.

(...)

40000,00

nie

N. K. R. (3)

(...)

40000,00

nie

P. M.

(...)

45000,00

nie

P. E. T.

(...)

45000,00

nie

D. A. (3)

(...)

45000,00

nie

Z. C. J.

(...)

45000,00

nie

K. R. (4)

(...)

50000,00

nie

M. H. G. (1)

(...)

50000,00

nie

M. A. B.

(...)

50000,00

nie

S. B. (5)

(...)

50000,00

nie

U. T. J. (3)

(...)

50000,00

nie

J. A. M. (7)

(...)

55000,00

nie

G. B. (1)

(...)

60000,00

nie

P. J. I. (2)

(...)

60000,00

nie

W. I. B.

(...)

64200,00

nie

K. D. (2)

(...)

64200,00

nie

O. R.

(...)

64200,00

nie

Z. K. (1)

(...)

71500,00

nie

W. J. E.

(...)

80000,00

tak

Ł. A.

(...)

80000,00

nie

G. W.

(...)

80000,00

nie

K. K. (11)

(...)

100000,00

nie

N. B.

(...)

100000,00

nie

T. A.

(...)

100000,00

nie

K. J.

(...)

108000,00

nie

C. G. (2) T.

(...)

108000,00

nie

S. S. (7)

(...)

140000,00

nie

M. Z. M. (1) I. M. (3)

(...)

150000,00

tak

J. W. A.

(...)

150000,00

nie

D. M. S. (5)

(...)

150000,00

nie

K. M. R. (3)

(...)

150000,00

tak

L. A. M.

(...)

150000,00

nie

N. E.

(...)

165000,00

nie

M. K.

(...)

200000,00

nie

D. J. M. (3)

(...)

200000,00

nie

P. J. (1)

(...)

200000,00

nie

L. K. S. (3)

(...)

210000,00

nie

G. E.

(...)

240000,00

nie

N. M. E. (3)

(...)

240000,00

nie

A. D. A. (1) K.

(...)

240000,00

tak

B. J. B. (3) J. K. (5)

(...)

259000,00

tak

D. A. Z. (2)

(...)

328780,00

nie

(pismo - k. 5404-5408, t. XXVIII).

Postanowieniem z 6 czerwca 2017 r. Sąd ustalił stan podgrup, do których zaliczył następujące osoby:

1.  Podgrupa 1: Z. H. i K. M. (6);

2.  Podgrupa 2: W. R., D. L. i Ł. M. T. (1);

3.  Podgrupa 3: T. R., B. M. K. (6), M. R. C., P. M. A. (2), Z. B., M. T. M. (2), K. R. (1), W. J. (5), K. W. (1), M. K. (5), R. I.;

4.  Podgrupa 4: N. S. (1), D. Z. (1), G. M. (5);

5.  Podgrupa 5: T. W. J. (3), P. A., P. R. (2), B. B. J. (1), W. B. J. (2), P. D., I. S., R. G.;

6.  Podgrupa 6: D. R., D. A. (2), Z. M. B. (5), M. G. (4), W. Z. (2), S. M. (2), G. J., W. I. (1), S. B. (3), P. A.;

7.  Podgrupa 7: D. M. (1), K. B. (1), Ł. P., W. Z. R., C. M. (2), C. K. B. (2), W. K. (3), Ł. M. (1), Ł. W.;

8.  Podgrupa 8: D. K. (2), K. J. (1);

9.  Podgrupa 9: D. U., K. K. L. (5), K. W. J. (8), K. E. B. (3), M. E., N. K. R. (3), M. K. (4), N. Z. (1), B. E. B. (2), A. M. (4), F. L., A. C. K. (1), B. J. A. (1), L. A.;

10.  Podgrupa 10: P. M., S. D., N. S. (2), P. E. T., K. Z. J. (1), D. A. (3), Z. C. J.;

11.  Podgrupa 11: K. R. (4), M. H. G. (1), M. A. B., S. B. (5), U. T. J. (3), T. J. (1), T. G. (1), H. M. (2), S. F., M. K., S. G. (2), S. P., S. A. (1);

12.  Podgrupa 12: K. J. (2), F. T., G. J.;

13.  Podgrupa 13: D. E. S. (2), M. B. (2), B. A. M. (5), J. A. M. (7), P. R. (3);

14.  Podgrupa 14: G. B. (1), P. J. I. (2), L. G., M. R. (2), S. S., P. K. (2), K. A. (3) T.;

15.  Podgrupa 15: C. G. (1), D. Z. (2), W. I. B., K. D. (2), O. R.;

16.  Podgrupa 16: Z. K. (1), P. P. (4), K. J., J. A. M. (6), C. H.;

17.  Podgrupa 17: M. G. (5), W. J. (4), R. P.;

18.  Podgrupa 18: W. J., W. E., Ł. A., B. R., B. Z. (2), C. M., J. M. (2), R. J., P. K. (3), G. W., B. J. J. (1);

19.  Podgrupa 19: M. T. W. (1), M. E. (2), B. S. (5), P. A.;

20.  Podgrupa 20: C. M. (1), D. M. (2), B. Z., P. K.;

21.  Podgrupa 21: K. K. (11), N. B., T. A., G. J. M. (4), P. J. A. (2), S. K., K. R. (2), N. Z. (2), M. R. (1), M. B. (4), P. K. (1), M. A., S. B. (4), S. E., S. M. (3), J. H. B.;

22.  Podgrupa 22: S. J., S. A., K. R., K. J., C. G. (2) T.;

23.  Podgrupa 23: Z. P., K. K. (5), K. U. (2), M. E. (1), Ł. D.;

24.  Podgrupa 24: M. K. L. (4), F. M., G. A., J. M. (1), T. J. (2);

25.  Podgrupa 25: R. F., W. C., K. T., Ł. T.;

26.  Podgrupa 26: G. A., M. I., S. K.;

27.  Podgrupa 27: T. S., Z. E., O. K., B. S. (4), G. M. (4), N. L., N. J., S. S. (7);

28.  Podgrupa 28: L. W. T. (2), S. R., B. W. (3), L. T., M. Z. W. (4), M. I. M. (3), J. W. A., G. J. B. (4), D. M. S. (5), K. M. (7), K. R. (5), L. A. M.;

29.  Podgrupa 29: K. M. A. (1), N. E., B. S. (3);

30.  Podgrupa 30: G. D., P. A. (1), Ś. G. M. (6), P. M., N. K.;

31.  Podgrupa 31: P. A. (2), B. T.;

32.  Podgrupa 32: L. Ł., D. T., K. U. (1) I.;

33.  Podgrupa 33: (...) M., J. W. (4), J. I. (1), C. A., N. W., M. K., D. J. M. (3), P. J. (1);

34.  Podgrupa 34: L. K. S. (3), Ś. R., D. B., K. J. (3);

35.  Podgrupa 35: A. K., W. J. (6);

36.  Podgrupa 37: S. H., K. K. J. (4), G. E., N. M. E. (3), A. D. P. (2), A. K.;

37.  Podgrupa 38: Z. Z. (3), P. K. (4), B. J. P. (4), B. J. K. (5);

38.  Podgrupa 42: L. K. W. (2), K. L. (3), G. M. (3), W. P., S. A. (2), M. W. M. (2), M. B. (3);

39.  Podgrupa 43: M. S. (4), P. R. (3), S. G. (1), M. A., D. A. Z. (2);

40.  Podgrupa 44: F. T., G. A., D. D. (1) U.;

41.  Podgrupa 45: M. A., Z. W. (3);

42.  Podgrupa 46: Z. A., R. L., W. B. (2);

43.  Podgrupa 58: B. Z., S. M. (4).

(postanowienie z 6 czerwca 2017 r. - k. 6939-6949, t. XXXV).

Postanowieniem z 14 listopada 2017r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie pozwanego na powyższe postanowienie (postanowienie z 14 listopada 2017 r. - k. 7287, t. XXXVI).

Pozwany w piśmie z 31 sierpnia 2017 r. złożonym po ustaleniu stanu grupy wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Pozwany podniósł, że jego zdaniem nie wystąpiła żadna z przesłanek warunkujących powstanie odpowiedzialności Skarbu Państwa, tj. brak jest bezprawności zachowania pozwanego oraz niewykazana została szkoda, gdyż nie można przyjąć z góry założenia, że każdy kto wpłacił środki na rzecz (...), nie uzyskał ich zwrotu, a nawet jeśli nie zostały rozliczone to członkowie grupy powinni dochodzić ich zwrotu w postępowaniu upadłościowym.

Pozwany podniósł zarzut compensatio lucri cum damno w zakresie wszystkich środków, które członkowie grupy uzyskali ponad to, co wpłacili w celu realizacji każdej z umów zawartych z (...) sp. z o.o.

W opinii pozwanego brak jest również adekwatnego związku przyczynowego między przebiegiem postępowania przygotowawczego a dokonaniem wpłat na rzecz (...) i ich nieodzyskaniem.

W opinii pozwanego, nawet gdyby tylko hipotetycznie przyjąć istnienie związku przyczynowego mogącego spowodować powstanie odpowiedzialności Skarbu Państwa, to samodzielne i dobrowolne zawarcie szeregu umów cywilnoprawnych przez członków grupy z (...) czy też dokonanie wpłat na rzecz spółki należałoby zakwalifikować jako przyczynienie się członków grupy do powstania szkody w rozumieniu art. 362 k.c. w tak znacznym stopniu, że powodowałoby to zerwanie tego związku (odpowiedź na pozew - k. 6988-7191, t. XXXV-XXXVI).

Strony podtrzymały stanowiska w dalszych pismach procesowych oraz na rozprawie w dniu 1 lipca 2022 roku. (pismo procesowe powoda z 13 października 2017 r. – k. 7320-7336 t. 37; pismo procesowe pozwanego z 15 grudnia 2017 r. – k. 7508-7515 t. 38; pismo procesowe powoda z 10 kwietnia 2018 r. – k. 7876-7885 t. 39; pismo procesowe z 10 kwietnia 2018 r. – k. 7948-54 t. 39).

Sąd ustalił, że w następstwie śmierci następujący członkowie grupy przestali już uczestniczyć w niniejszym postępowaniu grupowym: B. S. (6), K. N. (2), M. A. (3), R. K. (5), K. P. (5), T. Ł., J. B. (5) (postanowienie z 20 kwietnia 2021 r. – k. 8892 t. 44).

Sąd ustalił, że w następstwie śmierci następujący członkowie grupy przestali już uczestniczyć w niniejszym postępowaniu grupowym: A. D. (2), A. J. (3), M. P. (4), S. B. (6), A. S. (2), T. M. (3), J. W. (5), J. K. (6), Z. K. (2) i J. G. (5) (postanowienie z 1 lipca 2022 r. – k. 9543, t. 47).

Na podstawie przedstawionego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 października 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. na listę ostrzeżeń publicznych, informując, że ww. podmiot nie posiada zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem (ostrzeżenie publiczne KNF - k. 7228-7229, t. XXXVI).

Następnie, 21 grudnia 2009 r. do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa
w Gdańsku wpłynęło pismo z 15 grudnia 2009 r. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF), w którym zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez M. P. (3), prezesa zarządu (...) sp. z o.o., przestępstwa z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe, polegającego na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, bez wymaganego zezwolenia.

W uzasadnieniu UKNF wskazał, że w toku rutynowych czynności nadzorczych nad rynkiem finansowym, zwrócił uwagę na działalność spółki (...) sp. z o.o. Podjęte czynności sprawdzające wykazały, iż osoba reprezentująca ww. podmiot mogła naruszyć przepis art. 171 ust. 1 ustawy prawo bankowe. (...) sp. z o.o. proponując zawarcie umowy terminowej lokaty w złoto gromadziła środki finansowe klientów. Zgodnie zaś z przepisami ustawy prawo bankowe gromadzenie środków innych osób i podmiotów jest wykonywaniem czynność bankowych. Prowadzenie takiej działalności stanowi przesłankę przestępstwa z art. 171 ust. 1 tejże ustawy.

UKNF zwrócił uwagę, że szczegóły oferowanych przez (...) sp. z o.o. usług zaprezentowano na stronie internetowej spółki (...) Zgodnie zaś z informacjami tam zawartymi, klienci, aby przystąpić do inwestycji zobowiązani byli do wpłaty (i utrzymania na rachunku) minimalnej kwoty (...) zł. Spółka (...) umożliwiała założenie lokaty na okres 6, 12 lub 24 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny taki sam okres umowny (pod warunkiem dalszego oferowania tej lokaty przez spółkę). Oprocentowanie z lokat było stałe
w okresie umownym i wynosiło 10% (w przypadku założenia kontraktu przez tzw. Biuro Obsługi (...)wzrastało i wynosiło 11%). Odsetki po upływie okresu umownego były dopisywane do kapitału zgromadzonego lub przekazywane na wskazany rachunek bankowy.

UKNF wskazał, że na stronie internetowej spółki oferowany produkt był opisywany w następujący sposób: „Produkt inwestycyjny jakim jest lokata w złoto polega na podobnych zasadach jak lokata w banku. Założyciel (klient) kontraktu staje się właścicielem złota wyprodukowanego w mennicy o wartości zainwestowanych środków. Na koniec ustalonego terminu w kontrakcie klient otrzymuje zwrot wpłaconego kapitału wraz z ustalonym zyskiem. Zakładając kontrakt masz zagwarantowaną wypłatę kapitału wraz z zyskiem, czego zabezpieczeniem jest ubezpieczenie. Każde zakupione złoto jest wyprodukowane
w mennicy państwowej i osygnaturowane przez nią o najwyższej jakości. W czasie trwania kontraktu złoto jest przechowywane w skarbcach Banków (...), gdzie są strzeżone 24 h na dobę. Jeżeli boisz się o wypracowany zysk możesz założyć kontrakt terminowy ,,zysk od ręki” gdzie zysk wypłacany jest przy założeniu kontraktu. Złoto od początku trwania umowy należy do klienta (właściciel kontraktu). W ciągu 10 dni od wpłaty kapitału zostaje wystawiony certyfikat posiadania złota o wartości wpłaconych środków i zostaje odesłany do klienta. Na podstawie tego certyfikatu klient w każdej chwili może zerwać kontrakt i wypłacić pieniądze lub złoto o wartości wpłaconego kapitału. Posiadacz kontraktu w każdym okresie trwania kontraktu może go zerwać. Klient praktycznie w każdej chwili ma dostęp do ulokowanych środków, ponieważ właściciel kontraktu może w dowolnej chwili zażądać odkupienia swojego złota przez (...)po kursie skupu: danego dnia, w którym zrywa umówiony okres kontraktu.”

UKNF zauważył, że oferowany produkt-lokata, nazywany był w innym miejscu w materiałach informacyjnych kontraktem terminowym. Spółka (...) oferowała trzy rodzaje takiego kontraktu, który definiowany był jako jednorazowy zakup towaru po kursie z dnia zakupu i jego odsprzedaż (...) sp. z o.o. w wyznaczonym w umowie terminie sprzedaży po kursie z dnia: sprzedaży z zagwarantowanym wynagrodzeniem (dot. kontraktów terminowych), zakupu z zagwarantowanym wynagrodzeniem (dot. kontraktu terminowych plus), zakupu z zagwarantowanym wynagrodzeniem w momencie otwarcia kontraktu- odliczenie od kwoty dokonanej wpłaty (dot. kontraktów terminowych plus ,,zysk od ręki”). Według zapewnień (...) sp. z o.o., nie pobierano opłaty za otwarcie, prowadzenie i likwidację kontraktu - w przypadku kontynuowania umowy w całym okresie jego trwania. Za pozostałe czynności związane z obsługą rachunku kontraktu pobierano prowizje i opłaty określone w Taryfie opłat i prowizji.

W piśmie podano również, że UKNF podjął kroki w celu zgromadzenia dokumentów spółki związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Urząd
2 listopada 2009 r. skierował pismo do spółki zwracając się o przekazanie stosownych wyjaśnień tj.: 1) szczegółowe opisanie produktów finansowych oferowanych przez spółkę, w szczególności kontraktów terminowych na złoto oraz pożyczek, przekazanie wzorów umów zawieranych z klientami oraz ewentualnie regulaminów lub innych dokumentów odnoszących się do ww. produktów
2) wskazanie w jaki sposób generowana jest stopa zwrotu z inwestycji w kontrakt terminowy na złoto przez nich gwarantowana 3) przekazanie informacji
o towarzystwie ubezpieczeniowym, z jakim zawarte jest ubezpieczenie gromadzonego złota oraz przekazanie kopii tych umów 4) precyzyjne wskazanie, które oddziały (...) S.A. oraz (...) S.A. przechowują sprzedawane przez (...) sp. z o.o. złoto 5) podanie numerów rachunków bankowych i nazwy banku prowadzącego rachunki, na które klienci spółki dokonują wpłat z tytułu nabycia oferowanych przez (...) sp. z o.o. produktów 6) podanie jaką ilość złota nabywa klient wpłacając (...) zł, czy całość kwoty przekazywanej przez klienta przeznaczona jest na zakup złota, jaki jest algorytm obliczania tej wartości 7) wskazanie skąd pochodzą środki finansowe udzielane przez spółkę w formie pożyczek 8) wskazanie w jaki sposób dochodzi do wydania złota klientowi
w przypadku zerwania kontraktu 9) podanie kto ustala cenę skupu złota w danym dniu, jaki jest algorytm ustalania tej ceny 10) wskazanie od kogo i na jakich rynkach (...) sp. z o.o. nabywa złoto.

UKNF dołączył do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przedmiotowe pismo z 2 listopada 2009 r. i podał, że pomimo prośby ze strony przedstawicieli spółki o przedłużenie terminu wskazanego na przekazanie odpowiedzi, do dnia przesłania zawiadomienia odpowiedź nie wpłynęła.

Zwrócił również uwagę, że informacje uzyskane przez przedstawicieli mediów także nie pozwalają na jednoznaczne określenie sposobu prowadzenia działalności przez spółkę. Wyjaśnienia złożone przez prezesa zarządu były mało precyzyjne, zaś w świetle braku odpowiedzi na pismo UKNF oraz zaistniałego stanu faktycznego należało je uznać za mało wiarygodne.

UKNF podniósł, iż deklarowane wysokie stopy zwrotu z inwestycji, przekraczające o kilka punktów procentowych standardowe lokaty bankowe pozwalały domniemywać, iż w omawianym przypadku mogło chodzić nie
o inwestycje w kruszec, lecz o ryzykowne inwestycje, być może w instrumenty finansowe oparte na złocie. Okoliczność ta dodatkowo uzasadniała podejrzenie naruszenia wskazanego przepisu ustawy prawo bankowe. Ponadto, mimo złożonej 16 listopada 2009 r. deklaracji prezesa zarządu (...) sp. z o.o. o wstrzymaniu akcji marketingowej produktów spółki, do dnia przesłania zawiadomienia strona internetowa była nadal aktywna i reklamowano na niej produktu spółki.

Podsumowując, UKNF wskazał, że mając na uwadze skalę deklarowanych stóp zwrotu z inwestycji oraz brak wyjaśnienia stanu faktycznego przez przedstawicieli spółki nie jest wykluczone, iż w przedmiotowym przypadku można mieć do czynienia ze świadomym wprowadzeniem w błąd potencjalnych klientów
w celu zawłaszczenia ich środków finansowych (zawiadomienie UKNF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z 15 grudnia 2009 r. - k. 78-81, t. I oraz k. 6637-6640, t. XXXIII wraz z pismem z 2 listopada 2009 r. UKNF do (...) sp. z o.o. - k. 82, tom I).

Zarządzeniem z 24 grudnia 2009 r. zawiadomienie UKNF zostało przekazane do Prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą (...) (k. 6637, t. XXXIII).

Pismem z 7 stycznia 2010 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzesz w Gdańsku w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi
w sprawie (...)
z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił się do prezesa zarządu (...) sp. z o.o. M. P. (3) o nadesłanie w terminie
7 dni regulaminu/warunków oraz wzoru umowy dotyczącej produktu pod nazwą ,,(...)”. Następnie, 8 stycznia 2010 r. prokurator za pośrednictwem Internetu zapoznał się z ofertą (...) sp. z o.o. oraz danymi tej spółki ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (pismo prokuratura z 7 stycznia 2010 r. do (...) sp. z o.o. - k. 352, t. II i k. 6650, t. XXXIII; notatka urzędowa prokuratora z 8 stycznia 2010 r. - k. 350, t. II i k. 6641, t. XXXIII).

Z informacji z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 12 stycznia 2010 r. wynikało, że (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. została założona 27 stycznia 2009 r. Jej wspólnikami byli (...)
sp. z o.o. oraz M. P. (3), który był również prezesem zarządu spółki. Kapitał spółki wynosił (...) zł. Przedmiotem działalności spółki była działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, pozostałe formy udzielania kredytów, działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, sprzedaż hurtowa metali i rud metali, sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (odpis KRS (...) Sp. z o.o. na dzień 12.01.2010 r. - k. 6644-6649, t. XXXIII).

Z informacji na stronie internetowej (...) sp. z o.o. wynikało, że spółka świadczy usługi dla szerokiej grupy odbiorców. Ich klientami mieli być zarówno klienci, którzy inwestują lub lokują swoje oszczędności jak i klienci szukający rozwiązań kredytowych . Oferowała dwa typy lokat w złoto w postaci kontraktu: terminowego o oprocentowaniu stałym i bezterminowego o oprocentowaniu zmiennym. Zawsze można było liczyć na wysokie oprocentowanie np. 10% przy kontrakcie terminowym 12-miesięcznym oraz niskie kwoty minimalne zakładanych kontraktów (od (...) zł). Kontrakt mógł mieć charakter odnawialny i nieodnawialny. Dla osób szukających rozwiązań kredytowych spółka przygotowała dwie grupy produktów: pożyczkę gotówkową (...) oraz pożyczkę oddłużeniową (...) (informacja (...) ze strony internetowej na dzień 08.01.2010 r. - k. 6642-6643, t. XXXIII).

Faksem z 20 stycznia 2010 r. M. P. (3) przesłał do Prokuratury następujące dokumenty: zaświadczenie nr (...) wydane przez Ministra Gospodarki o wpisie (...) sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorstw składowych, Regulamin (...), dyspozycję zawarcia lokaty w złoto - umowa składu oraz informacje szczegółowe (faks z 20 stycznia 2010 r. - k. 354, t. II i k. 6651, t. XXXIII).

Z przedłożonego zaświadczenia nr (...) Ministra Gospodarki z 7 stycznia 2010 r. wynikało, że po rozpatrzeniu wniosku zarejestrowanego 4 stycznia 2010 r. przedsiębiorca (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. został wpisany
6 stycznia 2010 r. do rejestru przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład towary przemysłowe (zaświadczenie nr (...) Ministra Gospodarki - k. 101, t. I i k. 6652, t. XXXIII).

Zasady działania (...) sp. z o.o. określał Regulamin. Zgodnie z treścią § 2. ust. 1 i 3 (...) sp. z o.o. mogła prowadzić na rzecz osób fizycznych następujące rodzaje umów składu:

1)  terminowe – przeznaczone do jednorazowego przekazania zakupionego towaru na skład w wartości ustalonej po kursie z dnia zakupu i jego odbiorze od (...) w wyznaczonym w umowie terminie w wartości po kursie z dnia od­bioru.

2)  terminowe plus - przeznaczone do jednorazowego przekazania zakupionego towaru na skład w wartości ustalonej po kursie z dnia zakupu i jego odbiorze od (...) w wyznaczonym w umowie terminie w wartości po kursie z dnia zakupu.

3)  bezterminowe - przeznaczone do składu towaru, z określeniem wartości towaru po ustalonej w umowie cenie w do­wolnym czasie, otwarte bezterminowo;

4)  fix - przeznaczone do składu towaru, z określeniem wartości towaru po ustalonej w umowie cenie i ustalonych w umowie terminach z możliwością odbioru towaru
w określonym w umowie terminie w ustalonej w umowie wartości towaru.

Umowy mogły być zawarte na skład złota, srebra lub platyny.

Paragraf 5. Regulaminu określał zasady przechowywania przez (...)w skarbcu towaru objętego umową. Towar miał być odnotowany na Certyfikacie wydanym na nazwisko(a) posiadacza umowy i wpisany do Rejestru Certyfikatów -Księgi Składu prowadzonej przez (...). (...) miał wystawić Posiadaczowi Certyfikat w ciągu 10 dni roboczych od otrzy­mania towaru. Posiadacz kontraktu miał posiadać udział w łącznej puli towarów, które nie zostaną wyodrębnione w sposób umożliwiający ich identyfikację i będą przechowywane jako artykuły policzalne z towarami innych posiadaczy (towar niealokowany niesortowalny). (...) mógł korzystać z całego lub z części towaru niealokowanego niesortowalnego posiadacza, przechowywanego w łącznej puli towarów, na własny rachunek, tak jakby była właścicielem. Wszelkie zyski lub straty wynikające z korzystano z towaru niealokowanego niesortowalnego posiadacza miały być przypisane na ra­chunek (...) - posiadacz nie ponosił żadnego ryzyka z tytułu przechowywania towaru.

Zakupione przez klientów metale szlachetne miały być przechowywane
w S., którym zgodnie z § 1. ust. 2h Regulaminu były skrytki depozytowe wykorzystywane przez (...) należące do Banku (...).

Zgodnie z § 6. ust. 1 i 2 Regulaminu tytuł prawny do towaru objętego umową miał zostać przypisany posiadaczowi po otrzymaniu przez (...) towaru na skład i poświadczony imiennym Certyfikatem. W czasie przechowywania towaru
w S. tytuł prawny do towaru przez cały czas należeć miał do posiadacza.

W § 9. Regulaminu wskazano, że umowa może być rozwiązana przez posiadacza lub (...) na piśmie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. (...)mógł także wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia przez posiadacza warunków umowy lub regulaminu oraz niespłacenia zadłużenia niedozwolonego w ciągu 60 dni od jego wystąpienia. (...) miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania umowy niezgodnie
z prawem. Wypowiedzenie umowy przez (...)następowało na piśmie. (...)miał wskazać przyczynę wypowiedzenia i tryb wypowiedzenia oraz zwrócić się do posiadacza o podanie sposobu zadysponowania towarem z kontraktu. W przypadku braku takiej dyspozycji (...) zamieniał posiadany towar na środki pieniężne po kursie dnia sprzedaży i przenosił środki na rachunek nieoprocentowany w banku domicylowym. Posiadacz zobowiązany był do spłaty całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami do końca okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym posiadacz zobowiązany był do niezwłocznego uregulowania płatności.

Zgodnie z § 14. Regulaminu, towar zdeponowany w ramach umowy prowadzony przez (...) był objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywil­nej i miał zagwarantowany zwrot kapitału do równowartości kwoty 50.000 euro w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej pomiędzy (...) a jednym
z uznanych i renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych (Regulamin (...) sp. z o.o. - k. 6653-6656, t. XXXIII).

Dyspozycja zawarcia ,,(...)” - umowy składu pomiędzy (...) sp. z o.o. a posiadaczem stanowiła, że posiadacz dokonuje zakupu i przekazuje (...) sp. z o.o. na skład towar w postaci złota niealokowanego niesortowalnego (dyspozycja zawarcia ,,(...)” - umowy składu - k. 6657, t. XXXIII).

Od stycznia 2010 r. w ogólnopolskich mediach, stronach internetowych oraz na forach zaczęły pojawiać się doniesienia i dyskusje dotyczące publicznego ostrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zastrzeżeń co do samej działalności (...) sp. z o.o. Informowano, że (...) Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie A. G. (4) oraz że jest ona na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, a jej prezes M. P. (3) jest skazany prawomocnym wyrokiem za przywłaszczenie mienia (artykuły w prasie - k. 7230-7252 i k. 7256, t. XXXVI).

Postanowieniem z 22 stycznia 2010 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie gromadzenia środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, bez wymaganego zezwolenia, w nieustalonym okresie w 2009 r. w G., tj. o czyn
z art. 171 ust. 1 Prawa Bankowego, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. - wobec stwierdzenia , iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

W uzasadnieniu postanowienia prokurator wskazał, że dokonana w ramach postępowania sprawdzającego analiza zawiadomienia o przestępstwie oraz załączonych dokumentów nie dała podstaw do wszczęcia śledztwa w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 Prawa Bankowego.

Prokurator podniósł, że zgodnie z treścią powoływanego przepisu, odpowiedzialności karnej podlega ten kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób. Jak przyjmuje obowiązująca w tej kwestii doktryna, analiza art. 171 Prawa Bankowego wskazuje, iż zamiarem prawodawcy było wprowadzenie do Prawa Bankowego sankcji za naruszenie najważniejszych zakazów lub nakazów, które ta ustawa statuuje. Zatem przepis ten chroni następujące dobra prawne: 1) instytucję zaufania publicznego (ust. 1-3), 2) prawo do informacji objętych tajemnicą bankową (ust. 4), 3) tajemnicę bankową (ust. 5), 4) prawidłowe funkcjonowanie nadzoru skonsolidowanego (ust. 6 i 7). Samo gromadzenie środków pieniężnych innych osób i podmiotów, bez czynienia tego w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, nie jest karalne. Skutkiem takiego sformułowania przepisu ust. 1 jest więc obecnie praktyczna niemożność jego zastosowania do innych sytuacji aniżeli udzielanie kredytów lub pożyczek ze środków pozyskanych od innych osób i podmiotów.

Zdaniem prokuratora, dokonane w sprawie ustalenia faktyczne, nie pozwalały na przyjęcie, iż działalność prowadzona przez spółkę (...) polegała na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób. Okoliczność ta nie została również potwierdzona podczas analizy publikowanej oferty „(...)”. Wynika to m.in. z cytowanego w zawiadomieniu fragmentu oferty, że „klient w każdej chwili może zerwać kontrakt i wypłacić pieniądze lub złoto o wartości wpłaconego kapitału”. Natomiast podawany przez KNF argument, iż nie miała ona możliwości jednoznacznego określenia sposobu prowadzenia działalności przez spółkę oraz że wysokość deklarowanej wysokiej stopy zwrotu
z inwestycji przekracza o kilka punktów procentowych standardowe lokaty bankowe, nie przesądzała, zdaniem prokuratora, w tym przypadku o wyczerpaniu znamion czynu zabronionego (postanowienie prokuratora z 22 stycznia 2010 r. - k. 6658-6663, t. XXXIII).

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zaskarżając je w całości i wnioskując o uchylenie przedmiotowego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Zdaniem skarżącego przedstawione przez prokuratora wnioskowanie należało uznać za błędne, a decyzję o odmowie wszczęcia postępowania za przedwczesną, opartą na niewystarczająco wnikliwej analizie okoliczności niezbędnych dla prawidłowej oceny zdarzenia.

UKNF zwrócił uwagę, że z zebranych w trakcie postępowania wyjaśniającego dokumentów wynikało, iż spółka (...) prowadziła działalność w zakresie oferowania krajowym i zagranicznym osobom fizycznym możliwości zakupu
i przechowania metali szlachetnych w postaci złota lub platyny. Zakupione przez klientów metale szlachetne miały być przechowywane w skarbcu, którym jak wynikało z Regulaminu (...) były skrytki depozytowe należące do Banku (...) S.A. Klient miał możliwość zawarcia trzech rodzajów kontraktów terminowych: „(...)”, „(...)”, „Lokata w platynę”, które w zależności od rodzaju kontraktu obowiązywały od 3 do 48 miesięcy oraz zawarcia kontraktu oszczędnościowego (...), dając możliwość wypłaty i wpłaty środków w dowolnym momencie. W przypadku zerwania przez klienta umowy składu, przed upływem terminu, na który była zawarta, (...)pobierało prowizję w wysokości 19,5 % wartości umowy na dzień zawarcia. Ponadto,
z informacji znajdujących się na stronie internetowej (...) ( (...) wynikało, iż spółka prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek i oddłużania. W zakresie działalności pożyczkowej spółka oferowała cztery produkty pod nazwą: „ (...)”, „(...)”, Pożyczka Na (...) oraz „(...)”, gdzie pożyczka mogła stanowić trzykrotność wynagrodzenia. W przypadku produktów oddłużeniowych spółka oferowała dwa produkty: Pożyczkę (...) oraz Pożyczkę hipoteczną (...).

Żalący zauważył, że z przedstawionych przez (...) na stronie internetowej informacji wynika, iż spółka prowadziła działalność obejmującą nie tylko gromadzenia środków pieniężnych, ale również udzielanie pożyczek pieniężnych. Spółka nie wskazywała źródeł finansowania, które umożliwiałyby prowadzenie tego rodzaju działalności. Z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikało, że kapitał spółki wynosił (...) zł, co jest kwotą niewystarczającą do prowadzenie działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych, w której znajdują się produkty finansowe o długim terminie spłaty
i znacznej wartości udzielanej pożyczki. Prokurator nie przeprowadził w tym zakresie żadnych czynności sprawdzających, pozwalających na ustalenie źródeł finansowania prowadzonej przez (...) tego rodzaju działalności, co pozwalało przypuszczać, iż pozyskiwane przez spółkę środki pochodzące ze sprzedaży kontraktów terminowych „(...)”, „(...)”, „Lokata w platynę” mogły być przeznaczone do prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych, a tym samym wymagającej zezwolenia na jej prowadzenie. Znajdujące się w Regulaminie (...)informacje, iż towar objęty umową będzie przechowywany w skarbcu, który stanowią wykorzystywane przez (...)skrytki depozytowe należące do Banku (...) S.A., było zdaniem UKNF niewystarczające. Prokurator winien ustalić czy w rzeczywistości spółka (...) wynajmuje od (...) S.A. skrytki depozytowe oraz czy są w nich przechowywane zakupione przez klientów metale szlachetne. Dokonana przez prokuratora analiza treści kontraktu „(...)” ograniczała się tymczasem tylko do wskazania, iż „klient może w każdej chwili zerwać kontrakt i wypłacić pieniądze lub złoto o wartości wpłaconego kapitału”. Prokurator nie przeprowadził weryfikacji powyższych informacji, nie próbował nawet ustalić w którym z oddziałów (...) S.A. były wynajmowane skrytki depozytowe. Brak ustaleń w tym zakresie nie pozwalał według UKNF na prawidłową interpretację prowadzonej przez (...) działalności pod kątem jej zgodności z art. 171 ust. 1 Prawa Bankowego. Ponadto ustalenie, iż spółka faktycznie nie dokonuje zakupu metali szlachetnych mogłoby prowadzić do uznania, iż jej działalność wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 286 k.k. Prokurator tymczasem w przeprowadzonym przed wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa postępowaniu sprawdzającym skoncentrował się tylko na analizie treści złożonego przez UKNF zawiadomienia, uznając, iż zawarte w nim stwierdzenia są zbyt ogólnikowe i dotyczą nieprawidłowości w zakresie przekazywania informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz analizie treści Regulaminu (...). Prokurator nie dostrzegł, iż KNF zwrócił się do (...) pismem z 2 listopada 2009 r.
o udzielenie szczegółowych informacji na temat oferowanych przez spółkę produktów finansowych, w tym miejsca przechowywania złota. Na postawione przez UKNF w powyższym piśmie pytania spółka (...) nie udzieliła odpowiedzi Okoliczności tych nie wyjaśniła również prokuratura (zażalenie na postanowienie z 22 stycznia 2010 r. - k. 6664-6669, t. XXXIII).

Postanowieniem z 15 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy w Gdańsk-Południe
w Gdańsku II Wydział Karny Sekcja do rozpoznawania spraw o przestępstwa gospodarcze uchylił postanowienie prokuratora z 22 stycznia 2010 r. o odmowie wszczęcia śledztwa.

Sąd po przeanalizowaniu akt niniejszej sprawy stwierdził, iż orzeczenie oskarżyciela publicznego winno zostać uchylone. Uznał przedstawione przez prokuratora wnioskowanie za błędne a decyzję o odmowie wszczęcia postępowania za przedwczesną, opartą na niewystarczająco wnikliwej analizie okoliczności niezbędnych dla prawidłowej oceny zdarzenia.

W ocenie Sądu, prokurator po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym w nieprawidłowy sposób ustalił stan faktyczny. Materiał dowodowy, zdaniem Sądu, nie był wystarczający do podjęcia decyzji merytorycznej o odmowie wszczęcia śledztwa. W sprawie nie zostały wykonane niezbędne czynności procesowe, w oparciu o które prokurator podjąć mógłby właściwą decyzję merytoryczną.

Zdaniem Sądu prokurator powinien w celu prawidłowej interpretacji prowadzonej przez spółkę (...) działalności pod kątem jej zgodności
z art. 171 ust. 1 Prawa Bankowego, uzyskać informacje o udzielenie których Komisja Nadzoru Finansowego zwracała się do spółki (...) pismem z 2 listopada 2009 r.

Oskarżyciel publiczny miał dokonać czynności pozwalających na ustalenie źródeł finansowania prowadzonej przez spółkę (...) działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych, w której znajdują się produkty finansowe
o długim terminie spłaty i znacznej wartości udzielanej pożyczki, (weryfikację zawartości skrytek depozytowych (...) S.A. oraz udzielenie odpowiedzi czy pozyskiwane przez spółkę środki, pochodzące ze sprzedaży kontraktów terminowych „(...)”, „(...)”, „Lokata w platynę”, mogły być przeznaczone do prowadzenia wymagającej zezwolenia działalności polegającej na udzieleniu pożyczek pieniężnych (postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsk-Południe w Gdańsku z 15 kwietnia 2010 r. - k. 6670-6673, t. XXXIII).

Po zwrocie akt sprawy do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz
w Gdańsku 4 maja 2010 r. sprawa została ponownie zarejestrowana pod sygnaturą
(...). Postanowieniem z 18 maja 2010 r. wszczęto dochodzenie w sprawie gromadzenia środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, bez wymaganego zezwolenia, w nieustalonym okresie w 2009 r. w G. tj. o czyn
z art. 171 ust. 1 Prawa Bankowego przez M. P. (3) – prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. (postanowienie z 18 maja 2010 r. - k. 6674, t. XXXIII).

Z informacji z Krajowego Rejestru Karnego na dzień 1 czerwca 2010 r. wynikało, że M. P. (3):

1.  w dniu 9 stycznia 2006 r. w sprawie o sygn. akt VI K 618/05 został skazany przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie z art. 286 § 3 k.k. na karę grzywny,

2.  w dniu 24 października 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 591/07 został skazany przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z art. 270 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. oraz art. 286 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienie wolności, karę grzywny oraz naprawienie szkody, wykonanie kary warunkowo zawieszono na 4 lata,

3.  w dniu 3 października 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 455/05 został skazany przez Sąd Rejonowy w Malborku z art. 286 § 1 k.k. na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz naprawienie szkody, wykonanie kary zawieszono na 2 lata,

4.  w dniu 28 maja 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 910/06 został skazany przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z art. 286 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono wobec niego dozór kuratora, wykonanie kary zawieszono na 3 lata,

5.  w dniu 31 sierpnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 421/09 został skazany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku za czyny z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i orzeczono wobec niego kary: 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę, 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę i 2 lat pozbawienia wolności, grzywnę i dozór kuratora, wykonanie kary zawieszono na 5 lat

(informacja z Krajowego Rejestru Karnego na dzień 01.06.2010 r. dot. M. P. - k. 6714-6715, t. XXXIV).

W piśmie z 16 czerwca 2010 r. UKNF uzupełnił zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z 15 grudnia 2009 r. w ten sposób, że przekazał dokumenty dotyczące udostępniania skrytek depozytowych spółce (...) przesłane do UKNF przez prezesa zarządu banku (...) S.A. Zwrócił także uwagę na nowy produkt oferowany przez (...) od kwietnia 2010 r. tj. „(...)”. Z analizy oferty przedstawionej przez (...)wynikało, iż spółka ta może wykonywać czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, co stanowi naruszenie art. 47 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (pismo UKNF z 16 czerwca 2010 r. - k. 6675-6677, t. XXXIII).

W piśmie z 5 sierpnia 2010 r. UKNF przekazał do Prokuratury pismo Dyrektora Departamentu Administrowania Obrotem Ministerstwa Gospodarki
z 23 lipca 2010 r. w sprawie utrzymania w mocy zakazu wykonywania przez (...)działalności w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego (pismo z 5 sierpnia 2010 r. - k. 6678, t. XXXIII).

W dniu 18 sierpnia 2010 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku działając na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. i art. 322 § 1 k.p.k. postanowił umorzyć dochodzenie w sprawie gromadzenia środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, bez wymaganego zezwolenia,
w nieustalonym okresie w 2009 r. w G..

Prokurator wskazał, że po uchyleniu przez Sąd Rejonowy postanowienia
z 22 stycznia 2010 r. przeprowadził postępowanie dowodowe. W toku przesłuchania w charakterze świadka, M. P. (3) 1 czerwca 2010 r. zeznał, iż (...) znajduje się pod jurysdykcją Ministra Gospodarki, zgodnie z ustawą
o domach składowych, który zaakceptował dokumenty dotyczące prowadzonej przez spółkę działalności. Gwarantowany przez spółkę zysk z oferowanych lokat wynikać miał z różnicy w cenie złota lub platyny oferowanej przez dealera, a tabelą kursów emitowana przez spółkę w każdy dzień roboczy. Zgodnie z regulaminem (...), w przypadku utraty możliwości zakupu złota, może zerwać umowę
i wypłacić klientowi wartość towaru wraz z zyskiem za okres trwania umowy. Dodatkowo spółka ubezpieczyła transakcje od odpowiedzialności cywilnej.

Prokurator podał, że na potrzeby postępowania zabezpieczono kopie 465 umów zawartych przez spółkę w okresie od października 2009 r. do maja 2010 r. Uzyskano także kopię faktury na zakup złota, opiewającej na kwotę (...) zł, jak również zawartej z (...) S.A. umowy ubezpieczeniowej oraz umowy o udostępnienie skrytki sejfowej zawartej z pełnomocnikami (...) S.A. (...)
w G..

Przesłuchany ponownie 26 lipca 2010 r. M. P. (3) zeznał, iż spółka nie wykonuje czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego. Natomiast
15 marca 2010 r. spółka podpisała umowę grupowego ubezpieczenia na życie
z (...) S.A., na wypadek śmierci klientów, gdzie spółka pełni rolę ubezpieczającego. Na potwierdzenie tych okoliczności do akt sprawy dołączono kopię wspomnianej umowy nr (...).

Podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu postanowienia
o odmowie wszczęcia dochodzenia prokurator stwierdził, iż dokonane w sprawie ustalenia faktyczne nie pozwalają na przyjęcie, iż działalność prowadzona przez spółkę (...) polegała na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób. Okoliczność ta nie została również potwierdzona podczas analizy publikowanej oferty „(...)”. Wynikać miało to m.in. z cytowanego
w zawiadomieniu fragmentu oferty, że „klient w każdej chwili może zerwać kontrakt i wypłacić pieniądze lub złoto o wartości wpłaconego kapitału”. Natomiast podawany przez KNF argument, iż nie miała ona możliwości jednoznacznego określenia sposobu prowadzenia działalności przez spółkę oraz że wysokość deklarowanej wysokiej stopy zwrotu z inwestycji przekracza o kilka punktów procentowych standardowe lokaty bankowe, zdaniem prokuratora nie przesądzała w tym przypadku o wyczerpaniu znamion czynu zabronionego.

Prokurator stwierdził, iż podjęte czynności procesowe nie doprowadziły do ustalenia, iż doszło do popełnienia czynów zabronionych na szkodę podmiotów biorących udział w działalności prowadzonej przez (...) sp. z o.o.,
a w szczególności naruszenia przepisów Prawa Bankowego (postanowienie
z 18 sierpnia 2010 r. - k. 6679-6684, t. XXXIII).

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł UKNF wnioskując o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Zdaniem skarżącego, przedstawione przez prokuratora wnioskowanie należało uznać za błędne, a decyzję o umorzeniu dochodzenia za opartą na niewystarczająco wnikliwej analizie okoliczności niezbędnych dla prawidłowej oceny stanu faktycznego.

Skarżący stał na stanowisku, iż prowadzący postępowanie przygotowawcze nie zastosował się do wszystkich zaleceń Sądu Rejonowego zawartych w orzeczeniu z 15 kwietnia 2010 r. o uchyleniu zaskarżonego postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. W postanowieniu o umorzeniu dochodzenia nie znajdowało się odniesienie prokuratora do kwestii wskazanych przez Sąd. Nie wiadomo zatem, czy prowadzący postępowanie dokonał czynności w zakresie ustalenia: jakie są źródła pochodzenia środków na wypłatę oprocentowania oraz środków finansowych udzielanych przez spółkę w formie pożyczek, w jaki sposób wydawane jest klientowi złoto w przypadku zerwania kontraktu, czy też wskazania źródeł nabywanego przez spółkę złota. Z uzasadnienia wynikało jedynie, iż prokurator dwukrotnie przesłuchał prezesa zarządu A. G. (4) nie weryfikując, w ocenie skarżącego, złożonych zeznań, za to obdarzając je pełną wiarą, co doprowadziło do ustalenia nieprawidłowego stanu faktycznego. Fakt obdarzenia zeznań M. P. (3) pełną wiarą bez konfrontacji ich z innymi zgromadzonymi w sprawie materiałami był tym bardziej niezrozumiały, iż prezes zarządu M. P. (3) był prawomocnie skazany za przywłaszczenie mienia w związku z prowadzoną działalnością w branży finansowej ((...)). Sprawą zajął się także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w czerwcu 2004 r. uznał, iż (...) narusza zbiorowe interesy konsumentów i wydał decyzję nakazującą zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk.

Skarżący podkreślił, że pismem z 9 lipca 2010 r. poinformował Prokuraturę
o decyzji Ministra Gospodarki z 21 czerwca 2010 r. zakazującej (...) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorstwa składowego.

UKNF w zażaleniu podniósł także, iż z Regulaminu depozytów towarowych (...) wynikało, że spółka oferuje możliwości zakupu i przechowania metali szlachetnych w postaci złota, srebra lub platyny. Zakupione przez klientów metale szlachetne miały być przechowywane w skarbcu, w którym jak wynikało z Regulaminu były skrytki depozytowe należące do banku (...) S.A. Tymczasem z pisma z 10 maja 2010 r. nadesłanego do UKNF przez ww. bank, przekazanego do Prokuratury, wynikało, że bank nie przechowuje metali szlachetnych w swoich skarbcach, ponieważ nie ma takiej usługi w ofercie. Umowa podpisana pomiędzy M. P. (3) a bankiem była typową umową o udostępnienie skrytki sejfowej.

Skarżący podniósł, że prokurator w orzeczeniu kończącym postępowanie nie odniósł się do wyżej wskazanych, istotnych dla ustalenia prawidłowego stanu faktycznego kwestii. Przesłuchując 26 lipca 2010 r. prezesa zarządu (...) M. P. (3), dysponował już pismem UKNF z 16 czerwca 2010 r., nie odebrał jednak zeznań na okoliczności związane z możliwością przechowywania
w skrytkach sejfowych (...) S.A. metali szlachetnych. Nie odebrał także zeznań na okoliczność przyczyn utraty zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorstwa składowego, a tym samym nie ustalił w oparciu o jakie podstawy prawne spółka (...)prowadziła wówczas swoją działalność. Biorąc pod uwagę fakt, iż działalność (...) wiązało się z dużym ryzykiem inwestycyjnym dla klientów spółki, niewyjaśnienie tej okoliczności przez prokuratora było zdaniem UKNF niedopuszczalne.

Z uzasadnienia postanowienia z 18 sierpnia 2010 r. nie wynikało, czy prokurator przeprowadził czynności pozwalające na ustalenie źródeł finansowania prowadzonej przez (...)działalności pożyczkowej, co zdaniem skarżącego pozwalało przypuszczać, iż pozyskiwane przez spółkę środki pochodzące ze sprzedaży kontraktów terminowych m. in. „(...)”, „(...)”, „Lokata w platynę” mogły być przeznaczone do prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych, a tym samym wymagającej zezwolenia na jej prowadzenie.

Prokurator w toku przeprowadzonego dochodzenia, skoncentrował się wyłącznie na pobieżnej analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, ograniczając się do analizy treści złożonego przez Komisję zawiadomienia, Regulaminów zamieszczonych na stronie (...) oraz zeznań prezesa zarządu spółki - M. P. (3). W sprawie co prawda, zabezpieczono 465 umów zawartych przez spółkę w okresie od października 2009 r. do maja 2010 r. oraz kopię faktury na zakup złota opiewającej na kwotę (...) zł. Dowody te jednak nie zostały poddane analizie. Jeżeli z informacji zamieszczonych na stronie internetowej spółki wynikało, że minimalna kwota inwestycji w produkty proponowane przez (...) wynosi (...) zł, to przy zabezpieczonych 465 umowach zawartych przez spółkę, wartość faktur na zakup złota winna wynosić znacznie więcej niż (...) zł, na którą to wartość prokurator zabezpieczył dowód w postaci faktury (zażalenie na postanowienie z 18.08.2010 r. - k. 6685-6693, t. XXXIII).

Postanowieniem z 16 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe
w Gdańsku II Wydział Karny uchylił zaskarżone postanowienie z 18 sierpnia 2010 r. i przekazał sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że w jego ocenie zalecenia Sądu zawarte w postanowieniu z 15 kwietnia 2010 r. zostały przez prokuratora wykonane w sposób wadliwy, co rzutowało na końcowe ustalenia faktyczne w sprawie.
W orzeczeniu tym Sąd odwoławczy zobowiązał prokuratora m. in. do ustalenia szczegółów oferowanych przez spółkę produktów w postaci kontraktów terminowych na złoto, sposobu generowania stopy zwrotu z inwestycji w kontrakt terminowy na złoto gwarantowanej przez spółkę w wysokości 10-11% w skali roku, źródeł pochodzenia środków na wypłatę oprocentowania, źródeł środków finansowych udzielanych przez spółkę w formie pożyczek, sposobu wydania klientowi złota w przypadku zerwania kontraktu oraz źródeł pochodzenia nabywanego przez spółkę złota, które to czynności miały umożliwić ustalenie źródeł finansowania prowadzonej przez spółkę (...) działalności udzielania pożyczek pieniężnych oraz udzielenie odpowiedzi, czy pozyskiwane przez spółkę środki pochodzące ze sprzedaży kontraktów terminowych mogły być przeznaczone na prowadzenie działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych.

Wykonując zalecenia Sądu prokurator przesłuchał M. P. (3) na poszczególne okoliczności wskazane w postanowieniu Sądu, nie dokonał natomiast żadnej weryfikacji twierdzeń M. P. (3) chociażby poprzez ich skonfrontowanie z dokumentami zgromadzonymi w sprawie, w tym zabezpieczonymi przez prokuratora umowami.

Sąd wskazał, że w sprawach gospodarczych kwestią o zasadniczym znaczeniu jest analiza zgromadzonych dokumentów, bardzo często bowiem z takich dokumentów można ustalić, czy dana działalność może być działalnością niezgodną z prawem karnym. Osobowe źródła dowodowe natomiast mają często w takich sprawach znaczenie drugorzędne. Ze szczególną ostrożnością podchodzić należy do relacji osób, które mogą być podejrzewane o popełnienie przestępstwa,
w naturalnym interesie tych osób leży bowiem przedstawianie sytuacji faktycznej
i prawnej w jak najkorzystniejszym dla siebie świetle, dlatego też zeznania takie powinny zawsze podlegać weryfikacji w oparciu o inne dowody.

Odnosząc powyższe uwagi do realiów niniejszej sprawy Sąd stwierdził, iż zeznania M. P. (3), na których oparł swoje ustalenia faktyczne prokurator,
w znaczącej części pozostawały w sprzeczności z dokumentami zgromadzonymi
w sprawie. I tak, M. P. zeznał, że gwarantowany przez spółkę zysk z lokat wynika z różnicy w cenie za złoto lub platynę oferowanej przez dilera. Tymczasem
z treści umów z klientami zabezpieczonych w sprawie nie wynikało, by faktycznym przedmiotem tych umów w ogóle było złoto - klient był zobowiązany do wpłaty środków pieniężnych, składał również dyspozycję przelewu środków pieniężnych
(w formularzach umów w ogóle nie przewidziano możliwości fizycznego zwrotu złota). Formalnym przedmiotem umów było złoto niealokowane niesortowalne, którym zgodnie z postanowieniami § 5. pkt 3 regulaminu (...) (...) ten może swobodnie korzystać jak właściciel (na ten aspekt działalności zwróciło też uwagę Ministerstwo Gospodarki, wskazując, iż zapisy regulaminu de facto wskazują na wykonywanie czynności bankowych, nie zaś czynności składu, którego przedmiotem mogą być jedynie rzeczy fizycznie wyodrębnione, oznaczone co do tożsamości). Chociażby taki zapis świadczyć mógł o obciążaniu ryzykiem gromadzonych środków przez samo to, że spółka może z nich korzystać jak właściciel, niezależnie od dalszych zapisów Regulaminu.

Sąd zgodził się ze skarżącym, że również zabezpieczona w aktach faktura na zakup złota nie odzwierciedlała faktycznego zakresu prowadzonych lokat, co z kolei nasuwa pytanie, czy złoto na pokrycie tych lokat w ogóle zostało zakupione, a jeżeli nie, w jaki sposób (...)zapewniała wypłatę oprocentowania umownego (czy środki klientów nie są angażowane w ryzykowne instrumenty finansowe, ewentualnie czy wypłaty nie są realizowane ze środków klientów, których roszczenia nie są jeszcze wymagalne).

Wątpliwości Sądu wzbudziły również zeznania M. P. (3) odnośnie do sposobu wydania złota klientom z uwagi na brak takiej możliwości w formularzu
zawieranych z klientami umów. Okoliczność ta również wymagała w ocenie Sądu wyjaśnienia.

Z zeznań M. P. (3) wynikało, iż źródłem środków na wypłatę pożyczek były wyłącznie wypracowane dochody firmy, jednakże prokurator nie zabezpieczył żadnych dokumentów, które obrazowałyby osiągane przez spółkę (...) dochody i uprawdopodabniały to twierdzenie.

Sąd nie zgodził się również z twierdzeniem prokuratora, iż w przedmiotowej sprawie nie została uprawdopodobniona możliwość zaistnienia przestępstwa.
Z dokumentów zgromadzonych w sprawie (notabene dostarczonych w znacznej mierze przez Komisję Nadzoru Finansowego) wynikało jednoznacznie, iż
w działalności spółki (...) występują niejasności, które mogą wskazywać na możliwość zaistnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1 ustawy prawo bankowe względnie nawet z art. 286 § 1 k.k.

Sąd wskazał, iż prowadząc w dalszym ciągu postępowanie prokurator powinien:

-

zabezpieczyć dokumentację finansowo-księgową spółki (...) (względnie sporządzić jej kserokopie, by nie paraliżować działalności spółki),

-

na podstawie pozyskanej dokumentacji ustalić, czy do każdej z umów
z klientami zabezpieczonej w sprawie zostało zakupione złoto, a jeżeli nie, to
z czego mają pochodzić środki na wypłatę oprocentowania,

-

ustalić, czy z dotychczas zawartych umów po okresie ich trwania dokonane zostały wypłaty zgodnie z ich postanowieniami i z czego pochodziły środki na wypłaty,

-

ustalić, czy spółka zawarła z konsumentami umowy pożyczki zgodnie z ofertą i na jakie kwoty,

-

ustalić, jakie były dochody spółki w latach 2009-2010, w szczególności czy dochody te były wystarczające na udzielanie z ich puli pożyczek zgodnie
z ofertą, a jeżeli nie, to z jakich środków pochodziły pieniądze na wypłaty wynikające z umów pożyczek (postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z 16 grudnia 2010 r. - k. 6694-6699, t. XXXIII).

Po zwrocie akt sprawy do Prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz zarejestrowano ją w tej jednostce pod sygn. (...), zlecając Komendzie Miejskiej Policji w G. wykonanie licznych, szczegółowo określonych czynności. W dniu
15 lutego 2011 r. wydano postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłego rewidenta
, zlecając mu ocenę działalności spółki z punktu widzenia jej zgodności
z obowiązującymi przepisami (Raport Ministra Finansów - Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do (...) sp. z o.o. - k. 429, t. III).

Postanowieniem z 31 maja 2011 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku zawiesił prowadzone przez siebie dochodzenie.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że dokonanie analizy źródeł dochodów oraz przepływów i wydatkowania środków finansowych w spółce wymaga powołania biegłego rewidenta, posiadającego specjalistyczną wiedzę
w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, co jest niezbędne do wykonania wytycznych sądu. Biegły zadeklarował, iż sporządzenie opinii (z uwagi na obszerność dokumentacji księgowej zawierającej m.in. około (...) umów) zajmie około 4 miesięcy (postanowienie o zawieszeniu postępowania z 31 maja 2011 r. - k. 6700-6701, t. XXXIII-XXXIV).

Postanowieniem z 22 lipca 2011 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku działając na podstawie art. 217 k.p.k. zażądał od M. P. (3) następujących dokumentów:

-

wykazu wszystkich zawartych umów na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, zawartych z klientami w latach 2009-2010 z którego będą wynikały m.in. data zawarcia umowy, strona (strony) umowy, ilości metalu szlachetnego i jego wartość przekazana na przechowanie,

-

wykazu wszystkich rozwiązanych umów na obrót i przechowywanie metali szlachetnych w latach 2009-2010 z którego będą wynikały m.in. data zawarcia i rozwiązania umowy, strona (strony) umowy, ilości metalu szlachetnego
i jego wartość przekazana na przechowanie, data i sposób rozliczenia
z klientem po rozwiązaniu umowy,

-

ewidencji (przychodów i rozchodów) metali szlachetnych wraz z kserokopią dokumentacji księgowej (przychodów i rozchodów) potwierdzoną za zgodność,

-

kserokopii dokumentacji przeprowadzanych inwentaryzacji w latach 2009-2010 metali szlachetnych (zarządzenia, powołanie komisji, spisy z natury
i rozliczenie inwentaryzacji) potwierdzoną za zgodność, w tym dokumentacja inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31 grudnia 2009 oraz 31 grudnia 2010 r.,

-

wykazu wszystkich umów pożyczek zawartych z klientami w latach 2009-2010, z których będą wynikały m.in. data zawarcia umowy, strona (strony) umowy, czas i kwota na jaka zawarta została umowa,

-

wykazu wszystkich rozwiązanych umów pożyczek w latach 2009-2010,
z których będą wynikały m.in. data zawarcia i rozwiązania umowy, strona (strony) umowy, data i sposób rozliczenia z klientem po rozwiązaniu umowy,

-

sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2009-2010, zestawienia obrotów i sald w ujęciu analitycznym na podstawie których sprawozdania te zostały sporządzone, opinia i raport biegłego z badania tych sprawozdań o ile takiemu badania te sprawozdania zostały poddane (postanowienie z 22 lipca 2011 r. - k. 6702-6703, t. XXXIV).

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 15 września 2011 r. przekazał Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku kopię informacji prasowej z 12 września 2011 r., która ukazała się w „(...)”. Opublikowane informacje dotyczyły inwestycji dokonywanych przez (...) sp. z o.o. w linię lotniczą (...). Przedmiotowa okoliczność zdaniem UKNF mogła dowodzić aspektu, iż (...) zgromadzone środki pieniężne innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, obciąża ryzykiem
w inny sposób niż udzielanie kredytów lub pożyczek pieniężnych (pismo z 15 września 2011 r. wraz z kopią gazety - k. 6706-6707, t. XXXIV).

W dniu 28 listopada 2011 r. do Prokuratury Generalnej wpłynęło pismo Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające krytyczne uwagi odnoszące się do dochodzenia Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz
w Gdańsku, w tym również do decyzji o zawieszeniu tego postępowania. Prokurator Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej 7 grudnia 2011 r. skierował tę korespondencję do Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego
w G. w celu rozpoznania wniosku o podjęcie działań w trybie nadzoru służbowego w sprawie Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku, oznaczonej sygnaturą (...), polecając jednocześnie poinformowanie Komisji Nadzoru Finansowego o zajętym stanowisku.

Ustosunkowując się do pisma UKNF Prokurator Rejonowy Prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku wskazał, że w jego przekonaniu brak jest podstaw do zmiany prokuratora - referenta sprawy, jak również do podjęcia zawieszonego postępowania z uwagi na dokonywanie analizy przez biegłego i ze względu na odległy termin wydania opinii.

Odmienne stanowisko zajął Prokurator Okręgowy w Gdańsku. Uznał on decyzję o zawieszeniu postępowania za niezasadną, ponieważ przesłanka przyjęta jako decydująca o zawieszeniu, tj. długotrwałe oczekiwanie na opinię biegłego, nie mieści się w katalogu przesłanek dopuszczających zawieszenie postępowania wskazanych w art. 22 § 1 k.p.k. Pismem z 5 stycznia 2012 r. Naczelnik Wydziału Nadzoru Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał Prokuraturze Apelacyjnej
w G. kopię odpowiedzi udzielonej Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i zawierającej stanowisko co do niezasadności zawieszenia dochodzenia, zapewniające jednocześnie tę jednostkę, czyli Prokuraturę Apelacyjną, o objęciu przez Prokuraturę Okręgową nadzorem tej właśnie sprawy. Jednak Prokuratura Okręgowa nie skierowała równocześnie do Prokuratury Rejonowej swoich krytycznych uwag co do zawieszenia dochodzenia. Pismo wskazujące na bezpodstawne zawieszenie postępowania w sprawie działalności (...) wpłynęło do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku 4 kwietnia
2012 r. i w tym samym dniu zawieszone dochodzenie zostało podjęte. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nie objęła tej sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym (Raport Ministra Finansów - Analiza działań organów i instytucji państwowych
w odniesieniu do (...) sp. z o.o. - k. 429, t. III).

Prokurator Rejonowy Prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku 21 czerwca 2012 r. wystąpił do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z wnioskiem o rozważenie możliwości przejęcia tej sprawy do dalszego prowadzenia przez tę jednostkę. Wniosek ten został uwzględniony - postępowanie przygotowawcze zostało przekazane do Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pod sygn.(...), zwierzchni nadzór służbowy nad nim przejęła Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku, a ponadto postępowanie objęte zostało monitoringiem przez Prokuraturę Generalną (Raport Ministra Finansów - Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do (...) sp. z o.o. - k. 429, t. III).

M. P. (3), prezes zarządu spółki (...), posiadał informacje o wykonywanych i planowanych przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze czynnościach ( zeznania świadka M. P. (3) – k. 7833 v.).

W dniu 3 sierpnia 2012 r. M. P. (3) oświadczył publicznie, że Spółka nie ma technicznej możliwości wypłaty pieniędzy z depozytów swoich klientów i nie ma żadnego rachunku bankowego, z którego mogłaby wypłacać jakiekolwiek środki. Pieniądze klientów zostały zablokowane (artykuły prasowe - k. 7259-7271, t. XXXVI).

Następnie, 6 sierpnia 2012 r. M. P. (3) poinformował, że zostanie w tym dniu założony dla spółki rachunek bankowy, a każdy kto zechce wycofać wkłady, będzie mógł bez problemu otrzymać je na swoje konto w ciągu trzech dni (artykuły prasowe - k. 7272-7275, t. XXXVI).

Spółka (...) 13 sierpnia 2012 r. poinformowała o podjęciu decyzji
o likwidacji. W dniu rozpoczęcia likwidacji miały zostać wypowiedziane wszystkim klientom obowiązujące umowy depozytów towarowych. W związku z zerwaniem lokat przez (...) sp. z o.o. wszystkim klientom miały zostać zwrócone pełne kwoty kapitału wraz z odsetkami naliczonymi do dnia wypowiedzenia umowy. Od tego dnia zamknięte miały zostać wszystkie oddziały i (...). Proces likwidacji spółki miał być rozłożony w czasie i polegać na sprzedaży całego majątku przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia wszelkich zobowiązań (artykuły prasowe - k. 7276-7280, t. XXXVI).

Zaprzestanie zawierania przez Spółkę nowych umów inwestycyjnych typu umów stanowiących przedmiot sporu w niniejszej sprawie oraz skierowanie przez dotychczasowych klientów tej Spółki żądań wypłaty depozytów przed końcowymi terminami umów nie spowodowałoby uzyskania przez Spółkę stanu utraty płynności finansowej oznaczającego zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej jedynie przy założeniu, że Spółka dokonywałaby rzeczywistych inwestycji w złoto, albowiem ceny tego kruszcu w owym czasie bardzo wzrosły. Byłoby inaczej tylko wówczas, gdyby ceny złota drastycznie spadły, co nie miało miejsca, lub też w sytuacji, gdyby Spółka nie dokonywała inwestycji w metale szlachetne, w tym w złoto i tym samym wykorzystywała środki pieniężne uzyskiwane od klientów - stron - w inny sposób niż cel określony w umowach ( częściowo opinia biegłego sądowego z zakresu finansów, ekonomii i rachunkowości dr R. P. (2) – k. 8103 i nast., k. 8437 i nast., k. 8475 i nast.).

Tymczasem od początku działalności Spółki był ten sam i od początku działalność nie była zgodna z deklaracjami i regulaminami, gdyż brak było zabezpieczenia środków wpłaconych przez depozytariuszy wartością nabytych metali szlachetnych czy w jakikolwiek inny sposób. Działalność Spółki była skoncentrowana na pozyskiwaniu środków z nowych lokat, które były podstawowym sposobem na finansowanie działalności Spółki ( pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – III opinia uzupełniająca – k. 9478 i nast. , t. 47).

Zaprzestanie zawierania przez Spółkę nowych umów inwestycyjnych i skierowanie przez dotychczasowych klientów żądań wypłat depozytów przed końcowym terminem umownym spowodowałoby utratę płynności finansowej oznaczającej zakończenie działalności gospodarczej wraz z miesiącem, w którym nastąpiłoby zaprzestanie przyjmowania nowych umów. W ujęciu czasowym ta utrata płynności nastąpiłaby najwcześniej w dniu 31 marca 2010 roku ( pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV, III opinia uzupełniająca – k. 9478 i nast. , t. 47).

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 16 sierpnia 2012 r. wydał postanowienie o przedstawieniu M. P. (3) zarzutów, że:

I.  w okresie od 19.03.2012 r. do 22.03.2012 r. w G. po uprzednim podrobieniu posłużył się potwierdzeniami wykonania przelewów
z dnia 19.03.2012 r. na kwoty (...).000 zł i (...).000 zł z własnego rachunku nr (...) oraz z rachunku K. P. (6) nr (...) na rachunek nr (...) należący do (...) S.A. w organizacji, przedkładając je jako autentyczne przez Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie o sygn. akt VII 4182/12/762 dotyczącej rejestracji wymienionej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez podstępne wprowadzenie w błąd w/w Sądu wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym Rejestrze Przedsiębiorców, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

II.  w okresie od 27.01.2009 r. do 13.08.2012 r. w G. prowadził bez zezwolenia działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych celu udzielania pożyczek i obciążania tych środków ryzykiem poprzez przeznaczanie ich na przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym i inne przedsięwzięcia nie mające takiego charakteru, tj.
o przestępstwo z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. nr 140 poz. 939 z późn. zm.),

III.  w okresie od 15.07.2010 r. do 14.08.2012 r. w G., będąc prezesem zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. nie złożył sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2009 we właściwym rejestrze sądowym, tj. o przestępstwo z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U 121 poz. 591 z późn. zm),

IV.  w okresie od 15.07.2011 r. do 14.08.2012 r. w G., będąc prezesem zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. nie złożył sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2010 we właściwym rejestrze sądowym, tj. o przestępstwo z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U 121 poz. 591 z późn. zm),

V.  w okresie od 15.07.2012 r. do 14.08.2012 r. w G., będąc prezesem zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. nie złożył sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2011 we właściwym rejestrze sądowym, tj. o przestępstwo z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U 121 poz. 591 z późn. zm)

(postanowienie z 16 sierpnia 2012 r. o postawieniu zarzutów - k. 6835-6836, t. XXXIV).

Postanowieniem z 17 sierpnia 2012 r. uzupełniono postanowienie
o przedstawieniu zarzutów i przedstawiono M. P. (3) zarzut, że w okresie od 27.01.2009 r. do 13.08.2012 r. w G. prowadził bez zezwolenia działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej, tj. o przestępstwo z art. 106d § 1 k.k.s. (postanowienie z 17 sierpnia 2012 r. - k. 6837, t. XXXIV).

W dniu 21 sierpnia 2012 r. sprawa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotycząca spółki (...) została objęta monitoringiem Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej RP (pismo z 21 sierpnia 2012 r. - k. 5147, t. XXVI).

W kolejnym postanowieniu z 29 sierpnia 2012 r. prokurator uzupełnił stawiane M. P. (3) zarzuty o zarzut, iż w okresie od 15.07.2009 r. do
13.08.2012 r. w G., jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o., działając
z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie stałe źródło dochodu i nie mając zamiaru wywiązania się
z ciążących na nim zobowiązań, doprowadził znaczną ilość ustalonych dotychczas 2.990 osób fizycznych i innych nieustalonych osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 181.904.599 zł, stanowiącej mienie znacznej wartości, poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do faktycznego przeznaczenia i zabezpieczenia wpłacanych przez klientów firmy (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwot pieniężnych oraz rzeczywistego zamiaru wywiązania się z warunków zawieranych umów, zapewniających klientów, iż kwoty te zostaną przeznaczone na zakup metali szlachetnych oraz, że są ubezpieczone w (...) S.A. z tytułu ryzyka gospodarczego, a następnie w (...) Sp. z o.o. z/s w G. podczas, gdy w rzeczywistości nie zabezpieczał wpłacanych przez klientów środków pieniężnych stosownymi polisami ubezpieczeniowymi, zaś wskazany fundusz poręczeniowy nigdy nie dysponował dostatecznym kapitałem, który takie zabezpieczenie mógłby stanowić, a wpłacane przez nich środki finansowe wydatkował niezgodnie z przyjętymi na siebie zobowiązaniami umownymi, na inne przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym, w szczególności:

-

inwestycje w grupę firm (...) i transakcje powiązane z tymi inwestycjami w łącznej kwocie nie mniejszej niż 233.500.000 zł,

-

udzielanie pożyczek osobom fizycznym w łącznej kwocie nie mniejszej niż 10.462.078,70 zł,

oraz na inne przedsięwzięcia nie związane z taką działalnością, w tym:

-

udzielanie darowizn na rzecz (...) w G. oraz (...) w łącznej kwocie 4.637.490 zł,

-

sponsorowanie produkcji filmu w kwocie (...).000 zł,

-

reklamę firmy (...) Sp. z o.o. w kwocie nie mniejszej niż 27.770.902,46 zł,

-

zakup nieruchomości w G. przy ul. (...), ul. (...) w G., ul. (...) w R. na rzecz swojej osoby, K. P. (1) i (...)Sp. z o.o. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 29.000.000 zł,

-

zakup samochodów na rzecz (...) Sp. z o.o. w kwocie nie mniejszej niż 10.072.890 zł,

-

wypłatę środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz zleceń dla siebie i żony K. P. (6) w łącznej kwocie nie mniejszej niż 26.868.055,95 zł,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. (postanowienie z 29 sierpnia 2012 r. - k. 6838-6839, t. XXXIV).

Postanowieniem z 28 września 2012 r. Prokurator Okręgowy w Gdańsku przedstawił K. P. (6) następujące zarzuty:

I.  w okresie od 15.07.2009 r. do 26.09.2012 r. w G., będąc prezesem zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. nie złożyła sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2008 we właściwym rejestrze sądowym, tj. o przestępstwo z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U 121 poz. 591 z późn. zm),

II.  w okresie od 15.07.2010 r. do 26.09.2012 r. w G., będąc prezesem zarządu(...) sp. z o.o. z siedzibą w G. nie złożyła sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2009 we właściwym rejestrze sądowym, tj. o przestępstwo z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U 121 poz. 591 z późn. zm),

III.  w okresie od 15.07.2011 r. do 21.09.2012 r. w G., będąc prezesem zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. nie złożyła sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2010 we właściwym rejestrze sądowym, tj. o przestępstwo z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U 121 poz. 591 z późn. zm),

IV.  w dniu 11.07.2008 r. w G., będąc prezesem zarządu (...)sp. z o.o. z siedzibą w G. złożyła fałszywe oświadczenie
z 10.07.2008 r. przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie o sygn. akt 10207/08/040 o pokryciu w całości kapitału zakładowego w/w spółki
w kwocie 50.000 zł i w ten sposób poprzez podstępne wprowadzenie w błąd w/w Sądu wyłudziła poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu
w Krajowym Rejestrze Sadowym Rejestrze Przedsiębiorców w części dotyczącej wpisu o wysokości kapitału w/w spółki, tj. o przestępstwo z art. 272 k.k. w zb. z art. 587 k.s.h. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

V.  w dniu 02.07.2010 r. w G., będąc prezesem zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. złożyła fałszywe oświadczenie z 01.07.2010 r. przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie o sygn. akt 11567/10/317 o pokryciu
w całości podwyższonego kapitału zakładowego w/w spółki w kwocie (...).000 zł i w ten sposób poprzez podstępne wprowadzenie w błąd w/w Sądu wyłudziła poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym Rejestrze Przedsiębiorców w części dotyczącej wpisu
o wysokości kapitału w/w spółki, tj. o przestępstwo z art. 272 k.k. w zb. z art. 587 k.s.h. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

VI.  w dniu 21.03.2012 r. w G., będąc prezesem zarządu(...) sp. z o.o. z siedzibą w G. złożyła fałszywe oświadczenie
z 20.03.2012 r. przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie o sygn. akt 4322/12/038 o pokryciu
w całości kapitału zakładowego w/w spółki w kwocie (...).000 zł i w ten sposób poprzez, podstępne wprowadzenie w błąd w/w Sądu wyłudziła poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym Rejestrze Przedsiębiorców w części dotyczącej wpisu o wysokości kapitału w/w spółki, tj. o przestępstwo z art. 272 k.k. w zb. z art. 587 k.s.h. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

VII.  w dniu 29.12.2010 r. w G., będąc członkiem zarządu (...)
(...) sp. z o.o. z siedzibą w G. złożyła fałszywe
oświadczenie z 17.12.2012 r. przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt 21612/10/815
o pokryciu w całości podwyższonego kapitału zakładowego w/w spółki
w kwocie (...).000 zł i w ten sposób poprzez podstępne wprowadzenie
w błąd w/w Sądu wyłudziła poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu
w Krajowym Rejestrze Sadowym Rejestrze Przedsiębiorców w części dotyczącej wpisu o wysokości kapitału w/w spółki, tj. o przestępstwo z art. 272 k.k. w zb. z art. 587 k.s.h. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

VIII.  w dniu 07.11.2011 r. w G. będąc wiceprezesem zarządu
(...) sp. z o.o. z siedzibą w G. złożyła fałszywe
oświadczenie z 07.11.2011 r. przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt 21612/10/815
o pokryciu w całości podwyższonego kapitału zakładowego w/w spółki
w kwocie 50.000.000 zł i w ten sposób poprzez podstępne wprowadzenie
w błąd w/w Sądu wyłudziła poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu
w Krajowym Rejestrze Sadowym Rejestrze Przedsiębiorców w części dotyczącej wpisu o wysokości kapitału w/w spółki, tj. o przestępstwo z art. 272 k.k. w zb. z art. 587 k.s.h. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

(postanowienie z 28 września 2012 r. - k. 6840-6842, t. XXXIV).

Prokurator Generalny 5 października 2012 r. akta śledztwa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzonego przeciwko M. P. (3) przekazał Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi celem wyznaczenia przez nią jednostki organizacyjnej podległej do kontynuowania tego postępowania (pismo
z 5 października 2012 r. - k. 5146, t. XXVI).

Pojawienie się w sferze publicznej za pośrednictwem środków społecznego przekazu informacji o postawieniu przez Prokuraturę prezesowi zarządu spółki
zajmującej się zawieraniem umów składu, depozytu towarowego, lokat w kruszce, czyli umów typu umów stanowiących przedmiot niniejszego sporu, zarzutu popełnienia czynu zabronionego – oszustwa polegającego na tym, że jako prezes zarządu spółki działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i nie mając zamiaru wywiązania się z ciążących na nim zobowiązań, doprowadził znaczną ilość osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wprowadzenie tych osób w błąd co do faktycznego przeznaczenia i zabezpieczenia wpłacanych przez klientów spółki kwot pieniężnych oraz rzeczywistego zamiaru wywiązania się z warunków zawieranych umów, zapewniając klientów, że kwoty te zostaną przeznaczone na zakup metali szlachetnych oraz że są ubezpieczone w (...) S.A. z tytułu ryzyka gospodarczego, a następnie w funduszu poręczeniowym, gdy w rzeczywistości nie zabezpieczał wpłacanych przez klientów środków pieniężnych polisami ubezpieczeniowymi, zaś wskazany fundusz poręczeniowy nigdy nie dysponował dostatecznym kapitałem, który takie zabezpieczenie mógłby stanowić, a wpłacane przez klientów środki finansowe wydatkował niezgodnie z przyjętymi zobowiązaniami umownymi – spowodowałoby znaczący spadek zawierania przez potencjalnych nowych klientów spółki nowych umów tego rodzaju. Ponadto wielu z dotychczasowych klientów spółki mogłoby żądać wypłat depozytów przed końcowym terminem zakończenia ich umów. Tego typu reakcja większości potencjalnych klientów i dotychczasowych klientów byłaby bardzo szybka, zaistniałaby na przestrzeni czasu od kilku dni do kilku tygodni ( opinia biegłego psychologa o specjalizacji psychologa społecznego i ekonomicznego dr A. H. – k. 8192, 8208, k. 8298 v., k. 8349-8373).

W czerwcu 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Łodzi złożyła do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko M. P. (3) i K. P. (6). Wyrokiem z 20 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV K 123/15 Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał oskarżonych winnymi zarzucanych im czynów. M. P. (3) Sąd wymierzył karę łączną 15 lat pozbawienia wolności, natomiast K. P. (6) 12,5 roku pozbawienia wolności. Ponadto, Sąd orzekł wobec oskarżonych kary grzywny: odpowiednio(...)tys. zł i (...) tys. złotych, 10-letni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia poszkodowanym klientom spółki (...). Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 30 maja 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II AKa 396/20 w zasadniczym zakresie oddalił apelację M. P. (3) i zmienił wyrok co do K. P. (6) tylko poprzez obniżenie wymiaru kary (okoliczności bezsporne, k. 9527 v. i nast.).

Do Prokuratury Generalnej 24 marca 2015 r. wpłynęło przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym powód jako reprezentant grupy wezwał Skarb Państwa, za który działają: Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oraz Prokuratura Generalna do zapłaty kwoty (...) zł. Wezwanie do zapłaty obejmowało tylko te osoby, które zostały wymienione jako członkowie grupy w pozwie z 26 marca 2015 r. (przedsądowe wezwanie do zapłaty - k. 485-497, t. III).

Na dzień 10 stycznia 2018 r. stan zgromadzonych przez syndyka masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej środków pieniężnych wynosił (...) zł. Z tej kwoty w pierwszej kolejności zaspokojeniu podlegały roszczenia wynikające z planu podziału funduszów masy upadłości z prawa odrębności tj. zabezpieczeń przywiązanych do wierzytelności w postaci hipotek przymusowych ustanowionych na nieruchomościach upadłej spółki, które to nieruchomości zostały zbyte i stanowią majątek (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej i kwota ta wynosiła (...) zł netto. Pozostała należność miała zostać przeznaczona dla zaspokojenia wierzycieli w ogólnym planie podziału, według zatwierdzonych list wierzytelności uznana jest kwota (...) zł. Postanowieniem Sędziego Komisarza z 30 października 2017 r. lista wierzytelności oraz lista uzupełniająca wierzytelności zostały prawomocnie zatwierdzone (pismo syndyka - k. 7533, t. XXXVIII).

Poszczególne kategorie zaspokojenia przedstawiają się następująco:

1.  kategoria I - 200.078,68 zł,

2.  kategoria II - 928.480,93 zł (fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wynagrodzenia byłych pracowników),

3.  kategoria III - 129.404,13 zł (PFRON i daniny publiczne).

Suma kategorii I-III wynosi (...) zł. Wszystkie wierzytelności członków grupy zostały umieszczone w kategorii IV. Syndyk odzyskał tylko 10,259 % wpłaconych przez depozytariuszy środków (pismo syndyka - k. 7845, t. XXXIX).

Postanowieniem z 04 października 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku zakończył postępowanie upadłościowe (...) Sp. z o.o. w G. w upadłości likwidacyjnej (postanowienie z 04 października 2021 r., VI Up 23/12 – k. 9267-9267v t. XLVI).

Stan faktyczny dotyczący poszczególnych członków grupy przedstawia się następująco:

Podgrupa 1

Z. H.

H. Z. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 20 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 7 maja 2012 r., nr (...)) - „(...)”. Okres trwania wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 11 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 lipca 2012 r., nr (...)) – „(...)”. Okres trwania wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...)zł.

H. Z. w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł ( potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty - t. XXVIII).

H. Z. zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości(...)zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...)zł, przy czym należność główna wynosi(...)zł, zaś odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7534-7535, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę(...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia uzupełniająca nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. M. (6)

M. K. (1) zawarła 22 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 maja 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...) – „(...)”. Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. K. (1) 22 maja 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu nr (...) - k. 5418-5423, t. XXVIII).

M. K. (1) zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...)zł, zaś odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7536-7537, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 2

W. R.

R. W. zawarł 19 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 kwietnia 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na(...)zł.

R. W. 20 kwietnia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. Otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 506-509, t. III).

R. W. zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...)zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...)zł, zaś odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7538-7539, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

D. L.

Małżonkowie L. D. oraz M. D. (1) zawarli 20 stycznia 2012 r.
z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 23 stycznia 2012 r.,
nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru
w postaci złota w ramach oferty (...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. L. D. 23 stycznia 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. L. D. oraz M. D. (1) otrzymali certyfikat zaświadczający, że są właścicielami niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...)

L. D. oraz M. D. (1) 15 maja 2012 r. zawarli kolejną umowę
z (...) sp. z o.o. na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 16 maja 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru
w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. L. D. dokonała 15 maja 2012 r. przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. L. D. oraz M. D. (1) otrzymali certyfikat zaświadczający, że są właścicielami niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł.

W sumie L. D. oraz M. D. (1) wpłacili do (...) sp. z o.o. na kwotę (...) zł ( umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 518-525, t. III).

L. D. zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7540, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Ł. M. (2)

M. Ł. (1) zawarł 18 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r.) z A. G. (4)
sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych
nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru
w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 5428-5430, t. XXVIII).

M. Ł. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie 16.670,95 zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7541-7542, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 3

T. R.

R. T. (1) zawarła 1 października 2010 r. z A. G. (4)
sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 7 października 2010 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota
w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. R. T. (1) otrzymała certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł.

R. T. (1) 7 października 2010 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 533-536, t. III).

R. T. (1) wraz z R. T. (2) 1 czerwca 2011 r. zawarła kolejną umowę z (...) sp. z o.o. na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. R. T. (1) i R. T. (3) otrzymali certyfikat zaświadczający, że są właścicielami niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 538-540, t. III).

Powyższa lokata została zamknięta 3 grudnia 2011 r. oraz wypłacona na wskazane konto w kwocie (...) zł, natomiast pozostała część środków w kwocie (...) zł wraz z przysługującą zwyżką w kwocie 971,20 zł (czyli łącznie (...) zł) została przeksięgowana na poczet kolejnej lokaty w złoto (nr umowy (...)). R. T. (1) i R. T. (3) 6 grudnia 2011r. zawarli więc kolejną umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych. Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy. R. T. (1) i R. T. (3) otrzymali certyfikat zaświadczający, że są właścicielami niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 541-544, t. III).

Lokata (...) została zamknięta 3 czerwca 2012 r., a środki zgromadzone na jej koncie zostały przeksięgowane w kwocie (...) zł na poczet kolejnej lokaty (...). R. T. (1) i R. T. (3) zawarli więc kolejną umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych. Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. R. T. (1) i R. T. (3) dokonali wpłaty kapitału w wysokości kolejnych (...) zł i otrzymali certyfikat zaświadczający, że są właścicielami niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł.

W sumie R. T. (1) i R. T. (3) wpłacili do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł. Wypłacona zaś została im 3 grudnia 2011 r. kwota (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenie przelewu, certyfikat - k. 545-549, t. III).

R. T. (1) zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) zł. Kwota ta pochodzi z umów nr (...) i (...) ( karta wierzyciela - k. 7543-7544, t. XXXVIII).

Na skutek w/w postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. M. (4)

M. B. (1) zawarła 7 marca 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 9 marca 2011r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. B. (1) 9 marca 2011 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy.

Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 27 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 marca 2012 r., nr (...)) na okres 12 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł. Kwota (...) zł z tytułu odsetek została M. B. (1) zwrócona ( umowy, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu - k. 5436-5449, t. XXVIII).

M. B. (1) zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7545, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. R. (4)

R. K. (6) (obecnie M.) i M. M. (10) zawarli 25 lutego 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej przez R. K. (6) 17 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 lutego 2012 r., nr (...)) na okres 36 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł. Kwota (...) zł z tytułu odsetek została R. K. (6) zwrócona.

R. M. (1) i M. M. (10) są od 22 lutego 1949 r. małżeństwem ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, odpis skrócony aktu małżeństwa - k. 5455-5463, t. XXVIII).

Z dokumentów przedstawionych w sprawie wynika, iż Syndyk masy upadłości (...)sp. z o. w upadłości likwidacyjnej nie stwierdził zgłoszenia przez R. M. (1) jej wierzytelności ( k. 7533, t. XXXVIII, opinia biegłej - k. 9493, t. 47).

R. M. (1) sama przyznała jednak, iż w wyniku postępowania upadłościowego otrzymała od Syndyka kwotę (...) zł (k. 9295 v. – poz. 172).

P. M.

M. P. (4) i U. G. zawarły 24 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy,
a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. P. (4) 24 kwietnia 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5468-5472, t. XXVIII).

M. P. (4) zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7546, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W toku niniejszego postepowania w/w członek grupy zmarł i Sąd postanowieniem z dnia 1 lipca 2022 r. ustalił, iż w/w osoba nie jest już uczestnikiem tego postępowania grupowego.

Z. B.

B. Z. (1) zawarł 2 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 7 lutego 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

B. Z. (1) 7 lutego 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5477-5480, t. XXVIII).

B. Z. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7547, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. T. (2)

T. M. (1) zawarł 10 stycznia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia depozytu i rozpoczęcia umowy, nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

T. M. (1) 10 stycznia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. Otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota
o wartości (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 558-561, t. III).

Powyższa umowa została później przez strony przedłużona umową
z 30 marca 2012 r. nr (...). Lokatę przedłużono o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 562-563, t. III).

T. M. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie 21.540,35 zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) zł. Kwota ta pochodzi z umowy nr (...) (karta wierzyciela - k. 7547, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. R. (1)

R. K. (1) zawarł 6 grudnia 2011 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

R. K. (1) 6 grudnia 2011 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. Otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota
o wartości (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 572-575, t. III).

Powyższa umowa została później przez strony przedłużona umową z 29 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 czerwca 2012 r., nr (...)). Lokatę przedłużono o kolejne 6 miesięcy. Wartość depozytu wynosiła (...) zł. Kwota (...) zł została R. K. (1) zwrócona przez (...) sp. z o.o. 5 czerwca 2012 r. ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 576-579, t. III).

R. K. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie 20.(...) zł, przy czym należność główna wynosi (...),00 zł, zaś odsetki (...) zł. Kwota ta pochodzi z umowy nr (...) (karta wierzyciela - k. 7549, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W. J. (5)

J. W. (1) zawarł 18 czerwca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 25 czerwca 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

J. W. (1) 25 czerwca 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. J. W. (1) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 588-591, t. III).

J. W. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) zł. (karta wierzyciela - k. 7550, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. W. (1)

W. K. (1) zawarła 14 marca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W. K. (1) 15 marca 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. W. K. (1) otrzymała certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenie przelewu, certyfikat - k. 601-604, t. III).

Powyższa umowa została przez strony przedłużona umową z 1 czerwca 2012 r. nr (...) o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 605-607, t. III-IV).

W. K. (1) zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) zł. Kwota ta pochodzi z umowy nr (...).

W. K. (1) zgłosiła również syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wierzytelność w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) zł. Kwota ta pochodzi z umowy nr (...) z 4 lipca 2011 r., zawartej pomiędzy W. i T. K., z której W. K. (1) nie wywodzi przedmiotowego roszczenia (karta wierzyciela - k. 7551-7552, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. K. (5)

K. M. (1) oraz B. M. (5) zawarli 28 lutego 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia depozytu, nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

K. M. (1) 25 czerwca 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. K. M. (1) oraz B. M. (5) otrzymali certyfikat zaświadczający, że są właścicielami niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł ( umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 617-623, t. IV).

K. M. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) zł. (karta wierzyciela - k. 7553, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

R. I.

I. R. dokonała 9 grudnia 2011 r. przelewu na konto (...) sp. z o.o. kwoty (...) zł w ramach zawartej umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych. Powyższa lokata została przedłużona umową z 4 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 11 czerwca 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

I. R. 15 marca 2012 r. otrzymała certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 632-634, t. IV).

I. R. zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie 12.589,22 zł (kwota z dyspozycji sprzedaży), przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) zł. (karta wierzyciela - k. 7554, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 4

N. S. (1)

S. N. (1) zawarł 21 maja 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 22 maja 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

S. N. (1) 22 maja 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. S. N. (1) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 644-649, t. IV).

S. N. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7555, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

D. Z. (1)

Z. D. (1) zawarł 27 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 2 maja 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. Z. D. (1) dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. Z. D. (1) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 657-660, t. IV).

Z. D. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...). Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...)zł. (karta wierzyciela - k. 7556, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

G. M. (5)

M. G. (1) zawarł 23 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia depozytu, nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. G. (1) 23 kwietnia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. M. G. (1) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 668-671, t. IV).

M. G. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...),00 zł, zaś odsetki (...) zł. (karta wierzyciela - k. 7557, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 5

T. W. (2)

W. T. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 29 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 5 października 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 2 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W. T. (1) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę 25.000 zł (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu - k. 679-686, t. IV).

W. T. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z dwóch powyższych umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 25.000 zł, zaś odsetki (...) zł. (karta wierzyciela - k. 7558, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

P. A.

A. P. (1) zawarła 8 czerwca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 25.000 zł.

A. P. (1) 5 czerwca 2012 r. dokonała przelewu w wysokości 25.000 zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. A. P. (1) otrzymała certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości 25.000 zł (potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 694-696, t. IV).

Syndyk masy upadłości A. G. (4) sp. z o. w upadłości likwidacyjnej nie stwierdził zgłoszenia przez A. P. (1) jej wierzytelności (k. 7533, t. XXXVIII, opinia biegłej – k. 9493, t. 47).

P. R. (2)

R. P. (1) i A. P. (6) zawarli 30 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 14 maja 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 25.000 zł.

R. P. (1) 12 maja 2012 r. dokonał przelewu w wysokości 25.000 zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. R. P. (1) i A. P. (6) otrzymali certyfikat zaświadczający, że są właścicielami niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości 25.000 zł (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 705-708, t. IV).

R. P. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie 26.110,33 zł, przy czym należność główna wynosi 25.000 zł, zaś odsetki (...) zł. (karta wierzyciela - k. 7559, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. B. (12)

B. B. (1) zawarł 9 maja 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data rozpoczęcia depozytu, nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na 25.000 zł.

B. B. (1) 9 maja 2012 r. dokonał przelewu w wysokości 25.000 zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy. B. B. (1) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości 25.000 zł (potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 716-718, t. IV).

B. B. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 25.000 zł, zaś odsetki (...) zł. (karta wierzyciela - k. 7560, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W. B. (3)

B. W. (1) i J. W. (6) zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 26 kwietnia 2010 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 28 kwietnia 2010 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa umowa została przez strony przedłużona umową z 29 października 2010 r. o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...) zł; umową z 2 maja 2011 r. przedłużono o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...) zł, umową z 29 października 2011 r. o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...) zł oraz umową z 23 kwietnia 2012 r. o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...) zł.

2.  w dniu 27 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa umowa także była przez strony przedłużana tj. umową z 23 kwietnia 2012 r. przedłużono ją o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...) zł,

3.  w dniu 7 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa umowa była później przez strony przedłużana - umową z kwietnia 2012 r. przedłużono ją o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...)

4.  w dniu 23 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 25 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania wynosił 12 miesięcy,
a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie B. W. (1) i J. W. (6) wpłacili do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 727-749, t. IV).

Syndyk masy upadłości A. G. (4) sp. z o. w upadłości likwidacyjnej nie stwierdził zgłoszenia przez B. W. (1) jego wierzytelności (k. 7533, t. XXXVIII, opinia biegłej – k. 9493, t. 47).

P. D.

D. P. (1) zawarła 14 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. dwie umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...) i (...). Przedmiotem umowy nr (...) było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Przedmiotem umowy nr (...) było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł.

D. P. (1) w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty, umowy - k.763-770, t. IV).

D. P. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) zł. D. P. (1) zgłosiła także wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) w kwocie 10.542,79 zł, której nie dochodzi w przedmiotowej sprawie. Syndyk uznał tą wierzytelność w kwocie (...) zł, w tym kwota główna: (...) (karta wierzyciela - k. 7561-7562, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

I. S.

S. I. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 czerwca 2012r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 9 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 8 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

S. I. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty - k. 5485-5492, t. XXVIIII).

S. I. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z powyższych umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, zaś odsetki (...) zł. (karta wierzyciela - k. 7563, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

R. G.

G. R. zawarła 21 czerwca 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 24 czerwca 2011 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót
i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 14 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji; data rozpoczęcia umowy - 27 grudnia 2011 r., nr (...)). Okres obowiązywania umowy wynosił 3 miesiące. Wartość lokaty wynosiła (...) zł, G. R. dopłaciła zatem kwotę (...) zł.

Lokata została kolejny raz przedłużona umową z 15 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 marca 2012 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł, kwota (...)zł z tytułu odsetek została G. R. zwrócona.

Ostatni raz lokata została przedłużona umową z 21 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 2 lipca 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł, kwota (...) zł z tytułu odsetek została G. R. zwrócona.

W sumie G. R. wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. z tytułu zawartych umów kwotę (...) zł, a zwrócona jej została kwota (...) zł tytułem odsetek (umowy, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu - k. 5497-5522, t. XXVIII).

G. R. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w całości (karta wierzyciela - k. 7564, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia uzupełniająca nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 6

D. R. i D. A. (2)

R. D. i A. D. (1) zawarli w 4 lutego 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące,
a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. R. D. 7 lutego 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy.

Powyższa lokata została zamknięta 7 maja 2012 r. a środki zgromadzone na jej koncie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 10 maja 2012r., (...)). R. D. i A. D. (1) 4 maja 2012 r. zawarli kolejną umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych. Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. A. D. (1) 8 maja 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (pismo, umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu - k. 778-786, t. IV).

W sumie R. D. i A. D. (1) wpłacili do (...) sp. z o.o. kwotę 29.517,73 zł.

R. D. i A. D. (1) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7565, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Z. M. (2)

M. Z. (1) zawarła 24 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 27 lutego 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) (potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, umowa - k. 5527-5529, t. XXVIII).

M. Z. (1) zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7566, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. G. (4)

G. M. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 25 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 27 października 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 20 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 22 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie G. M. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu - k. 796-807, t. IV-V).

G. M. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z powyższych umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w całości (karta wierzyciela - k. 7567, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W. Z. (2)

Z. W. (1) zawarł 20 stycznia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia depozytu, nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Z. W. (1) 20 stycznia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 815-817, t. V).

Z. W. (1) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7568, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. M. (2)

M. S. (1) zawarła 20 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia depozytu, nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. S. (1) 20 kwietnia 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 825-829, t. V).

M. S. (1) zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7568, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

G. J.

J. G. (5) zawarł 5 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 11 kwietnia 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

J. G. (5) 10 kwietnia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł, zaś 11 kwietnia 2012 r. w wysokości kolejnych (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 838-842, t. V).

J. G. (5) zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7570, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W toku niniejszego postepowania w/w członek grupy zmarł i Sąd postanowieniem z dnia 1 lipca 2022 r. ustalił, iż w/w osoba nie jest już uczestnikiem tego postępowania grupowego.

W. I. (1)

I. W. (1) zawarła 21 marca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 27 marca 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

I. W. (1) 26 marca 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 851-854, t. V).

I. W. (1) zgłosiła swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie całości (karta wierzyciela - k. 7571, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. B. (3)

B. S. (6) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 28 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 grudnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 7 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 60 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 6 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 60 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 6 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 24 miesięce, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 14 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

6.  w dniu 16 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 18 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie B. S. (6) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 864-885, t. V).

B. S. (6) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z powyższych umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7572, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. S. (6) zmarła w toku niniejszego procesu.

P. A.

M. S. (3) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 10 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy,
a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 31 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 3 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 7 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 14 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 lutego 2012r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 21 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

6.  cztery umowy w dniu 2 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...), (...), (...) i (...)) wszystkie w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w ramach każdej z umów ustalono na (...) zł,

7.  w dniu 16 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 19 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

8.  dwie umowy w dniu 19 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...) i (...)) obie w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru ustalono w każdej umowie na (...) zł,

9.  trzy umowy w dniu 28 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...), (...) i (...)) wszystkie w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru wynosiła po (...) zł,

10.  cztery umowy w dniu 3 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...), (...), (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie określono na (...) zł,

11.  w dniu 13 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

12.  trzy umowy w dniu 17 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...), (...) i (...)) wszystkie w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie określono na (...) zł,

13.  trzy umowy w dniu 23 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...), (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie określono na (...) zł,

14.  dwie umowy w dniu 26 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru ustalono w każdej umowie na (...) zł,

15.  w dniu 26 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 30 kwietnia 2012r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

16.  w dniu 2 maja 2012r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 7 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

17.  w dniu 9 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

18.  cztery w dniu 9 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...), (...), (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru po (...)

19.  w dniu 11 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 14 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

20.  w dniu 14 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

21.  w dniu 16 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

22.  cztery w dniu 16 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...), (...), (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru po (...) zł,

23.  w dniu 22 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

24.  w dniu 22 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

25.  w dniu 31 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 1 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

26.  dwie umowy w dniu 31 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru po (...) zł,

27.  w dniu 31 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 5 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

28.  w dniu 6 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 8 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

29.  w dniu 6 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 8 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

30.  w dniu 6 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

31.  w dniu 11 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 8 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

32.  w dniu 11 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

33.  w dniu 14 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 15 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

34.  w dniu 14 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 15 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

35.  w dniu 21 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

36.  w dniu 9 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 8 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

37.  w dniu 9 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

38.  w dniu 9 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł.

W sumie M. S. (3) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł.

Pomiędzy M. S. (3) a A. P. (2) 19 grudnia 2014 r. została zawarta umowa przelewu wierzytelności. M. S. (3) oświadczył, że przysługuje mu wobec Skarbu Państwa roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne zaniechanie przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku wykonywania jej obowiązków w okresie od stycznia 2010 r. do sierpnia 2012 r. Roszczenie to obejmuje szkodę w wysokości kwoty wpłaconej przez M. S. (3) i niezwróconej jemu przez (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z tytułu 59 umów na obrót i przechowywanie metali szlachetnych na łączną kwotę (...) zł. Przedmiotową umową M. S. (3) przelał na A. P. (2) roszczenie w zakresie kwoty (...) zł, w celu dochodzenia przez A. P. (2) w imieniu własnym lecz na rachunek M. S. (3) roszczenia częściowego w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym i zlecił jej dochodzenie roszczenia częściowego od Skarbu Państwa, a A. P. (2) powyższy przelew oraz powyższe zlecenie przyjęła ( umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty, umowa przelewu wierzytelności - k. 905 - 1140, t. V-VI).

Syndyk masy upadłości A. G. (4) sp. z o. w upadłości likwidacyjnej nie stwierdził zgłoszenia przez A. P. (2) jej wierzytelności, ale takiego zgłoszenia dokonał M. S. (3). A. P. (2) nie otrzymała od Syndyka żadnej płatności, częściową płatność od Syndyka otrzymał M. S. (3), ale tylko w zakresie kwoty niestanowiącej przedmiotu w/w przelewu (k. 7533, t. XXXVIII, k. 9493 – opinia biegłej, k. 9290 v. – poz. 26 – okoliczność przyznana przez stronę powodową).

Podgrupa 7

D. M. (1)

M. D. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 19 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 20 października 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

2.  w dniu 23 października 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. W dniu 12 stycznia 2012 r. M. D. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. kolejną umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 25 stycznia 2012 r. nr (...)), będącą przedłużeniem lokaty z 23 października 2011 r. Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty ,,(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. W dniu 13 stycznia 2012 r. M. D. (1) dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy, reszta kwoty pochodziła z lokaty z 23 października 2011 r.

3.  w dniu 18 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia depozytu nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

4.  w dniu 14 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 18 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

5.  w dniu 14 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 18 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł.

W sumie M. D. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę 33.951,77 zł (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1151-1178, t. VI).

M. D. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7573, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. B. (1)

B. K. (1) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 11 października 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 15 listopada 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 15 listopada 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 15 listopada 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 15 listopada 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

6.  w dniu 15 listopada 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

7.  w dniu 15 listopada 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Do każdej z powyższych umów B. K. (1) otrzymała certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości.

W sumie B. K. (1) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1189-1217, t. VI-VII).

Syndyk masy upadłości A. G. (4) sp. z o. w upadłości likwidacyjnej nie stwierdził zgłoszenia przez B. K. (1) jej wierzytelności (k. 7533, t. XXXVIII, opinia biegłej - k. 9493, t. 47).

Ł. P.

P. Ł. zawarł 12 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 kwietnia 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

P. Ł. 16 kwietnia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 1225-1228, t. VII).

P. Ł. zgłosił swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7574, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W. Z. (3)

Z. W. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. 22 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 23 lutego 2012 r.) siedem umów na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota: nr (...), nr (...), nr (...), nr (...), nr (...), nr (...) i nr (...) – wszystkie w ramach oferty „(...)”. Okres trwania wszystkich umów wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie określono na (...) zł.

W sumie Z. W. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1237-1260, t. VI).

Z. W. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą ze wszystkich powyższych umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7575, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

C. M. (2)

M. C. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 1 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 24 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia trwania umowy - 8 sierpnia 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł.

2.  w dniu 19 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 22 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 9 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia trwania umowy - 25 maja 2012 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł.

3.  w dniu 19 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 22 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy,
a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 12 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 8 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. C. (1) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu - k. 5538-5556, t. XXVIII).

M. C. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7576, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

C. K. (2) i W. K. (3)

K. C. (1) i K. C. (2) zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 sierpnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 8 sierpnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy,
a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 4 sierpnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 8 sierpnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy,
a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 19 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji nr (...)) na okres 12 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł.

3.  w dniu 1 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 7 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 14 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 listopada 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 14 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 listopada 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

K. C. (1) i K. C. (2) są od 23 lipca 1977 r. małżeństwem. W sumie wpłacili na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu, odpis skrócony aktu małżeństwa - k. 5561-5587, t. XXVIII).

K. C. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w powyższej kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) zł. Przedmiotowa wierzytelność nie jest dochodzona przedmiotowym pozwem (karta wierzyciela - k. 7577, t. XXXVIII).

K. C. (2) i K. C. (1) zgłosili również swoją wierzytelność wynikającą z umów: nr (...), nr (...), nr (...), nr (...) i nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w powyższej kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) zł. Przedmiotowa wierzytelność nie jest dochodzona przedmiotowym pozwem ( karta wierzyciela - k. 7578, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Ł. M. (1) i Ł. W.

M. Ł. (2) i W. Ł. zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 13 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 18 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. Ł. (2) i W. Ł. są od 8 sierpnia 1987 r. małżeństwem. W sumie wpłacili na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł ( umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu, odpis skrócony aktu małżeństwa - k. 5592-5598, t. XXVIII).

M. Ł. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z powyższych umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki 1.758,72 zł (karta wierzyciela - k. 7579, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia uzupełniająca nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 8

D. K. (2)

K. D. (1) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 9 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycja, data rozpoczęcia umowy - 13 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 9 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycja, data rozpoczęcia umowy - 13 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 17 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 19 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa lokata została zamknięta 17 lipca 2012 r. a środki zgromadzone na jej koncie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto ( (...)), natomiast kwota (...) zł miała zostać zwrócona K. D. (1), do czego nie doszło.

4.  w dniu 20 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 22 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 12 lipca 2012 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł – która to suma została przelana ze zlikwidowanej lokaty nr (...).

Do każdej z powyższych umów K. D. (1) otrzymała certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości.

W sumie K. D. (1) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty t. VII).

K. D. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr: (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7580, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. J. (1)

J. K. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 20 lipca 2010 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa lokata została zamknięta 19 stycznia 2011 r. a środki zgromadzone na jej koncie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej na okres 6 miesięcy ( (...)). W dniu 21 lipca 2011 r. została zamknięta lokata z umowy (...), a środki zgromadzone na jej koncie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej na okres 6 miesięcy ( (...)). W dniu 21 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 24 stycznia 2012 r.) została zamknięta lokata z umowy (...), a środki zgromadzone na jej koncie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej na okres 6 miesięcy ( (...)).

2.  w dniu 6 marca 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa lokata została zamknięta 3 września 2011 r. a środki zgromadzone na jej koncie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej na okres 6 miesięcy ( (...)). W dniu 4 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 7 marca 2012 r.) została zamknięta lokata z umowy (...), a środki zgromadzone na jej koncie w kwocie (...) zł zostały zwrócone J. K. (1) zaś pozostała część środków w kwocie (...) zł została przeksięgowana na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej na okres 6 miesięcy ( (...)).

3.  w dniu 20 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 24 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 5 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Do każdej z powyższych umów J. K. (1) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości.

W sumie J. K. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę 39.000 zł, zwrócono mu zaś (...) zł - do zwrotu pozostało (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1297-1335, t. VII).

J. K. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr: (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7581, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 9

D. U.

U. D. zawarła 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 5 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

U. D. 5 kwietnia 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5603-5607, t. XXVIII).

U. D. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z powyższej umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7582, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. K. i K. W.

K. K. (1) i W. K. (2) zawarli 9 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 listopada 2011 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

K. K. (1) 16 listopada 2011 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5612-5617, t. XXIX).

K. K. (1) i W. K. (2) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z powyższej umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7583, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. E.

E. K. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 25 lipca 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 28 lipca 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 9 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 12 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 12 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 15 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 listopada 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

E. K. w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty - k. 5622-5629, t. XXIX).

E. K. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7585, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. E.

E. M. (1) zawarła 11 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach ofery „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

E. M. (1) 11 kwietnia 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5634-5638, t. XXIX).

E. M. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z powyższej umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...), przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7586, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

N. K.

K. N. (2) zawarła 16 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 19 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5643-5647, t. XXIX).

K. N. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z powyższej umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7587, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Sąd ustalił, że w następstwie śmierci ten członek grupy nie uczestniczy już w postępowaniu grupowym (postanowienie z 20 kwietnia 2021 r. – k. 8892 t. 44).

M. K. (4)

K. M. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 sierpnia 2010 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa lokata została zamknięta 5 sierpnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia lokaty - 8 sierpnia 2011 r.) a środki zgromadzone na jej koncie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej na okres 12 miesięcy ( (...)),

2.  w dniu 3 lutego 2012 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Do każdej z powyższych umów K. M. (2) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości.

W sumie K. M. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1344-1361, t. VII).

K. M. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr: (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Zgłoszona kwota z umowy nr (...) wynosiła (...) zł- K. M. (2) nie dochodzi w tym postępowaniu kwoty z tej umowy. Zgłoszona kwota z umów (...) wynosiła (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciel a- k. 7588-7589, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) nie uzyskał od Syndyka masy upadłości żadnej kwoty (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia uzupełniająca nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. M. (2) sam przyznał, iż na skutek postępowania upadłościowego uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł (k. 9291 – poz. 33).

N. Z. (1)

Z. N. (1) zawarł 20 stycznia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 25 stycznia 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Z. N. (1) 25 stycznia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...),00 zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 1369-1374, t. VII).

Z. N. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Zgłoszona kwota z umowy nr (...) wynosiła (...) zł - Z. N. (1) nie dochodzi w tym postępowaniu kwoty z tej umowy. Zgłoszona kwota z umowy (...) wynosiła (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7590, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia uzupełniająca nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. E.

E. B. (1) zawarła 19 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy, nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

E. B. (1) 19 kwietnia 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 1382-1385, t. VII).

E. B. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z powyższej umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7591, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

A. M. (4)

M. A. (3) zawarła 5 lipca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 8 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. A. (3) 6 lipca 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie przelewu - k. 1393-1394, t. VII).

M. A. (3) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z powyższej umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7592, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Sąd ustalił, że w następstwie śmierci ten członek grupy nie uczestniczy już w postępowaniu grupowym (postanowienie z 20 kwietnia 2021 r. – k. 8892 t. 44).

F. L.

L. F. zawarł 10 stycznia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

L. F. 12 stycznia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy.

Środki zgromadzone na lokacie nr (...) w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 5 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 kwietnia 2012 r., (...)) na okres 3 miesięcy (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu - k. 1403-1409, t. VIII).

L. F. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7593, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

A. C. (2)

C. A. zawarł 5 lipca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 lipca 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 8 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

C. A. 5 lipca 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie przelewu - k. 1417-1419, t. VIII).

C. A. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7594, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. J. (3)

J. B. (1) zawarł 19 września 2011 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

J. B. (1) 19 września 2011r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy.

Środki zgromadzone na lokacie nr (...) w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 14 marca 2012 r. ( (...)) na okres 6 miesięcy (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu - k. 1425-1432, t. VIII).

J. B. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7595, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

L. A.

A. L. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 12 kwietnia 2012 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej na okres 6 miesięcy umową z 18 lipca 2012 r. ( (...)),

2.  w dniu 12 kwietnia 2012 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 11 lipca 2012 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 18 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 11 lipca 2012 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 18 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie A. L. wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1441-1456, t. VIII).

A. L. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów nr: (...), nr (...), nr (...) i nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7596, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 10

P. M.

M. P. (1) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 23 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. M. P. (1) 8 sierpnia 2012 r. złożyła w (...) sp. z o.o. dyspozycję sprzedaży powyższego depozytu za kwotę (...) zł,

2.  w dniu 12 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy-13 lipca 2012 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...). M. P. (1) 23 lipca 2012 r. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od powyższej umowy,

3.  w dniu 13 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. P. (1) w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty, oświadczenie - k. 5652-5667, t. XXIX).

M. P. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7597, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; III opinia – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. D.

D. S. zawarł 26 marca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 27 marca 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. D. S. 26 marca 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenie przelewu, certyfikat - k. 1462-1465, t. VIII).

D. S. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...),00 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela- k.7599, tom XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

N. S. (2)

S. N. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 7 lutego 2012 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 14 marca 2012 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 26 czerwca 2012 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Do każdej z powyższych umów S. N. (2) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości.

W sumie S. N. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł ( umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1473-1481, t. VIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...), w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

P. E.

E. P. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót
i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 11 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 14 października 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 10 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 kwietnia 2012 r.), na okres 6 miesięcy,

2.  w dniu 24 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 25 listopada 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 22 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 28 maja 2012 r.), na okres 6 miesięcy,

3.  w dniu 28 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 1 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

E. P. w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę
(...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 5672-5696, t. XXIX).

E. P. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7600, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. Z. (2)

Z. K. (2) i I. K. zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 9 lutego 2012 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, nr (...) zawartej 8 maja 2012 r. na okres 6 miesięcy,

2.  w dniu 22 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 27 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie Z. K. (2) i I. K. wpłacili do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1490-1505, t. VIII).

Z. K. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, stanowiącą należność główną (karta wierzyciela - k. 7601, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W toku niniejszego postepowania w/w członek grupy zmarł i Sąd postanowieniem z dnia 1 lipca 2022 r. ustalił, iż w/w osoba nie jest już uczestnikiem tego postępowania grupowego.

D. A. (3)

A. J. (1) zawarła 24 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 18 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 24 kwietnia 2012 r.), na okres 6 miesięcy (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu - k. 5701-5708, t. XXIX).

A. J. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7602, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV; okoliczność przyznana przez powoda w pisemnych zastrzeżeniach do II opinii uzupełniającej [w] załącznik nr 2 na płycie CD).

Z. C.

C. Z. zawarł 13 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 20 września 2011 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie 50.000 zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 12 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 22 grudnia 2011 r.), na okres 3 miesięcy. Kwota (...) zł została C. Z. wypłacona, w tym kwota (...) zł stanowiła zwrot wpłaconego kapitału.

Kolejny raz lokata została przedłużona umową nr (...) z 8 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 marca 2012 r.), na okres 3 miesięcy. Wartość depozytu wynosiła 50.000 zł, a kwota (...) zł została C. Z. zwrócona. Umową nr (...) z 14 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 27 czerwca 2012 r.) ostatni raz dokonano przedłużenia lokaty na okres 3 miesięcy. Wartość depozytu wynosiła (...) zł, a kwota (...) zł została C. Z. zwrócona, w tym kwota (...) zł stanowiła zwrot wpłaconego kapitału.

W sumie C. Z. wpłacił na rzecz (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, została mu zaś zwrócona kwota (...) zł, w tym kwota (...) zł z tytułu wpłaconego kapitału (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu - k. 5713-5727, t. XXIX).

C. Z. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7603, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 11

K. R. (4)

R. K. (5) zawarł 22 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. dwie umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych: nr (...) i (...). Przedmiotem powyższych umów było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania każdej umowy określono na 60 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na kolejno (...) zł i (...) zł.

W sumie R. K. (5) wpłacił na rzecz (...) sp. z o.o. kwotę 50.000 zł (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu - k. 5732-5739, t. XXIX).

R. K. (5) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7604, t. XXXVIII).

R. K. (5) umową z 31 stycznia 2017 r. dokonał na rzecz swojej siostry E. F. darowizny wierzytelności przysługującej mu wobec (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w G. w wysokości uznanej przez syndyka masy upadłości w/w spółki tj. (...) zł (umowa darowizny, kopia korespondencji kierowanej do syndyka – k. 7981-7989, t. XXXIX).

Sąd ustalił, że R. K. (5) wobec śmierci w toku procesu nie uczestniczy już w postępowaniu grupowym (postanowienie z 20 kwietnia 2021 r. – k. 8892 t. 44).

M. H.

H. M. (1) zawarł 24 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5744-5747, t. XXIX).

H. M. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 50.000 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7605, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. A.

A. M. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 26 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 9 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 8 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 19 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł.

A. M. w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę 50.000 zł. Pismami z 27 lipca 2012 r. A. M. złożyła spółce oświadczenia o odstąpieniu od zawartych umów (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 5752-5762, t. XXIX).

A. M. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 50.000 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7606, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. B. (5)

B. S. (1) zawarł 6 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 lipca 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5767-5769, t. XXIX).

B. S. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 50.000 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7607, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

U. T.

T. U. i E. U. zawarli 17 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowa, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5774-5777, t. XXIX).

T. U. i E. U. zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 50.000 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7608, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

T. J. (1) i T. G. (1)

J. T. (1) i G. T. zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 sierpnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 5 sierpnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 25.000 zł,

2.  w dniu 21 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 24 października 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 18 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 19 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie J. T. (1) i G. T. wpłacili do (...) sp. z o.o. kwotę 50.000 zł (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1513-1525, t. VIII).

J. T. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7609, t. XXXVIII).

G. T. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...), a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7611, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahenci spółki (...) uzyskali od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwoty (...) zł i (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV; potwierdzenia przelewów [w] płyta CD stanowiąca załącznik do zarzutów powoda do pisemnej opinii biegłej sądowej z 21 listopada 2021 r.; okoliczność przyznana przez powoda w zarzutach do II pisemnej opinii biegłej sądowej [w] załącznik 2 na płyta CD –k. 9290 i nast.).

H. M. (2)

M. H. zawarł 4 października 2011 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł. M. H. 13 października 2011 r. i 14 października 2011 r. dokonał przelewów w sumie w wysokości 50.000 zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenia przelewów - k. 1534-1539, t. VIII).

Syndyk masy upadłości (...)sp. z o. w upadłości likwidacyjnej nie stwierdził zgłoszenia przez M. H. jego wierzytelności (k. 7533, t. XXXVIII, opinia biegłej – k. 9493, t. 47).

S. F.

F. S. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 15 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 19 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 15 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 19 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 11 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu – 12 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie F. S. wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę 50.000 zł ( potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1548-1556, t. VIII).

F. S. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 50.000 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7612, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. K.

K. M. (3) zawarł 27 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę nr (...) na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia depozytu). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł. K. M. (3) 27 kwietnia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości 50.000 zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 1565-1571, t. VIII).

K. M. (3) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 50.000 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7613, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. G. (2)

G. S. (1) zawarł 29 maja 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 1 czerwca 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł. G. S. (1) 1 czerwca 2012 r. dokonał przelewu w wysokości 50.000 zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 1580-1583, t. VIII).

G. S. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 50.000 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7614, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. P. i S. A. (1)

P. S. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 13 maja 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu – 16 maja 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...), zawartej 7 maja 2012 r. na okres 12 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 14 maja 2012r.). W ramach tej lokaty P. S. dopłacił (...) zł.

2.  w dniu 6 czerwca 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 22 maja 2012 r. na okres 36 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 4 czerwca 2012 r.),

3.  w dniu 27 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia depozytu, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 7 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 9 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...),00 zł,

5.  w dniu 18 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 19 czerwca 2012 r.nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 48 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

A. S. (1) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 6 marca 2011r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 6 września 2011 r. na okres 6 miesięcy. Środki zgromadzone na lokacie o nr (...) w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 27 lutego 2012 r. na okres 12 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 12 marca 2012 r.),

2.  w dniu 10 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 14 listopada 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Do każdej z powyższych umów P. S. i A. S. (1) otrzymali certyfikat zaświadczający, że są właścicielami niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości. P. S. i A. S. (1) wpłacili ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów.

P. S. i A. S. (1) są małżeństwem od 4 października 2008 r.

W sumie P. S. i A. S. (1) wpłacili do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł (P. S.- (...) zł, A. S. (1)- (...) zł) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty, odpis skrócony aktu małżeństwa - k. 1589-1645, t. VIII-IX).

P. S. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...), (...), (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7615, t. XXXVIII).

A. S. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7616, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahenci spółki (...) uzyskali od Syndyka masy upadłości kwoty (...) zł, (...)zł w tym tytułem należności głównej kwoty (...) zł i (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 12

K. J. (2)

J. K. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 maja 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 26 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 2 maja 2012 r.). Wartość lokaty w momencie jej zamknięcia wynosiła (...) zł, natomiast (...) zł zostało zwrócone J. K. (2),

2.  w dniu 4 maja 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 26 października 2011 r. na okres 6 miesięcy. Środki zgromadzone lokacie nr (...) w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 26 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 4 maja 2012 r.). Wartość lokaty w momencie jej zamknięcia wynosiła (...) zł, natomiast (...) zł zostało zwrócone J. K. (2),

3.  w dniu 4 maja 2011 r. (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia depozytu, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 7 listopada 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 26 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 8 maja 2012 r.).

Do każdej z powyższych umów J. K. (2) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości. J. K. (2) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów.

W sumie J. K. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a wypłacono mu tytułem odsetek kwotę (...) (umowy potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1656- 1683, t. IX).

J. K. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...), (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7617-7620, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwoty (...), (...) zł, (...) zł, (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

F. T.

T. F. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 13 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 16 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 28 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 29 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 28 czerwca 2012 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie T. F. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1692-1704, t. IX).

T. F. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów, z których kwot wywodzi swoje roszczenie tj.: (...) i (...). Syndykowi zgłosił także wierzytelności z umów: (...), (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7621, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; III opinia – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

G. J.

J. G. (1) zawarła 9 lutego 2011 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 10 lutego 2011 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. J. G. (1) 10 lutego 2011 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 1712-1715, t. IX).

J. G. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7622, t. XXXVIII).

Podgrupa 13

D. E.

E. D. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 11 sierpnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 16 sierpnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 19 sierpnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 22 sierpnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 2 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 3 lipca 2012 r., nr (...)). Okres trwania umowy określono na 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na 25.000 zł.

E. D. wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie E. D. wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1723-1729, t. IX).

E. D. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7623, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. B. (2)

B. P. i D. K. (3) zawarły z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 16 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 22 marca 2012 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 22 marca 2012 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł.

B. P. wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie B. P. wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1737-1744, t. IX).

B. P. i D. K. (3) zgłosiły swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7624, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. A.

A. B. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 13 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 16 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 12 maja 2012vr. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 14 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 16 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 17 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

A. B. wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie A. B. wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1753-1762, t. IX).

A. B. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7625, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

J. A. (3)

A. J. (3) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 18 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 1 grudnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 18 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 1 grudnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 19 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia trwania umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  dwie umowy w dniu 30 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia trwania umowy, nr (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie określono na (...) zł, w sumie (...),00 zł.

A. J. (3) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 5783-5798, t. XXIX oraz k. 6928-6929, t. XXXV).

A. J. (3) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7626, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 9493, t. 47).

W toku niniejszego postepowania w/w członek grupy zmarł i Sąd postanowieniem z dnia 1 lipca 2022 r. ustalił, iż w/w osoba nie jest już uczestnikiem tego postępowania grupowego.

P. R. (3)

P. P. (9) i R. S. (1) zawarły 23 maja 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. R. S. (1) 23 maja 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 1771-1774, t. IX).

P. P. (9) i R. S. (1) zgłosiły swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7778, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 14

G. B. (1)

B. K. (2) (obecnie G.) zawarła 9 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 lutego 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5803-5807, t. XXIX; kserokopia dowodu osobistego - k. 6930, t. XXXV).

B. K. (2) (obecnie G.) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...) i (...), nie dochodzonych w przedmiotowym postępowaniu syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie 11.(...) zł, przy czym należność główna wynosi 11.000 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7628, t. XXXVIII).

Z dokumentów przedstawionych w sprawie wynika, iż na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 9493, t. 47).

Jednakże sama B. G. przyznała, iż w następstwie postępowania upadłościowego otrzymała od Syndyka kwotę (...) zł (k. 9296 poz. 195).

P. J. (2)

J. P. (5) zawarła 26 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 27 stycznia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. trzy umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych: nr (...), (...) i (...). Przedmiotem powyższych umów było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umów wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie określono na (...) zł, w sumie na (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu - k. 5812-5822, t. XXX).

J. P. (5) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7629, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

L. G.

G. L. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 29 listopada 2010 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości 24.073,50 zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 1 grudnia 2011 r. na okres 12 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 5 grudnia 2011 r.),

2.  w dniu 25 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 30 listopada 2011r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 25 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 30 listopada 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

G. L. wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie G. L. wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1783-1813, t. IX-X).

G. L. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) zł. Syndyk uznał należność główną w wysokości wynikającej z dyspozycji sprzedaży depozytu
z 8 sierpnia 2012 r. i dwóch dyspozycji z 9 sierpnia 2012 r. (karta wierzyciela - k. 7630, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. R. (2)

R. M. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 30 września 2011 r. (nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości 50.000 zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 23 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 kwietnia 2012 r.). Pozostałe środki w kwocie (...) zł zostały wypłacone R. M..

2.  w dniu 9 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 19 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

R. M. wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie R. M. wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a zostało mu zwrócone tytułem odsetek (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1819-1833, t. X).

R. M. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie (karta wierzyciela - k. 7631, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. S.

S. S. (1) zawarła 13 czerwca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy, nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. S. S. (1) 13 czerwca 2012 r. a dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 1842-1845, t. X).

S. S. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7632, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

P. K. (2)

K. P. (5) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 3 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 12 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 18 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 8 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

K. P. (5) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie K. P. (5) wpłacił do A. G. (4) sp.
z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1852-1863, t. X).

K. P. (5) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela – k. 7633, t. XXXVIII).

Sąd ustalił, że w następstwie śmierci ten członek grupy nie uczestniczy już w postępowaniu grupowym (postanowienie z 20 kwietnia 2021 r. – k. 8892 t. 44).

K. A. (3)

A. G. (1) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 27 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 17 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

A. G. (1) wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie A. G. (1) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1871-1880, t. X).

A. G. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7634, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 15

C. G. (1)

G. C. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 5 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 25 maja 2012 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej w dniu 26 czerwca 2012 r. na okres 3 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 lipca 2012 r.). Kwota (...) zł tytułem odsetek została G. C. zwrócona.

G. C. wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie G. C. wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a zostało mu zwrócone tytułem odsetek (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1889-1899, t. X).

G. C. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7635, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

D. Z. (2)

Z. D. (2) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 kwietnia 2012 r., (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto nr (...) zawartej 6 lipca 2012 r. na okres 1 miesiąca (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 lipca 2012 r.). Wartość zakupionego towaru określona została na (...) zł. W związku z tym, Z. D. (2) wpłaciła dodatkowo kwotę (...) zł.

Z. D. (2) wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie Z. D. (2) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1908-1919, t. X).

Z. D. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7636, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W. I. (2)

I. W. (2) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 17 stycznia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 20 stycznia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 60 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 19 stycznia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 stycznia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 60 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 1 kwietnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy – 7 kwietnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 9 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 31 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

6.  w dniu 3 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

I. W. (2) w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 5827-5851, t. XXX).

I. W. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7637, t. XXXVIIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. D. (2)

D. K. (1) zawarła 20 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 24 października 2011 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 10 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 24 kwietnia 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy z D. K. i K. K. (13) (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu - k. 5856-5862, t. XXX).

D. K. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umowy o nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7638, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

O. R.

R. O. zawarł 1 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 czerwca 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...),00 zł (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5867-5870, t. XXX).

R. O. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7639, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 16

Z. K. (1)

K. Z. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota i platyny:

1.  w dniu 13 stycznia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia trwania umowy - 14 stycznia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 9 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 12 stycznia 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy. Lokata została kolejny raz przedłużona umową z 9 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 lipca 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy. Kwota w wysokości (...) zł tytułem odsetek została przez (...) sp. z o.o. 17 lipca 2012 r. zwrócona K. Z. (1).

2.  w dniu 8 marca 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia trwania umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 8 czerwca 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 czerwca 2011 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy. Lokata została kolejny raz przedłużona umową z 7 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 12 września 2011 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Ostatni raz lokata została przedłużona umową z 24 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 marca 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Kwota w wysokości (...) zł tytułem odsetek została przez (...) sp. z o.o. 13 marca 2012 r. zwrócona K. Z. (1).

3.  w dniu 8 marca 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia trwania umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 8 czerwca 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 czerwca 2011 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy. Lokata została kolejny raz przedłużona umową z 7 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 12 września 2011 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Ostatni raz lokata została przedłużona umową z 24 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 marca 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Kwota w wysokości (...) zł tytułem odsetek została przez (...) sp. z o.o. 13 marca 2012 r. zwrócona K. Z. (1).

4.  w dniu 8 marca 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia trwania umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 8 czerwca 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 czerwca 2011 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy. Lokata została kolejny raz przedłużona umową z 7 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 12 września 2011 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Ostatni raz lokata została przedłużona umową z 24 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 marca 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Kwota w wysokości (...) zł tytułem odsetek została przez (...) sp. z o.o. 13 marca 2012 r. zwrócona K. Z. (1).

5.  w dniu 8 marca 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 8 czerwca 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 czerwca 2011 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy. Lokata została kolejny raz przedłużona umową z 7 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 12 września 2011 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Ostatni raz lokata została przedłużona umową z 24 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 marca 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Kwota w wysokości (...) zł tytułem odsetek została przez (...) sp. z o.o. 13 marca 2012 r. zwrócona K. Z. (1).

6.  w dniu 8 marca 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 marca 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie były później przeksięgowywane na poczet kolejnych lokat (nr (...), (...), (...), (...), (...)). Ostatni raz lokata została przedłużona umową
z 3 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 kwietnia 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Kwota w wysokości (...) zł tytułem odsetek została przez (...) sp. z o.o. 25 kwietnia 2012 r. zwrócona K. Z. (1).

7.  w dniu 12 kwietnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 15 kwietnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie były później przeksięgowywane na poczet kolejnych lokat (nr (...), (...), (...) i (...)). Ostatni raz lokata została przedłużona umową z 3 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 kwietnia 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Kwota w wysokości (...) zł tytułem odsetek została przez (...) sp. z o.o. 25 kwietnia 2012 r. zwrócona K. Z. (1).

8.  w dniu 13 maja 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy- 19 maja 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie były później przeksięgowywane na poczet kolejnych lokat (nr (...), (...), (...)). Ostatni raz lokata została przedłużona umową z 3 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 kwietnia 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Kwota w wysokości (...) zł tytułem odsetek została przez (...) sp. z o.o. 25 kwietnia 2012 r. zwrócona K. Z. (1).

9.  w dniu 8 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie były później przeksięgowywane na poczet kolejnych lokat (nr (...), (...), (...)). Ostatni raz lokata została przedłużona umową z 16 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 kwietnia 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy, a wartość depozytu wynosiła (...) zł. Kwota w wysokości (...) zł tytułem odsetek została przez (...) sp. z o.o. 20 kwietnia 2012 r. zwrócona K. Z. (1).

K. Z. (1) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a została mu wypłacona kwota (...) (dyspozycje, umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, t. XXX-XXXI).

K. Z. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...) oraz z umowy nie dochodzonej w przedmiotowym postępowaniu o nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7640, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

P. P. (4)

P. P. (1) zawarł 13 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 13 lipca 2012 r. na okres 1 miesiąca (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 18 lipca 2012 r., (...)) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty - k. 1928-1933, t. X).

P. P. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7641, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. J.

J. K. (6) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 11 sierpnia 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 2 lutego 2012 r. na okres 36 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 13 lutego 2012 r., (...)). Pozostałe środki w kwocie (...) zł zostały wypłacone J. K. (6).

2.  w dniu 29 września 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 23 grudnia 2011 r. na okres 12 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 2 stycznia 2012 r., (...)). Wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł, wobec czego J. K. (6) 29 grudnia 2011 r. dokonał przelewu na poczet tej lokaty w kwocie (...) zł.

3.  w dniu 25 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 26 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

J. K. (6) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie J. K. (6) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a zostało mu zwrócone (...) zł, do zwrotu pozostało tym samym (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1944-1963, t. X).

J. K. (6) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7642, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W toku niniejszego postepowania w/w członek grupy zmarł i Sąd postanowieniem z dnia 1 lipca 2022 r. ustalił, iż w/w osoba nie jest już uczestnikiem tego postępowania grupowego.

J. A. (4)

A. J. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 5 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia depozytu, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 30 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia depozytu, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

A. J. (2) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie A. J. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 1972-1989, t. X).

A. J. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7643, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) został umieszczony na liście wierzytelności na poziomie kwoty (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; III opinia – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

C. H.

H. C. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 11 lutego 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 23 stycznia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 9 lutego 2012 r., (...)). Pozostałe środki z lokaty w kwocie (...) zł tytułem odsetek zostały zwrócone H. C..

2.  w dniu 21 lutego 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 25.000 zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 2 sierpnia 2011 r. na okres 3 miesięcy ( (...)). Pozostałe środki z lokaty w kwocie (...) zł tytułem odsetek zostały zwrócone H. C.. Środki zgromadzone na lokacie nr (...) w wysokości (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 7 listopada 2011 r. na okres 3 miesięcy ( (...)). Pozostałe środki z lokaty w kwocie (...) zł należności głównej i 926,94 zł tytułem odsetek zostały zwrócone H. C.. Środki zgromadzone na lokacie nr (...) w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 13 lutego 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 27 lutego 2012 r., (...)). Pozostałe środki z lokaty w kwocie (...) zł należności głównej i (...) zł tytułem odsetek zostały zwrócone H. C..

3.  w dniu 6 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia depozytu, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

H. C. wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie H. C. wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a zostało jej zwrócone tytułem kwoty głównej (...) zł, a tytułem odsetek (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2000-2026, t. X-XI).

H. C. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7644, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 17

M. G. (5)

G. M. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 23 lutego 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 6 lutego 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 21 lutego 2012 r. (...)).

2.  w dniu 14 marca 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 23 lutego 2012 r. na okres 12 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 12 marca 2012 r., (...)).

3.  w dniu 10 maja 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 7 listopada 2011 r. na okres 6 miesięcy ( (...)). Środki zgromadzone na lokacie nr (...) w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 27 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 10 maja 2012 r., (...)).

4.  w dniu 26 sierpnia 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 23 lutego 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 27 lutego 2012r., (...)).

5.  w dniu 19 września 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 6 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 21 marca 2012 r., (...)).

6.  w dniu 12 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 13 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

G. M. (2) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie G. M. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2037-2082, t. XI).

G. M. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie 83.849,72 zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7645, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W. J. (4)

J. W. (5) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

6.  w dniu 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

7.  w dniu 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

8.  w dniu 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

J. W. (5) wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie J. W. (5) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2091-2116, t. XI).

J. W. (5) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą ze wszystkich ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7646, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W toku niniejszego postepowania w/w członek grupy zmarł i Sąd postanowieniem z dnia 1 lipca 2022 r. ustalił, iż w/w osoba nie jest już uczestnikiem tego postępowania grupowego.

R. P.

P. R. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 21 lutego 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 2 lutego 2012 r. na okres 12 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 20 lutego 2012 r., (...)).

2.  w dniu 21 lutego 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 22 sierpnia 2011 r. na okres 6 miesięcy ( (...)). Środki zgromadzone na lokacie nr (...) w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 lutego 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 23 lutego 2012 r., (...)).

3.  w dniu 19 marca 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 7 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 19 marca 2012 r., (...)).

4.  w dniu 19 kwietnia 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 13 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 19 kwietnia 2012 r., (...)).

5.  w dniu 17 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 21 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł.

6.  w dniu 18 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 20 października 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł.

7.  w dniu 28 grudnia 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 20 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 4 lipca 2012 r., (...)).

P. R. (1) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie P. R. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę 79.100 zł (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2127-2167, t. XI).

P. R. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7647, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 18

W. J. i W. E.

J. W. (2) i E. W. zawarli 16 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 6046-6050, t. XXXI).

J. W. (2) i E. W. zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z przedmiotowej umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7648, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Ł. A.

A. Ł. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota i platyny:

1.  w dniu 23 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 listopada 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 24 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 1 marca 2012 r., nr (...)) na okres 1 miesiąca. Lokata była przedłużana kolejnymi umowami na okres 1 miesiąca tj.: z dnia 28 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 kwietnia 2012 r., nr (...)); z dnia 26 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) oraz z dnia 5 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 czerwca 2012 r., nr (...)) na ostateczną kwotę (...) zł.

2.  w dniu 23 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia trwania umowy - 29 listopada 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na 50.000 zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie 50.000 zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 29 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 2 stycznia 2012 r., nr (...)) na okres 1 miesiąca. Kwota (...) zł tytułem odsetek została A. Ł. zwrócona. Lokata była przedłużana kolejnymi umowami na okres 1 miesiąca tj.: z dnia 30 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 lutego 2012 r., nr (...)), z dnia 3 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 12 marca 2012 r., nr (...)), z dnia 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 kwietnia 2012 r., nr (...)), z dnia 14 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r., nr (...)) oraz z dnia 18 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 25 czerwca 2012 r., nr (...)) na ostateczną kwotę (...) zł.

A. Ł. w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a została jej wypłacona kwota (...) zł tytułem odsetek (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 6056-6097, t. XXXI).

A. Ł. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) zł. A. Ł. zgłosiła także syndykowi wierzytelność z umowy nr (...), której nie dochodzi w przedmiotowym postępowaniu- w kwocie (...) zł i uznanej w ww. wysokości przez syndyka (karta wierzyciela - k. 7649-7650, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. R.

R. B. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 31 marca 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 16 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 29 marca 2012 r., (...)).

2.  w dniu 24 maja 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 maja 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 22 maja 2012 r., (...)).

Do każdej z powyższych umów R. B. (1) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości. R. B. (1) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów.

W sumie R. B. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2177-2194, t. XI).

R. B. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7651, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. Z. (2)

Z. B. (1) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 15 listopada 2011 r. nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 31 stycznia 2012 r. na okres 6 miesięcy ( (...)).

2.  w dniu 31 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 1 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

3.  w dniu 31 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 1 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

4.  w dniu 31 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 2 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

5.  w dniu 10 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

6.  w dniu 10 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Z. B. (1) wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie Z. B. (1) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty nr - k. 2202-2225, t. XII).

Z. B. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7652, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

C. M.

M. C. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 14 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 14 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł,

3.  w dniu 14 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 14 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie M. C. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2234-2261, t. XII).

M. C. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą ze wszystkich ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7653, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

J. M. (2)

M. J. (1) zawarł 16 lipca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 18 lipca 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. M. J. (1) 18 lipca 2012 r. dokonał wpłaty (...) zł na konto (...) sp. z o.o. (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenie przelewu - k. 2270-2272, t. XII).

M. J. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...)zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7654, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

R. J.

J. R. oraz M. R. (5) zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 25 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 30 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 25 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 14 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

J. R. wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie J. R. wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2281-2288, t. XII).

J. R. oraz M. R. (5) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...), przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7655, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

P. K. (3)

K. P. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 3 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 3 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

K. P. (1) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie K. P. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2297-2304, t. XII).

K. P. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) zł. K. P. (1) zgłosił również wierzytelność z umowy nr (...), której nie dochodzi w przedmiotowym postępowaniu na kwotę (...) zł, uznaną w całości przez syndyka (karta wierzyciela - k. 7656-7657, t. XXXVIII).

Z dokumentów przedstawionych w sprawie wynika, iż ww. członek grupy nie został wciągnięty na listę wierzycieli i że Syndyk masy upadłości nie wypłacił temu członkowi grupy żadnych świadczeń pieniężnych ( pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47 pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Jednakże sam K. P. (1) przyznał, iż w następstwie postepowania upadłościowego otrzymał od Syndyka kwotę (...) zł (k. 9292).

G. W.

W. G. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 16 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 30 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 6 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W. G. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 6103-6114, t. XXXI).

W. G. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7658, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. J. (4)

J. B. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 24 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 27 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 26 stycznia 2012 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 26 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 27 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

J. B. (2) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie J. B. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2310-2323, t. XII).

J. B. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 73.000 zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7659, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 19

M. T. (3)

T. M. (3) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 listopada 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 27 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 maja 2012 r., (...)).

2.  w dniu 28 listopada 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 21 maja 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 maja 2012 r., (...)).

3.  w dniu 28 listopada 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 21 maja 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 maja 2012r., (...)).

4.  w dniu 28 listopada 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 21 maja 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 maja 2012 r., (...)).

T. M. (3) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie T. M. (3) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2332-2359, t. XII).

T. M. (3) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów (...)syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7660-7663, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W toku niniejszego postepowania w/w członek grupy zmarł i Sąd postanowieniem z dnia 1 lipca 2022 r. ustalił, iż w/w osoba nie jest już uczestnikiem tego postępowania grupowego.

M. E. (2)

E. M. (2) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 3 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 3 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 3 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

E. M. (2) wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie E. M. (2) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2368-2379, t. XII).

E. M. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7664, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. S. (5)

S. B. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 28 grudnia 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 28 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy ( (...)). Wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł, w związku z czym S. B. (1) 4 lipca 2012 r. dokonał dodatkowej wpłaty w wysokości (...) zł.

2.  w dniu 28 maja 2012 r. nr (...). Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 15 czerwca 2012 r. na okres 1 miesiąca ( (...)). Wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł, w związku z czym S. B. (1) 29 czerwca 2012r. dokonał dodatkowej wpłaty w wysokości (...) zł.

S. B. (1) i M. B. (6) zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 9 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 14 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 9 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 14 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 9 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 14 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

S. B. (1) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. S. B. (1) i M. B. (6) są małżeństwem od 7 września 2003 r. W sumie S. B. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2386-2413, t. XII-XIII).

S. B. (1) i M. B. (6) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z umów nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi 47.400 zł, a odsetki 3.406,63 zł (karta wierzyciela - k. 7665, t. XXXVIII).

S. B. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie 48.072,83 zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7666, t. XXXVIII).

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) zł (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Jednakże sam S. B. (1) przyznał, iż w następstwie postepowania upadłościowego otrzymał od Syndyka kwotę (...) zł (k. 9292 v.).

P. A.

A. P. (3) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 14 lipca 2011 r. (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa umowa była później przez strony przedłużana tj. umową z 18 października 2011 r. przedłużono o kolejne 3 miesiące, wartość depozytu wynosiła (...) zł; umową z 13 stycznia 2012 r. przedłużono o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...) zł oraz umową z 18 lipca 2012 r. o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...)zł (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 23 lipca 2012r., nr (...)),

2.  w dniu 7 września 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na 25.000 zł. Powyższa umowa była później przez strony przedłużana tj. umową z 9 grudnia 2011 r. przedłużono o kolejne 3 miesiące, wartość depozytu wynosiła (...) zł; umową z 29 lutego 2012 r. przedłużono o kolejne 3 miesiące, wartość depozytu wynosiła (...) zł oraz umową z 30 maja 2012 r. o kolejne 3 miesiące, wartość depozytu wynosiła (...) zł. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 15 czerwca 2012 r., nr (...)),

3.  w dniu 17 listopada 2011 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa umowa była później przez strony przedłużana tj. umową z 31 stycznia 2012 r. przedłużono o kolejne 6 miesięcy, wartość depozytu wynosiła (...) zł (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 17 lutego 2012 r., nr (...)),

4.  w dniu 16 marca 2012 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Powyższa umowa była później przez strony przedłużana tj. umową z 11 czerwca 2012 r. przedłużono o kolejne 3 miesiące, wartość depozytu wynosiła (...)zł. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 21 czerwca 2012 r., nr (...)).

A. P. (3) wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie A. P. (3) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty).

A. P. (3) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7667, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 20

C. M. (1)

M. C. (3) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 19 kwietnia 2012 r. nr (...). Wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł. W dniu 26 kwietnia 2012r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia depozytu) M. C. (3) odstąpiła od umowy depozytu nr (...). Kwota 50.000 zł została jej zwrócona, zaś kwota (...) zł została przeksięgowana na nową lokatę nr (...), która została zawarta na okres 6 miesięcy,

2.  w dniu 13 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia depozytu, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 20 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia depozytu, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

M. C. (3) wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie M. C. (3) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, ale 50.000 zł zostało jej zwrócone (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2419-2431, t. XIII).

M. C. (3) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7669, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

D. M. (2)

M. D. (2) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 16 stycznia 2012 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 23 lipca 2012 r. na okres 6 miesięcy ( (...)),

2.  w dniu 16 stycznia 2012 r. nr (...) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 23 lipca 2012 r. na okres 6 miesięcy ( (...)),

3.  w dniu 28 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 2 marca 2012r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

4.  w dniu 28 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 2 marca 2012r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

5.  w dniu 28 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 2 marca 2012r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

6.  w dniu 28 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 2 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

7.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 5 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

8.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 5 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

9.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 5 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

10.  w dniu 15 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 17 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

11.  w dniu 15 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 17 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

12.  w dniu 15 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 17 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

13.  w dniu 15 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 17 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

14.  w dniu 15 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 17 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

15.  w dniu 15 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 17 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

16.  w dniu 26 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 27 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

17.  w dniu 26 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 27 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

18.  w dniu 26 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 27 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

19.  w dniu 26 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 27 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł.

M. D. (2) wpłaciła ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie M. D. (2) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2441-2522, t. XIII).

M. D. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7670, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. Z.

Z. B. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 30 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 19 grudnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 31 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 3 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Z. B. (2) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie Z. B. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2531-2537, t. XIII).

Z. B. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7671-7672, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwoty (...) zł i (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

P. K.

K. P. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 6 października 2011r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 4 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 6 października 2011r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 4 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia depozytu - 5 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

K. P. (2) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie K. P. (2) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2546-2560, t. XIII).

K. P. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości w sumie (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7673, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 21

K. K. (11)

K. K. (2) i M. K. (1) zawarły 22 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 maja 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. K. K. (2) 23 maja 2012 r. przelała na konto (...) sp. z o.o. ww. kwotę (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 6119-6124, t. XXXI).

K. K. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7674, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

N. B.

B. N. zawarła 26 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 27 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 6129-6131, t. XXXI).

B. N. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7675, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

T. A.

A. T. zawarł 2 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 3 stycznia 2012r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. A. T. 2 stycznia 2012 r. przelał na konto (...) sp. z o.o. ww. kwotę (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 6136-6140, t. XXXI).

A. T. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7676, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

G. J. M. (4)

J. G. (2) zawarł 5 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 marca 2012 r.) z (...) sp. z o.o. dwie umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych: nr (...) i (...). Przedmiotem powyższych umów było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umów określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na 50.000 zł. J. G. (2) 8 marca 2012 r. dokonał dwóch przelewów po 50.000 zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów (umowy, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu - k. 5217- 5224, t. XXVII).

J. G. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7677, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

P. J. (3)

J. P. (2) zawarł 19 maja 2010 r. z (...) sp. z o.o. umowę składu nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. J. P. (2) 20 maja 2010 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy.

Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie 112.000 zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 17 maja 2011 r. na okres 12 miesięcy ( (...)).

Środki zgromadzone na lokacie nr (...) w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 7 maja 2012 r. na okres 36 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia lokaty - 15 maja 2012 r., (...)) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu - k. 2569-2578, t. XIII).

J. P. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7678, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. K.

K. S. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 16 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 18 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 23 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

K. S. (1) wpłacił ww. kwoty na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartych umów. W sumie K. S. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów, certyfikaty - k. 2587-2601, t. XIII).

K. S. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7679, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. R. (2)

R. K. (2) zawarł 19 lutego 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 22 lutego 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 60 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. R. K. (2) 22 lutego 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 2607-2610, t. XIV).

R. K. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7680, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

N. Z. (2)

Z. N. (2) zawarł 21 kwietnia 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 kwietnia 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Z. N. (2) 23 kwietnia 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 2618-2620, t. XIV).

Z. N. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7681, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. R. (1) i M. B. (4)

R. M. (2) i B. M. (2) zawarli 16 lutego 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 lutego 2012 r., nr (...)). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. R. M. (2) 20 lutego 2012 r. dokonał przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy.

R. M. (2) i B. M. (2) są małżeństwem od 12 sierpnia 1972 r. (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu, odpis skrócony aktu małżeństwa - k. 2628-2634, t. XIV).

R. M. (2) i B. M. (2) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7682, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

P. K. (1)

K. P. (3) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 19 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 6 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł,

2.  w dniu 6 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 19 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 25.000 zł,

3.  w dniu 5 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 kwietnia 2012 r., umowa nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia trwania umowy - 12 lipca 2012 r., (...)),

4.  w dniu 29 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Do każdej z powyższych umów K. P. (3) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości. W sumie K. P. (3) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty - k. 2642-2661, t. XIV).

K. P. (3) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7683, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. A.

A. M. (1) zawarł 8 lutego 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 lutego 2011 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W dniu 17 sierpnia 2011r. A. G. (4) przelało na konto A. M. (1) kwotę (...) zł. Kwota (...) zł została przeksięgowana na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 sierpnia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 18 sierpnia 2011 r., (...)).

W dniu 15 lutego 2012 r. została złożona przez A. M. (1) kolejna dyspozycja przedłużenia lokaty tj. kwoty (...) zł na 6 miesięcy (data rozpoczęcia okresu umowy – 17 lutego 2012 r., nr (...)).

W sumie A. M. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, jednakże została mu wypłacona kwota (...) zł tytułem odsetek (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenie przelewu – k. 2670-2681, t. XIV).

A. M. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...)zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7684, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. B. (4)

B. S. (2) oraz J. S. (2) zawarły 10 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 60 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. B. S. (2) 16 kwietnia 2012 r. dokonała przelewu w wysokości (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 2687-2690, t. XIV).

B. S. (2) oraz J. S. (2) zgłosiły swoją wierzytelność wynikającą z ww. syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7685, t. XXXVIII).

Syndyk masy upadłości umieścił finalnie ww. wierzytelności na ostatecznej liście wierzytelności na poziomie kwoty (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. S. (2) przyznała, iż w następstwie postępowania upadłościowego otrzymała od Syndyka kwotę (...) zł (k. 9292 v.).

S. E.

E. S. (1) zawarła z (...) sp. z o.o. pięć umów na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota nr: (...), (...), (...), (...), (...). Wszystkie te umowy zostały zawarte 18 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r.). Były to ,,(...)”. Okres trwania umów określono na 6 miesięcy. Wartość zakupionego towaru opiewał na następujące kwoty: (...) zł oraz cztery umowy po (...) zł. Ostatnia szósta umowa została zawarta również 18 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 22 maja 2012 r., nr (...)), a wartość zakupionego towaru wynosiła (...)

W sumie E. S. (1) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewów - k. 2699-2710, t. XIV).

E. S. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7687, t. XXXVIII).

E. S. (1) zgłosiła również wierzytelność z umowy nr (...) w kwocie (...) zł (zgłoszonej i uznanej przez syndyka). Roszczeń z tej umowy nie dochodzi jednak w przedmiotowym postępowaniu (karta wierzyciela - k. 7686, t. XXXVIII).

Syndyk masy upadłości umieścił ww. wierzytelności na liście wierzytelności na poziomie kwoty (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

E. S. (1) przyznała, iż w następstwie postępowania upadłościowego otrzymała od Syndyka kwotę (...) zł (k. 9292 v.).

S. M. (3)

M. S. (2) zawarła 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia trwania umowy - 5 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k.2719-2721, t. XIV).

M. S. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7688, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

J. H.

H. J. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota i platyny:

1.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

2.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

3.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

4.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 kwietnia 2012 r. na okres 3 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 maja 2012 r., (...)),

5.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty, zawartej
26 kwietnia 2012 r. na okres 1 miesiąca (data złożenia dyspozycji, (...)). Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet następnej lokaty, zawartej
31 maja 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia okresu umowy - 13 czerwca 2012 r.; umowa nr (...)). Kwota (...) zł z powyższej lokaty została przelana na konto H. J. 12 czerwca 2017 r.,

6.  w dniu 10 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 11 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru na (...) zł.

Do każdej z powyższych umów H. J. otrzymała certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota w określonej w umowie wartości.

W sumie H. J. wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a została jej zwrócona kwota (...) zł, z czego (...) zł stanowiło należność główną (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 2730-2765, t. XIV).

H. J. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów nr: (...), (...), (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie 112.959,73 zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7689, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 22

S. J.

J. S. (1) zawarł 15 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. J. S. (1) otrzymał certyfikat zaświadczający, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartości (...) zł.

Kolejną umowę J. S. (1) zawarł 12 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 18 czerwca 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie J. S. (1) wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu - k. 2772-2779, t. XIV).

J. S. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7690, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) został umieszczony na liście wierzytelności na kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t.47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. A.

A. S. (2) zawarła 30 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 2 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenia przelewu - k. 2787-2798, t. XIV).

A. S. (2) zgłosiła swoją wierzytelność, wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7691, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr (...), t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W toku niniejszego postepowania w/w członek grupy zmarł i Sąd postanowieniem z dnia 1 lipca 2022 r. ustalił, iż w/w osoba nie jest już uczestnikiem tego postępowania grupowego.

K. R.

R. K. (3) zawarł 27 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 30 września 2011 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet następnej lokaty w złoto, zawartej 20 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 2 kwietnia 2012 r., nr (...)) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenia przelewu - k. 2805-2813, t. XV).

R. K. (3) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7692, t. XXXVIIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. J.

J. K. (3) zawarł 27 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 maja 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. J. K. (3) 29 maja 2012 r. przelał na konto (...) sp. z o.o. ww. kwotę (umowa potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 6145-6148, t. XXXI).

J. K. (3) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7693, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

C. G. (2)

G. O. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 29 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 13 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 28 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  trzy umowy w dniu 16 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umów, nr (...), (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umów wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej z umów określono na (...) zł - w sumie (...) zł.

G. O. w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 6157-6187, t. XXXI).

G. O. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7694, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 23

Z. P.

P. Z. zawarł 13 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

P. Z. wraz A. Z. (3) zawarli 12 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 15 czerwca 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. P. Z. 14 czerwca 2012 r. dokonał przelewu w kwocie (...) zł na konto (...) sp. z o.o.

Kolejną umowę P. Z. wraz A. Z. (3) zawarli również 12 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 15 czerwca 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. P. Z. 14 czerwca 2012 r. dokonał przelewu w kwocie (...) zł na konto (...) sp. z o.o.

W sumie P. Z. wpłacił do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty, potwierdzenia przelewu - k. 2822-2832, t. XV).

P. Z. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7695, t. XXXVIII).

P. Z. i A. Z. (3) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z umów nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7696, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwoty (...) zł i (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwoty (...) zł i (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. K. (5) i K. U. (2)

K. K. (3) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 19 lutego 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 21 lutego 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 22 sierpnia 2011 r. na okres 36 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 sierpnia 2011 r., (...)),

2.  w dniu 6 września 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 7 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

U. K. zawarła w dniu 28 marca 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 30 marca 2011 r., nr (...)) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, której przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 września 2011 r. na okres 36 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 września 2011 r., (...)).

K. K. (3) wraz z U. K. zawarli 18 października 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 24 października 2011 r., nr (...)) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, której przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 13 kwietnia 2012 r. na okres 36 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 24 kwietnia 2012 r., (...)). Pozostała zaś kwota (...) zł została przelana przez (...) sp. z o.o. 23 kwietnia 2012 r. na konto K. K. (3).

K. K. (3) i U. K. od 6 września 1997 r. są w związku małżeńskim.

W sumie K. K. (3) i U. K. wpłacili do (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a została im zwrócona kwota (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 2839-2864, t. XV).

K. K. (3) i U. K. zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z umów nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7697, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. E. (1)

E. M. (3) i J. S. (3) zawarli 14 lutego 2012 r. trzy umowy (data zawarcia umowy i data rozpoczęcia trwania umowy, nr (...), (...) oraz (...)) z (...) sp. z o.o. na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania wszystkich umów określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na: (...) zł, (...) zł i (...) zł.

W sumie E. M. (4) wpłaciła do (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 2872-2881, t. XV).

E. M. (3) i J. S. (3) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7698, t. XXXVIIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Ł. D.

D. Ł. zawarł 17 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 18 maja 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 60 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. D. Ł. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenie przelewu, certyfikat - k. 2890-2894, t. XV).

D. Ł. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7699, t. XXXVIII).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 24

M. K. (7)

K. M. (4) zawarł 2 maja 2012r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 7 maja 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. K. M. (4) 2 maja 2012 r. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenie przelewu, certyfikat - k. 2902-2909, t. XV).

K. M. (4) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7700, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

F. M.

M. F. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 5 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 24 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 19 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 20 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W sumie M. F. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 2918-2929, t. XV).

M. F. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7701, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

G. A.

A. G. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota i platyny:

1.  w dniu 10 kwietnia 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto zawartej 9 lipca 2012 r. na okres 1 miesiąca (data złożenia dyspozycji, nr (...)),

2.  w dniu 19 maja 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 21 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 2 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 18 lipca 2012 r. na okres 1 miesiąca (data złożenia dyspozycji, nr (...)).

W sumie A. G. (2) wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 2938-2946, t. XV).

A. G. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7702, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

J. M. (1)

M. J. (2) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 9 lipca 2010 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 stycznia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 11 stycznia 2011r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 11 lipca 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 28 grudnia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 12 stycznia 2012 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2012 r., nr (...)),

2.  w dniu 9 lipca 2010 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2010 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 stycznia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 11 stycznia 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 11 lipca 2011r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 28 grudnia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 12 stycznia 2012r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2012 r., nr (...)),

3.  w dniu 9 lipca 2010 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2010 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 stycznia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 11 stycznia 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 11 lipca 2011r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 28 grudnia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 stycznia 2012r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2012r., nr (...)),

4.  w dniu 9 lipca 2010 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2010 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 stycznia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 11 stycznia 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 11 lipca 2011r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 28 grudnia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 12 stycznia 2012 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2012 r, nr (...)),

5.  w dniu 9 lipca 2010 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2010 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej
10 stycznia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 11 stycznia 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 11 lipca 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 28 grudnia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 12 stycznia 2012 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2012 r., nr (...)),

6.  w dniu 9 lipca 2010 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2010 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej
10 stycznia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 stycznia 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 11 lipca 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2011 r., nr (...)), następnie środki w kwocie 6.033,47 zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 28 grudnia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 12 stycznia 2012 r., nr (...)), następnie środki w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 13 lipca 2012 r., nr (...)),

7.  trzy umowy w dniu 1 sierpnia 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 3 sierpnia 2011 r., nr (...), (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie wynosiła po (...) zł,

8.  trzy umowy w dniu 8 sierpnia 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 9 sierpnia 2011 r., nr (...), (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie wynosiła po (...) zł,

9.  w dniu 28 września 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 29 września 2011 r.; nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 13 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 30 marca 2012 r., nr (...)),

10.  trzy umowy w dniu 28 września 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 29 września 2011 r., nr (...), (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie wynosiła po (...) zł.

M. J. (2) otrzymała certyfikaty zaświadczające, że jest właścicielem niealokowanego, niesortowalnego złota o wartościach wskazanych w umowach. W sumie M. J. (2) zawarła szesnaście umów z (...) sp. z o.o. na łączną kwotę (...) zł ( umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikaty - k. 2964- 3102 t. XV-XVI).

M. J. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym należność główna wynosi (...) zł, a odsetki (...) (karta wierzyciela - k. 7703, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

T. J. (2)

J. T. (2) zawarł 5 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...),00 zł. J. T. (2) 5 lipca 2012 r. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenie przelewu, certyfikat - k. 3111-3114, t. XVI).

J. T. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym kwota ta stanowiła należność główną (karta wierzyciela - k. 7704, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 25

R. F. i W. C. (poprzednio W.R.)

C. R. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 26 września 2011 r. (data zawarcia umowy i data rozpoczęcia umowy nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 4 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 11 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

F. R. zawarł 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. F. R. 7 maja 2012 r. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł.

F. R. i C. R. w sumie wpłacili na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł. F. R. i C. R. są od 5 stycznia 1991 r. małżeństwem (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3122-3135, t. XVI).

F. R. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7706, t. XXXIX).

C. R. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7707, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwoty (...) zł, (...) zł w tym tytułem należności głównej kwoty (...) zł, (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. T.

T. K. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 23 stycznia 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 25 stycznia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 lipca 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 27 lipca 2011 r., (...)). Lokata kolejny raz została przedłużona umową z 19 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 stycznia 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł i została ona zawarta na 6 miesięcy,

2.  w dniu 27 czerwca 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 lipca 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

T. K. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3143-3155, t. XVI).

T. K. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7708, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwoty (...) zł, (...) zł w tym tytułem należności głównej kwoty (...) zł, (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Ł. T.

T. Ł. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 2 lutego 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 3 luty 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 15 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

T. Ł. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3163-3168, t. XVI).

T. Ł. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7709, t. XXXIX).

Sąd ustalił, że w następstwie śmierci ten członek grupy nie uczestniczy już w postępowaniu grupowym ( postanowienie z 20 kwietnia 2021 r. – k. 8892 t. 44).

Podgrupa 26

G. A.

A. G. (3) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota i platyny:

1.  w dniu 14 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 15 grudnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 16 grudnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 20 grudnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 36 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 27 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 27 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 1 miesiąc, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...),00 zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty, zawartej 22 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 3 lipca 2012 r., (...)). Kwota (...)zł została A. G. (5) przez (...) sp. z o.o. zwrócona.

A. G. (3) w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a została jej zwrócona kwota (...) zł tytułem odsetek (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3177-3193, t. XVI).

A. G. (3) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7710, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. I.

I. M. (1) i K. M. (8) zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 5 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 18 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 22 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 29 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł.

I. M. (1) i K. M. (8) od 18 września 1976 r. pozostają w związku małżeńskim.

I. M. (1) i K. M. (8) w sumie wpłacili na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3202-3214, t. XVII).

I. M. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7711, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. K.

K. S. (2) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 2 marca 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 10 marca 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 6 września 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, nr (...)). K. S. (2) dopłaciła do powyższej lokaty kwotę (...) zł, gdyż wartość towaru została określona na (...) zł. Kwota (...) zł została jej zaś zwrócona przez (...) sp. z o.o. Umową z 5 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 marca 2012 r., nr (...)) powyższa lokata została znowu przedłużona. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na 50.000 zł, wobec czego K. S. (2) dokonała przelewu na konto (...) sp. z o.o. kwoty (...) zł,

2.  w dniu 4 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane w kwocie (...) zł na poczet kolejnej lokaty, zawartej 29 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 kwietnia 2012 r., nr (...)), której wartość określono na kwotę (...) zł. K. S. (2) w ramach tej lokaty dokonała wpłaty brakującego kapitału w kwocie (...) zł,

3.  w dniu 4 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane w kwocie (...) zł na poczet kolejnej lokaty, zawartej 29 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 kwietnia 2012 r., nr (...)), której wartość określono na kwotę (...) zł. K. S. (2) w ramach tej lokaty dokonała wpłaty brakującego kapitału w kwocie (...) zł,

4.  w dniu 28 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł.

K. S. (2) w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a została jej zwrócona kwota (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3225-3280, t. XVII).

K. S. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7712, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 27

T. S.

S. T. zawarł w kwietniu 2010 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych. Wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł.

Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane w kwotach (...) zł i (...) zł na poczet kolejnych lokat w złoto ( (...) oraz (...)), natomiast kwota (...) zł została zwrócona S. T.. Umowa nr (...) została zawarta 25 października 2010 r. (data zawarcia i rozpoczęcia umowy) na okres 36 miesięcy. Środki z lokaty nr (...) po jej zakończeniu, zgodnie z oświadczeniem S. T. zostały mu zwrócone.

S. T. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, została mu zwrócona kwota (...) zł, pozostałe środki zostały przeksięgowane na poczet nowych lokat w złoto – (...) zł na lokatę nr (...) oraz (...) zł na lokatę nr (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenie przelewu, notatka - k. 3287-3291, t. XVII).

S. T. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7713, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Z. E.

E. Z. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 2 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 3 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000,00 zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 20 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 4 lipca 2012 r., (...)),

2.  w dniu 2 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 3 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na 50.000 zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 20 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 4 lipca 2012 r., (...)),

3.  w dniu 2 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 3 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na 50.000 zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 20 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 4 lipca 2012 r., (...)),

4.  dwie umowy w dniu 11 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...) i nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość każdej z umów po (...) zł,

5.  dwie umowy w dniu 11 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...) i nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość każdej z umów po (...) zł.

E. Z. w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł.

W dniu 17 grudnia 2014 r. pomiędzy E. Z. a Z. Z. (1) została zawarta umowa przelewu wierzytelności. E. Z. oświadczyła, że przysługuje jej wobec Skarbu Państwa roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne zaniechanie przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz w G. wykonywania jej obowiązków w okresie od stycznia 2010 r. do sierpnia 2012 r. Roszczenie to obejmuje szkodę w wysokości kwoty wpłaconej przez E. Z. i niezwróconej jej przez (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z tytułu 7 umów na obrót i przechowywanie metali szlachetnych na łączną kwotę (...) zł. Przedmiotową umową E. Z. przelała na Z. Z. (1) roszczenie w zakresie kwoty (...) zł, w celu dochodzenia przez Z. Z. (1) w imieniu własnym lecz na rachunek E. Z. roszczenia częściowego w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym i zleciła jej dochodzenie roszczenia częściowego od Skarbu Państwa, a Z. Z. (1) powyższy przelew oraz powyższe zlecenie przyjęła (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty , umowa przelewu wierzytelności - k. 3303-3344, t. XVII).

E. Z. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów nr (...) oraz umowy nr (...), z której nie dochodzi w przedmiotowym roszczeniu, syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7714, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

O. K.

K. O. zawarł 17 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 8 maja 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. K. O. 12 maja 2012 r. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowa, potwierdzenie przelewu, certyfikat - k. 3353-3355, t. XVII).

K. O. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7715, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. S. (4)

S. B. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 15 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 października 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 3 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 17 kwietnia 2012 r., (...)). Umowa została zawarta pomiędzy (...) sp. z o.o. a S. B. (2) i K. A. (4),

2.  w dniu 29 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 31 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 23 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 14 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 15 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

S. B. (2) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3365-3384, t. XVII).

S. B. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr: (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7716, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

G. M. (4)

M. G. (2) zawarła 30 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. M. G. (2) 30 kwietnia 2012 r. wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowa, potwierdzenie przelewu, certyfikat - k. 3392-3396, t. XVII).

M. G. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7717, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

N. L. i N. J.

L. N. i J. N. zawarli w październiku 2011 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). L. N. 3 października 2011 r. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę 50.000 zł.

Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 kwietnia 2012 r., (...)). Wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł, w związku z tym L. N. 2 kwietnia 2012 r. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł.

L. N. i J. N. 10 kwietnia 2012 r. zawarli drugą umowę z (...) sp. z o.o. na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na 50.000 zł.

L. N. i J. N. wpłacili w sumie na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł. L. N. i J. N. są małżeństwem od 25 sierpnia 1973 r. (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty, odpis skrócony aktu małżeństwa - k. 3404-3413, t. XVIII).

L. N. i J. N. zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7718, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. S. (7)

S. S. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 26 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 28 października 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 6 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 10 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 26 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 28 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 25.000 zł,

4.  w dniu 30 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 1 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 4 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 5 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

S. S. (2) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 6192-6211, t. XXXI).

S. S. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7719, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 28

L. W.

W. L. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 29 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł. Od powyższej umowy W. L. odstąpił. Wpłacona przez niego kwota została przeksięgowana na nową umowę z 5 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) zawartą na 6 miesięcy,

2.  w dniu 11 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 12 lipca 2012 r. na okres 18 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 18 lipca 2012 r., (...)). Kwota (...) zł tytułem odsetek została W. L. zwrócona.

W. L. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, została mu zaś wypłacona kwota (...) zł tytułem odsetek (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3422-3434, t. XVIII).

W. L. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7720, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

S. R.

R. S. (2) zawarła 16 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. R. S. (2) 17 kwietnia 2012 r. wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 3442-3446, t. XVIII).

R. S. (2) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota 8.104,59 zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7721, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. W. (3)

W. B. (1) zawarł 15 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. W. B. (1) 15 maja 2012 r. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. w sumie kwotę (...) (umowa, potwierdzenie przelewu, certyfikat - k. 3453-3457, t. XVIII).

W. B. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7722, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

L. T.

T. L. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 8 grudnia 2010 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy – 28 grudnia 2010 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 29 marca 2011 r. na okres 3 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 31 marca 2011 r., (...)). Kwota 482,27 zł tytułem odsetek została T. L. zwrócona. Lokata była jeszcze później przedłużana: umową z 21 czerwca 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 4 lipca 2011 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy, umową z 1 października 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 5 października 2011 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy, umową z 27 grudnia 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 9 stycznia 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy (w związku z tą umową T. L. dopłacił kwotę (...) zł) oraz umową z 25 czerwca 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 lipca 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy,

2.  w dniu 12 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 19 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł,

3.  w dniu 13 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 20 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł.

T. L. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, została mu zaś wypłacona kwota odsetek (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3465-3492, t. XVIII).

T. L. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7723, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

M. Z. (2) i M. I.

Z. M. (1) i I. M. (2) zawarli 27 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Z. M. (1) i I. M. (2) 29 lutego 2012 r. przelali na konto (...) sp. z o.o. ww. kwotę.

Z. M. (1) i I. M. (2) są od 20 sierpnia 1977 r. małżeństwem (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu, odpis skrócony aktu małżeństwa - k. 6216-6220, t. XXXI).

Z. M. (1) i I. M. (2) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w ww. kwocie, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7724, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

J. W. (7)

W. J. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 26 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 28 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 3 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 24 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 28 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

W. J. (1) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 6226-6242, t. XXXI).

W. J. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7725, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Z. J. (2) (poprzednio G.)

J. G. (4) zawarła 1 czerwca 2012 r. z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. J. G. (4) 6 czerwca 2012 r. dokonała przelewu w kwocie (...) zł na konto (...) sp. z o.o. w ramach zawartej umowy (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 5232-5235, t. XXVII).

J. G. (4) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7726, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

D. M. (3)

M. D. (3) zawarł 25 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 kwietnia 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. M. D. (3) 25 kwietnia 2012 r. przelał na konto (...) sp. z o.o. ww. kwotę (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat, potwierdzenie przelewu - k. 6247-6251, t. XXXI).

M. D. (3) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7727, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

K. M. (7) i K. R. (5)

M. K. (2) i R. K. (4) zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 4 lipca 2011 r. (data dokonania przelewu, nr umowy (...)). Wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 28 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 lipca 2012 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy. M. K. (2) i R. K. (4) 31 lipca 2012 r. złożyli dyspozycję sprzedaży powyższego depozytu towarowego,

2.  w dniu 5 lipca 2011 r. (data dokonania przelewu, nr umowy (...)). Wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 28 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2012 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy. W dniu 31 lipca 2012 r. M. K. (2) i R. K. (4) złożyli dyspozycję sprzedaży powyższego depozytu towarowego,

3.  w dniu 23 listopada 2011 r. (data dokonania przelewu, nr umowy (...)). Wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 25 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 30 maja 2012 r., nr (...)) na okres 3 miesięcy. W dniu 31 lipca 2012 r. M. K. (2) i R. K. (4) złożyli dyspozycję sprzedaży powyższego depozytu towarowego, w dniu 9 sierpnia 2012 r. odstąpili jednak od powyższej dyspozycji,

4.  dwie umowy w dniu 18 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia trwania umowy - 20 czerwca 2012 r., nr (...) i (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umów określono na 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru w każdej umowie na 50.000 zł - w sumie (...) zł. W dniu 31 lipca 2012 r. M. K. (2) i R. K. (4) złożyli dyspozycję sprzedaży powyższych depozytów towarowych, w dniu 9 sierpnia 2012 r. odstąpili jednak od powyższej dyspozycji.

M. K. (2) i R. K. (4) w sumie wpłacili na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł.

M. K. (2) i R. K. (4) są od 27 sierpnia 1983 r. małżeństwem (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty, odpis skrócony aktu małżeństwa - k. 6256-6284, t. XXXI).

M. K. (2) i R. K. (4) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr: (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7728, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

L. A.

A. A. (1) zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 7 września 2011r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 9 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umów wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 6 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 12 marca 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy,

2.  w dniu 15 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 16 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty zawartej 12 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 19 marca 2012 r., nr (...)) na okres 6 miesięcy,

3.  w dniu 26 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 28 marca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

A. A. (1) w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 6292-6306, t. XXXI).

A. A. (1) zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr: (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...),00 zł stanowi należność główną (karta wierzyciela- k.7729, tom 39).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 29

K. M. (9)

M. K. (3) zawarł 26 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji i rozpoczęcia umowy) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. M. K. (3) 26 lipca 2012 r. wpłacił na konto (...) sp. z o.o. w sumie kwotę (...) (umowa, potwierdzenie przelewu - k. 3499-3502, t. XVIII).

M. K. (3) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną ( pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV ).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

N. E.

E. N. zawarła z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 3 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 7 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 31 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 5 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 3 lipca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 11 lipca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

E. N. w sumie wpłaciła na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, umowy, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 6311-6323, t. XXXII).

E. N. zgłosiła swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jej wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7731, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. S. (3)

S. B. (6) i K. B. (3) zawarli z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 27 stycznia 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 lipca 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 29 lipca 2011 r., (...)). W związku z tą umową S. B. (6) dopłacił kwotę (...) zł, gdyż wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały ponownie przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 24 stycznia 2012 r. na okres 12 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 30 stycznia 2012 r., (...)). W związku z tą umową S. B. (6) dopłacił kwotę (...) zł, gdyż wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł,

2.  w dniu 7 lipca 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 8 lipca 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 2 lipca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 5 lipca 2012 r., (...)). W związku z tą umową S. B. (6) dopłacił kwotę 4.600 zł, gdyż wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł,

3.  w dniu 2 sierpnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 26 lipca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 30 lipca 2012 r., (...)),

4.  w dniu 21 września 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 22 września 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 12 października 2011 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

6.  w dniu 16 kwietnia 2012 r. (data złożenia dyspozycji i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

S. B. (6) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł.

S. B. (6) i K. B. (3) pozostawali w związku małżeńskim od 14 listopada 1955 r. K. B. (3) zmarła 10 lutego 2015 r. Spadek po K. B. (3) w całości nabyła jej córka J. K. (7), która 5 sierpnia 2015 r. zawarła ze S. B. (6) umowę powierniczego przelewu wierzytelności w wysokości kwoty ujednoliconego roszczenia tj. (...) zł. Na podstawie tej umowy J. K. (7) przelała na S. B. (6) roszczenie w celu dochodzenia go przez S. B. (6) w imieniu własnym, lecz na rachunek J. K. (7) ( umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty, odpis skrócony aktu małżeństwa, akt poświadczenia dziedziczenia, umowa powierniczego przelewu wierzytelności - k. 3509-3548, t. XVIII, k. 5283-5284, t. XXVII).

S. B. (6) i K. B. (3) zgłosili swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał ich wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7732, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

W toku niniejszego postepowania w/w członek grupy zmarł i Sąd postanowieniem z dnia 1 lipca 2022 r. ustalił, iż w/w osoba nie jest już uczestnikiem tego postępowania grupowego.

Podgrupa 30

G. D.

D. G. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 3 sierpnia 2010 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 4 sierpnia 2010 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 1 sierpnia 2011 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 2 sierpnia 2011 r., (...)). Lokata ta była przedłużana jeszcze umowami: z 23 stycznia 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 1 lutego 2012 r., (...)) na okres 3 miesięcy oraz z 16 kwietnia 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 4 maja 2012 r., (...)) na okres 6 miesięcy,

2.  w dniu 11 kwietnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 kwietnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 kwietnia 2012 r. na okres 3 miesięcy (data zawarcia umowy i data rozpoczęcia umowy, (...)). Lokata ta była przedłużana jeszcze umową 27 czerwca 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2012 r., (...)) na okres 6 miesięcy,

3.  w dniu 11 kwietnia 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 kwietnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 10 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy i data rozpoczęcia umowy, (...)),

4.  w dniu 28 listopada 2011 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 1 grudnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 21 maja 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 1 czerwca 2012 r., (...)),

5.  w dniu 23 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 27 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 16 kwietnia 2012 r. na okres 3 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 2 maja 2012 r., (...)),

6.  w dniu 12 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 25 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na 50.000 zł. Umowa ta została zawarta przez D. G. i H. G. (2).

D. G. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3358-3611, t. XVIII-XIX).

D. G. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów: (...), (...), (...) i (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7733, t. XXXIX).

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) zł ( pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Jednakże sam D. G. przyznał, iż w następstwie postępowania egzekucyjnego otrzymał od Syndyka łącznie kwotę (...) zł (k. 9293 v.).

P. A. (1)

A. P. (4) zawarł 20 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 22 marca 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) (umowa, potwierdzenie dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 3618-3620, t. XIX).

A. P. (4) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7734, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Ś. G.

G. Ś. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 16 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 17 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 10 lutego 2012 r. (data zawarcia umowy i data rozpoczęcia umowy nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 24 lutego 2012 r. (data zawarcia umowy i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 11 kwietnia 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 kwietnia 2012 r.; nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 27 kwietnia 2012 r. (data zawarcia umowy i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosiło 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

6.  w dniu 16 maja 2012 r. (data zawarcia umowy i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

7.  w dniu 25 maja 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 28 maja 2012 r.; nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

8.  w dniu 21 czerwca 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 22 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł, umowa została zawarta z G. Ś. i A. Ś..

G. Ś. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł.

G. Ś. i A. Ś. od 22 czerwca 1996 r. są małżeństwem (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3631-3655, t. XIX).

G. Ś. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą ze wszystkich ww. umów, oprócz umowy nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7735, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

P. M.

M. P. (2) zawarł 12 marca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 13 marca 2012 r.) z (...) sp. z o.o. umowę na obrót i przechowywanie metali szlachetnych nr (...). Przedmiotem powyższej umowy było przechowanie towaru w postaci złota w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. M. P. (2) 12 marca 2012 r. dokonał wpłaty na konto (...) sp. z o.o. kwoty (...) (umowa, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, certyfikat - k. 3663-3666, t. XIX).

M. P. (2) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umowy syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w ww. kwocie, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7736, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

N. K.

K. N. (1) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w sierpniu 2011 r. (data dokonania przelewu - 8 sierpnia 2011 r., nr (...)), wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 3 lutego 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 7 lutego 2012 r., (...)). Pozostała kwota (...) zł została wypłacona K. N. (1),

2.  w dniu 14 grudnia 2011 r. (data rozpoczęcia umowy, nr (...)). Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 1 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 14 czerwca 2012 r., (...)). Wartość depozytu została określona na kwotę (...) zł, wobec czego K. N. (1) dopłacił kwotę (...) zł.

K. N. (1) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę 224.169,95 zł, a została mu zwrócona kwota (...) zł, z czego (...) zł stanowiło kwotę główną. Nie zwrócono mu więc kwoty 178.339,90 zł (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3674-3687, t. XIX).

K. N. (1) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów o nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7737, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 31

P. A. (2)

A. P. (5) zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 6 lutego 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 8 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

2.  w dniu 25 kwietnia 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 26 kwietnia 2012 r.; nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

3.  w dniu 7 maja 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 8 maja 2012 r.; nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

4.  w dniu 17 maja 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 18 maja 2012 r.; nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł,

5.  w dniu 23 maja 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 25 maja 2012 r.; nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł.

A. P. (5) w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3698-3717, t. XIX).

A. P. (5) zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z ww. umów syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7738, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

B. T.

T. B. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w sierpniu 2011 r. (data dokonania przelewu - 22 sierpnia 2011 r., nr (...)), wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 14 lutego 2012 r. na okres 12 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 22 lutego 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł. W ramach lokaty o nr (...) sp. z o.o. zwróciła T. B. 21 lutego 2012 r. kwotę (...) zł, stanowiącą odsetki,

2.  w październiku 2011 r. (data dokonania przelewu - 10 października 2011 r., nr (...)). Wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie w kwocie (...) zł zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 28 marca 2012 r. na okres 12 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 kwietnia 2012 r., (...)). (...) sp. z o.o. zwróciła T. B. 10 kwietnia 2012 r. kwotę (...) zł, stanowiącą odsetki,

3.  w listopadzie 2011 r. (data dokonania przelewu - 1 listopada 2011 r., nr (...)), wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 19 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 4 maja 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł. W ramach lokaty o nr (...) sp. z o.o. zwróciła T. B. 2 maja 2012 r. kwotę (...)zł tytułem odsetek,

4.  w grudniu 2011 r. (data dokonania przelewu - 5 grudnia 2011 r., nr (...)), wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 28 maja 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia trwania umowy - 6 czerwca 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł. (...) sp. z o.o. zwróciła T. B. 5 czerwca 2012 r. kwotę (...) zł stanowiącą odsetki. Umowa o przedłużenie lokaty została zawarta z T. B. i G. B. (2),

5.  w grudniu 2011 r. (data dokonania przelewu - 19 grudnia 2011 r., nr (...)), wartość zakupionego towaru wynosiła (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 13 czerwca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 20 czerwca 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł, w związku z tym T. B. dopłacił kwotę (...) zł,

6.  w dniu 17 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 20 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

7.  w dniu 19 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 23 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

8.  w dniu 23 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 26 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

9.  w dniu 27 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 31 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

10.  w dniu 31 stycznia 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 3 lutego 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł,

11.  w dniu 7 maja 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 14 maja 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 12 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł, umowa została zawarta z T. B. i G. B. (2),

12.  w dniu 28 czerwca 2012 r. (data złożenia dyspozycji, data rozpoczęcia umowy - 29 czerwca 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł, umowa została zawarta z T. B. i G. B. (2).

T. B. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a została mu zwrócona kwota (...) zł. Nie zwrócono mu więc kwoty (...) zł. T. B. i G. B. (2) od 4 października 1969 r. są małżeństwem (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3726-3767, t. XIX).

T. B. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z jednej umowy o nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7739, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł i (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) zł i (...) (pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; opinia nr III – k. 9493, t. 47, pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

Podgrupa 32

L. Ł.

Ł. L. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 11 lipca 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 2 stycznia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 stycznia 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł. (...) sp. z o.o. zwróciła Ł. L. kwotę (...) zł stanowiącą odsetki. Powyższa lokata została ponownie przedłużona umową z 26 czerwca 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2012 r., (...)) na okres 6 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł. (...) sp. z o.o. zwróciła Ł. L. tytułem odsetek kwotę (...) zł,

2.  w dniu 11 lipca 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 2 stycznia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 stycznia 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł. (...) sp. z o.o. zwróciła Ł. L. kwotę odsetek (...) zł. Powyższa lokata została ponownie przedłużona umową z 26 czerwca 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2012 r., (...)) na okres 6 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł. (...) sp. z o.o. zwróciła Ł. L. kwotę odsetek (...) zł,

3.  w dniu 11 lipca 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na 50.000 zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 2 stycznia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 stycznia 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł. (...) sp. z o.o. zwróciła Ł. L.
10 stycznia 2012 r. kwotę odsetek (...) zł. Powyższa lokata została ponownie przedłużona umową z 26 czerwca 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 lipca 2012 r., (...)) na okres 6 miesięcy. Wartość lokaty wynosiła (...) zł. (...) sp. z o.o. zwróciła Ł. L. 17 lipca 2012 r. kwotę odsetek (...) zł,

4.  w dniu 21 września 2011 r. (data zawarcia umowy i data rozpoczęcia umowy, nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 12 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 22 marca 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł,

5.  w dniu 25 kwietnia 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 30 kwietnia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 6 miesięcy, a wartość zakupionego towaru na (...) zł.

Ł. L. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę (...) zł, a została mu zwrócona kwota odsetek (...) zł. Nie zwrócono mu więc kwoty (...) (umowy, potwierdzenia dyspozycji zawarcia depozytu towarowego, potwierdzenia przelewu, certyfikaty - k. 3778-3828, t. XIX-XX).

Ł. L. zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umów o nr (...) syndykowi masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w wysokości (...) zł. Syndyk uznał jego wierzytelność w kwocie (...) zł, przy czym kwota (...) zł stanowi należność główną, a kwota (...) zł odsetki (karta wierzyciela - k. 7740, t. XXXIX).

Na skutek postępowania upadłościowego w/w kontrahent spółki (...) uzyskał od Syndyka masy upadłości kwotę (...) zł, w tym tytułem należności głównej kwotę (...) (ww. karta wierzyciela; pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu rachunkowości K. J. (5) – k. 8796-8802 t. XLIII-XLIV, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9150-9152 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9231-9235 t. XLVI; pisemna opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki – k. 8662-8699 t. XLIII, I pisemna opinia uzupełniająca – k. 9093-9102 t. XLV, II pisemna opinia uzupełniająca – k. 9189-9199 t. XLV).

D. T.

T. D. zawarł z (...) sp. z o.o. następujące umowy na obrót i przechowywanie metali szlachetnych, których przedmiotem było przechowanie towaru w postaci złota:

1.  w dniu 8 grudnia 2011 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 9 grudnia 2011 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy wynosił 3 miesiące, a wartość zakupionego towaru określono na (...) zł. Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej 2 marca 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 12 marca 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł,

2.  w dniu 2 stycznia 2012 r. (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 9 stycznia 2012 r., nr (...)) w ramach oferty „(...)”. Okres trwania umowy określono na 3 miesiąca, a wartość zakupionego towaru na (...) zł, umowa została zawarta z T. D. i H. S. (2). Środki zgromadzone na powyższej lokacie zostały przeksięgowane na poczet kolejnej lokaty w złoto, zawartej
3 kwietnia 2012 r. na okres 6 miesięcy (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia umowy - 11 kwietnia 2012 r., (...)). Wartość lokaty wynosiła (...) zł. Umowa została zawarta z T. D. i H. S. (2).

T. D. w sumie wpłacił na konto (...) sp. z o.o. kwotę